Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 08:50:30 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10380Tiêu đề: Bài sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:50:30 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn âm phát sóng tại O hai điểm A, B thẳng hàng với O biết mức cường độ âm tại A là [tex]30dB[/tex] tại B là [tex]10dB[/tex], xác định mức cường độ âm tại điểm M biết [tex]vectoAM=3vectoBM[/tex]
[tex]A.9,172dB[/tex]
[tex]B.9,720dB[/tex]
[tex]C.20dB[/tex]
[tex]D.40dB[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:48:13 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn âm phát sóng tại O hai điểm A, B thẳng hàng với O biết mức cường độ âm tại A là [tex]30dB[/tex] tại B là [tex]10dB[/tex], xác định mức cường độ âm tại điểm M biết [tex]vectoAM=3vectoBM[/tex]
[tex]A.9,172dB[/tex]
[tex]B.9,720dB[/tex]
[tex]C.20dB[/tex]
[tex]D.40dB[/tex]

[tex]L_A-L_B=20=10lg\frac{OB^2}{OA^2}=20.lg\frac{OB}{OA}
\Rightarrow OB=10AO[/tex]
TH1:Khi A,B cùng phía [tex]AM=OM-OA; BM=OM-OB \Rightarrow OM-
OA=3(OM-OB)\Rightarrow 2OM=3OB-OA  =14,5OA nên L_M=L_A-10lg(14,5^2)=6,773(dB) [/tex]
TH2:A,B khác phía AM=OA+AM nên 2OM=31OA

Lm=La-20lg15,5=6,193(dB)
???