Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 07:10:23 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10102Tiêu đề: Giúp mình các bài về sóng, con lắc và điện xoay chiều nha
Gửi bởi: denyoblur trong 07:10:23 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
35. Đặt điện áp xoay chiều u=Uocos(wt) với Uo và w không đổi, vào hai đầu đoạn mạch RLC. trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi L=L1 hay L=L2 với L1>L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1, P2 với P1=3P2. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng a1, a2 với |a1|+|a2|=pi/2. Độ lớn của a1 và a2 là:
A. pi/3 và pi/6
B. pi/6 và pi/3
C. 5pi/12 và pi/12
D. pi/12 và 5pi/12

36. Một tên lửa bắt đầu bay lên theo phương thẳng đứng với gia tốc a=3g. Trong tên lửa có treo một con lắc đơn dài l=1m khi bắt đầu bay thì đồng thời kích thích cho con lắc thực hiện dao động nhỏ. Bỏ qua sự thay đổi gia tốc rơi tự do theo độ cao. lấy g= 10m/s^2. Pi^2=10. Đến khi đạt độ cao h=1500m thì con lắc đã thực hiện được số dao động là
A. 20
B. 14
C. 10
D. 18

38. Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại,khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75. căn6 V thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là 25. căn6 V. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch:
A. 75. căn6 V
B. 75. căn 3 V
C. 150 V
D. 150. căn 2 V

39. Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B với AB=16cm trên mặt thoáng chất lỏng. Dao động theo phương trình uA=5cos(30pi.t) mm, uB=5cos(30pi.t + pi/2) mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=60cm/s. Gọi O là trung điểm đoạn AB. điểm đứng yên trên đoạn AB gần O nhất và xa O nhất cách O một đoạn tương ứng là:
A. 1cm, 8cm
B. 0,25cm, 7,75cm
C. 1cm; 6,5cm
D. 0,5cm; 7,5cm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các bài về sóng, con lắc và điện xoay chiều nha
Gửi bởi: traugia trong 10:36:43 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
35. Đặt điện áp xoay chiều u=Uocos(wt) với Uo và w không đổi, vào hai đầu đoạn mạch RLC. trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi L=L1 hay L=L2 với L1>L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1, P2 với P1=3P2. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng a1, a2 với |a1|+|a2|=pi/2. Độ lớn của a1 và a2 là:
A. pi/3 và pi/6
B. pi/6 và pi/3
C. 5pi/12 và pi/12
D. pi/12 và 5pi/12
Do công suất P1 = 3P2 nên tổng trở của mạch tăng : Z2 = [tex]\sqrt{3}Z_{1}[/tex]
  => Hệ số công suất của mạch thay đổi : [tex]cos\varphi _{1} = \frac{cos{\varphi _{2}}}{\sqrt{3}} <=> cos^{2}\varphi _{1} = \frac{cos^{2}{\varphi _{2}}}{3} <=> tan^{2}\varphi _{1} = 2 + 3tan^{2}\varphi _{2}[/tex] (1)
Mặt khác theo đề bài : [tex]\varphi _{1}-\varphi _{2} = \frac{\pi }{2} <=> tan\varphi_{1} tan\varphi_{2} = -1[/tex]  (2)
giải hệ phương trình (1) và (2) ta được : Đáp án A
 
Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các bài về sóng, con lắc và điện xoay chiều nha
Gửi bởi: traugia trong 10:43:25 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012


36. Một tên lửa bắt đầu bay lên theo phương thẳng đứng với gia tốc a=3g. Trong tên lửa có treo một con lắc đơn dài l=1m khi bắt đầu bay thì đồng thời kích thích cho con lắc thực hiện dao động nhỏ. Bỏ qua sự thay đổi gia tốc rơi tự do theo độ cao. lấy g= 10m/s^2. Pi^2=10. Đến khi đạt độ cao h=1500m thì con lắc đã thực hiện được số dao động là
A. 20
B. 14
C. 10
D. 18


Khi tên lửa bay lên với gia tốc a = 3g => con lắc dao động dưới tác dụng của lực quán tính hướng xuống => gia tốc hiệu dụng : ghd = g + a = 4g
=> Chu kì dao động của con lắc là : T = [tex]2\pi \sqrt{\frac{l}{g_{hd}}} = 1 s[/tex]
Khi lên đến độ cao 1500m mất thời gian là : t = [tex]\sqrt{\frac{2S}{a}} = 10 s[/tex]
=> Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được là 10