Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tinhtangvodoi trong 06:30:07 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10238Tiêu đề: Một bài toán cần giải đáp
Gửi bởi: tinhtangvodoi trong 06:30:07 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1. Đọan mạch AB gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R và tụ có điện dung C thay đổi mắc nt theo đúng thứ tự đó. M và N lần luợt là điểm nối giữa L và R; giữa R và C. Đặt vào 2 đầu AB một điện áp u=U√2coswt V (U và w ko đổi). Biết R=√3.Zl. Điều chỉnh C=C1 thì uAN lệch pha π/2 so với uMB. Khi C=C2 thì điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Hệ thức đúng:
A. C1=3.C2 B. C1=C2/√3 B. C1=C2/3 D. C1=√3.C2
2 Một sóng âm có tần số f=100hz truyền 2 lần từ điểm A đến điểm B. Lần thứ nhất vận tốc truyền sóng là v1=330m/s, lần thứ 2 do nhiệt độ tăng lên nên vận tốc truyền sóng là v2=340m/s. Biết rằng trong 2 lần thì sóng giữa 2 điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau 1 bước sóng. Khỏang cách AB la
A. 225m B. 561m C. 1122m D. 112,2m
 ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 06:57:58 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1. Đọan mạch AB gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R và tụ có điện dung C thay đổi mắc nt theo đúng thứ tự đó. M và N lần luợt là điểm nối giữa L và R; giữa R và C. Đặt vào 2 đầu AB một điện áp u=U√2coswt V (U và w ko đổi). Biết R=√3.Zl. Điều chỉnh C=C1 thì uAN lệch pha π/2 so với uMB. Khi C=C2 thì điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Hệ thức đúng:
A. C1=3.C2 B. C1=C2/√3 B. C1=C2/3 D. C1=√3.C2
Khi C = C1 thì UAN lệch pha[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
  UMB  nên ta có : [tex]R^{2} = Z_{L}Z_{C1}[/tex] mà R=√3.Zl nên [tex]3Z_{L} = Z_{C1}[/tex]
Khi C = C2 thì UAM = Ul đạt cực đại nên : [tex]Z_{L} = Z_{C2}[/tex]
=> [tex]3Z_{C2} = Z_{C1}[/tex] <=> C1=C2/3


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 07:03:56 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

2 Một sóng âm có tần số f=100hz truyền 2 lần từ điểm A đến điểm B. Lần thứ nhất vận tốc truyền sóng là v1=330m/s, lần thứ 2 do nhiệt độ tăng lên nên vận tốc truyền sóng là v2=340m/s. Biết rằng trong 2 lần thì sóng giữa 2 điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau 1 bước sóng. Khỏang cách AB la
A. 225m B. 561m C. 1122m D. 112,2m
 ho:)
Bước sóng trong hai trường hợp là : [tex]\lambda _{1} = 3,3 m[/tex] và [tex]\lambda _{2} = 3,4 m[/tex]
Mà : AB = k[tex]\lambda _{2}[/tex]  = (k+1)[tex]\lambda _{1} [/tex]
   => k = 33 => AB = 112,2 m