Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dibo_ngaodu94 trong 10:54:57 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10651Tiêu đề: Vài bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 10:54:57 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong thì nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young, nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]. Phía sau khe [tex]{S_1}[/tex] đặt thêm một bản song song có chiết suất n=1,5 (ứng với [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]). Bề dày e của bản song song  phải nhận giá trị nào để cường độ sáng tại tâm O của màn là cực tiểu
A. 9,331mm        B. 9,332mm       C.9,333mm        D. 9,334mm
Câu 2:Trong giao thoa ánh sáng của lượng lăng kính, các lăng kính góc chiết quang là [tex]4.10^{-3}rad[/tex], chiết suất n=1,5. Nguồn đơn sắc có [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex] cách lưỡng lăng kính một đoạn d=50cm, màn cách lưỡng lăng kính L=1,5m. Khoảng vân i có giá trị
A. i=0,2mm         B. i=0,3mm       C. i=0,4mm        D.i=0,5mm
Câu 3: Chiếu vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang [tex]A=60^{o}[/tex] một chùm sáng trắng hẹp. Biết góc lệch của tia vàng là cực tiểu. Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng là [tex]{n_v} = 1,52[/tex] và tia tím là[tex]{n_t} = 1,54[/tex]. Góc lệch của tia tím là
A. [tex]40,72^{o}[/tex]        B.[tex]48,50^{o}[/tex]         C.[tex]36,84^{o}[/tex]         D.[tex]43,86^{o}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Vài bài sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:31:09 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong thì nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young, nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]. Phía sau khe [tex]{S_1}[/tex] đặt thêm một bản song song có chiết suất n=1,5 (ứng với [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]). Bề dày e của bản song song  phải nhận giá trị nào để cường độ sáng tại tâm O của màn là cực tiểu
A. 9,331mm        B. 9,332mm       C.9,333mm        D. 9,334mm
Công thức tính độ dịch chuyển vân
[tex]\Delta x=\frac{e.(n-1).D}{a}[/tex]
Để Vân trung tâm là tối [tex]==> x = (2k+1)i/2 ==> e.0,5.D/a=(2k+1).\lambda.D/2a[/tex]
[tex]==> e=(2k+1).\lambda[/tex]
Thử ĐA thấy (C) thỏa