Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nh0k_haycu0i_94 trong 05:51:41 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10691Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 05:51:41 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Bài 1. Trong ống Rơnghen, cường độ dòng điện qua ống là 8mA, hiệu điện thế giữa anốt và catốt là 20kV. Đối catốt là một bản platin có diện tích 2cm^2 và bề dày 3 mm. Xem gần đúng rằng toàn bộ động năng của êlectron đập vào đối catốt đều chuyển thành nhiệt đốt nóng đối catốt. Cho [tex]D = 21.10^{3} kg/m^{3}; c = 120J/kg.độ; e = 1,6.10^{-19}C[/tex]. Hỏi sau bao nhiêu lâu nhiêt độ của đối catốt tăng thêm [tex]500^{o}C[/tex].
A. 5,125s          B. 4,725 s               C. 3,125 s            D. 6,725 s

Bài 2. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,122 [tex]\mu m[/tex]. Một êlectron có động năng 12,4 eV đến va chạm với nguyên tử Hiđrô đang đứng yên. Sau va chạm nguyên tử Hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức L. Động năng của êlectron sau va chạm là:
A. 8,8 eV         B. 2,5 eV          C. 10,2eV            D. 4,36eV

Bài 3. Catốt của tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện là 3500[tex]A^{o}[/tex] . Anốt của tế bào này cũng là tấm kim loại phẳng song song và cách catốt đoạn d = 1cm. Hiệu điện thế giữa AK là [tex]U_{AK} = 7.9eV[/tex] và chiếu vào kacốt bức xạ có bước sóng [tex]0,3 \mu m[/tex] . Bán kính  lớn nhất trên mặt anốt có e quang điện đập vào là
A. 5,47mm           B. 2,63mm            C. 3,84mm              D. 4,15mm

Nhờ mọi người giải giúp 3 bài này nha...cảm ơn   =d>
Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 11:14:27 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Bài 1. Trong ống Rơnghen, cường độ dòng điện qua ống là 8mA, hiệu điện thế giữa anốt và catốt là 20kV. Đối catốt là một bản platin có diện tích 2cm^2 và bề dày 3 mm. Xem gần đúng rằng toàn bộ động năng của êlectron đập vào đối catốt đều chuyển thành nhiệt đốt nóng đối catốt. Cho [tex]D = 21.10^{3} kg/m^{3}; c = 120J/kg.độ; e = 1,6.10^{-19}C[/tex]. Hỏi sau bao nhiêu lâu nhiêt độ của đối catốt tăng thêm [tex]500^{o}C[/tex].
A. 5,125s          B. 4,725 s               C. 3,125 s            D. 6,725 s

gọi điện lượng q=I.t đập vào catot trong thời gian làm nóng
[tex]mc\Delta t=V.D.C\Delta t=UIt\Rightarrow t=\frac{0,6.10^{-6}.21.10^{3}.120.500}{20000.8.10^{-3}}=4,725s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 11:25:15 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Bài 2. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,122 [tex]\mu m[/tex]. Một êlectron có động năng 12,4 eV đến va chạm với nguyên tử Hiđrô đang đứng yên. Sau va chạm nguyên tử Hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức L. Động năng của êlectron sau va chạm là:
A. 8,8 eV         B. 2,5 eV          C. 10,2eV            D. 4,36eV


áp dụng bảo toàn năng lương:[tex]E_{K}+12,4=E_{L}+W\Rightarrow W=12,4-(E_{L}-E_{K})=12,4-\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{1,6.10^{-19}.0,122.10^{-6}}=10,2eV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 11:36:01 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Bài 3. Catốt của tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện là 3500[tex]A^{o}[/tex] . Anốt của tế bào này cũng là tấm kim loại phẳng song song và cách catốt đoạn d = 1cm. Hiệu điện thế giữa AK là [tex]U_{AK} = 7.9eV[/tex] và chiếu vào kacốt bức xạ có bước sóng [tex]0,3 \mu m[/tex] . Bán kính  lớn nhất trên mặt anốt có e quang điện đập vào là
A. 5,47mm           B. 2,63mm            C. 3,84mm              D. 4,15mm

Nhờ mọi người giải giúp 3 bài này nha...cảm ơn   =d>

]
bạn xem lại dơn vị Uak nếu là 7,9V thì tính như sau
tính hiệu điện thế hảm:[tex]\frac{hc}{\lambda }=A+eUh\Rightarrow 6,625.10^{-34}.3.10^{8}(\frac{1}{0.3.10^{-6}}-\frac{1}{3500.10^{-10}})=1,6.10^{-19}.Uh\Rightarrow Uh=0,59V[/tex]
Bán kính lớn nhất:[tex]R=2d.\sqrt{\frac{Uh}{U_{AK}}}=2.10.\sqrt{\frac{0,59}{7,9}}=5,47mm[/tex]