Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhdat199469 trong 08:34:23 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10574Tiêu đề: sóng trên mặt nước
Gửi bởi: thanhdat199469 trong 08:34:23 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp O1 và O2 dao động đồng pha, cách nhau một khoảng O1O2= 40cm. Biết
sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f  = 10Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1. Đoạn O1 M có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?
A: 50cm  B: 30cm  C: 40cm  D: 20cm


Tiêu đề: Trả lời: sóng trên mặt nước
Gửi bởi: kydhhd trong 11:43:47 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp O1 và O2 dao động đồng pha, cách nhau một khoảng O1O2= 40cm. Biết
sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f  = 10Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1. Đoạn O1 M có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?
A: 50cm  B: 30cm  C: 40cm  D: 20cm
bước sóng:[tex]\lambda =v/f=20cm[/tex][tex]MO2-MO1=\lambda =20;MO^{2}2=MO^{2}1+40^{2}\Rightarrow MO1=30cm[/tex]

M nằm trên cực đại xa O1 nhất ứng với cực đại k=1: