Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dibo_ngaodu94 trong 08:59:13 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10427Tiêu đề: một câu vật lí hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 08:59:13 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Cho phản ứng phóng xạ [tex]_{84}^{210}Po \to _2^4He + _{82}^{206}Pb[/tex] Độ hụt khối của các hạt nhân lần lượt là [tex]\Delta {m_{Po}} = 0,0021u;\Delta {m_{He}} = 0,0083u;\Delta {m_{Pb}} = 0,0015u;[/tex] Động năng hạt [tex]\alpha \left( {{}_2^4He} \right)[/tex][tex]{K_\alpha } = 6,2MeV.[/tex].Cho [tex]u{c^2} = 931MeV[/tex], tỉ lệ khối lượng các hạt nhân coi bằng tỉ lệ số khối của chúng.Tìm bước sóng tia [tex]\gamma[/tex] phát ra từ phản ứng
A. [tex]21.10^{-19}m[/tex]
B.[tex]21.10^{-13}m[/tex]
C.[tex]13.10^{-13}m[/tex]
D.[tex]7,1687.10^{-15}m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một câu vật lí hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 09:54:45 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
[tex]\lambda =\frac{hc}{\varepsilon } = 14,576.10^{-13} m[/tex]
Cho phản ứng phóng xạ [tex]_{84}^{210}Po \to _2^4He + _{82}^{206}Pb[/tex] Độ hụt khối của các hạt nhân lần lượt là [tex]\Delta {m_{Po}} = 0,0021u;\Delta {m_{He}} = 0,0083u;\Delta {m_{Pb}} = 0,0015u;[/tex] Động năng hạt [tex]\alpha \left( {{}_2^4He} \right)[/tex][tex]{K_\alpha } = 6,2MeV.[/tex].Cho [tex]u{c^2} = 931MeV[/tex], tỉ lệ khối lượng các hạt nhân coi bằng tỉ lệ số khối của chúng.Tìm bước sóng tia [tex]\gamma[/tex] phát ra từ phản ứng
A. [tex]21.10^{-19}m[/tex]
B.[tex]21.10^{-13}m[/tex]
C.[tex]13.10^{-13}m[/tex]
D.[tex]7,1687.10^{-15}m[/tex]
Năng lượng tỏa ra của phản ứng là: [tex]W_{t}=(\Delta m_{\alpha} +\Delta m_{Pb} - \Delta m_{Po})c^{2}= 7,17255 MeV[/tex]
Mặt khác: Theo định luật bảo toàn động lượng ta có : [tex]P_{\alpha } = P_{Pb} <=> m_{\alpha }K_{\alpha } = m_{Pb}K_{Pb} <=> K_{Pb}=\frac{12,4}{103} MeV[/tex]
Năng lượng của tia [tex]\gamma[/tex] phát ra là : Theo định luật bảo toàn năng lượng:
       7,17255 = 6,2 + [tex]\frac{12,4}{103} [/tex] + [tex]\varepsilon[/tex]
<=> [tex]\varepsilon[/tex] = 0,85216165 MeV = 1,3634510-13 J
Vậy bước sóng của tia [tex]\gamma[/tex] là : [tex]\lambda =\frac{hc}{\varepsilon } = 14,576.10^{-13} m[/tex]