Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 03:01:27 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10633Tiêu đề: Chia hỗn hợp ancol thành 2 phần không đều -chuyên thái bình lần 3 cần giúp đỡ
Gửi bởi: kuramaoct trong 03:01:27 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Chia 14.8 g hỗn hợp X chứa ancol metylic và ancol anlylic thành 2 phần . Phần 1 cho tác dụng Na dư được2.52 l khí [tex]H_2[/tex]2 dktc .Phần 2 tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch[tex]Br_2[/tex] [tex]1M[/tex] . Xác định phần trăm theo khối lượng ancol metylic trong hỗn hợp X?
A.21.62%
B.66.67%
C.45%
D.45.68%


Tiêu đề: Trả lời: Chia hỗn hợp ancol thành 2 phần không đều -chuyên thái bình lần 3 cần
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:52:16 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Chia 14.8 g hỗn hợp X chứa ancol metylic và ancol anlylic thành 2 phần . Phần 1 cho tác dụng Na dư được2.52 l khí [tex]H_2[/tex]2 dktc .Phần 2 tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch[tex]Br_2[/tex] [tex]1M[/tex] . Xác định phần trăm theo khối lượng ancol metylic trong hỗn hợp X?
A.21.62%
B.66.67%
C.45%
D.45.68%
Ta có 14,8g hỗn hợp X:[tex]\begin{cases} CH_3OH a(1+k) \\ C_3H_5OH b(1+k) \end{cases} [/tex]
Phần I: [tex] a+b=2n_{H_2}=0,225 (1) [/tex]
Phần II: [tex] kb=0,05 (2) [/tex]
Dễ dàng rút ra được: [tex] b=\frac{0,05}{k}; a=\frac{0,225k-0,05}{k} [/tex]
Mà [tex]m_{hh}=32a(1+k) +58b(1+k)=14,8 [/tex]
Thế a,b vào rút ra k là xong