Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > TÓM TẮT LÝ THUYẾT VẬT LÝ 10 CƠ BẢN HỌC KỲ II

TÓM TẮT LÝ THUYẾT VẬT LÝ 10 CƠ BẢN HỌC KỲ II

* nguyễn hoài thanh - 538 lượt tải

Chuyên mục: Lớp 10

Để download tài liệu TÓM TẮT LÝ THUYẾT VẬT LÝ 10 CƠ BẢN HỌC KỲ II các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu TÓM TẮT LÝ THUYẾT VẬT LÝ 10 CƠ BẢN HỌC KỲ II , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Cùng mục: Lớp 10

Chuyển động thẳng đều - tự luận

Chuyển động thẳng đều - tự luận

295 lượt tải về

Tải lên bởi: Bùi Xuân Dương

Ngày tải lên: 19/08/2020

TÓM TẮT CẢ NĂM VẬT LÍ 10 - NGẮN GỌN NHẤT (CHỈ 8 TRANG)

TÓM TẮT CẢ NĂM VẬT LÍ 10 - NGẮN GỌN NHẤT (CHỈ 8 TRANG)

405 lượt tải về

Tải lên bởi: Truong Quoc Tuan

Ngày tải lên: 14/05/2020

Tóm tắt các công thức Vật lý 10 HK2 trên một tờ A4

Tóm tắt các công thức Vật lý 10 HK2 trên một tờ A4

741 lượt tải về

Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

Ngày tải lên: 14/05/2020

Công thức Vật Lý 10 - Học Kỳ 2

Công thức Vật Lý 10 - Học Kỳ 2

359 lượt tải về

Tải lên bởi: Hoàng Văn Tuấn

Ngày tải lên: 06/04/2020

Công thức Vật Lý 10 - Học kỳ 1

Công thức Vật Lý 10 - Học kỳ 1

503 lượt tải về

Tải lên bởi: Hoàng Văn Tuấn

Ngày tải lên: 06/04/2020

Bài tập. Các định luật bảo toàn. Vật lý 10

Bài tập. Các định luật bảo toàn. Vật lý 10

492 lượt tải về

Tải lên bởi: HOÀNG KÌ ANH . CTMT

Ngày tải lên: 01/03/2020

BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (Chuyên)

BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (Chuyên)

339 lượt tải về

Tải lên bởi: ViNguyen31415

Ngày tải lên: 04/02/2020

Tự luận chương 4 Vật lý 10 - thầy Bùi Gia Thịnh

Tự luận chương 4 Vật lý 10 - thầy Bùi Gia Thịnh

1,179 lượt tải về

Tải lên bởi: Truong Quoc Tuan

Ngày tải lên: 13/01/2020

Cùng chia sẻ bởi: nguyễn hoài thanh

TÓM TẮT LÝ THUYẾT VẬT LÝ 10 CƠ BẢN HỌC KỲ II

TÓM TẮT LÝ THUYẾT VẬT LÝ 10 CƠ BẢN HỌC KỲ II

538 lượt tải về

Tải lên bởi: nguyễn hoài thanh

Ngày tải lên: 14/03/2020

4 Đang tải...
Chia sẻ bởi: nguyễn hoài thanh
Ngày cập nhật: 14/03/2020
Tags: TÓM TẮT LÝ THUYẾT, VẬT LÝ 10
Ngày chia sẻ:
Tác giả nguyễn hoài thanh
Phiên bản 1.0
Kích thước: 118.57 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu TÓM TẮT LÝ THUYẾT VẬT LÝ 10 CƠ BẢN HỌC KỲ II là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

1. Ñoäng löôïng.

CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Em haõy neâu ñònh nghóa ñoäng löôïng?

Ñoäng löôïng cuûa moät vaät khoái löôïng m ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác

laø ñaïi löôïng ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc

= m

+ Ñôn vò ñoäng löôïng laø kgm/s hay N.s

+ Chuù yù: Ñoäng löôïng cuøng höôùng vec tô vaän toác

Moái lieân heä giöõa ñoäng löôïng vaø xung löôïng cuûa löïc.

Ta coù :

-

=

t

hay

=

t

Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gia nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

YÙ nghóa : Löïc taùc duïng ñuû maïnh trong moät khoaûng thôøi gian thì coù theå gaây ra bieán thieân ñoäng löôïng cuûa vaät.

2. Ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng.

Em haõy ñònh nghóa heä coâ laäp (heä kín)?

Moät heä nhieàu vaät ñöôïc goïi laø coâ laäp khi khoâng coù ngoaïi löïc taùc duïng leân heä hoaëc neáu coù thì caùc löïc aáy caân baèng nhau.

Em haõy phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng?

Ñoäng löôïng cuûa moät heä cô laäp laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn.

+

+ … +

= khoâng ñoåi

Va chaïm meàm laø gì?

Là một loại va chạm mà sau va chạm hai vật chuyển động cùng vận tốc. Va chaïm cuûa hai vaät nhö vaäy goïi laø va chaïm meàm.

Chuyeån ñoäng baèng phaûn löïc laø gì?

Là loại chuyển động mà vật tự tạo ra phản lực bằng cách phóng về một hướng một phần của chính nó , phần còn lại chuyển động theo hướng ngược lại.

m

+ M

= 0 =>

= -

Vi

́ dụ:

chuyển động của tên lửa, con sứa, ...là chuyển động bằng phản lực.

3. Coâng.

4. Coâng suaát.

Em haõy ñònh nghóa coâng trong tröôøng hôïp toång quaùt?

Khi löïc

khoâng ñoåi taùc duïng leân moät vaät vaø ñieåm ñaët cuûa löïc ñoù chuyeån dôøi moät ñoaïn s theo höôùng hôïp vôùi höôùng cuûa löïc goùc thì coâng thực hiện

b

ởi lực đó ñöôïc tính theo coâng thöùc :

A = Fscos

Ñôn vò coâng laø Jun (kí hieäu laø J) : 1J = 1N.m

Em haõy cho bieát theá naøo laø coâng phaùt ñoäng, theá naøo laø coâng caûn?

+ Khi laø goùc nhoïn cos > 0 => A > 0 ; khi ñoù A goïi laø coâng phaùt ñoäng.

+ Khi = 90o, cos = 0, suy ra A = 0 ; khi ñoù löïc

khoâng sinh coâng.

+ Khi laø goùc tuø thì cos < 0, suy ra A < 0 ; khi ñoù A goïi laø coâng caûn.

+ Khi löïc cuøng höôùng chuyeån ñoäng => A = F.s

+ Khi löïc ngöôïc höôùng chuyeån ñoäng => A =-F.s (ví duï: löïc caûn, löïc ma saùt)

Keát luaän: Coâng laø ñaïi löôïng voâ höôùng coù giaù trò ñaïi soá ( coù theå nhaän giaù trò döông, aâm hoaëc baèng 0 )

Em haõy neâu khaùi nieäm coâng suaát?

Coâng suaát laø ñaïi löôïng ño baèng coâng sinh ra trong moät ñôn vò thôøi gian.

Em haõy neâu ñôn vò coâng suaát?

Ñôn vò coâng suaát laø Jun/giaây, ñöôïc ñaët teân laø Oaùt, kí hieäu W.

1W =

Ngoaøi ra ta coøn moät ñôn vò thöïc haønh cuûa coâng laø oaùt giôø (W.h) :

1W.h = 3600J ; 1kW.h = 3600kJ

1HP=746W ; (HP : là mã lực)

kW.h laø ñôn vò cuûa coâng (ño ñieän naêng tieâu thuï)

5. Khaùi nieäm ñoäng naêng.

Em haõy ñònh nghóa ñoäng naêng?

Ñoäng naêng cuûa moät vaät khoái löôïng m ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v laø naêng löôïng (kyù hieäu Wñ) maø vaät coù ñöôïc do noù ñang chuyeån ñoäng vaø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc Wñ =

mv2

Ñôn vò cuûa ñoäng naêng laø jun (J).

Em haõy phaùt bieåu ñònh lyù ñoäng naêng?

A =

mv22 -

mv12 = Wñ2 – Wñ1

Ñoä bieán thieân ñoäng naêng baèng toång coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät.

Neáu ngoaïi löïc sinh coâng döông thì ñoäng naêng taêng, neáu ngoaïi löïc sinh coâng aâm thì ñoäng naêng giaûm.

6.

Theá naêng troïng tröôøng.

7.

Theá naêng ñaøn hoài.

Em haõy neâu ñònh nghóa theá naêng troïng tröôøng.

+ Theá naêng troïng tröôøng cuûa moät vaät laø daïng naêng löôïng töông taùc giöõa Traùi Ñaát vaø vaät ; noù phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa vaät trong troïng tröôøng.

+ Khi moät vaät khoái löôïng m ñaët ôû ñoä cao z so vôùi maët ñaát (trong troïng tröôøng cuûa Traùi Ñaát) thì theá naêng troïng tröôøng cuûa vaät ñöôïc ñònh nghóa baèng coâng thöùc:

Wt = mgz

Neâu moái lieân heä giöõa bieán thieân theá naêng vaø coâng cuûa troïng löïc?

Khi moät vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng töø vò trí M ñeán vò trí N thì coâng cuûa troïng löïc cuûa vaät coù giaù trò baèng hieäu theá naêng troïng tröôøng taïi M vaø taïi N.

- Khi vaät giaûm ñoä cao, theá naêng giaûm thì troïng löïc sinh coâng döông.

- Khi vaät taêng ñoä cao, theá naêng taêng thì troïng löïc sinh coâng aâm.

Em haõy ñònh nghóa theá naêng ñaøn hoài vaø vieát bieåu thöùc cuûa noù?

Theá naêng ñaøn hoài laø daïng naêng löôïng cuûa moät vaät chòu taùc duïng cuûa löïc ñaøn hoài.

Theá naêng ñaøn hoài cuûa moät loø xo coù ñoä cöùng k ôû troïng thaùi coù bieán daïng l laø :

Wt =

k(l)2

8.

Cô Naêng

Em haõy ñònh nghóa cô naêng cuûa vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng?

Cô naêng cuûa vaät chuyeån ñoäng döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc baèng toång ñoäng naêng vaø theá naêng cuûa vaät :

W = Wñ + Wt =

mv2 + mgz

Em haõy phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn cô naêng cuûa vaät chuyeån ñoäng chæ döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc?

Khi moät vaät chuyeån ñoäng trong troïng tröôøng chæ chòu taùc duïng cuûa troïng löïc thì cô naêng cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn.

W = Wñ + Wt= haèng soá

hay

mv2 + mgz = haèng soá

Chuù yù: Trong quaù trình chuyeån ñoäng cuûa moät vaät trong troïng tröôøng :

+ Neáu ñoäng naêng giaûm thì theá naêng taêng vaø ngöôïc laïi (ñoäng naêng vaø theá naêng chuyeån hoaù laãn nhau)

+ Taïi vò trí naøo ñoäng naêng cöïc ñaïi thì theá naêng cöïc tieåu vaø ngöôïc laïi.

Em haõy ñònh nghóa cô naêng ñaøn hoài?

Cô naêng cuûa vaät chuyeån ñoäng döôùi taùc duïng cuûa löïc ñaøn hoài baèng toång ñoäng naêng vaø theá naêng ñaøn hoài cuûa vaät :

W =

mv2 +

k(l)2

Em haõy phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn cô naêng cuûa vaät chuyeån ñoäng chæ döôùi taùc duïng cuûa löïc ñaøn hoài?

Khi moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa löïc ñaøn hoài gaây bôûi söï bieán daïng cuûa moät loø xo ñaøn hoài thì trong quaù trình chuyeån ñoäng cuûa vaät, cô naêng ñöôïc tính baèng toång ñoäng naêng vaø theá naêng ñaøn hoài cuûa vaät laø moät ñaïi löôïng baûo toaøn.

W =

mv2 +

k(l)2 = haèng soá

Löïc theá laø gì?

+ Löïc theá laø löïc maø coâng cuûa caùc löïc naøy khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi, chæ phuï thuoäc vò trí ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái (Ví dụ: troïng löïc vaø löïc ñaøn hoài laø löïc theá).

Löïc ma saùt khoâng phaûi laø löïc theá.

9.

Caáu taïo chaát.

CHƯƠNG V: CHẤT KHÍ

Em haõy trình baøy noäi dung thuyeát ñoäng hoïc phaân töû chaát khí?

1. Noäi dung cô baûn cuûa thuyeát ñoäng hoïc phaân töû chaát khí.

+ Chaát khí ñöôïc caáu taïo töø caùc phaân töû coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch giöõa chuùng.

+ Caùc phaân töû khí chuyeån ñoäng hoãn loaïn khoâng ngöøng ; chuyeån ñoäng naøy caøng nhanh thì nhieät ñoä cuûa chaát khí caøng cao.

+ Khi chuyeån ñoäng hoãn loaïn caùc phaân töû khí va chaïm vaøo nhau vaø va chaïm vaøo thaønh bình gaây aùp suaát leân thaønh bình.

+ Moãi phaân töû chaát khí taùc duïng leân thaønh bình moät löïc khoâng ñaùng keå, nhöng voâ soá phaân töû khí va chaïm vaøo thaønh bình taùc duïng leân thaønh bình moät löïc ñaùng keå. Löïc naøy gaây aùp suaát cuûa chaát khí leân thaønh bình.

Khí lí töôûng laø gì?

Chaát khí trong ñoù caùc phaân töû ñöôïc coi laø caùc chaát ñieåm vaø chæ töông taùc khi va chaïm goïi laø khí lí töôûng.

10.

Caùc ñònh luaät veà chaát khí.

Em haõy neâu caùc traïng thaùi vaø quaù trình bieán ñoåi traïng thaùi?

+ Traïng thaùi cuûa moät löôïng khí ñöôïc xaùc ñònh baèng theå tích V, aùp suaát p vaø nhieät ñoä tuyeät ñoái T.

+ Löôïng khí coù theå chuyeån töø traïng thaùi naøy sang traïng thaùi khaùc baèng caùc quaù trình bieán ñoåi traïng thaùi.

+ Nhöõng quaù trình trong ñoù chæ coù hai thoâng soá bieán ñoåi coøn moät thoâng soá khoâng ñoåi goïi laø ñaüng quaù trình.

Theá naøo laø quaù trình ñaúng nhieät?

Quaù trình bieán ñoåi traïng thaùi trong ñoù nhieät ñoä ñöôïc giöõ khoâng ñoåi goïi laø quaù trình ñaúng nhieät.

Em haõy phaùt bieåu ñònh luaät Boâi-lô – Ma-ri-oât?

Trong quaù trình ñaúng nhieät cuûa moät khoái löôïng khí nhaát ñònh, aùp suaát tæ leä nghòch vôùi theå tích.

p

hay pV = haèng soá

Hoaëc p1V1 = p2V2

Em haõy ñònh nghóa ñöôøng ñaúng nhieät?

Ñöôøng bieåu dieãn söï bieán thieân cuûa aùp suaát theo theå tích khi nhieät ñoä khoâng ñoåi goïi laø ñöôøng ñaúng nhieät.

Daïng ñöôøng ñaüng nhieät :

Trong heä toaï ñoä p, V ñöôøng ñaüng nhieät laø ñöôøng hypebol.

Ñöôøng ñaüng nhieät ôû treân öùng vôùi nhieät ñoä cao hôn.

Em haõy ñònh nghóa quaù trình ñaüng tích?

Quaù trình bieán ñoåi traïng thaùi khi theå tích khoâng ñoåi laø quaù trình ñaúng tích

Em haõy phaùt bieåu ñònh luaät Saùc –lô?

Trong quaù trình ñaúng tích cuûa moät löôïng khí nhaát ñònh, aùp suaát tæ leä thuaän vôùi nhieät ñoä tuyeät ñoái.

= haèng soá hay

=

T=t + 273

T: nhiệt độ trong nhiệt giai Kenvin

(K)

t: nhiệt độ trong nhiệt giai Cenxiut (

0

C)

Em haõy ñònh nghóa ñöôøng ñaüng tích?

Ñöôøng bieåu dieãn söï bieán thieân cuûa aùp suaát cuûa theo nhieät ñoä khi theå tích khoâng ñoåi goïi laø ñöôøng ñaüng tích.

Daïng ñöôøng ñaüng tích :

Trong heä toaï ñoä OpT ñöôøng ñaüng tích laø ñöôøng thaúng keùo daøi ñi qua goùc toaï ñoä.

Ñöôøng ôû treân öùng vôùi theå tích nhoû hôn.

Em haõy phaân bieät khí thöïc vaø khí lí töôûng?

Caùc chaát khí thöïc chæ tuaân theo gaàn ñuùng caùc ñònh luaät Boâilô – Marioât vaø ñònh luaät Saùclô. Giaù trò cuûa tích pV vaø thöông

thay ñoåi theo baûn chaát, nhieät ñoä vaø aùp suaát cuûa chaát khí.

Chæ coù khí lí töôûng laø tuaân theo ñuùng caùc ñònh luaät veà chaát khí ñaõ hoïc.

Söï khaùc bieät giöõa khí thöïc vaø khí lí töôûng khoâng lôùn ôû nhieät ñoä vaø aùp suaát thoâng thöôøng.

Em haõy vieát phöông trình traïng thaùi cuûa khí lí töôûng?

hay

= haèng soá

Ñoä lôùn cuûa haèng soá naøy phuï thuoäc vaøo khoái löôïng khí.

Theá naøo laø quaù trình ñaúng aùp?

Quaù trình bieán ñoåi traïng thaùi khi aùp suaát khoâng ñoåi goïi laø quaù trình ñaúng aùp.

Em haõy neâu moái lieân heä giöõa theå tích vaø nhieät ñoä tuyeät ñoái trong quaù trình ñaúng aùp?

Trong quaù trình ñaúng aùp cuûa moät löôïng khí nhaát ñònh, theå tích tæ leä thuaän vôùi nhieät ñoä tuyeät ñoái.

= haèng soá hay

=

Em haõy ñònh nghóa ñöôøng ñaüng aùp?

Ñöôøng bieåu dieãn söï bieán thieân cuûa theå tích theo nhieät ñoä khi aùp suaát khoâng ñoåi goïi laø ñöôøng ñaüng aùp.

Daïng ñöôøng ñaüng aùp :

Trong heä toaï ñoä OVT ñöôøng ñaüng aùp laø ñöôøng thaúng keùo daøi ñi qua goùc toaï ñoä.

Ñöôøng ôû treân öùng vôùi aùp suaát nhoû hôn.

CHƯƠNG VI: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Nội năng là gì ?

Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.

Nội năng ký hiệu bằng chữ U và có đơn vị là J

Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: U = f(T, V)

Với khí lí tưởng : nội năng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ : U = f(T)

Em hãy trình bày độ biến thiên nội năng?

Trong nhiệt động lực học người ta không quan tâm đến nội năng của vật mà quan tâm đến độ biến thiên nội năng U của vật, nghĩa là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.

+

Nội năng tăng.

+

Nội năng giảm.

Em hãy nêu các cách làm thay đổi nội năng?

1. Thực hiện công.

Khi thực hiện công lên hệ hoặc cho hệ thực hiện công thì có thể làm thay đổi nội năng của hệ. Trong quá trình thực hiện công thì có sự biến đổi qua lại giữa nội năng và dạng năng lượng khác.

2. Truyền nhiệt.

a) Quá trình truyền nhiệt.

Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công gọi là quá trình truyền nhiệt.

Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác mà chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

b) Nhiệt lượng:

Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng: U = Q

Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi nhiệt độ thay đổi được tính theo công thức: Q = mct

CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Em hãy phát biểu nguyên lí I nhiệt động lực học?

Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.

U = A + Q

Qui ước dấu:

+ U > 0: nội năng tăng

+ U < 0: nội năng giảm

+ A > 0: hệ nhận công

+ A < 0: hệ thực hiện công

+ Q > 0: hệ nhận nhiệt

+ Q < 0: hệ truyền nhiệt

Em hãy nêu cách phát biểu của Clau-di-út và cách phát biểu của Các-nô

a) Cách phát biểu của Clau-di-út.

Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.

b) Cách phát biểu của Các-nô.

Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

Em hãy nêu cấu tạo của động cơ nhiệt? Viết biểu thức tính hiệu suất động cơ nhiệt?

Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt:

Mỗi động cơ nhiệt đều phải có ba bộ phận cơ bản là :

+ Nguồn nóng để cung cấp nhiệt lượng (Q1).

+ Bộ phận phát động gồm vật trung gian nhận nhiệt sinh công (A) gọi là tác nhân và các thiết bị phát động.

+ Nguồn lạnh để thu nhiệt lượng do tác nhân toả ra (Q2).

Hiệu suất của động cơ nhiệt : H =

< 1

CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH

Em hãy trình bày về cấu trúc tinh thể ?

Cấu trúc tinh thể hay tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là chất rắn kết tinh.

Kích thước tinh thể của một chất tuỳ thuộc quá trình hình thành tinh thể diễn biến nhanh hay chậm: Tốc độ kết tinh càng nhỏ, tinh thể có kích thước càng lớn.

Em hãy trình bày các đặc tính của chất rắn kết tinh ?

+ Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh thể không giống nhau thì những tính chất vật lí của chúng cũng rất khác nhau.

+ Mỗi chất rắn kết tinh ứng với mỗi cấu trúc tinh thể có một nhiệt độ nóng chảy xác định không đổi ở mỗi áp suất cho trước.

+ Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Chất đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất đa tinh thể có tính đẵng hướng.

+ Chất đơn tinh thể có cấu tạo từ 1 tinh thể ( muối, thạch anh,...) ; chất đa tinh thể có cấu tạo từ 2 hay nhiều tinh thể liên kết với nhau ( các kim loại là chất đa tinh thể)

Em hãy nêu ứng dụng của các chất rắn kết tinh ?

+ Các đơn tinh thể Silic (Si) và Giemani (Ge) được dùng làm các linh kiện bán dẫn. Kim cương được dùng làm mũi khoan, dao cắt kính.

+ Kim loại và hợp kim được dùng phổ biến trong các ngành công nghệ khác nhau.

Em hãy trình bày về chất rắn vô định hình?

Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

Các chất rắn vô định hình có tính đẵng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

Một số chất rắn như đường, lưu huỳnh, … có thể tồn tại ở dạng tinh thể hoặc vô định hình.

Các chất vô định hình như thuỷ tinh, các loại nhựa, cao su, … được dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghệ khác nhau.

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

Em hãy định nghĩa và viết biểu thức sự nở dài?

+ Sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài (vì nhiệt).

+ Độ nở dài l của vật rắn (hình trụ đồng chất) tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ t và độ dài ban đầu l0 của vật đó.

l = l – l0 = l0t

Với là hệ số nở dài của vật rắn, có đơn vị là K-1.

Giá trị của phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn.

Công thức trên có thể viết lại như sau: l = l0 (1+ .t)

Em hãy định nghĩa sự nở khối và viết biểu thức của sự nở khối?

Sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khối.

Độ nở khối của vật rắn (đồng chất, đẵng hướng) được xác định theo công thức :

V = V – V0 = V0t

Với là hệ số nở khối, 3 và cũng có đơn vị là K-1.

Công thức trên có thể viết lại như sau: V = V0 (1+.t)

Em hãy trình bày ứng dụng của sự nở vì nhiệt?

Phải tính toán để khắc phục tác dụng có hại của sự nở vì nhiệt.

Lợi dụng sự nở vì nhiệt để lồng ghép đai sắt vào các bánh xe, để chế tạo các băng kép dùng làm rơle đóng ngắt điện tự động, …

CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

Em hãy định nghĩa lực căng bề mặt?

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt của chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó: f = l.

Với là hệ số căng mặt ngoài, có đơn vị là N/m.

Hệ số phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng: giảm khi nhiệt độ tăng.

Em hãy trình bày ứng dụng của lực căng bề mặt?

Nhờ có lực căng bề mặt nên nước mưa không thể lọt qua các lổ nhỏ giữa các sợi vải căng trên ô dù hoặc trên các mui bạt ôtô; nước trong ống nhỏ giọt chỉ có thể thoát khỏi miệng ống khi giọt nước có kích thước đủ lớn để trọng lượng của nó thắng được lực căng bề mặt tại miệng ống; …

Hoà tan xà phòng vào nước sẽ làm giảm đáng kể lực căng bề mặt của nước, nên nước xà phòng dễ thấm vào các sợi vải khi giặt để làm sạch các sợi vải, …

Em hãy trình bày thí nghiệm hiện tượng dính ướt và không dính ướt?

Giọt nước nhỏ lên bản thuỷ tinh sẽ bị lan rộng ra thành một hình dạng bất kỳ, vì nước dính ướt thuỷ tinh.

Giọt nước nhỏ lên bản thuỷ tinh phủ một lớp nilon sẽ vo tròn lại và bị dẹt xuống do tác dụng của trọng lực, vì nước không dính ướt với nilon.

Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lỏm khi thành bình bị dính ướt và có dạng mặt khum lồi khi thành bình không bị dính ướt.

Em hãy giải thích Hiện tượng dính ướt và không dính ướt?

+ khi lực hút giữa các phân tử chất rắn với phân tử chất lỏng lớn hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì xảy ra sự dính ướt ( mặt chất lỏng là mặt lõm)

+ khi lực hút giữa các phân tử chất rắn với phân tử chất lỏng nhỏ hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì xảy ra sự không dính ướt ( mặt chất lỏng là mặt lồi)

Em hãy nêu ứng dụng của hiện tượng dính ướt và không dính ướt?

Hiện tượng mặt vật rắn bị dính ướt chất lỏng được ứng dụng để làm giàu quặng theo phương pháp “tuyển nổi”.

Em hãy định nghĩa hiện tượng mao dẫn ?

Hiện tượng mức chất lỏng ở bên trong các ống có đường kính trong nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn.

Các ống trong đó xảy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.

Em hãy nêu một vài ứng dụng của hiện tượng mao dẫn?

Các ống mao dẫn trong bộ rể và thân cây dẫn nước hoà tan khoáng chất lên nuôi cây.

Dầu hoả có thể ngấm theo các sợi nhỏ trong bấc đèn đến ngọn bấc để cháy.

CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG.SỰ CHUYỂN THỂ

Em hãy định nghĩa sự nóng chảy?

Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là sự nóng chảy. Quá trình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

Em hãy nêu kết luận về nhiệt độ nóng chảy của các chất?

+ Mỗi chất rắn kết tinh (ứng với một cấu trúc tinh thể) có nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở mỗi áp suất cho trước.

+ Các chất rắn vô định hình như thủy tinh, nhựa dẻo, sáp nến,… không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Em hãy định nghĩa nhiệt nóng chảy?

Nhiệt lượng cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy của chất rắn đó.

Q = λ.m

Q: nhiệt lượng cung cấp cho vật (J)

m: khối lượng của vật (kg)

λ: nhiệt nóng chảy riêng của chất dùng làm vật rắn (J/kg)

Em hãy định nghĩa sự bay hơi?

Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi. Quá trình chuyển thể từ thể khí (hơi) sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

Em hãy phân biệt hơi khô và hơi bão hoà?

- Hơi bão hòa: là hơi ở trạng thái cân bằng động ( số phân tử bay hơi bằng số phân tử ngưng tụ).

+ Áp suất hơi bão hòa đạt giá trị cực đại.

+ Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc thể tích của hơi và không tuân theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt, nó chỉ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng bay hơi.

- Hơi khô: là hơi chưa bão hòa, áp suất hơi nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa.

Em hãy định nghĩa sự sôi và cho biết nhiệt hóa hơi là gì?

+ Quá trình chuyển thể từ lỏng sang khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.

+ Nhiệt hóa hơi là nhiệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi được gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.

Q = L.m

Q: Nhiệt lượng khối chất lỏng thu vào để toả hơi (J)

m: Khối lượng của phần chất lỏng đã hoá hơi ở nhiệt độ sôi (kg).

L: Nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng (J/kg)

ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ

Em hãy định nghĩa độ ẩm tuyệt đối a (g/m3)?

Độ ẩm tuyệt đối (a) của không khí là đại lượng có giá trị bằng khối lượng m (tính ra gam) chứa trong 1 m3 không khí. Đơn vị đo của a là g/m3

Em hãy định nghĩa độ ẩm cực đại A (g/m3)?

Độ ẩm cực đại (A) của không khí ở một nhiệt độ nào đó có giá trị bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa (tính ra gam) của hơi nước bão hòa tính theo đơn vị g/m3.

Giá trị A tăng theo nhiệt độ.

Em hãy định nghĩa độ ẩm tỉ đối?

Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số % giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ.

Hoặc tính gần đúng bằng tỉ số % giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ.

The end!

Sau những ngày chăm chỉ thầy cũng đã hoàn thành phần câu hỏi tóm tắt lý thuyết vật lý 10 ban cơ bản ( học kỳ 2) để tặng cho các em.

Các em hãy cố gắng học thật tốt nha!

Tin tức vật lý

Lược sử âm thanh
28/02/2021
Sóng âm: 13,7 tỉ năm trước Âm thanh có nguồn gốc từ rất xa xưa, chẳng bao lâu sau Vụ Nổ Lớn tĩnh lặng đến chán ngắt.
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Khoảng năm 250 tCN. “Đồng hồ nước Ktesibios quan trọng vì nó đã làm thay đổi mãi mãi sự hiểu biết của chúng ta về một
Tic-tac-toe
05/12/2020
Khoảng 1300 tCN   Các nhà khảo cổ có thể truy nguyên nguồn gốc của “trò chơi ba điểm một hàng” đến khoảng năm 1300
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Các nhà thiên văn vật lí đang kết hợp nhiều phương pháp để làm hé lộ các bí mật của một số vật thể lạ lùng nhất
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020
Khám phá Hải Vương tinh 1846 John Couch Adams (1819–1892), Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811–1877), Johann Gottfried Galle (1812–1910) “Bài
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 95)
04/09/2020
Các định luật Kirchhoff về mạch điện 1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) Khi vợ của Gustav Kirchhoff, Clara, qua đời, nhà vật
Lực nâng từ tách biệt tế bào sống với tế bào chết
27/08/2020
Một kiểu lực nâng từ có thể tách các tế bào sống với tế bào chết mà không làm thay đổi hay làm hỏng chúng. Quá trình có

20 điều có thể bạn chưa biết về lực hấp dẫn Thuyết tương đối trong đời sống hàng ngày Khí quyển của Mặt trời
Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi thử TN THPT 2021 lần 5- Diễn Đàn Thư Viện Vật Lý
Ngày 18/04/2021
* Đề tham khảo môn Lý 2021 bản word
Ngày 13/04/2021
* Bộ đề thi thử THPT QG hàng tuần từ đầu năm đến cuối năm
Ngày 13/04/2021
* [NHÓM VẬT LÝ 31415] Đề thi HSG Vật Lý THPT 2021 - Tỉnh An Giang - Khóa ngày 11-04-2021
Ngày 13/04/2021
* Đề thi thử THPTQG Thanh Chương Nghệ An 2021
Ngày 13/04/2021
File mới upload

Bình luận tài nguyên

Đề và đáp án Vật Lý 12 - HKII - SGD Nam Định (Thi chiều 19/04/2021)

Đề thi thử THPTQG Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2021 lần 1
User Trần Tuệ Gia 15 - 04

Đề thi thử THPTQG Chuyên Đại học Vinh Nghệ An 2021 lần 1
User Trần Tuệ Gia 15 - 04

Đề thi thử THPTQG Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2021 lần 2
User Trần Tuệ Gia 15 - 04

Tổng Ôn 9+ Điện Xoay Chiều 2020-2021 Full


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (465)