Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mr0 trong 09:55:18 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10641Tiêu đề: Bài dao động khó cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mr0 trong 09:55:18 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Cho m=100g, dao động với phương trình x=4+ [tex]Acos\omega t[/tex] trên phương ngang. Sau thời gian ngắn nhất là [tex]\frac{\pi }{30}s[/tex] thì vật lại cách vị trí cân bằng  [tex]4\sqrt{2}[/tex] cm. Tính vận tốc và hợp lực tác dụng lên vật tại x=-4 cm.
Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động khó cần giúp đỡ!
Gửi bởi: traugia trong 10:44:02 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Cho m=100g, dao động với phương trình x=4+ [tex]Acos\omega t[/tex] trên phương ngang. Sau thời gian ngắn nhất là [tex]\frac{\pi }{30}s[/tex] thì vật lại cách vị trí cân bằng  [tex]4\sqrt{2}[/tex] cm. Tính vận tốc và hợp lực tác dụng lên vật tại x=-4 cm.
Cứ sau thời gian [tex]\frac{\pi }{30}s[/tex] thì vật lại cách vị trí cân bằng [tex]4\sqrt{2}[/tex] cm ta có:
            [tex]\frac{T}{4} = \frac{\pi }{30} => T = \frac{2\pi }{15}s[/tex] => [tex]\omega =15 rad/s[/tex]

        và [tex]\frac{A}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} cm <=> A = 8cm[/tex]
=> vị trí x = -4 cm là vị trí biên âm của dao động => vận tốc là v = 0
Hợp lực tác dụng lên vật : F = [tex]m\omega ^{2}A = 1,8 N[/tex]