Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 07:47:12 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10292Tiêu đề: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử !!!
Gửi bởi: missyou266 trong 07:47:12 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 :    Hai loa nhỏ giống hết nhau đặt cách nhau AB = 2,5 (m) âm phát ra theo mọi hướng cùng pha có bước sóng  . M là một điểm không nghe được âm thanh của cả hai loa. Cho MA = 3,5 (m) và MB > MA. Khoảng cách ngắn nhất từ điểm M đến B có thể là:
A.   MBmin = 4,25 m.   (B).   MBmin = 4 m.   C.   MBmin = 3,7 m.   D.   MBmin = 4,5m.


Câu 2 :    Một prôtôn bay với vận tốc v0 = 7,5.10^4m/s đến va chạm với một nguyên tử hyđrô ở trạng thái dừng cơ bản đang đứng yên. Sau va chạm prôtôn tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc v1 = 1,5.10^4m/s. Bỏ qua sự chênh lệch khối lượng của prôtôn và nguyên tử hyđrô, khối lượng của prôtôn là m=1,672.10-27kg. Bước sóng của phôtôn mà nguyên tử bức xạ ra sau đó khi nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản là:
A.130 um  .            B.0,31 um.       C.103 nm.     (D).   0,130 um


Câu 3 :Đặt một điện áp xoay chiều u=Uocos(wt)(V)  vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn lí tưởng thì trong mạch có cường độ dòng điện hiệu dụng I1. Nếu đặt điện áp đó vào hai đầu của điện trở R thì trong mạch có cường độ dòng điện hiệu dụng I2. Tỉ số I2/I1 bằng:
(A). căn2    B.2   C.1   D.1/căn2


Câu 4 :    Phản ứng 6Li3+n--> 3T1+4He2   tỏa ra một năng lượng 4,8MeV. Nếu ban đầu động năng của các hạt là không đáng kể thì sau phản ứng động năng các hạt T và 4He2  lần lượt : (Lấy khối lượng các hạt sau phản ứng là mT=3u; m(heli)=4u)

 đáp án :        K(T)=2,74 MeV và K(He)=2,06 MeV


thanks mọi người !!!


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử !!!
Gửi bởi: traugia trong 07:52:02 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 :    Hai loa nhỏ giống hết nhau đặt cách nhau AB = 2,5 (m) âm phát ra theo mọi hướng cùng pha có bước sóng  . M là một điểm không nghe được âm thanh của cả hai loa. Cho MA = 3,5 (m) và MB > MA. Khoảng cách ngắn nhất từ điểm M đến B có thể là:
A.   MBmin = 4,25 m.   (B).   MBmin = 4 m.   C.   MBmin = 3,7 m.   D.   MBmin = 4,5m.
Câu này thiếu bước sóng ??>>>>>>>>


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử !!!
Gửi bởi: traugia trong 08:16:12 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 2 :    Một prôtôn bay với vận tốc v0 = 7,5.10^4m/s đến va chạm với một nguyên tử hyđrô ở trạng thái dừng cơ bản đang đứng yên. Sau va chạm prôtôn tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc v1 = 1,5.10^4m/s. Bỏ qua sự chênh lệch khối lượng của prôtôn và nguyên tử hyđrô, khối lượng của prôtôn là m=1,672.10-27kg. Bước sóng của phôtôn mà nguyên tử bức xạ ra sau đó khi nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản là:
A.130 um  .            B.0,31 um.       C.103 nm.     (D).   0,130 um
Sử dụng định luật bảo toàn động lượng => vận tốc của nguyên tử H sau va chạm là
              v= (7,5 - 1,5 ) 10^4 = 6.10^4 m/s
=> Động năng của nguyên tử H là K = 1/2 mv^2 = 3,096.10^-18 J
Mặt khác: so với trước v/c động năng của proton đã giảm một lượng là : 1/2m(7.5^2 - 1,5^2).10^8 = 4,5144.10^-18 J
=> Theo định luật bảo toàn năng lượng => phần năng lượng júp nguyên tử chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích là: (4,5144 - 3,096).10^-18 = 1,4184.10^-18 J
=> Bước sóng là : lamda = hc/(1,4184.10^-18) = 0,14.10^-6 m
   


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử !!!
Gửi bởi: missyou266 trong 08:20:29 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 :    Hai loa nhỏ giống hết nhau đặt cách nhau AB = 2,5 (m) âm phát ra theo mọi hướng cùng pha có bước sóng  . M là một điểm không nghe được âm thanh của cả hai loa. Cho MA = 3,5 (m) và MB > MA. Khoảng cách ngắn nhất từ điểm M đến B có thể là:
A.   MBmin = 4,25 m.   (B).   MBmin = 4 m.   C.   MBmin = 3,7 m.   D.   MBmin = 4,5m.
Câu này thiếu bước sóng ??>>>>>>>>
  bước song = 1 (m) mình thiếu .


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử !!!
Gửi bởi: traugia trong 08:25:37 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 3 :Đặt một điện áp xoay chiều u=Uocos(wt)(V)  vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn lí tưởng thì trong mạch có cường độ dòng điện hiệu dụng I1. Nếu đặt điện áp đó vào hai đầu của điện trở R thì trong mạch có cường độ dòng điện hiệu dụng I2. Tỉ số I2/I1 bằng:
(A). căn2    B.2   C.1   D.1/căn2
Xét trong thời gian 1 chu kì T
Nhiệt lượng tỏa ra trên R khi mạch ko có điôt là : Q = I2^2.R.T      (1)
Nhiệt lượng tỏa ra trên R khi mạch có điôt là : Q' = I1^2.R.T = Q/2  (2)
Từ (1) và (2) ta có : I2 = căn2 I1 => I2/I1 = căn 2


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử !!!
Gửi bởi: traugia trong 08:34:16 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 4 :    Phản ứng 6Li3+n--> 3T1+4He2   tỏa ra một năng lượng 4,8MeV. Nếu ban đầu động năng của các hạt là không đáng kể thì sau phản ứng động năng các hạt T và 4He2  lần lượt : (Lấy khối lượng các hạt sau phản ứng là mT=3u; m(heli)=4u)
Gọi K1, p1: động năng và động lượng của T
     K2, p2: động năng và động lượng của He
Nếu ban đầu động năng của các hạt là không đáng kể thì độ lớn động lượng của các hạt sau phản ứng là :     p1 = p2       với p = 2mK             
   <=> m1K1 = m2K2
   <=> 3.K1 = 4.K2        (1)
 Theo định luật bảo toàn năng lượng : K1 + K2 = 4,8 (2)
Giải hệ (1) và (2) ta có : K1 = 2,743 MeV và K2 = 2,057 MeV