Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 08:03:18 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10071Tiêu đề: Bài Sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:03:18 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
1.Một sóng nước được phát ra từ một nguồn có công suất 0,5W .Xác định cương độ sóng tại điêm cách nguồn 1 khoảng bằng 0,5m
A.0,159J/m.s
B.0,59 J/m.s
C.1,59 J/m.s
D.0,19 J/m.s

2.Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 nằm trên mặt phẳng chất lỏng thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với hiệu số pha ban đầu bằng phi .Xác định phi biết rằng trên đường nổi 2 nguồn trong số những điểm có biên độ dao độngbằng không thì điểm M gần đường trung trực nhất cách đường trung trục một khoảng lamda/6
A.2pi/3
B.pi/2
C.pi/3
D.pi/6

3.Một ống sáo có chiều dài 0,6 m được bịt kín 1 đầu.Cho rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 300m/s.Hai tần số cộng hưởng thấp nhất khi thổi vào ống sao bằng
A.125;250
B.125;375
C.250;750
D250;500


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: traugia trong 08:21:31 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
1.Một sóng nước được phát ra từ một nguồn có công suất 0,5W .Xác định cương độ sóng tại điêm cách nguồn 1 khoảng bằng 0,5m
A.0,159J/m.s
B.0,59 J/m.s
C.1,59 J/m.s
D.0,19 J/m.s
Cường độ sóng tại điểm cách nguồn 0,5m là:
        [tex]P = I(2\pi R)=> I = \frac{P}{2\pi R} = 0,159J/m.s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:29:51 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
3.Một ống sáo có chiều dài 0,6 m được bịt kín 1 đầu.Cho rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 300m/s.Hai tần số cộng hưởng thấp nhất khi thổi vào ống sao bằng
A.125;250
B.125;375
C.250;750
D250;500

Ống sáo 1 đầu kín 1 đầu hở thì [tex]l=m\frac{\lambda }{4}=\frac{mv}{4f}=125m[/tex]
 , m= 1,3,5,...

=> câu B,  ứng với m = 1 và 3.Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:34:38 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
2 cách giải trên cho cùng đáp số (do dữ kiện đề bài) nhưng cách nào mới là đúng, diện tích truyền sóng là [tex]S=4\pi R^{2} hay S=2\pi R[/tex]
   ở đây tính cho sóng cầu hay là sóng truyền trên mặt phẳng nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:41:57 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
2 cách giải trên cho cùng đáp số (do dữ kiện đề bài) nhưng cách nào mới là đúng, diện tích truyền sóng là [tex]S=4\pi R^{2} hay S=2\pi R[/tex]
   ở đây tính cho sóng cầu hay là sóng truyền trên mặt phẳng nhỉ


Nhìn đơn vị sẽ thấy thôi : [tex]\frac{J}{m.s}=\frac{W}{m}[/tex]

Lúc đầu đọc lướt đề nên nghĩ là sóng âm nên dùng [tex]P=I.4\pi R^2[/tex] không đúng. ^-^Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: traugia trong 08:42:40 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
2.Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 nằm trên mặt phẳng chất lỏng thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với hiệu số pha ban đầu bằng phi .Xác định phi biết rằng trên đường nổi 2 nguồn trong số những điểm có biên độ dao độngbằng không thì điểm M gần đường trung trực nhất cách đường trung trục một khoảng lamda/6
A.2pi/3
B.pi/2
C.pi/3
D.pi/6
M thuộc S1S2 gần đường trung trực nhất biên độ dao động bằng không, cách đường trung trực một khoảng [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex] => d2 - d1 = [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex] (1)
Biên độ sóng : [tex]a_{M} = 2a\left|cos(\frac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\frac{\varphi }{2} )\right|[/tex]

Để M dao động với biên độ cực tiểu : aM = 0 <=>[tex]cos(\frac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\frac{\varphi }{2} [/tex] = [tex]\frac{\pi }{2} + k\pi[/tex] (2)
Từ (1) và (2) suy ra: [tex]\varphi = \frac{2\pi }{3}[/tex]

 
    


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: minha47 trong 08:50:42 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
bài 2: Phương trình dđ tổng hợp tại M: u=2*a*cos(pi*(d2-d1)/lamda+phi/2)*cos(Omega*t-pi*(d1+d2)/lamda+phi/2)
M đứng yên nên: cos(pi*(d2-d1)/lamda+phi/2)=0
Mà M cách trung trực lamda/6 nên : (d2-d1)=2*lamda/6=lamda/3
=>pi*(d2-d1)/lamda=pi/3.
cos(pi*(d2-d1)/lamda+phi/2)=0 => pi*(d2-d1)/lamda+phi/2=k*pi+pi/2 .
Điểm M gần nhất : pi*(d2-d1)/lamda+phi/2= pi/2 =>phi/2=pi/6 =>phi=pi/3.
 Đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:54:00 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
2.Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 nằm trên mặt phẳng chất lỏng thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với hiệu số pha ban đầu bằng phi .Xác định phi biết rằng trên đường nổi 2 nguồn trong số những điểm có biên độ dao độngbằng không thì điểm M gần đường trung trực nhất cách đường trung trục một khoảng lamda/6
A.2pi/3
B.pi/2
C.pi/3
D.pi/6

Hiệu số pha là phi, nên ta gọi hai pt nguồn lần lượt:

[tex]u_1=acos\omega t[/tex]

[tex]u_2=acos\left(\omega t-\varphi \right)[/tex]

Gọi I là trung điểm S1S2 và IS1 = IS2 = d

Gọi M là điểm thuộc S1S2 , gần trung trực nhất S1S2 nhất, cách 2 nguồn lần lượt [tex]d_1=d-\frac{\lambda }{6};d_2=d+\frac{\lambda }{6}[/tex]

Tại M có 2 pt sóng:

[tex]u_1_M=acos\left(\omega t-\frac{2\pi (d-\lambda /6)}{\lambda } \right)[/tex]

[tex]u_2_M=acos\left(\omega t-\varphi -\frac{2\pi (d+\lambda /6)}{\lambda } \right)[/tex]

Để biên độ của M bằng 0 thì 2 pt trên ngược pha

=>[tex]\Delta \varphi_1_2 =\left(2k+1 \right)\pi[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{4\pi }{6}+\varphi =\left(2k+1 \right)\pi \Rightarrow \varphi =k2\pi +\frac{\pi }{3}[/tex]

hay [tex]\varphi =\frac{\pi }{3}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:59:00 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
2.Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 nằm trên mặt phẳng chất lỏng thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với hiệu số pha ban đầu bằng phi .Xác định phi biết rằng trên đường nổi 2 nguồn trong số những điểm có biên độ dao độngbằng không thì điểm M gần đường trung trực nhất cách đường trung trục một khoảng lamda/6
A.2pi/3
B.pi/2
C.pi/3
D.pi/6
M thuộc S1S2 gần đường trung trực nhất biên độ dao động bằng không, cách đường trung trực một khoảng [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex] => d2 - d1 = [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex] (1)
Biên độ sóng : [tex]a_{M} = 2a\left|cos(\frac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\frac{\varphi }{2} )\right|[/tex]

Để M dao động với biên độ cực tiểu : aM = 0 <=>[tex]cos(\frac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\frac{\varphi }{2} [/tex] = [tex]\frac{\pi }{2} + k\pi[/tex] (2)
Từ (1) và (2) suy ra: [tex]\varphi = \frac{2\pi }{3}[/tex]
  

Bạn nhằm chỗ [tex]d_2-d_1=\frac{\lambda }{3}[/tex]  chứ không phải pi/6