Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 07:59:33 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10357Tiêu đề: một câu hóa vô cơ khó cần giúp!
Gửi bởi: tnhung94 trong 07:59:33 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
X là dd Al2(SO4)3 aM, Y là dd Ba(OH)2 bM.Cho 200 ml dd X td với 240 ml dd Y thu được 85,5g kết tủa.Mặt khác 200 ml dd X td với 760 ml dd Y thu được 248,7g kết tủa.Giá trị a,b lần lượt là(biết phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A, 1,5 và 1,75         B,1,75 và 2,25         C,1,5 và 1,25           D, 1,75 và 1,5


Tiêu đề: Trả lời: một câu hóa vô cơ khó cần giúp!
Gửi bởi: cacon194 trong 09:07:19 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
tớ tìm được b coi như là xong nha. lười không muốn tìm a.
trong 2 thí nghiệm ta thấy V dd Y tăng hơn 3 lần, kết tủa tăng quá trời luôn, vậy ở thí nghiệm 1 ba+2 phải hết thì khi cho vào nó mới tăng kết tủa kinh khủng như vậy.
do Ba+2 nó hết nên kết tủa BaSO4 = 0,24b . tính theo Ba+2 mà
ta có do Ba+2 hết nên số mol của nó < số mol SO4 -2
<->    0,6.a>0,24.b
<->   a>0,4b

lập tỉ lệ OH- / Al +3 = (0,48b) / (0,4a) <(0,48.a/0,4) / (0,4.a) =3
tỉ số này nhỏ hơn 3 nên có kết tủa Al(OH)3 tính theo OH- vì nó hết mà
nên số mol Al(0h)3 =o,16


tổng lại kết tủa ở thí nghiệm 1 có 0,24b mol BariSunfat và 0,16b mol nhôm hidroxit có tổng khối lượng là 85,8 gam. tính ra  b=1.25, đáp án C bạn à.


Tiêu đề: Trả lời: một câu hóa vô cơ khó cần giúp!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:49:09 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
X là dd Al2(SO4)3 aM, Y là dd Ba(OH)2 bM.Cho 200 ml dd X td với 240 ml dd Y thu được 85,5g kết tủa.Mặt khác 200 ml dd X td với 760 ml dd Y thu được 248,7g kết tủa.Giá trị a,b lần lượt là(biết phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A, 1,5 và 1,75         B,1,75 và 2,25         C,1,5 và 1,25           D, 1,75 và 1,5
Ta có nAl3+=0,4a ,nSO42-=0,6a   

TN1: nBa2+=0,24b ,nOH-=0,48b          TN2: nBa2+=0,76b ,nOH-=1,52b

Ta thấy khi lượng bazo tăng lên thì KT tăng lên chứng tỏ ở TN1 OH-  đã hòa tan hết lượng Al3+, còn ở thí nghiệm 2 sau khi tạo kết tủa ,lượng OH- dư còn hòa tan KT thành muối !!!

Áp dụng 2 công thức sau đây để giải nhanh bài toán: nOH-max=4nAl3+ -nKT và nOH-min=3nKT

TN1:  Ba2+ + SO42- ---->BaS04
       0,24b     0,6a  ----->0,24b   (Do Al2(SO4)3 dư)

       Al3+ + 3OH- --->Al(OH)3
       0,4a     0,48b---> 0,16b

Vì thế ta có 0,24b*233 +0,16b*78=85,5 ==>b=1,25 (đến đây xem như kt bài toán )
TN2:   Ba2+ + SO42- --->BaSO4
         0,76b    0,6a ----->0,6a
 
         Al3+ + 3OH- ---->Al(OH)3
          0,4a   1,52b                 

Từ đó tính được nAl(OH)3=4.0,4a -1,52b=1,6a-1,9

===> 0,6a*233 +(1,6a-1,9)*78=248,7 ==>a=1,5