Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cacon194 trong 08:11:52 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10144Tiêu đề: Sóng giao thoa , anh chị em, các thầy cô chỉ giùm với.
Gửi bởi: cacon194 trong 08:11:52 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
cho 2 nguồn sóng A,B
AB=10cm trên mặt nước.
Ua=acos(100pi*t)
Ub=bcos(100pi*t)
v=1m/s
Tính số điểm nằm trên AB dao động cực đại và cùng pha trung điểm I của AB.
A.9
B.5
C.11
D.4


Tiêu đề: Trả lời: Sóng giao thoa , anh chị em, các thầy cô chỉ giùm với.
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:53:44 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
cho 2 nguồn sóng A,B
AB=10cm trên mặt nước.
Ua=acos(100pi*t)
Ub=bcos(100pi*t)
v=1m/s
Tính số điểm nằm trên AB dao động cực đại và cùng pha trung điểm I của AB.
A.9
B.5
C.11
D.4

Bước sóng [tex]\lambda = \frac{v}{f} = \frac{100}{50} = 2\, cm[/tex]

[tex]AB = 5\lambda[/tex]

Số cực đại trên AB: [tex]-\frac{AB}{\lambda }<k<\frac{AB}{\lambda }\Rightarrow -5<k<5[/tex]

Tại I (k =0) là một cực đại. Cực đại kế tiếp nó (k = 1 và k = -1) thì ngược pha với I, cực đại tiếp nữa (k = 2 và k = -2) thì cùng pha với I. Cứ thế mà đếm.

Vậy các điểm cực đại cùng pha với I ứng với k = 2; k = 4 và k =-2; k = -4


Tiêu đề: Trả lời: Sóng giao thoa , anh chị em, các thầy cô chỉ giùm với.
Gửi bởi: cacon194 trong 10:01:56 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
em cảm ơn thầy.