Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 08:51:29 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10551Tiêu đề: bài dao đông cơ cần giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 08:51:29 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Câu 7. Phương trình sóng cơ tại 1 điểm trong không gian có dạng [tex]u=8sin2\pi (10t-0,2x)[/tex] mm, với t là thời gian (s), x là khoảng cách (m). Tốc độ truyền sóng bằng:
A. v=50cm/s      B. v=20m/s         C. v=5m/s         D. v=2m/s


Tiêu đề: Trả lời: bài dao đông cơ cần giúp
Gửi bởi: arikirin trong 09:00:18 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Câu 7. Phương trình sóng cơ tại 1 điểm trong không gian có dạng [tex]u=8sin2\pi (10t-0,2x)[/tex] mm, với t là thời gian (s), x là khoảng cách (m). Tốc độ truyền sóng bằng:
A. v=50cm/s      B. v=20m/s         C. v=5m/s         D. v=2m/s

[tex]u=8sin\left(20\pi t-0.4\pi x \right)[/tex]
ta có [tex]\frac{2\pi x}{\lambda }=0,4\pi x[/tex]
T=0,1s[tex]\Rightarrow v=50[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: bài dao đông cơ cần giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 06:38:37 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
ủa cho mình hỏi sao biết T=0,1 s vậy?


Tiêu đề: Trả lời: bài dao đông cơ cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:50:13 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 7. Phương trình sóng cơ tại 1 điểm trong không gian có dạng [tex]u=8sin2\pi (10t-0,2x)[/tex] mm, với t là thời gian (s), x là khoảng cách (m). Tốc độ truyền sóng bằng:
A. v=50cm/s      B. v=20m/s         C. v=5m/s         D. v=2m/s

[tex]u=8sin\left(20\pi t-0.4\pi x \right)[/tex]
ta có [tex]\frac{2\pi x}{\lambda }=0,4\pi x[/tex]
T=0,1s[tex]\Rightarrow v=50[/tex]
mánh nhé : [tex]v = \frac{chiso_phan_t}{Chiso_phan x} = \frac{10}{0,2}=50(cm/s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài dao đông cơ cần giúp
Gửi bởi: arikirin trong 07:04:48 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Bạn áp dụng công thức này nhé:[tex]u=Asin\left(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda } \right)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài dao đông cơ cần giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 07:19:15 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
hihi đã hiểu thank thầy và bạn


Tiêu đề: Trả lời: bài dao đông cơ cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:53:01 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
Câu 7. Phương trình sóng cơ tại 1 điểm trong không gian có dạng [tex]u=8sin2\pi (10t-0,2x)[/tex] mm, với t là thời gian (s), x là khoảng cách (m). Tốc độ truyền sóng bằng:
A. v=50cm/s      B. v=20m/s         C. v=5m/s         D. v=2m/s

mấy bài hỏi vận tốc truyền sóg thì bạn nhớ luôn điều này.
Vận tốc truyền sóg v = hệ số của t / hệ số của x.