Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 12:03:51 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10657Tiêu đề: Bài tập lượng tử
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 12:03:51 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 4f vào catôt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Giá trị k bằng

Xin nhờ Thầy cô và các bạn giúp em câu này


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lượng tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:13:08 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 4f vào catôt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Giá trị k bằng

Xin nhờ Thầy cô và các bạn giúp em câu này

TH1: Với tần số f: [tex]hf = A + \frac{1}{2}mv^{2}[/tex] (1)

TH2: Với tần số 2f: [tex]h.2f = A + \frac{1}{2}m.4v^{2}[/tex] (2)

TH3: Với tần số 4f: [tex]h.4f = A + \frac{1}{2}mk^{2}v^{2}[/tex] (3)

Lấy (2) trừ (1): [tex]hf = 3.\frac{1}{2}mv^{2}[/tex] (4)

Suy ra: [tex]A = 2.\frac{1}{2}mv^{2}[/tex] (5)

Thế (4) & (5) vào (3):

[tex]4.\left< 3.\frac{1}{2}mv^{2}\right> = 2.\frac{1}{2}mv^{2} + \frac{1}{2}mk^{2}v^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow 10.\frac{1}{2}mv^{2} = \frac{1}{2}mk^{2}v^{2}\Rightarrow k = \sqrt{10}[/tex]