Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: KPS trong 09:59:06 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10200Tiêu đề: Phương trình mặt cầu.
Gửi bởi: KPS trong 09:59:06 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
1) Trong hệ tọa độ [tex]Oxyz,[/tex] cho đường tròn [tex](C)[/tex] thuộc mặt phẳng [tex](P): x - 2y + 2z + 1=0[/tex] có tâm [tex]I\left(\dfrac{5}{3};\,\dfrac{-7}{3};\,\dfrac{-11}{3}\right)[/tex] và bán kính bằng [tex]2[/tex]. Hãy viết phương trình mặt cầu chứa đường tròn [tex](C)[/tex] có tâm thuộc mặt phẳng [tex](Q): x + y + z + 3=0.[/tex]

Giúp mình câu này với.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình mặt cầu.
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:42:40 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Mình cũng bình thường thôi, không phải nói quá lên thế đâu, giúp cho cậu nè.
Mặt phẳng [tex](P)[/tex] chứa đường tròn [tex](C)[/tex], qua [tex]I[/tex] viết phương trình đường thẳng vuông góc với mặt phẳng [tex](P)[/tex], cắt mặt phẳng [tex](Q)[/tex] tại [tex]K[/tex] thì [tex]K[/tex] chính là tâm của mặt cầu, tìm khoảng cách từ [tex]K[/tex] tới [tex](P)[/tex] là [tex]h[/tex], khi đó bán kính mặt cầu là [tex]R=\sqrt{h^2+r^2}\,\,[/tex], với [tex]r[/tex] là bán kính của [tex](C)[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình mặt cầu.
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:36:44 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
mình cũng bình thường thôi,k phải nói quá lên thế đâu .giúp cho cậu nè
mp (P) chứa đường tròn (C), qua I viết pt đường thẳng vuông góc với mp(P), cắt mp (Q) tại K thì K chiính là tâm của mặt cầu, tìm khoảng cách từ K tới (P) là h, khi đó bán kính mặt cầu là R=căn (h^2+r^2), với r là bán kính cua (C)

Bạn rút kinh nghiệm nhé! Công thức Toán gõ không đúng, tiếng Việt lại không viết hoa đầu dòng, chấm hết khi kết thúc.