Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: phiductam trong 09:38:25 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10015Tiêu đề: Mấy câu lý thuyết hóa !!!!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: phiductam trong 09:38:25 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Cho các chất sau : alanin ; anilin ; glixerol ; ancol etylic ; axit axetic ; trimetyl amin ;
etyl amin ; benzyl amin; glyxin ; p-Toluiđin( p- CH3C6H4NH2). Số chất tác dụng với NaNO2/HCl ở nhiệt độ thường có khí thoát ra là:
A. 3   B. 5   C. 4   D. 6
Đáp án là D .
Cái này theo mình thì có 4 cái thôi !!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lý thuyết hóa !!!!!!!!!!!!!!
Gửi bởi: cacon194 trong 09:46:11 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Có 6 đúng rồi mà. cái amin thơm tác dụng với NaNo2 + HCl ở điều kiện thường vẫn tạo khí N2, khi ở to thấp từ 0 đến 5 độ mới tạo ra muối điazoni mà
alanin, anilin, etyl amin, benzyl amin, glyxin, p toluiđin . đều là chất có nhóm chức amin bậc 1.