Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 07:39:11 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10068Tiêu đề: Hiệu suât' động cơ
Gửi bởi: qvd4081 trong 07:39:11 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Một động điện xoay chiều có điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là  [tex]16 \Omega[/tex] . Khi mắc mạch vào mạng điện có U hiệu dụng la 220v  thì sản ra công cơ học là 160 W . > Biết hệ sô' công suất là 0,8 > Bỏ qua hao phi' . Hiệu suât' động cơ là :
 
 Giải
 Ta thấy điện trở trong dây dẫn chính là P hao phí : [tex]P_{hp}= I^{2}.R.cos \varphi[/tex]
  [tex]P_{tp} = P_{ci} + P_{hp} \Leftrightarrow U.I= 160 W + I^{2}.R.cos \varphi \Leftrightarrow 220. I = 160 +16.0,8. I^{2}[/tex]
  Giải Pt b2 theo ẩn I ta co' : [tex]I_{1} \approx 0.76[/tex]
                                         [tex]I_{2} \approx 16,4[/tex]
 Hiệu suât' động cơ là :
   H= [tex]\frac{P_{ci}}{P_{tp}}[/tex] = Không ra Kq đúng ty' nào . Vậy tui làm sai ở chỗ nào ? Mọi người giúp tôi với


                                       Tiêu đề: Trả lời: Hiệu suât' động cơ
Gửi bởi: traugia trong 08:06:47 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Một động điện xoay chiều có điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là  [tex]16 \Omega[/tex] . Khi mắc mạch vào mạng điện có U hiệu dụng la 220v  thì sản ra công cơ học là 160 W . > Biết hệ sô' công suất là 0,8 > Bỏ qua hao phi' . Hiệu suât' động cơ là :
  
 Giải
 Ta thấy điện trở trong dây dẫn chính là P hao phí : [tex]P_{hp}= I^{2}.R.cos \varphi[/tex]
  [tex]P_{tp} = P_{ci} + P_{hp} \Leftrightarrow U.I= 160 W + I^{2}.R.cos \varphi \Leftrightarrow 220. I = 160 +16.0,8. I^{2}[/tex]
  Giải Pt b2 theo ẩn I ta co' : [tex]I_{1} \approx 0.76[/tex]
                                         [tex]I_{2} \approx 16,4[/tex]
 Hiệu suât' động cơ là :
   H= [tex]\frac{P_{ci}}{P_{tp}}[/tex] = Không ra Kq đúng ty' nào . Vậy tui làm sai ở chỗ nào ? Mọi người giúp tôi với                              

Mình chưa bao h nhìn thấy công thức tính công suất hao phí ( công suất tỏa nhiệt ) như thế này bao h
                    [tex]P_{hp}= I^{2}.R.cos \varphi[/tex]
Theo mình nó chỉ là : [tex]P_{hp}= I^{2}.R[/tex]

Theo mình sửa như sau:
Ta thấy điện trở trong dây dẫn chính là P hao phí : [tex]P_{hp}= I^{2}.R[/tex]
  [tex]P_{tp} = P_{ci} + P_{hp} \Leftrightarrow U.I.cos \varphi = 160 W + I^{2}.R\Leftrightarrow 220. I 0,8. = 160 +16.I^{2}[/tex]
  Giải Pt b2 theo ẩn I ta co' : [tex]I_{1} \approx 1[/tex]
                                         [tex]I_{2} \approx 10[/tex]
 Hiệu suât' động cơ là :
   H= [tex]\frac{P_{ci}}{P_{tp}}[/tex] = 0.909 hoặc 0,0909


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu suât' động cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:08:16 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
sai từ công thức đầu tiên dẫn đến sai cả pp về sau.
Php=I ^2.R=U ^2.R/Z^2
vs Z=U /cos phi


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu suât' động cơ
Gửi bởi: qvd4081 trong 08:23:27 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Nhưng bạn ơi .  Trong mạch R,LC nối tiếp thì công suất tiêu thụ trong  đoạn mạch đó là cong ssuaats tỏa nhiệt trên R
   P=U.I.cos(phi)
Vậy trong bài này  chính la công hao phí còn gì  . Tui nghĩ như vậy đó


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu suât' động cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:41:57 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
mình ngĩ bạn nên cảm ơn traugia trc khi có thắc mắc. 
P=UIcos phj . Chính xác!
Nhưng công thức bạn ghi là P= I ^2. R cos phi lại là sai. Sửa lại phải là P=I ^2.R


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu suât' động cơ
Gửi bởi: qvd4081 trong 06:36:22 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Thanks bạn đã giải thích . Như vậy theo ý bạn nói là mình nhầm giữa U toàn mạch và U trên R đung' không ?
  Vơi công thức P=UI. cos[tex]\varphi[/tex]  thì U ở đây là I.Z      với  [tex]\frac{R}{Z}[/tex] =0,8
>> P=[tex]I^{2} .Z . cos \varphi = I^{2}.\frac{R}{0,8}. 0,8 = I^{2}.R[/tex]


 Bạn coi y' tui hiểu đung' không nhá
              (Mình thank cả 2 bạn luôn ) hj
           


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu suât' động cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 03:27:30 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
chuẩn!