Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ksogi trong 06:20:33 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10569Tiêu đề: bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: ksogi trong 06:20:33 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

cho lam đa 1=0,4. lam đa 2=0,5, lam đa 3= 0,75

Số vân sáng có màu khác vân sáng trung tâm nằm ở giữa 6 vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là ??Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:36:52 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012

cho lam đa 1=0,4. lam đa 2=0,5, lam đa 3= 0,75

Số vân sáng có màu khác vân sáng trung tâm nằm ở giữa 6 vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là ??


Xét vân trùng 3 bức xạ (gần vân trung tâm nhất)
ĐKVT: [tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2=k_3.\lambda_3[/tex]
[tex]k_1=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)/\lambda_1=15[/tex]
[tex]k_2=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)/\lambda_2=12[/tex]
[tex]k_3=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)/\lambda_3=8[/tex]
Xét vân trùng (1,2)
[tex]k1/k2=\lambda2/\lambda1=5/4 =10/8[/tex] ==> có 2 bức xạ
Xét vân trùng (1,3)
[tex]k1/k3=\lambda3/\lambda1=15/8[/tex] ==> 0  bức xạ
Xét vân trùng (2,3)
[tex]k2/k3=\lambda3/\lambda2=3/2 = 6/4 [/tex]==> 2 bức xạ
==> Số vân sáng trong khoảng giữa 2 vân giống vân trung tâm.
N=14+11+7-5=27.
* Xét 6 vân trùng có 5 khoảng ==> 5*27=135 vân