Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 10:21:30 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10091Tiêu đề: Giúp em mấy bài hóa giải không ra đáp án :(
Gửi bởi: kuramaoct trong 10:21:30 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Hòa tan hết [tex]30g[/tex] hỗn hợp [tex]Mg , Al , Zn[/tex] trong dung dịch [tex]HNO_3[/tex] , sau khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp  [tex]Y[/tex] gồm [tex]0.1 mol NO , 0.1 mol NO_2[/tex] . Cô cạn Y thu được 127 g muối khan . Số mol [tex]HNO_3[/tex] bị khử trong phản ứng trên là ?

Câu 2 : Xà phòng hóa hoàn toàn 100g chất béo có chỉ số axit là 7 cần a g dung dich [tex]NaOH 25%[/tex] thu được 9.43 gam glixerol và b gam muối natri .Giá trị của a , b là ?

Câu 3: Cho 300 ml dung dịch [tex]Ba(OH)_2  0.1M[/tex]vào 250 ml dung dịch [tex]Al_2(SO4)_3 x M[/tex] thu được 8.55 gam kết tủa .Thêm tiếp 400ml dung dịch [tex]Ba(OH)_2  0.1M[/tex] vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là [tex]18.8475 g[/tex] . Giá trị của x là ?

Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy bài hóa giải không ra đáp án :(
Gửi bởi: haitayhaibua trong 10:51:19 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Hòa tan hết [tex]30g[/tex] hỗn hợp [tex]Mg , Al , Zn[/tex] trong dung dịch [tex]HNO_3[/tex] , sau khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp  [tex]Y[/tex] gồm [tex]0.1 mol NO , 0.1 mol NO_2[/tex] . Cô cạn Y thu được 127 g muối khan . Số mol [tex]HNO_3[/tex] bị khử trong phản ứng trên là ?
bạn có gõ sai đề không chứ mình làm khí là NO và N2O mới có đáp án
giả sử không có muối amoni thì nNO3-/muối= 1,1
mmuối= 30+1,1*62=98,2< 127 ===> phải có muối amoni
gọi số mol muối amoni là x mol
nNO3-= 1,1+8x
mmuoi= mkl+ mNO3-+mamoni= 30 + 62*(1,1+8x)+80x=127
 ===> x=0,05
số mol HNO3 bị khử chính là số mol N đi vào NO , N2O cộng với N đi vào NH4+
vậy nHNO3 bị khử = 0,1+0,1*2+0,05=0,35 mol
đ/s 0,35


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy bài hóa giải không ra đáp án :(
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:57:20 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Câu 2 : Xà phòng hóa hoàn toàn 100g chất béo có chỉ số axit là 7 cần a g dung dich [tex]NaOH 25%[/tex] thu được 9.43 gam glixerol và b gam muối natri .Giá trị của a , b là ?
[tex]n_{glixerol}=0,1025[/tex]
[tex]m_{KOH}=100.7:1000=0,7 \Rightarrow n_{KOH}=0,0125 [/tex]
[tex]\Rightarrow n_{NaOH}= 3n_{glixerol}+n_{KOH} = 0,32[/tex]
[tex]\Rightarrow x=0,32.40.100:25=51,2[/tex]
[tex]m_{muoi}=m_{beo}+m_{NaOH}-m_{glixerol}-m_{H_2O} = 100+40.0,32-9,43-0,0125.18=103,145[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy bài hóa giải không ra đáp án :(
Gửi bởi: kuramaoct trong 11:00:34 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
uh đúng rồi mình đánh nhầm , [tex]N_2O[/tex]  đấy . mình làm không ra đáp án vì lúc tính số mol [tex]NO_3^-[/tex]  quên ko lấy mol amoni x  8 . Còn câu 3 nữa giúp mình nốt nhé


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy bài hóa giải không ra đáp án :(
Gửi bởi: haitayhaibua trong 11:01:15 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012


Câu 2 : Xà phòng hóa hoàn toàn 100g chất béo có chỉ số axit là 7 cần a g dung dich [tex]NaOH 25%[/tex] thu được 9.43 gam glixerol và b gam muối natri .Giá trị của a , b là ?

NaOH cần dùng cần đủ để phản ứng hết vs este và trung hòa hết axit béo. ta có 2 pt như sau
este + 3NaOH ===> Muối + Glyxerol
                     <----------  0,1025mol
axit + NaOH  ====> muối + H2O
        0,0125mol--------> 0,0125 mol
( vì chỉ số axit =7 nên số mg KOH cần trung hòa 1g chất béo là 7mg
suy ra trong 100 gam chất béo cần  0,007*100/56=0,0125mol KOH= nNaOH )
cộng tổng lại có số mol NaOH= 0,32mol
===> mdd NaOH=51,2 gam
mmuoi Natri= mcbeo+ mNaOH-mglyxerol-mH2O= 103,145 gam


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy bài hóa giải không ra đáp án :(
Gửi bởi: haitayhaibua trong 11:14:47 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012


Câu 3: Cho 300 ml dung dịch [tex]Ba(OH)_2  0.1M[/tex]vào 250 ml dung dịch [tex]Al_2(SO4)_3 x M[/tex] thu được 8.55 gam kết tủa .Thêm tiếp 400ml dung dịch [tex]Ba(OH)_2  0.1M[/tex] vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là [tex]18.8475 g[/tex] . Giá trị của x là ?

câu này mình tính ra 0,09 ko biết đúng ko nữa   [-O<
thường thì trường hợp 1 sẽ cho Ba(OH)2 hết còn Al2(SO4)3 dư
ta tính số mol kết tủa BaSO4 theo Ba2+ và số mol Al(OH)3 theo số mol OH- thấy vừa đúng 8,55
 vậy trường hợp 2 sẽ tính kết tủa BaSO4 theo SO4 2- và Al(OH)3 bị hòa tan một phần
nBaSO4=0,75x
nAl(OH)3=4*0,5x-0,14
tính ra x=0,09
bà con cho ý kiến với ạ  :D


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy bài hóa giải không ra đáp án :(
Gửi bởi: kuramaoct trong 10:25:31 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
câu này mình thấy ko chặt chẽ lắm , làm sao biết trường hợp 2 đã hết SO4 2- ?