Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 11:44:58 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10155Tiêu đề: giao thoa sóng, sóng dừng
Gửi bởi: nhox_263 trong 11:44:58 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:   Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình [tex]u=acos(20\pi t)[/tex] (mm) trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 là
A. 14 cm.   B. 32 cm.   C. 8 cm.   D. 24 cm.


Câu 2:   Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải
A. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.   B. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.
C. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.   D. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF.Câu 3:   Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp ngược pha A, B cách nhau 20cm. Tần số của hai sóng là 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là:
A. 20   
B. 18   
C. 19   
D. 17


Câu 4:   Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng [tex]u=40sin(2,5\pi x)cos\omega t[/tex] (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc toạ độ O đoạn x (x đo bằng mét, t đo bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một điểm trên bụng sóng có độ lớn của li độ bằng biên độ của điểm N cách một nút sóng 10cm là 0,125s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là
A. 320 cm/s.   B. 160 cm/s.   C. 80 cm/s.              D. 100 cm/s.Câu 5:   Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 (cm), người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc [tex]\Delta \varphi =(n+0,5)\pi[/tex] với n là số nguyên. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Tính tần số.
A. 10 Hz   B. 12,5 Hz   C. 8,5 Hz   D. 12 Hz
Câu 6:   Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 80dB, tại B là 40dB. Mức cường độ âm tại điểm M trong đoạn AB có MB = MA là :
A. 34dB   B. 46dB   C. 26 dB   D. 51dBCâu 7:   Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 20 m/s.   B. 10 m/s.   C. 600 m/s.   D. 60 m/s.


thầy cô và các bạn giúp mình giải các bài tập này với???


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng, sóng dừng
Gửi bởi: ankenz trong 12:11:24 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Câu 7
2 đầu cố định nên l=[tex]k\frac{\lambda }{2}[/tex]
~~>[tex]\lambda --->v=\lambda .f[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng, sóng dừng
Gửi bởi: ankenz trong 12:25:09 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Câu 6:   Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 80dB, tại B là 40dB. Mức cường độ âm tại điểm M trong đoạn AB có MB = MA là :
A. 34dB   B. 46dB   C. 26 dB   D. 51dB

thầy cô và các bạn giúp mình giải các bài tập này với???

gọi khoảng các từ O đến A là Ra, O đến B là Rb, M trung điểm của A,B là Rm
[tex]La-Lb=20.log\frac{Rb}{Ra}=40[/tex]
~~>[tex]Rb=100Ra[/tex]
Rb-Ra=x
Rm=Ra+ x/2 ~~~> [tex]Rx=\frac{Ra+Rb}{2}=\frac{101Ra}{2}[/tex]
~~~>[tex]\frac{Rx}{Ra}=\frac{101}{2}[/tex]
mà [tex]La-Lx=20log\frac{Rx}{Ra}[/tex] từ đó tính ra Lx=46dB

Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng, sóng dừng
Gửi bởi: ankenz trong 12:35:35 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Câu 2:   Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải
A. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.   B. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.
C. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.   D. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF.
ta có
[tex]\frac{C}{C'}=(\frac{\lambda }{\lambda '})^{2}[/tex]
~~> [tex]\lambda '=306,7pF[/tex]
vậy phải tăng tụ điện lên thêm 6,7 pF