Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 11:06:44 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10442Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng và lăng kính cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:06:44 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A. Dùng một chùm sáng hẹp , song song gồm 3 thành phần đơn sắc đỏ, lục và chàm lần lượt chiếu vuông góc vào một mặt bên của 2 lăng kính .Với lăng kính thứ nhất (1) người ta thấy tia sáng màu chàm đi sát mặt bên còn lại còn với lăng kính thứ hai (2) thì tia sáng đi sát ở mặt bên còn lại của lăng kính là tia màu đỏ. Gọi [tex]n_{d1},n_{d2};n_{l1},n_{l2};n_{c1},n_{c2}[/tex] lần lượt là chiết suất của chất làm lăng kính (1) và (2) đối với ánh sáng đỏ, lam và chàm .Kết luận nào sau đây là đúng:
[tex]A.n_{c1}>n_{c2}[/tex]
[tex]B.n_{l2}<n_{c1}[/tex]
[tex]C.n_{d2}>n_{l1}[/tex]
[tex]D.n_{d1}=n_{d2}[/tex]

Bài 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex].Khi giảm khoảng cách giữa hai khe 2 lần và giảm khoảng cách từ 2 khe tới màn quan sát 1,5 lần thì khoảng vân thay đổi 1 lượng [tex]0,5mm[/tex].Nếu thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] rồi lặp lại thí nghiệm thì khoảng vân thay đổi 1 lượng [tex]0,8mm[/tex].Hệ thức liên hệ giữa [tex]\lambda _{1}[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex] là:
[tex]A.8\lambda _{2}=5\lambda _{1}[/tex]
[tex]B.4\lambda _{1}=3\lambda _{2}[/tex]
[tex]C.5\lambda _{1}=3\lambda _{2}[/tex]
[tex]D.8\lambda _{1}=5\lambda _{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng và lăng kính cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 11:38:39 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A. Dùng một chùm sáng hẹp , song song gồm 3 thành phần đơn sắc đỏ, lục và chàm lần lượt chiếu vuông góc vào một mặt bên của 2 lăng kính .Với lăng kính thứ nhất (1) người ta thấy tia sáng màu chàm đi sát mặt bên còn lại còn với lăng kính thứ hai (2) thì tia sáng đi sát ở mặt bên còn lại của lăng kính là tia màu đỏ. Gọi [tex]n_{d1},n_{d2};n_{l1},n_{l2};n_{c1},n_{c2}[/tex] lần lượt là chiết suất của chất làm lăng kính (1) và (2) đối với ánh sáng đỏ, lam và chàm .Kết luận nào sau đây là đúng:
[tex]A.n_{c1}>n_{c2}[/tex]
[tex]B.n_{l2}<n_{c1}[/tex]
[tex]C.n_{d2}>n_{l1}[/tex]
[tex]D.n_{d1}=n_{d2}[/tex]
Do chiết suất của một môi trường với các ánh sáng đơn sắc tăng dần từ đỏ đến tím : nđ < nlam < nchàm
Hay :nd1 < nl1 < nc1 (1)
       nd2 < nl2 < nc2 (2)
Khi chiếu tới lăng kính thứ nhất tia ló màu chàm đi sát mặt bên thứ hai => góc tới mặt bên thứ hai = ichàm  với sinichàm = [tex]\frac{1}{n_{c1}}[/tex] (3)
Khi chiếu tới lăng kính thứ hai tia ló màu đỏ đi sát mặt bên thứ hai => góc tới mặt bên thứ hai = iđ  với siniđ = [tex]\frac{1}{n_{d2}}[/tex] (4)
Từ (3) và (4) ta có : nc1 = nd2 (5)
Kết hợp (1) , (2) và (5) ta thấy đáp án C là đúngTiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng và lăng kính cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 11:45:53 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Bài 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex].Khi giảm khoảng cách giữa hai khe 2 lần và giảm khoảng cách từ 2 khe tới màn quan sát 1,5 lần thì khoảng vân thay đổi 1 lượng [tex]0,5mm[/tex].Nếu thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] rồi lặp lại thí nghiệm thì khoảng vân thay đổi 1 lượng [tex]0,8mm[/tex].Hệ thức liên hệ giữa [tex]\lambda _{1}[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex] là:
[tex]A.8\lambda _{2}=5\lambda _{1}[/tex]
[tex]B.4\lambda _{1}=3\lambda _{2}[/tex]
[tex]C.5\lambda _{1}=3\lambda _{2}[/tex]
[tex]D.8\lambda _{1}=5\lambda _{2}[/tex]
[tex]i =\frac{\lambda D}{a}[/tex]  và   [tex]i +\Delta i=\frac{4\lambda D}{3a}[/tex]
=> [tex]\Delta i=\frac{\lambda D}{3a}[/tex]
Vậy : [tex]\frac{\lambda_{1} }{\lambda _{2}} = \frac{\Delta i_{1}}{\Delta i_{2}} =\frac{5}{8}[/tex]