Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 01:07:05 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10617Tiêu đề: 1 số câu khó Điện + Sóng
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 01:07:05 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
1. 1 chất điểm ddđh trên trục Oy. ở chính giữa khoảng thời gian ngắn nhất khi vật đi từ biên đến VTCB thì tốc độ là 40m/s. khi vật có li độ 10cm thì tốc độ của vật là 30m/s. Chu kì dđ? Đáp số [tex]\frac{\Pi }{50\sqrt{23}}[/tex]

2. trên 1 sợi dây đàn dài 120cm có sóng dừng . các điểm dđ với biên độ 3,5mm cách nhau các đoạn = 15cm. giá trị biên độ cực đại có thể nhận giá trị lớn nhất là? Đáp số 4,95mm.

3. cho 2 nguồn uA=10.cos(100pi.t)cm , uB=20.cos(100pi.t+pi/8) cm. v=2m/s.  AB=0.25m. Trên đoạn AB có bao nhiêu điểm dđ với biên độ 11cm? Đáp số 50 điểm.

cảm ơn mọi người :)


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu khó Điện + Sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:46:50 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
1. 1 chất điểm ddđh trên trục Oy. ở chính giữa khoảng thời gian ngắn nhất khi vật đi từ biên đến VTCB thì tốc độ là 40m/s. khi vật có li độ 10cm thì tốc độ của vật là 30m/s. Chu kì dđ? Đáp số [tex]\frac{\Pi }{50\sqrt{23}}[/tex]

cảm ơn mọi người :)

Chọn gốc thời gian vật đi từ biên dương : [tex]x = A cos\frac{2\pi t}{T} \Rightarrow v = -\omega Asin\frac{2\pi t}{T}[/tex]

Lúc t = T/8 theo gt ta có : [tex]40 = \omega A \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \omega A = 40\sqrt{2}[/tex]

Sử dụng hệ thức độc lập với thời gian : [tex](\omega A)^{2} = (\omega x)^{2} + v^{2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{(\omega A)^{2} - v^{2}}{x^{2}}} = 100\sqrt{23}[/tex] Suy ra đáp án !Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu khó Điện + Sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:53:06 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

2. trên 1 sợi dây đàn dài 120cm có sóng dừng . các điểm dđ với biên độ 3,5mm cách nhau các đoạn = 15cm. giá trị biên độ cực đại có thể nhận giá trị lớn nhất là? Đáp số 4,95mm.

cảm ơn mọi người :)

Xem các điểm đang xét không phải bụng sóng thì các điểm đó cách nhau một đoạn [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex] - Nghĩa là chúng cách bụng sóng một đoạn [tex] d = \frac{\lambda }{8}[/tex]

Biên độ của các điểm này được tính bởi : [tex]A = A_{b}cos\frac{2\pi d}{\lambda } = A_{b}cos\frac{\pi}{4}[/tex]

Biên độ của bụng sóng [tex]A_{b}=3,5\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu khó Điện + Sóng
Gửi bởi: cacon194 trong 05:54:42 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
3. biên độ sóng tổng hợp a=2.A.cos(pi.(d1-d2)/lamda -dentaphi/2pi) tính được d1-d2 rồi áp dụng bình thường