Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: zichzac trong 09:33:32 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10279Tiêu đề: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: zichzac trong 09:33:32 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 :Đun nóng hỗn hợp 22,5 gam glixin;17,8 gam alanin và 11,7 gam valin xúc tác thích hợp sau phản ững xảy ra hoàn toàn thu được mgam hỗn hợp X gồm 6 tripeptit.giá trị của m là?

Câu 2:Hòa tan 3,44 gam hỗn howpjX gồm Fe3O4 và Cu trong 200ml dd HNO3 (vừa đủ)thu được dd Y chỉ chứa 2 muối và giải phóng khí NO duy nhất.TÍNH nồng độ mol dd HNO3 đã dùng ban đầu ?

Câu 3:Đốt cháy hoàn toàn 2,76gam hỗn hợp X gồm  một axit hữu cơ đơn chức,rượu metylic và este tạo bởi hai chất trên thu được 2,688l CO2(Đktc) và 1,8 gam H2O.Mặt khác cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30ml dd NaOH 1M thu được 0,96 gam CH3OH.Công thức của axit hữu cơ là?

Câu 4: Khi cho n-butan phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì thu được hai sản phảm hữu cơ là đồng phân của nhau ,tốc độ thế của mỗi nguyên tử hidro đính vào cacbon bậc 2 nhanh gấp 3 lần so với mỗi nguyên tử hidro đính vào cacbon bậc 1.THành phần % của sản phẩm chính  là?

Câu 5:Hỗn hợp X có khối lượng 17,86 gam gồm CuO, Al2O3,và FeO.Cho H2 dư qua X nung nóng, sau khi phản ứng xong thu được 3,6 gam H2O.Hòa tan hoàn toàn bằng dd HCl dư,được dd Y.Cô cạn dd Y thu được 33,81 gam muối khan.Khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp X là?

-Mấy câu này mình làm từ hum wa mà không ra!Hơi dài tí nhưng giúp mình vơi nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:37:26 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Câu 5:Hỗn hợp X có khối lượng 17,86 gam gồm CuO, Al2O3,và FeO.Cho H2 dư qua X nung nóng, sau khi phản ứng xong thu được 3,6 gam H2O.Hòa tan hoàn toàn bằng dd HCl dư,được dd Y.Cô cạn dd Y thu được 33,81 gam muối khan.Khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp X là?

Gọi x,y,z lần lượt là số mol của CuO,Al203 và Fe0
Khi cho H2 qua X thì chỉ có CuO và FeO bị khử còn Al2O3 thì ko

Ta có nH20=0,2 ====>x+z=0,2 (1)

Khi hòa tan X vào dd HCl thì thu được 33,81g muối
====>nH+= 2(33,81-17,86)/55=0,58 mol

Mặt khác ta có nH+=2nO(trong oxit)
Từ đó suy ra 2x+6y+2z=0,58 (2)

Nhân PT 1 với 2 ,lấy PT (2) trừ pt 1 thì được : 6y=0,18 ==>y=0,03

===>%mAl= (0,03*27/17,86)*100=45,35%


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:17:06 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 3:Đốt cháy hoàn toàn 2,76gam hỗn hợp X gồm  một axit hữu cơ đơn chức,rượu metylic và este tạo bởi hai chất trên thu được 2,688l CO2(Đktc) và 1,8 gam H2O.Mặt khác cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30ml dd NaOH 1M thu được 0,96 gam CH3OH.Công thức của axit hữu cơ là?

Lần sau gửi bài đính kèm theo phương án luôn nhé,giải trắc nghiệm mà ko có đa sao mà làm nhanh được đặc biệt là những dạng bài như thế này!!!!

x:RCOOH,y: CH3OH và z:RCOOCH3
nCO2=0,12 mol, nH20=0,1 mol NCO2>nH20 gốc R trong có lk II(ko no)
nCH3OH=0,03=nNaOH

Ta có : x+z=0,03 và y+z=0,03 ====>x=y

Mặt khác nRCOOCH3=z=nCO2-nH20=0,02 ===>x=y=0,01

Áp dụng đl bảo toàn KL: mX+mNaOH==>mMuoi +mancol+ mH20 (H20 do axit pư với NaOH)

====>mmuoi =2,76+0,03.40-0,96-0,01*18=2,82g ===>M=2,82/0,03=94 ==>R=27(C2H3)

====>Axit là C2H3COOH
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: zichzac trong 05:30:04 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Lần sau gửi bài đính kèm theo phương án luôn nhé,giải trắc nghiệm mà ko có đa sao mà làm nhanh được đặc biệt là những dạng bài như thế này!!!!
--Uk,xin lỗi lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm!hề hề  :D
--ĐÁP ÁN NHƯ SAU
Câu 1: A 44,8g  B:52g   C:43g     D : 41,2g

Câu 2:   A 0,5M  B:0,6M   C:0,7M   D: đáp số khác

Câu 3:  A C2H3COOH B: C3H5COOH    C: C2H5COOH  D: CH3COOH

Câu 4:  A:40%    B:60%   C:75%      D:66,67%

Câu 5:   A:3,46g   B:3,06 g  C 1,86g   D1,53 g    -
-Các bạn giải jup zichzac mấy câu còn lại với nhé!THANKS :x