Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pacsin trong 10:16:58 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10148Tiêu đề: giao thoa Iang với hai vân và ba vân
Gửi bởi: pacsin trong 10:16:58 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
bài 1
trong giao thoa iâng. a=1.5mm. d=2m. nguồn phát đồng thời 2 bức xạ lamda1=0.59(micromet) lamda2= 0.75 (microomet)
.tại M và N là vân sáng là vân sáng bac 6 đối với lamda1 và lamda2. giửa M va N ta  đếm đuược bao nhiêu vân sáng

bài 2
giao thoa I âng voi ba bức xạ lamda1=0.499micro. lamda2=0.5 (micro) lamda3 = 0.5( micro)
số vân sáng quan sát được trong khoang 2 van kế tiếp nhau cùng màu với vân trung tâm la

ai giải kỉ giùm em với
thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa Iang với hai vân và ba vân
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:21:36 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
bài 2
giao thoa I âng voi ba bức xạ lamda1=0.499micro. lamda2=0.5 (micro) lamda3 = 0.5( micro)
số vân sáng quan sát được trong khoang 2 van kế tiếp nhau cùng màu với vân trung tâm la
Xem lại dữ liệu đề bài! Cách làm bạn có thể tham khảo link:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10074.msg46094#msg46094


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa Iang với hai vân và ba vân
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:37:23 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
bài 1
trong giao thoa iâng. a=1.5mm. D=2m. nguồn phát đồng thời 2 bức xạ lamda1=0.59(micromet) lamda2= 0.75 (microomet)
.tại M và N là vân sáng là vân sáng bac 6 đối với lamda1 và lamda2. giửa M va N ta  đếm được bao nhiêu vân sáng
Trước tiên ta tính vị trí của M và N:
[tex]x_{M}=6.\frac{0,59.10^{-3}.2.10^{3}}{1,5}=4,72mm[/tex]
[tex]x_{N}=6.\frac{0,75.10^{-3}.2.10^{3}}{1,5}=6mm[/tex]
Số vân sáng của bức xạ 1 và bức xạ 2 có thể có trong MN là:
[tex]\frac{4,72}{i_{1}}< k_{1}< \frac{6}{i_{1}}\Leftrightarrow \frac{4,72}{\frac{0,59.10^{-3}.2.10^{3}}{1,5}}< k_{1}< \frac{6}{\frac{0,59.10^{-3}.2.10^{3}}{1,5}}\Leftrightarrow 6<k_{1}<7,6\rightarrow k_{1}=7[/tex]
[tex]\frac{4,72}{i_{2}}< k_{2}< \frac{6}{i_{2}}\Leftrightarrow \frac{4,72}{\frac{0,75.10^{-3}.2.10^{3}}{1,5}}< k_{1}< \frac{6}{\frac{0,75.10^{-3}.2.10^{3}}{1,5}}\Leftrightarrow 4,72<k_{2}<6\rightarrow k_{2}=5[/tex]
Vị trí hai vân trùng nhau là:[tex]x_{1}=x_{2}\Leftrightarrow k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Leftrightarrow \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{0,75}{0,59}=\frac{75}{59}[/tex]
Vậy trong đoạn MN không có vân trùng. Từ đó thấy rằng giữa MN có 2 vân sáng.
Trường hợp MN khác phía nhau thì số vân sáng sẽ là: 23