Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 08:24:58 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10073Tiêu đề: giúp câu điện
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 08:24:58 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Khi đặt u=Uo.coswt vào mạch R, L, C1 thì i=Io.cos(wt-pi/6). Khi đặt điện áp trên vào 2 đầu tụ C2 thì cường độ cực đại cũng là Io. Nếu đặt điện áp trên vào 2 đầu mạch R, L, C1 nối tiếp C2 thì i=? Đáp số là i= (Io/2).cos(wt+pi/6)

cảm ơn mọi ng` :)


Tiêu đề: Trả lời: giúp câu điện
Gửi bởi: traugia trong 09:36:19 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Khi đặt u=Uo.coswt vào mạch R, L, C1 thì i=Io.cos(wt-pi/6). Khi đặt điện áp trên vào 2 đầu tụ C2 thì cường độ cực đại cũng là Io. Nếu đặt điện áp trên vào 2 đầu mạch R, L, C1 nối tiếp C2 thì i=? Đáp số là i= (Io/2).cos(wt+pi/6)

cảm ơn mọi ng` :)
Khi đặt điện áp trên vào mạch R, L, C1 ta thấy i trễ pha pi/6 so với u nên:
       [tex]tan\frac{\pi }{6} = \frac{Z_{L}-Z_{C1}}{R} <=> R = \sqrt{3}(Z_{L}-Z_{C1})[/tex] (1)
 Mặt khác khi đặt điện áp trên vào C2 thì thấy cường độ dòng điện cực đại vẫn là I0 nên:
          [tex]Z_{C2} = \sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C1})^{2}}[/tex] (2)
Thế (1) vào (2) ta được:   [tex]Z_{C2} =2( Z_{L}-Z_{C1})[/tex]  (3)
Độ lệch pha giữa u, i khi đặt điện áp trên vào mạch RLC1C2 là:
         [tex]tan\varphi = \frac{Z_{L}-Z_{C1}-Z_{C2}}{R} = \frac{Z_{C1}-Z_{L}}{R}=\frac{-1}{\sqrt{3}} => \varphi = \frac{-\pi }{6}[/tex]
 Tổng trở của mạch: Z = [tex]\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C1}-Z_{C2})^{2}} = \sqrt{R^{2}+(Z_{C1}-Z_{L})^{2}}[/tex] => Tổng trở không thay đổi so với mạch RLC1 nên cường độ dòng điện cực đại vẫn là I0
=> Biểu thức của i là : [tex]i_{2} = I_{0}cos(\omega t+\frac{\pi }{6})[/tex]