Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 01:22:16 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10447Tiêu đề: Máy phát điện và sóng âm cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 01:22:16 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực từ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần [tex]R=100\Omega[/tex], cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L=\frac{41}{6\pi }H[/tex] và tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-4}}{3\pi }F[/tex]. Tốc độ rôto của máy có thể thay đổi được. Khi tốc độ rôto của máy là [tex]n[/tex] hoặc [tex]3n[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị I. Giá trị của [tex]n[/tex] bằng
[tex]A.10[/tex] vòng/s
[tex]B.15[/tex] vòng/s
[tex]C.20[/tex] vòng/s
[tex]D.5[/tex] vòng/s

Câu 2. Một nguồm âm S phát ra âm đẳng hướng. Hai điểm A và B nằm trên cùng một đường thẳng, mức cường độ âm tại A và B là [tex]L_{A}=50dB,L_{B}=40dB[/tex]. Giả sử môi trường không hấp thụ âm, tính cường độ âm tại điểm C nằm trên đoạn AB, cách A đoạn [tex]AC=2BC[/tex]
[tex]A.L_{C}=45dB[/tex]
[tex]B.L_{C}=48,5dB[/tex]
[tex]C.L_{C}=46,7dB[/tex]
[tex]D.L_{C}=43,3dB[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện và sóng âm cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:54:47 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực từ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần [tex]R=100\Omega[/tex], cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L=\frac{41}{6\pi }H[/tex] và tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-4}}{3\pi }F[/tex]. Tốc độ rôto của máy có thể thay đổi được. Khi tốc độ rôto của máy là [tex]n[/tex] hoặc [tex]3n[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị I. Giá trị của [tex]n[/tex] bằng
[tex]A.10[/tex] vòng/s
[tex]B.15[/tex] vòng/s
[tex]C.20[/tex] vòng/s
[tex]D.5[/tex] vòng/s
Đặt E=k.n, ZL tỷ lệ thuận n, ZC tỷ lệ nghịch với n
Cường độ dòng điện xác định:
[tex]I^2=\frac{k^2n^2}{(ZL-ZC)^2+R^2}=\frac{k^2.9n^2}{(3ZL-ZC/3)^2+R^2}[/tex]
[tex]==> (3ZL-ZC/3)^2+R^2=9(ZL-ZC)^2+9R^2[/tex]
[tex]==> [3ZL-ZC/3-3(ZL-ZC)][3ZL-ZC/3+3(ZL-ZC)]=8R^2[/tex]
[tex]==> [8ZC/3][6ZL-10ZC/3]=8R^2[/tex]
[tex]==> [16L/C]-80ZC^2/9=8R^2[/tex]
[tex]==> ZC=600[/tex]
[tex]==> \omega=50\pi[/tex]
[tex]==> 2\pi.n.p=50\pi[/tex]
[tex]==> n=5v/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện và sóng âm cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:12:30 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Câu 2. Một nguồm âm S phát ra âm đẳng hướng. Hai điểm A và B nằm trên cùng một đường thẳng, mức cường độ âm tại A và B là [tex]L_{A}=50dB,L_{B}=40dB[/tex]. Giả sử môi trường không hấp thụ âm, tính cường độ âm tại điểm C nằm trên đoạn AB, cách A đoạn [tex]AC=2BC[/tex]
[tex]A.L_{C}=45dB[/tex]
[tex]B.L_{C}=48,5dB[/tex]
[tex]C.L_{C}=46,7dB[/tex]
[tex]D.L_{C}=43,3dB[/tex]
Giả sử A,C,B nằm cùng phía
[tex]+ LA-LB=10=10log\frac{OB^2}{OA^2} ==> \frac{OB}{OA}=\sqrt{10}[/tex]
+ Quan hệ khoảng cách : [tex]3OC-2OB=OA ==> 3OC=OA+2\sqrt{10}.OA ==> OC=2,44OA[/tex]
[tex]+ LA-LC=10log\frac{OC^2}{OA^2}=7,75 ==> LC=42,25dB[/tex]
Em xét TH nằm khác phía xem có KQ?