Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mr0 trong 05:41:09 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10183Tiêu đề: Một bài tế bào quang điện cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mr0 trong 05:41:09 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Tế bào quang điện có 2 cực phẳng cách nhau d=1 cm, giới hạn quang điênh là[tex]\lambda 0[/tex] cho UAK = 4,55V. Chiếu vào tấm catốt 1 tia sáng đơn sắc có[tex]\lambda =\frac{\lambda 0}{2}[/tex] các quang electron rơi vào anốt trên 1 mặt tròn bán kính R=1 cm. Tìm [tex]\lambda 0[/tex].
 
A: 1,092[tex]\mu[/tex]m   
B: 2,345[tex]\mu[/tex]m
C: 3,022[tex]\mu[/tex]m
D: 3,05[tex]\mu[/tex]m


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tế bào quang điện cần giúp đỡ!
Gửi bởi: missyou266 trong 06:53:29 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Tế bào quang điện có 2 cực phẳng cách nhau d=1 cm, giới hạn quang điênh là[tex]\lambda 0[/tex] cho UAK = 4,55V. Chiếu vào tấm catốt 1 tia sáng đơn sắc có[tex]\lambda =\frac{\lambda 0}{2}[/tex] các quang electron rơi vào anốt trên 1 mặt tròn bán kính R=1 cm. Tìm [tex]\lambda 0[/tex].
 
A: 1,092[tex]\mu[/tex]m   
B: 2,345[tex]\mu[/tex]m
C: 3,022[tex]\mu[/tex]m
D: 3,05[tex]\mu[/tex]m
ta có :  [tex] R=2d\sqrt\frac{U_{h}}{U_{AK}}[/tex]  ==> [tex] U_{h}=\frac{91}{80} (V)[/tex]
    ==> [tex] \frac{2hc}{\lambda_{0}}=\frac{2hc}{\lambda_{0}} +eU_{h}}[/tex] ==> [tex] \lambda_{0} =  1,092\mu[/tex]m


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tế bào quang điện cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:54:30 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Tế bào quang điện có 2 cực phẳng cách nhau d=1 cm, giới hạn quang điênh là[tex]\lambda 0[/tex] cho UAK = 4,55V. Chiếu vào tấm catốt 1 tia sáng đơn sắc có[tex]\lambda =\frac{\lambda 0}{2}[/tex] các quang electron rơi vào anốt trên 1 mặt tròn bán kính R=1 cm. Tìm [tex]\lambda 0[/tex].
 
A: 1,092[tex]\mu[/tex]m   
B: 2,345[tex]\mu[/tex]m
C: 3,022[tex]\mu[/tex]m
D: 3,05[tex]\mu[/tex]m
công thức tính bán kính lớn nhất của đtròn khi e đập vào anot là
R = 2d. Căn ( U_h / U_AK) =>U_h.
Lại có hc/lamda = hc / lamda0 + e.U_h
với lamda = lamda0/2 =>lamda0=1,092 muy.m