Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: quanghieneakar trong 07:25:24 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10354Tiêu đề: Bài hữu cơ cần giúp
Gửi bởi: quanghieneakar trong 07:25:24 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Hỗn hợp khí và hơi gồm [tex]CH_3OH, C_2H_6, C_3H_8, CH_3-O-CH_3 [/tex] có tỉkhối hơi so với [tex]H_2[/tex]là 19,667. Đốt cháy hoàn 11,5gam hỗn hợp trên thu được 12,32 lít [tex]CO_2[/tex](đktc) và m gam [tex]H_2O[/tex]. Giá trịcủa m là
A. 15,163.  B. 14,4.  C. 15,79.  D. 13,4


Tiêu đề: Trả lời: Bài hữu cơ cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:31:38 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Hỗn hợp khí và hơi gồm [tex]CH_3OH, C_2H_6, C_3H_8, CH_3-O-CH_3 [/tex] có tỉkhối hơi so với [tex]H_2[/tex]là 19,667. Đốt cháy hoàn 11,5gam hỗn hợp trên thu được 12,32 lít [tex]CO_2[/tex](đktc) và m gam [tex]H_2O[/tex]. Giá trịcủa m là
A. 15,163.  B. 14,4.  C. 15,79.  D. 13,4
Để ý các chất đều no đơn chức nên: [tex] n_{H2O}-n_{CO_2}=n[/tex]hh


Tiêu đề: Trả lời: Bài hữu cơ cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:47:19 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Hỗn hợp khí và hơi gồm [tex]CH_3OH, C_2H_6, C_3H_8, CH_3-O-CH_3 [/tex] có tỉkhối hơi so với [tex]H_2[/tex]là 19,667. Đốt cháy hoàn 11,5gam hỗn hợp trên thu được 12,32 lít [tex]CO_2[/tex](đktc) và m gam [tex]H_2O[/tex]. Giá trịcủa m là
A. 15,163.  B. 14,4.  C. 15,79.  D. 13,4
cac Hchc nêu trên đều no
 => n_H2O = n_Hchc + n_CO2 = 11,5/(2.19,667) + 12,32/22,4 =...
=> mH20=15,163g