Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dthang94 trong 02:39:11 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10340Tiêu đề: giai ho em bai sóng cơ !
Gửi bởi: dthang94 trong 02:39:11 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Tại hai diem A, B trên mặt chat lỏng cách nhau 8 cm, có hai nguồn sóng dao động với phương trình  Ua=Ub= a.cos(2[tex]\pi[/tex]ft). C,D la hai điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biêt tôc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng la v=[tex]\sqrt{2}[/tex] -1 (m/s). Đẻ trên CD có đúng 3 điểm dao động với biên độ cực đại thì tần số của nguồn phải thỏa mãn:
A. F[tex]\leq 12,5HZ[/tex]
B. [tex]12,5Hz\leq f\leq 25,0Hz[/tex]
c. [tex]f\geq 25Hz
D. 12,5Hz\leq f < 25HZ[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giai ho em bai sóng cơ !
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:14:55 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Tại hai diem A, B trên mặt chat lỏng cách nhau 8 cm, có hai nguồn sóng dao động với phương trình  Ua=Ub= a.cos(2[tex]\pi[/tex]ft). C,D la hai điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biêt tôc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng la v=[tex]\sqrt{2}[/tex] -1 (m/s). Đẻ trên CD có đúng 3 điểm dao động với biên độ cực đại thì tần số của nguồn phải thỏa mãn:
A. F[tex]\leq 12,5HZ[/tex]
B. [tex]12,5Hz\leq f\leq 25,0Hz[/tex]
c. [tex]f\geq 25Hz
D. 12,5Hz\leq f < 25HZ[/tex]http://thuvienvatly.com/index.php?