Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mr0 trong 11:45:34 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10629Tiêu đề: Một bài giao thoa cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mr0 trong 11:45:34 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Cho S1=[tex]acos\omega t[/tex], S2=[tex]asin\omega t[/tex] giao thoa. S1S2= 2,75 lamda. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với S1 trên S1S2 là?
Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:14:19 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
Cho S1=[tex]acos\omega t[/tex], S2=[tex]asin\omega t[/tex] giao thoa. S1S2= 2,75 lamda. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với S1 trên S1S2 là?
[tex]S2=acos(\omega.t-\pi/2)[/tex]
Phương trình sóng tại 1 điểm bất kỳ.
[tex]uM=2Acos(\pi/4+\pi(d_2-d_1)/\lambda).cos(\omega.t-\pi/4-\pi.(d_1+d_2)/\lambda)[/tex]
[tex]==> uM=2Acos(\pi/4+\pi(d_2-d_1)/\lambda).cos(\omega.t-3\pi)[/tex]
Để uM đồng pha u1 [tex]==> cos(\pi/4+\pi(d_1-d_2)/\lambda)=-1 [/tex]
[tex]==> d_2-d_1=-\lambda/4+(2k+1)\lambda[/tex]
[tex]-2,75\lambda <-\lambda/4+(2k+1).\lambda<2,75\lambda ==> -1,75 < k < 1==> k=-1,0[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một bài giao thoa cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mr0 trong 07:40:50 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

[tex]S2=acos(\omega.t-\pi/2)[/tex]
Phương trình sóng tại 1 điểm bất kỳ.
[tex]uM=2Acos(\pi/4+\pi(d_2-d_1)/\lambda).cos(\omega.t-\pi/4-\pi.(d_1+d_2)/\lambda)[/tex]
[tex]==> uM=2Acos(\pi/4+\pi(d_2-d_1)/\lambda).cos(\omega.t-3\pi)[/tex]
Để uM đồng pha u1 [tex]==> cos(\pi/4+\pi(d_1-d_2)/\lambda)=-1 [/tex]
[tex]==> d_2-d_1=-\lambda/4+(2k+1)\lambda[/tex]
[tex]-2,75\lambda <-\lambda/4+(2k+1).\lambda<2,75\lambda ==> -1,75 < k < 1==> k=-1,0[/tex]Em cũng giải vậy, tìm ra 2 điểm nhưng ko có đáp án. Em thấy ko sai chỗ nào, thày xem lại giúp em.
Đáp án là 3,4,5,6 điểm ạ.