Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhonho trong 07:46:24 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10274Tiêu đề: mấy bài cần mọi người júp
Gửi bởi: nhonho trong 07:46:24 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
câu1:một đèn ống hoạt động bình thường thi dòng điện qua bóng đèn có cường độ 1A và hiệu điện thế hai đầu bóng đèn la 50V.để sử dụng bóng đèn với mạng điện xoay chiều 100V-50W người ta mắc nối tiếp với 1 chấn lưu có điện trở 10 ôm.độ tự cảm của chấn lưu là bao nhiêu?
đáp án 0,8/[tex]\prod{}[/tex]H
câu 2:khi chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] vào catôt của 1 tế bào quang điện bị triẹt tiêu khi hiệu điện thế hãm là Uh.nếu giảm bước sóng đi n lần thì hiệu điện thế hãm tăng k lần.giới hạn quang điện của kim loại đó là bao nhiêu?
câu 3:một đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB măc nối tiếp.đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ c có điện dung thay đổi được,đoạn mach MB là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L.thay đổi C để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là UR=100[tex]\sqrt{2}[/tex], UL=100  V.khi đó điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ c là bao nhiêu?
dáp án 200V
Tiêu đề: Trả lời: mấy bài cần mọi người júp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:03:23 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
câu1:một đèn ống hoạt động bình thường thi dòng điện qua bóng đèn có cường độ 1A và hiệu điện thế hai đầu bóng đèn la 50V.để sử dụng bóng đèn với mạng điện xoay chiều 100V-50W người ta mắc nối tiếp với 1 chấn lưu có điện trở 10 ôm.độ tự cảm của chấn lưu là bao nhiêu?
đáp án 0,8/[tex]\prod{}[/tex]H
Bóng đèn hoạt động bình thường UR=50V và cho dòng I=1A qua mạch
+ Khi mắc vào mạng điện xoay chiều để đèn sáng bình thường Ur=I.r=10==> UL=U^2-(Ur+Ur)^2=6400
==> ZL=UL/I=80 ==> L=ZL/omega (có Omega mới tìm L được)


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài cần mọi người júp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:06:34 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
câu 2:khi chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] vào catôt của 1 tế bào quang điện bị triẹt tiêu khi hiệu điện thế hãm là Uh.nếu giảm bước sóng đi n lần thì hiệu điện thế hãm tăng k lần.giới hạn quang điện của kim loại đó là bao nhiêu?
CT anxtanh
hc/lambda=A+|e|.Uh
giảm n lần lambda ==> lambda' = lambda/n
n.hc/lambda=A+|e|.kUh
==> hc(n-k)/lambda=A(1-k) ==> lambda_0=(1-k)lambda/(n-k)


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài cần mọi người júp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:09:48 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
câu 3:một đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB măc nối tiếp.đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ c có điện dung thay đổi được,đoạn mach MB là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L.thay đổi C để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là UR=100[tex]\sqrt{2}[/tex], UL=100  V.khi đó điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ c là bao nhiêu?
dáp án 200V
Thay đổi C để UR=100can(2), UL=100, không cho U mạch, không cho cực trị các điện áp thì sao tính đây ==> không xác định được UC, em coi lại dữ liệu


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài cần mọi người júp
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:36:31 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Bài đăng vi phạm QUY ĐỊNH 1 VỀ ĐẶT TÊN TOPIC cho nên BỊ KHÓA LẠI.

ĐỀ NGHỊ BẠN ĐỌC KỶ MỤC QUY ĐỊNH CẦN THIẾT TRƯỚC KHI HỎI BÀI.