Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 07:24:57 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10328Tiêu đề: Kim Loại Tác Dụng Với Axit!
Gửi bởi: truonglongmoto trong 07:24:57 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Cho hõn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho X ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
A.360ml    B.240ml    C.400ml     D.200 ml

Các thầy và các bạn giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Kim Loại Tác Dụng Với Axit!
Gửi bởi: sky_pmc trong 10:54:40 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Cho hõn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho X ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
A.360ml    B.240ml    C.400ml     D.200 ml

Các thầy và các bạn giúp với
n fe=0,02
nCu=0,03
n H+=0,4
NO3-=0,08
từ đó suy ra kloai pư hêt
H+ pư=0,16
H+ dư=0,24
số mol OH-=0,36==> OK
hihi.bạn này ở trên moon đây phải k?


Tiêu đề: Trả lời: Kim Loại Tác Dụng Với Axit!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:34:17 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Cho hõn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho X ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
A.360ml    B.240ml    C.400ml     D.200 ml

Các thầy và các bạn giúp với
n fe=0,02
nCu=0,03
n H+=0,4
NO3-=0,08
từ đó suy ra kloai pư hêt
H+ pư=0,16
H+ dư=0,24
số mol OH-=0,36==> OK
hihi.bạn này ở trên moon đây phải k?

Nên nói rõ hơn, chứ làm vậy sao mà hiểu được!!!!
  nOH- lớn nhất= ne nhường +nH+ dư  !!!!!

4H+ + NO3- -3e  -----> NO +2H20
(đặt số mol dùng pp 3 dòng )
Tổng n e nhường là 0,02*3+0,03*2=0,12 mol
==>nH+ dư =nH+ ban đầu -npu=0,4 -0,12*4/3 =0,24 mol

===>nOH- max=0,36 mol ==>V=360ml !!!!