Thư Viện Vật Lý's Blog

Scholarships – Events for Vietnamese physics community
Downlaod video thí nghiệm

Seminar Viện Vật Lý 23-12-2011

VIỆN VẬT LÝ – INSTITUTE OF PHYSICS
SEMINAR VẬT LÝ LÝ THUYẾT và VẬT LÝ TÍNH TOÁN
Theoretical and Computational Physics Seminar

SEMINAR

Tiêu đề/Title: QCD resummation for jet substructures
Người trình bày/Speaker: Hsiang-nan Li (Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan)
Thời gian/Time: 09:30 AM – 10:00 AM, Thứ Sáu, 23-12-2011

Tiêu đề/Title: New formulation of Horava-Lifshitz quantum gravity as a master constraint theory
Người trình bày/Speaker: Ho-Lai Yu (Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan)
Thời gian/Time: 10:00 AM – 10:30 AM, Thứ Sáu, 23-12-2011

Tiêu đề/Title: Constraints on Effective Dark Matter Interactions
Người trình bày/Speaker: Tzu-Chiang Yuan (Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan)
Thời gian/Time: 10:30 AM – 11:00 AM, Thứ Sáu, 23-12-2011

Tiêu đề/Title: Meson Mixing in QCD
Người trình bày/Speaker: Hai-Yang Cheng (Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan)
Thời gian/Time: 11:00 AM – 11:30 AM, Thứ Sáu, 23-12-2011

Địa điểm/Venue:

Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Kính mời tất cả mọi người quan tâm đến dự!
All those interested are welcome to attend!


Comments

Tweet