Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 11:49:45 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10396Tiêu đề: 1 câu sóng cơ và 1câu điện xch cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 11:49:45 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1. Trên dây có 3 điểm liên tiếp M,N,B có sóng dừng với cùng biên độ 40 mm. m và N ngược pha, MN = NB/2=1 cm. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,004 s thì dây duỗi thẳng. Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng?
ĐS 628 mm/s
2. Mạch có R = 30 [tex]\Omega[/tex], L = 0,4/[tex]\pi[/tex] (H), hai đầu mạch có u = 120 [tex]cos^{2}[/tex](50[tex]\pi t+\frac{\pi }{6}[/tex]). Tìm số chỉ của ampe kế ?( ĐS : 2,17 A)   Câu này em không hiểu tại sao [tex]I^{2}=I1^{2}+I2^{2}[/tex]. Thầy cô nói rõ dùm . Cảm ơn nhìu.Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ và 1câu điện xch cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:01:41 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1. Trên dây có 3 điểm liên tiếp M,N,B có sóng dừng với cùng biên độ 40 mm. m và N ngược pha, MN = NB/2=1 cm. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,004 s thì dây duỗi thẳng. Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng?
ĐS 628 mm/s
M,N ngược pha ==> M,N đối xứng qua nút ==> [tex]\lambda/2=3 ==> \lambda=3cm[/tex]
[tex]A=Abung.sin(2\pi.MN/(2\lambda)) ==> Abung=80mm.[/tex]
[tex]==> vmax=A.2\pi/T=628mm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ và 1câu điện xch cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 12:34:35 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Vì sao có điều này vậy Thầy ? [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=3 [tex]\Rightarrow[/tex][tex]\lambda =[/tex]3
Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ và 1câu điện xch cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:46:24 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Vì sao có điều này vậy Thầy ? [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=3 [tex]\Rightarrow[/tex][tex]\lambda =[/tex]3
M,N đối xứng qua nút (giả sử O),(N,B) nằm trên 1 bó, B gần nút O'
MN=ON=0,5cm. Do tính đối xứng B cách O' cũng bằng 0,5cm, mà BN=2cm ==> OO'=3cm(khoảng cách 2nut liên tiếp là lambda/2)


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ và 1câu điện xch cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:49:24 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
câu 2. Theo định nghĩa, cường độ hiệu dụng là
cường độ dòng không đổi tương
đương sao cho mạch tiêu thụ cùng một
công suất.
P1 =I1^2.R
P2 =I2^2.R
khi đặt đoạn mạch vào dòg điện k đổi, công suất k đổi, cđdđ là I, ta có P=I^2.R
theo đ.ngĩa. P=P1 +P2.
=>đpcm


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ và 1câu điện xch cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 05:07:25 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Còn điều này nữa thầy ơi : Trong SGK chỉ có A = [tex]A_{bung}[/tex]sin ([tex]\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex])
                                     vì sao thầy viết A = [tex]A_{bung}[/tex]sin ([tex]\frac{2\pi MN}{2\lambda }[/tex])


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ và 1câu điện xch cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 07:31:11 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Em còn chưa hiểu Vì sao lại chia 2[tex]\lambda[/tex] hả Thầy ?