Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > TÀI LIỆU DẠY THÊM LỚP 11_CHƯƠNG IV-V: TỪ TRƯỜNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ_THẦY TIẾN

TÀI LIỆU DẠY THÊM LỚP 11_CHƯƠNG IV-V: TỪ TRƯỜNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ_THẦY TIẾN

* NGUYỄN VĂN TIẾN - 1,911 lượt tải

Chuyên mục: Từ trường và Cảm ứng điện từ

Để download tài liệu TÀI LIỆU DẠY THÊM LỚP 11_CHƯƠNG IV-V: TỪ TRƯỜNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ_THẦY TIẾN các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu TÀI LIỆU DẠY THÊM LỚP 11_CHƯƠNG IV-V: TỪ TRƯỜNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ_THẦY TIẾN , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 

► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
Từ trường của một số dạng dòng điện_LỜI GIẢI

Từ trường của một số dạng dòng điện_LỜI GIẢI

844 lượt tải về

Tải lên bởi: Quốc Thái

Ngày tải lên: 18/08/2021

Bài tập về Từ thông và Cảm ứng điện từ

Bài tập về Từ thông và Cảm ứng điện từ

830 lượt tải về

Tải lên bởi: Quốc Thái

Ngày tải lên: 18/08/2021

200 câu trắc nghiệm từ thông có đáp án

200 câu trắc nghiệm từ thông có đáp án

440 lượt tải về

Tải lên bởi: Lê Văn Mỹ

Ngày tải lên: 28/02/2021

120 câu tự cảm có đáp án

120 câu tự cảm có đáp án

263 lượt tải về

Tải lên bởi: Lê Văn Mỹ

Ngày tải lên: 28/02/2021

110 câu cảm ứng điện từ (có đáp án)

110 câu cảm ứng điện từ (có đáp án)

353 lượt tải về

Tải lên bởi: Lê Văn Mỹ

Ngày tải lên: 28/02/2021

ĐỀ CƯƠNG LÝ 11___HK2

ĐỀ CƯƠNG LÝ 11___HK2

275 lượt tải về

Tải lên bởi: TXĐ

Ngày tải lên: 02/01/2021

Chuyên đề Lực Lo-ren-xơ Vật lý 11

Chuyên đề Lực Lo-ren-xơ Vật lý 11

918 lượt tải về

Tải lên bởi: Nguyễn Vũ

Ngày tải lên: 16/07/2020

PHÂN LOẠI+PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHUYÊN ĐỀ TỪ TRƯỜNG

PHÂN LOẠI+PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHUYÊN ĐỀ TỪ TRƯỜNG

2,500 lượt tải về

Tải lên bởi: LÊ THÙY MINH

Ngày tải lên: 30/04/2020

Cùng chia sẻ bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 VẬT LÝ 10_THẦY TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 VẬT LÝ 10_THẦY TIẾN

45 lượt tải về

Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

Ngày tải lên: 06/04/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11_THẦY TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11_THẦY TIẾN

156 lượt tải về

Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

Ngày tải lên: 06/04/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 10_THẦY TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 10_THẦY TIẾN

172 lượt tải về

Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

Ngày tải lên: 06/04/2022

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 VẬT LÝ 11_THẦY TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 VẬT LÝ 11_THẦY TIẾN

36 lượt tải về

Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

Ngày tải lên: 06/04/2022

BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QG 2021 (TẬP 1_CHƯƠNG 1)_THẦY TIẾN

BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QG 2021 (TẬP 1_CHƯƠNG 1)_THẦY TIẾN

563 lượt tải về

Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

Ngày tải lên: 28/10/2020

TÀI LIỆU DẠY THÊM LỚP 11_CHƯƠNG IV-V: TỪ TRƯỜNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ_THẦY TIẾN
TÀI LIỆU DẠY THÊM LỚP 10_CHƯƠNG IV:  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN_THẦY TIẾN
ĐỀ THI HKI VẬT LÝ 12_THẦY TIẾN

ĐỀ THI HKI VẬT LÝ 12_THẦY TIẾN

1,712 lượt tải về

Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

Ngày tải lên: 29/11/2019

18 Đang tải...
Chia sẻ bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN
Ngày cập nhật: 08/01/2020
Tags: TỪ TRƯỜNG
Ngày chia sẻ:
Tác giả NGUYỄN VĂN TIẾN
Phiên bản 1.0
Kích thước: 1,023.07 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu TÀI LIỆU DẠY THÊM LỚP 11_CHƯƠNG IV-V: TỪ TRƯỜNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ_THẦY TIẾN là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Chủ đề 1: LỰC TỪ - CẢM ỨNG TỪ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. TÖØ TRÖÔØNG

1. Töông taùc töø

Töông taùc giöõa nam chaâm vôùi nam chaâm, giöõa doøng ñieän vôùi nam chaâm vaø giöõa doøng ñieän vôùi doøng ñieän ñeàu goïi laø töông taùc töø. Löïc töông taùc trong caùc tröôøng hôïp ñoù goïi laø löïc töø.

2. Töø tröôøng

- Khaùi nieäm töø tröôøng: Xung quanh thanh nam chaâm hay xung quanh doøng ñieän coù töø tröôøng.

Toång quaùt: Xung quanh ñieän tích chuyeån ñoäng coù töø tröôøng.

- Tính chaát cô baûn cuûa töø tröôøng: Gaây ra löïc töø taùc duïng leân moät nam chaâm hay moät doøng ñieän ñaët trong noù.

- Caûm öùng töø: Ñeå ñaëc tröng cho töø tröôøng veà maët gaây ra löïc töø, ngöôøi ta ñöa vaøo moät ñaïi löôïng vectô goïi laø caûm öùng töø vaø kí hieäu laø

.

Phöông cuûa nam chaâm thöû naèm caân baèng taïi moät ñieåm trong töø tröôøng laø phöông cuûa vectô caûm öùng töø

cuûa töø tröôøng taïi ñieåm ñoù. Ta quy öôùc laáy chieàu töø cöïc Nam sang cöïc Baéc cuûa nam chaâm thöû laø chieàu cuûa

.

3. Ñöôøng söùc töø

Ñöôøng söùc töø laø ñöôøng ñöôïc veõ sao cho höôùng cuûa tieáp tuyeán taïi baát kì ñieåm naøo treân ñöôøng cuõng truøng vôùi höôùng cuûa vectô caûm öùng töø taïi ñieåm ñoù.

4876800194945004. Caùc tính chaát cuûa ñöôøng söùc töø:

- Taïi moãi ñieåm trong töø tröôøng, coù theå veõ ñöôïc moät ñöôøng söùc töø ñi qua vaø chæ moät maø thoâi.

298640538608000- Caùc ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng cong kín. Trong tröôøng hôïp nam chaâm, ôû ngoaøi nam chaâm caùc ñöôøng söùc töø ñi ra töø cöïc Baéc, ñi vaøo ôû cöïc Nam cuûa nam chaâm.

492252043769600- Caùc ñöôøng söùc töø khoâng caét nhau.

- Nôi naøo caûm öùng töø lôùn hôn thì caùc ñöôøng söùc

töø ôû ñoù veõ mau hôn (daøy hôn), nôi naøo caûm öùng

58928004635500

töø nhoû hôn thì caùc ñöôøng söùc töø ôû ñoù veõ thöa hôn.

5. Töø tröôøng ñeàu

Moät töø tröôøng maø caûm öùng töø taïi moïi ñieåm ñeàu baèng nhau goïi laø töø tröôøng ñeàu.

II. PHÖÔNG, CHIEÀU VAØ ÑOÄ LÔÙN CUÛA LÖÏC TÖØ TAÙC DUÏNG LEÂN DAÂY DAÃN MANG DOØNG ÑIEÄN

31610300001. Phöông : Löïc töø taùc duïng leân ñoaïn doøng ñieän coù phöông vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa ñoaïn doøng ñieän vaø caûm öùng taïi ñieåm khaûo saùt .

2. Chieàu löïc töø : Quy taéc baøn tay traùi

Quy taéc baøn tay traùi : Ñaët baøn tay traùi duoãi thaúng ñeå caùc ñöôøng caûm öùng töø xuyeân vaøo loøng baøn tay vaø chieàu töø coå tay ñeán ngoùn tay truøng vôùi chieàu doøng ñieän. Khi ñoù ngoùn tay caùi choaõi ra 90o seõ chæ chieàu cuûa löïc töø taùc duïng leân ñoaïn daây daãn.

3. Ñoä lôùn (Ñònh luaät Am-pe).

Trong đó:

+ B Ñoä lôùn cuûa caûm öùng töø . Trong heä SI, ñôn vò cuûa caûm öùng töø laø tesla, kí hieäu laø T.

+ I: Cường độ dòng điện (A).

+ l: Chiều dài dây dây dẫn có dòng điện (m).

+ là góc hợp bởi dây dẫn và cảm ứng từ B.

III. NGUYEÂN LYÙ CHOÀNG CHAÁT TÖØ TRÖÔØNG

Giaû söû ta coù heä n nam chaâm( hay doøng ñieän ). Taïi ñieåm M, Töø tröôøng chæ cuûa nam chaâm thöù nhaát laø

, chæ cuûa nam chaâm thöù hai laø

, …, chæ cuûa nam chaâm thöù n laø

. Goïi

laø töø tröôøng cuûa heä taïi M thì:

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định các đại lượng còn thiếu trong các hình vẽ sau đây:

4857753556000

h. k.

2171700217805

I

00

I

342900217805

I

00

I

Bài 2: Xác định lực từ trong các trường hợp sau:

331470067945

+ + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

I

00

+ + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

I

1485900153670

S

N

I

00

S

N

I

465836039370

. . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

I

00

. . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

I

2514600153670

N

S

I

00

N

S

I

22860085725

N

S

. I

00

N

S

. I

Bài 3: Một dây dẫn có chiều dài 10m được đặt trong từ trường đều có B = 5.10-2 T. Cho dòng điện có cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

Xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn đặt vuông góc với đường sức từ, vẽ hình.

Nếu lực từ tác dụng là 4,33 N. Hãy xác định góc giữa đường sức từ và dây dẫn?

Bài 5: Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10-2 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn trong các trường hợp sau đây:

Dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ ?

Dây dẫn đặt song song với các đường sức từ ?

Dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 450.

Bài 6: Người ta dùng một dây dẫn có chiểu dài 2m , đặt vào từ trường đều có B = 10-2 T, dây dẫn được đặt vuông góc với các đường sức, lực từ tác dụng lên dây dẫn là 1N, hãy xác định cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

Bài 7: Một đoạn dây thẳng MN dài 6cm, có dòng điện 5A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2 N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là bao nhiêu ?

Bài 8: Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vecto cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75A. Lực từ tác dụng lên dây có giá trị 3.10-2N. Hãy xác định cảm ứng từ của từ trường.

Bài 9: Một dây dẫn mang dòng điện I = 5A, có chiều dài 1m, được đặt vuông góc với các đường sức từ có B=5.10-3T. Hãy xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn ?

Bài 10: Người ta cho dòng điện có cường độ I = 10 A chạy trong một dây dẫn, đặt dây dẫn vuông góc với các đường sức từ.cảm ứng từ có độ lớn B = 5T. Lực từ tác dụng lên dây dẫn là 1N, hãy xác định chiều dài của dây dẫn nói trên ?

Bài 11: Một thanh kim loại MN, dài 25cm có thể trượt trên hai thanh kim loại khác song song nằm ngang. Một nguồn điện được nối vào các thanh này và tạo thành một mạch kín. Cường độ dòng điện trong mạch là 6A, từ trường có phương thẳng đứng và hướng từ dưới lên trên. Cảm ứng từ có độ lớn là 0,2T.

a) Lực từ tác dụng lên thanh có phương, chiều và độ lớn bằng bao nhiêu?

b) Biết thanh MN có khối lượng 100g và trượt đều.Tìm hệ số ma sát của thanh kim loại.

Bài 12: Thanh dẫn MN có chiều dài 20 cm, khối lượng 10g, được treo ngang bởi hai dây nhẹ không dãn. Thanh dẫn MN được đặt trong từ trường có phương thẳng đứng hướng lên trên với B = 0,2T. Khi cho dòng điện có cường độ 2,5A chạy qua thanh dẫn thì nó có vị trí cân bằng mới khi hai dây hợp với phương thẳng đứng một góc α. Tính góc α và lực căng mỗi dây. Lấy g = 10 m/s2.

Bài 13: Hai thanh kim loại AB và CD đặt song song nằm ngang cách nhau 20cm, hai đầu thanh được nối với nguồn điện một chiều. Đặt trên hai thanh này là một thanh kim loại MN có khối lượng 100g sao cho MN vuông góc với AB và CD. Tất cả được đặt trong từ trường đều thẳng đứng hướng lên trên với B=0,2T. Hệ số ma sát giữa các thanh là 0,2 và lấy g=10m/s2.

a) Dòng điện qua MN là 10A. Tính gia tốc chuyển động của thanh MN.

b) Nâng hai đầu thanh A, C lên cao sao cho hai thanh AB và CD hợp với mặt phẳng ngang một góc 300. Để thanh MN trượt lên về phía A,C với gia tốc chuyển động như câu a thì cường độ dòng điện bây giờ là bao nhiêu?

Bài 14: Hai thanh rây nằm ngang cách nhau một khoảng 10cm. Một thanh kim loại AB có khối lượng 50g đặt bên trên và vuông góc với hai thanh rây. Dòng điện qua thanh kim loại AB có cường độ là 10A. Biết thanh kim loại được đặt trong từ trường đều có

thẳng đứng hướng lên trên với B=0,2T. Hỏi hệ số ma sát giữa AB và hai thanh rây bao nhiêu để thanh AB vẫn nằm yên. Lấy g = 10m/s2.

Bài15: Cho một đoạn dây dẫn thẳng CD có khối lượng 8g dài 6cm. Được treo nằm ngang bởi hai sợi dây nhẹ không dãn PC và QD. Đặt trong từ trường đều có phương thẳng đứng hướng lên trên.Cho dòng điện có cường độ 5 A chạy qua CD thì dây treo lệch đi một góc 450 so với phương thẳng đứng. Tính cảm ứng từ B. Cho g=10m/s2.

Bài 16: Một đoạn dây dẫn AB có chiều dài 30cm, khối lượng 15g được treo nằm ngang trong một từ trường đều có cảm ứng từ hướng thẳng đứng lên trên. Hai dây treo thẳng đứng nhẹ không dãn. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy qua dây AB người ta thấy dây AB bị lệch sang một bên và có vị trí cân bằng mới khi bị lệch một góc 300. Tính cảm ứng từ B. Biết g=10m/s2.

Bài 17: Giữa hai cực của một nam châm có một từ trường đều. Vec tơ cảm ứng từ

thẳng đứng hướng xuống với B = 0,5T. Người ta treo một dây dẫn thẳng chiều dài l = 5cm, khối lượng m = 5g nằm ngang trong từ trường bằng hai dây dẫn mảnh nhẹ. Tìm góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng khi cho dòng điện I = 2A đi qua dây và độ lớn lực căng dây. Bỏ qua mọi ma sát, cho g = 10m/s2.

4600575109220

C

D

D

C

00

C

D

D

C

Bài 18: Đoạn dây CD dài 20cm khối lượng 10g treo bằng 2 dây mềm cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Dây ở trong từ trường đều có B = 0,2T và các đường sức từ là các đường thẳng đứng hướng lên. Dây treo chịu được lực kéo lớn nhất FK=0,06 N. Hỏi có thể cho dòng điện qua dây đồng CD có cường độ lớn nhất bao nhiêu để dây treo không đứt. Coi khối lượng dây treo rất nhỏ và lấy g = 10m/s2.

4676775168910

M

N

.

00

M

N

.

Bài 19: Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 25cm, khối lượng của một đơn vị chiều dài là 0,04kg/m bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, Biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, có độ lớn B = 0,04T.

a) Định chiều và độ lớn của I để lực căng dây bằng 0. b) Cho I = 16A có chiều từ M đến N. Tính lực căng mỗi dây?

Chủ đề 2: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn thaúng daøi

457200032164

00

Vectô caûm öùng töø

taïi moät ñieåm ñöôïc xaùc ñònh:

- Ñieåm ñaët taïi ñieåm ñang xeùt.

- Phöông tieáp tuyeán vôùi ñöôøng söùc töø taïi ñieåm ñang xeùt

- Chieàu ñöôïc xaùc ñònh theo quy taéc naém tay phaûi

- Ñoä lôùn

2. Töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn uoán thaønh voøng troøn

Vectô caûm öùng töø taïi taâm voøng daây ñöôïc xaùc ñònh:

32734257556500- Phöông vuoâng goùc vôùi maët phaúng voøng daây

- Chieàu laø chieàu cuûa ñöôøng söùc töø: Khum baøn tay phaûi theo voøng dây cuûa khung daây sao cho chieàu töø coå tay ñeán caùc ngoùn tay truøng vôùi chieàu cuûa doøng ñieän trong khung , ngoùn tay caùi choaûy ra chæ chieàu ñöông söùc töø xuyeân qua maët phaúng doøng ñieän

- Ñoä lôùn

R: Baùn kính cuûa khung daây daãn

I: Cöôøng ñoä doøng ñieän

N: Soá voøng daây

3. Töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong oáng daây daãn

340106019621500Töø tröôøng trong oáng daây laø töø tröôøng ñeàu. Vectô caûm öùng töø

ñöôïc xaùc ñònh

- Phöông song song vôùi truïc oáng daây

514350011493500

- Chieàu laø chieàu cuûa ñöôøng söùc töø

- Ñoä lôùn

: Soá voøng daây treân 1m

N laø soá voøng daây,

laø chieàu daøi oáng daây

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn, dòng điện chạy trong dây có cường độ I = 10A. Hãy xác định cảm ứng từ do dòng điện trên gây ra tại:

a) Điểm M nằm cách dây dẫn 5cm.

b) Điểm N nằm cách dây dẫn 8 cm.

c) Ở điểm D có cảm ứng từ là 4.10-5 T, điểm D nằm cách dây dẫn 1 đoạn bằng bao nhiêu ?

Bài 2: Một dòng điện thẳng, dài vô hạn có cường độ 20A. Cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 cm có độ lớn là bao nhiêu ?

Bài 3: Người ta cho dòng điện có cường độ chưa biết chạy trong dây dẫn thẳng dài và xác định được tại điểm A nằm cách dây 1 cm có từ trường với B = 2.10-4T. Hãy xác định cường độ dòng điện đã chạy trong dây dẫn ?

Bài 4: Dòng điện có cường độ I = 20A chạy trong 1 dây dẫn thẳng, dài vô hạn. Tại một điểm B người ta xác định được từ trường có B = 3.10-3 T. Hãy tìm khoảng cách từ điểm B đến dây dẫn ?

Bài 5: Một vòng dây hình tròn có bán kính 5cm. Cho dòng điện I = 25A chạy qua vòng dây. Hãy xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng dây ?

Bài 6: Dùng 1 dây dẫn uốn thành hình tròn và cho dòng điện có cường độ I = 10A chạy qua vòng dây. Cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm của vòng tròn có giá trị là 4

.10-5 T. Hãy xác định bán kính của khung dây trên ?

Bài 7: Hãy xác định từ trường do dòng điện có cường độ I = 50A chạy trong dây dẫn trong các trường hợp sau:

Dây dẫn dài vô hạn, tìm từ trường tại điểm nằm cách dây 2 cm ?

Dây dẫn được uốn thành hình tròn có đường kính 10 cm ?

Bài 8: Một ống dây có chiều dài 20cm, gồm 500 vòng dây, cho cường độ I = 5A chạy trong ống dây. Hãy tính cảm ứng từ bên trong ống dây.

Bài 9: Một sợi dây đồng có đường kính 0,4mm được bọc bằng một lớp cách điện mỏng . Dùng sợi dây này để quấn sát thành một ống dây dài 40cm.

Xác định số vòng trên ống dây ?

Cho dòng điện có cường độ 0,5A đi qua ống dây. Xác định cảm ứng từ trong ống dây.

Bài 10: Một sợi dây đồng có bán kính là 0,5mm được bọc bằng một lớp cách điện mỏng, dùng sợi dây này để quấn sát thành một ống dây dài 20cm, cho dòng điện I = 5A chạy trong dây dẫn. Hãy xác định :

Số vòng dây trên 1 met chiều dài ?

Cảm ứng từ bên trong ống dây ?

Bài 11: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 mm , điện trở R = 1,1 . Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài 40cm. Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 6,28.10-3 T. Hãy xác định :

Số vòng dây trên 1 met chiều dài ?

Hiệu điện thế ở 2 đầu ống dây ?

Bài 12 : Một ống dây dài 50cm, cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2A. Cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10-4. Hãy xác định số vòng dây của ống dây ?

Bài 13: Một ống dây có chiều dài là 5cm, gồm 2000 vòng dây. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy trong ống dây, hãy xác định từ trường sinh ra trong ống dây ?

Bài 14: Một vòng dây tròn bằng nhôm đặt trong không khí. Dây nhôm có tiết diện ngang 1mm2, bên trong có dòng điện 10A. Khi đó tại tâm vòng dây có cảm ứng từ bằng 2,5.10-5 T. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu vòng dây. Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8Ωm.

Bài 15: Dùng một sợi dây đồng có đường kính 2,4mm để quấn thành một ống dây dài.dây có phủ một lớp sơn cách điện mỏng.các vòng dây được quấn sát nhau. Khi cho dòng điện qua ống dây người ta đo được cảm ứng từ trong ống dây là 0,032T. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây. Cho biết dây dài 30m, điện trở suất của đồng là 1,76.10-8Ωm.

Bài 16: Người ta dùng một dây đồng có đường kính 1,6mm, dài 12,6m quấn xung quanh một hình trụ để tạo thành một ống dây. Các vòng dây được quấn sát nhau. Nối hai đầu ống dây với một HĐT 3V.Tính cảm ứng từ bên trong ống dây. Cho biết điện trở suất của đồng là 1,76.10-8Ωm.

Bài 17: Dùng loại dây đồng có đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ để tạo thành một ống dây.Các vòng dây được quấn sát nhau. Hỏi nếu cho dòng điện có cường độ 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu?

Bài 18: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1 ; d2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 10 cm, có dòng điện cùng chiều I1 = I2 = 2,4A đi qua. Tính cảm ứng từ tại:

M cách d1 và d2 khoảng r = 5cm.

N cách d1 20cm và cách d2 10cm.

P cách d1 8cm và cách d2 6cm.

Q cách d1 10cm và cách d2 10cm.

Bài 19: Hai dây dẫn mang dòng điện có cường độ I1 = 6A, I2 = 9A cách nhau 10 cm trong chân không. Hai dòng điện ngược chiều nhau. Hãy xác định cảm ứng từ do 2 dòng điện trên gây ra tại điểm M nằm cách I1 6cm và cách I2 8cm.

548640062738000

Bài 20: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8(cm). Tính cảm ứng từ tại M.

Bài 21: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Tính cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm)

Bài 22: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 5 (A) ngược chiều nhau. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dòng điện một khoảng 10 (cm.

Bài 23: Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây được uốn thành vòng tròn bán kính R = 6 (cm), tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách điện. Dòng điện chạy trên dây có cường độ 4 (A). Tính cảm ứng từ tại tâm vòng tròn.

503237555308500Bài 24 : Một sợi dây rất dài được quấn thành như hình vẽ. Cho dòng điện chạy trong dây, vòng tròn có bán kính R = 2cm. Dòng điện có cường độ là 10A. Hãy xác định cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây ?

Bài 25 : Hai dòng điện phẳng, dòng thứ nhất thẳng dài có giá trị I1 = 10A, dòng thứ hai hình tròn, tâm O cách dòng thứ nhất 40cm, bán kính R2 = 20cm, I2 = 5A. Hãy xác định cảm ứng từ tại O.

5027295231775

M

I2

I1

a

b

00

M

I2

I1

a

b

Bài 26: Cho hai dòng điện I1, I2 có chiều như hình vẽ, có cường độ :I1 = I2 = I = 2A ; các khoảng cách từ M đến hai dòng điện là a = 2cm ; b = 1cm. Xác định vector cảm ứng từ tổng hợp tại M do hai dòng điện gây ra.

Bài 27: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn I1 = 10A ; I2 = 30A vuông góc nhau trong không khí. Khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 4cm. Tính cảm ứng từ tại điểm cách mỗi dòng điện 2cm.

Bài 28: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí vuông góc nhau (cách điện với nhau) và nằm trong cùng một mặt phẳng. Cường độ dòng điện qua hai dây dẫn I1 = 2A ; I2 = 10A. Xác định cảm ứng từ gây bởi hai dòng điện tại M(x=5cm,y=4cm) trong mặt phẳng của hai dòng điện

Bài 29 : Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song với nhau cách nhau một khoảng 6cm,có các dòng điện I1=2A,I2=3A chạy qua và ngược chiều nhau. Hãy xác định vị trí mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng không ?

Bài 30 : Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng d = 6cm có các dòng I1 = 1A, I2 = 4A đi qua. Hãy xác định vị trí những điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng không. Xét trong hai trường hợp:

I1, I2 cùng chiều.b) I1, I2 ngược chiều.

Bài 31 : Hai dòng điện I1 = 4A, I2 = 3A chạy trong 2 dây dẫn thẳng dài, song song theo cùng 1 chiều, cách nhau 40cm. Hãy xác định những vị trí tại đó

 ?

Bài 32 : Hai dòng điện phẳng I1 = 5A, I2 = 10A, nằm tại 2 điểm A B cách nhau 10 cm. 2 dòng điện ngược chiều. Hãy xác định :

Lực tương tác từ trên mỗi mét chiều dài giữa 2 dòng điện trên ?

Cảm ứng từ tổng hợp tại C. Biết C là trung điểm của AB.

Tìm các vị trí tại đó

 ?

Bài 33 : Hai dây dẫn đặt song song với nhau, I1 = 6A, I2 = 4A, cách nhau 50cm, ngược chiều nhau. Hãy xác định những điểm mà tại đó từ trường tổng hợp do hai dòng điện gây ra bằng không.

Bài 34: Hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song với nhau, cách nhau 32cm trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trên I1 là 5A. Điểm M nằm ngoài 2 dây dẫn, trong mặt phẳng, cách dòng I2 8cm. Biết rằng dòng điện I2 ngược chiều với I1. Hãy xác định giá trị của I2 để tại M từ trường bằng không?

4572000360045

A

M

00

A

M

Câu 35 : Tại A đặt dòng điện thẳng dài có cường độ

a. Tính cảm ứng từ do dòng I1 gây ra tại M cách A 5cm.

b. Tại điểm M đặt dòng điện

song song, ngược chiều dòng I1 có cường độ 10A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại N cách dòng I1 10cm, cách I2 15cm

c. Thay đổi cường độ và chiều của dòng điện I2 ở trên. Tìm độ lớn cường độ dòng điện I2 để

.

436736885090

A

M

00

A

M

d. Tìm quỹ tích điểm P để

Câu 36: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1=2A đặt tại A trong không khí

a. Xác định cảm ứng từ do dòng I1 gây ra tại M cách A 5cm

b. Đặt thêm dòng I2=1A tại M song song và cùng chiều I1. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại N nằm trên mặt phẳng chứa hai dòng điện cách dòng I1 10cm, cách dòng I2 15cm

c. Tìm quỹ tích điểm N những điểm có

d. Thay dòng I2 bằng dòng I2’. Xác định chiều và cường độ dòng điện I2’ biết cảm ứng từ do 2 dòng gây ra tại B bằng

. Biết BA=10cm, BM=5cm.

4347210114935

A

C

00

A

C

Câu 37: Cho hai dây dẫn thẳng dài song song đặt cách nhau 20cm, mang hai dòng điện ngược chiều I1 và I2=10A (không đổi). Hai dây vuông góc với mặt phẳng hình vẽ (P) và cắt (P) tại hai đểm A và C

1. Cho I1=5A

a. Tính cảm ứng từ do I1 gây ra tại Q thuộc mặt phẳng (P) cách I1 5cm.Vẽ hình

b. Xác định cảm ứng từ tổng hợp (hướng và độ lớn) tại trung điểm H của đoạn AC

2. Thay dòng

bằng dòng

. Xác định chiều và độ lớn của dòng điện

để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 biết MA=25cm.MB=5cm

3. Thay dòng

bằng dòng

. Xác định chiều và độ lớn của dòng điện

để cảm ứng từ tổng hợp tại N để

. Biết NA=15cm,NB=5cm

Câu 38: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, mang dòng điện

song song, ngược chiều lần lượt đặt tại hai điểm A và B cách nhau 1 khoảng 12cm đặt trong không khí.

a. Tính cảm ứng từ do dòng I1 gây ra tại B. Vẽ hình

b. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại M cách dây dẫn các khoảng lần lượt AM=8cm;BM=20cm

c. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại P biết P là trung điểm AB

c. Tìm quỹ tích các điểm N mà tại đó

Chủ đề 3: LỰC LO-REN-XƠ

494223572493

N

Q

P

M

I1

I2

F

C

D

00

N

Q

P

M

I1

I2

F

C

D

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Löïc töông taùc giöõa hai daây daãn song song mang doøng ñieän coù:

- Ñieåm ñaët taïi trung ñieåm cuûa ñoaïn daây ñang xeùt

- Phöông naèm trong maët phaúng hình veõ vaø vuoâng goùc vôùi daây daãn

- Chieàu höôùng vaøo nhau neáu 2 doøng ñieän cuøng chieàu, höôùng ra xa nhau neáu hai doøng

ñieän ngöôïc chieàu.

- Ñoä lôùn :

l: Chieàu daøi ñoaïn daây daãn, r Khoaûng caùch giöõa hai daây daãn

396443754522002. Löïc Lorenxô coù:

- Ñieåm ñaët taïi ñieän tích chuyeån ñoäng

- Phöông vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa vectô vaän toác cuûa haït mang ñieän vaø vectô caûm

öùng töø taïi ñieåm ñang xeùt

- Chieàu tuaân theo quy taéc baøn tay traùi: Ñaët baøn tay traùi duoãi thaúng ñeå caùc ñöôøng caûm öùng töø xuyeân vaøo loøng baøn tay vaø chieàu töø coå tay ñeán ngoùn tay truøng vôùi chieàu doøng ñieän. Khi ñoù ngoùn tay caùi choaõi ra 90o seõ chæ chieàu cuûa löïc Lo-ren-xô neáu haït mang ñieän döông vaø neáu haït mang ñieän aâm thì chieàu ngöôïc laïi

- Ñoä lôùn cuûa löïc Lorenxô

: Goùc taïo bôûi

055308500

3. Chuyển động của hạt điện tích trong điện trường đều:

Một điện tích q chuyển động trong một từ trường đều

. Trong trường hợp vận tốc

của điện tích nằm trong mặt phẳng vuông góc với đường sức của từ trường đều, vectơ lực Lo-ren-xơ nằm trong mặt phẳng và luôn vuông góc với vận tốc của điện tích. Điện tích chuyển động tròn đều. Lực Lo-ren-xơ đóng vai trò lực hướng tâm, có độ lớn là :

trong đó R là bán kính của quỹ đạo tròn.

Chiều của lực Lo-ren-xơ tuân theo quy tắc bàn tay trái.

Quỹ đạo của một hạt tích điện q trong một từ trường đều, với điều kiện vận tốc ban đầu

vuông góc với vectơ cảm ứng từ

, là một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường, có bán kính R là:

trong đó, m là khối lượng của điện tích chuyển động.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

194310040894000Bài 1 : Hãy xác định chiều của các đại lượng còn thiếu trong các hình dưới đây :

5086350622300034290009080500228600top00

5038725194310003790950336550031369014668500

21151855588000

Bài 2 : Một electron chuyển động vào từ trường đều B = 2.10-3T. Vận tốc của hạt e nói trên là 3.104m/s. Hãy xác định lực Lorentz tác dụng lên e trong các trường hợp sau :

Electron chuyển động vuông góc với các đường cảm ứng từ.

Electron chuyển động song song với các đường cảm ứng từ.

Electron chuyển động tạo với các đường sức từ một góc 300.

513397551570800Bài 3 : Một proton chuyển động cắt ngang các đường sức của một từ trường đều, vận tốc của hạt proton là 2.105 m/s, lực từ tác dụng lên proton là 0,01N, hãy xác định độ lớn của cảm ứng từ nói trên.

Bài 4 : Hạt mang điện q >0 chuyển động vào từ trường của một dòng điện như hình vẽ, dòng điện có cường độ I = 20A, hạt mang điện chuyển động theo phương ngang, cách dây dẫn 1 khoảng là 5cm.

Hãy xác định B do dòng điện gây ra tại điểm mà hạt mang điện đi qua.

Nếu hạt mang điện chuyển động với vận tốc v = 2000m/s, lực từ tác dụng lên hạt là 4.10-5 N. Hãy xác định độ lớn điện tích của hạt ?

Giả sử hạt mang điện có điện tích là 2.10-8C, và chuyển động với vận tốc 2500 m/s. Hãy xác định lực từ tác dụng lên hạt mang điện nói trên.

Bài 5 : Một hạt electron bay vào từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 T, với vận tốc v = 3,2.106 m/s vuông góc với

, khối lượng của electron là m = 9,1.10-31 kg.

Hãy xác định lực từ tác dụng lên electron nói trên ?

Xác định bán kính quỹ đạo của electron nói trên ?

Bài 6 : Một hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường đều với bán kính quỹ đạo là 5m, dưới tác dụng của từ trường đều B = 2.10-2 T, hãy xác định :

Tốc độ của proton ?

Lực từ tác dụng lên proton ?

Chu kì chuyển động của proton nói trên ? Cho biết khối lượng của hạt proton =1,672.10-27kg.

Bài 7 : Một hạt điện tích q = -1,6.10-15C chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường đều với bán kính quỹ đạo là 5m, dưới tác dụng của từ trường đều B = 4.10-2 T, hãy xác định :

Tốc độ của điện tích nói trên ?

Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích ?

Chu kì chuyển động của điện tích ? Cho biết khối lượng của hạt điện tích =3,28.10-26kg.

Bài 8 : Một hạt electron có năng lượng ban đầu là W = 2,49,10-18 J bay vào trong một từ trường đều có B = 5.10-5T theo hướng vuông góc với các đường sức . Cho biết khối lượng của e là 9,1.10-31kg. Hãy xác định:

Vận tốc của electron nói trên ?

Lực Lorentz tác dụng lên e là bao nhiêu ?

Bán kính quỹ đạo của e ?

Chu kỳ quay của hạt e nói trên có giá trị bao nhiêu ?

Bài 9: Một hạt mang điện tích q = 3,2.10-19C bay vào từ trường đều, cảm ứng từ B = 0,5T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc hạt là v = 106m/s và vuông góc với

. Tính lực Lorenxo tác dụng lên hạt đó.

Bài 10: Một electron bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 1,2T. Lúc lọt vào từ trường, vận tốc của hạt là v0 = 107m/s và vecto

làm thành với

một góc = 300. Tính lực Lorenxo tác dụng lên electron đó.

Bài 11: Một hạt electron với vận tốc đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền có từ trường với

vuông góc với

(

là vận tốc electron). Quỹ đạo của electron là một đường tròn bán kính R =7cm. Xác định cảm ứng từ

.

Bài 12: Một proton chuyển động theo một quỹ đạo tròn bán kính 5cm trong một từ trường đều B = 10-2T.

Xác định vận tốc của proton.

Xác định chu kỳ chuyển động của proton. Khối lượng p = 1,72.10-27kg.

Bài 13: Một điện tích chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường cảm ứng từ. Nếu điện tích chuyển động với vận tốc v1= 106 m/s, lực Lorentz tác dụng lên điện tích là f1 = 3.10-6 N. Hỏi nếu điện tích chuyển động với vận tốc v2 = 2,5.106 m/s thì lực f2 tác dụng lên điện tích là bao nhiêu?

Bài 14: Một điện tích có khối lượng m1 = 1,60.10-27 kg, có điện tích q1 = -e chuyển động vào từ trường đều B = 0,4T với vận tốc v1 = 106 m/s. Biết

.

Tính bán kính quỹ đạo của điện tích.

Một điện tích thứ hai có khối lượng m2 = 9,60.10-27 kg, điện tích q2 = 2e khi bay vuông góc vào từ trường trên sẽ có bán kính quỹ đạo gấp 2 lần điện tích thứ nhất. Tính vận tốc của điện tích thứ hai.

Bài 15: Một electron trong đèn hình của máy thu hình có năng lượng W = 12kev. ống được đặt sao cho electron chuyển động nằm ngang theo hướng Nam - Bắc địa lý. Cho biết thành phần thẳng đứng của từ trường Trái Đất có cảm ứng từ B = 5,5.10-5 T và hướng xuống.

Dưới tác dụng của từ trường Trái đất, electron bị lệch về phía nào? Tính gia tốc a của electron dưới tác dụng của lực từ.

Sauk hi bay được một đoạn l = 20cm trong ống, tia electron bị lệch đi một khoảng S bằng bao nhiêu? Bỏ qua tác dụng của trọng lực.

Bài 16: Một chùm hạt α có vận tốc ban đầu không đáng kể được tăng tốc bởi hiệu điện thế U = 106V. Sau khi tăng tốc, chùm hạt bay vào từ trường đều cảm ứng từ B = 1,8T. Phương bay của chùm hạt vuông góc với đường cảm ứng từ.

Tìm vận tốc của hạt α khi nó bắt đầu bay vào từ trường. m = 6,67.10-27 kg ; cho q = 3,2.10-19 C.

Tìm độ lớn lực Lorentz tác dụng lên hạt.

Bài 17: Một hạt khối lượng m, mang điện tích e, bay vào trong từ trường với vận tốc v. Phương của vận tốc vuông góc với đường cảm ứng từ. Thí nghiệm cho biết khi đó quỹ đạo của đường tròn và mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với đường cảm ứng từ. Cho B = 0,4T ; m = 1,67.10-27kg ; q = 1,6.10-19 C ; v = 2.106 m/s. Tính bán kính của đường tròn quỹ đạo ?

Bài 18: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với

. Tính lực Lorenxơ tác dụng vào electron.

Bài 19: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 3,2.106 (m/s) vuông góc với

, khối lượng của electron là 9,1.10-31(kg). Tính bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường.

Bài 20: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt proton là 1,6.10-19 (C). Tính lực Lorenxơ tác dụng lên proton.

Bài 21: Mét ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng trong tõ tr­êng ®Òu. MÆt ph¼ng quü ®¹o cña h¹t vu«ng gãc víi ®­êng c¶m øng tõ. NÕu ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng víi vËn tèc v1 = 106m/s lực Lorentz t¸c dông lªn ®iÖn tÝch lµ f1 = 3.10-6 N. Hái nÕu ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng víi vËn tèc v2 = 2,5.106 m/s th× lùc f2 t¸c dông lªn ®iÖn tÝch lµ bao nhiªu?

Bài 22: Mét ®iÖn tÝch cã khèi l­îng m1 = 1,60.10-27 kg, cã ®iÖn tÝch q1 = -e chuyÓn ®éng vµo tõ tr­êng ®Òu B = 0,4T víi vËn tèc v1 = 106 m/s. BiÕt

.

a. TÝnh b¸n kÝnh quü ®¹o cña ®iÖn tÝch

b. Mét ®iÖn tÝch thø hai cã khèi l­îng m2 = 9,60.10-27 kg, ®iÖn tÝch q2 = 2e khi bay vu«ng gãc vµo tõ tr­êng trªn sÏ cã b¸n kÝnh quü ®¹o gÊp 2 lÇn ®iÖn tÝch thø nhÊt. TÝnh vËn tèc cña ®iÖn tÝch thø hai.

Chủ đề 4: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ-SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Từ thông:

Xét một diện tích S nằm trong từ trường đều

. Gọi

là vectơ pháp tuyến của mặt S, là vectơ vuông góc với diện tích mặt S, có độ dài bằng đơn vị. Gọi a là góc tạo bởi vectơ

với vectơ cảm ứng từ

, thì đại lượng = BScos gọi là từ thông qua diện tích S đã cho.

Trong hệ SI, B đo bằng tesla (T), S đo bằng mét vuông (m2), từ thông đo bằng vêbe (Wb). 1 Wb = 1 T. 1 m2.

Có ba cách làm biến đổi từ thông :

- Thay đổi độ lớn B của cảm ứng từ

;

- Thay đổi độ lớn của diện tích S ;

- Thay đổi giá trị của góc (góc hợp bởi vectơ

với vectơ cảm ứng từ

).

2. Hiện tượng cảm ứng điện từ:

Thí nghiệm 1 : Thí nghiệm gồm một nam châm và một ống dây có mắc một điện kế nhạy để phát hiện dòng điện trong ống dây.

Khi ống dây và nam châm đứng yên thì trong ống dây không có dòng điện. Khi ống dây và nam châm chuyển động tương đối với nhau thì trong thời gian chuyển động, trong ống dây có dòng điện.

Thí nghiệm cho biết từ trường không sinh ra dòng điện. Nhưng khi số đường sức từ qua ống dây thay đổi thì có dòng điện qua ống dây.

Thí nghiệm 2 : Thí nghiệm gồm mạch điện có một cuộn dây được lồng trong vòng dây có kim điện kế. Khi đóng hoặc ngắt mạch điện hoặc dịch chuyển biến trở (dòng điện trong mạch thay đổi) thì trong thời gian dòng điện trong mạch thay đổi, trong vòng dây có dòng điện chạy qua, tức là khi số đường sức từ xuyên qua ống dây biến đổi thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện.

Các thí nghiệm trên chứng tỏ :

- Mỗi khi từ thông qua mạch kín biến thiên thì trong mạch kín xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch biến thiên.

3. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng

Định luật Len-xơ: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông đã sinh ra nó.

Định luật Len-xơ có thể diễn đạt theo cách sau:

Khi từ thông qua mạch điện kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì thì từ trường sinh ra bởi dòng điện cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.

4. Dòng điện Fu – cô (Foucault)

Định nghĩa: Dòng Fu-cô là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong các vật dẫn (chẳng hạn, một khối kim loại) khi chúng chuyển động trong một từ trường hoặc được đặt trong một từ trường biến thiên theo thời gian.

Ứng dụng: Dòng Fu-cô có thể gây ra tác dụng có hại (chẳng hạn, làm nóng máy biến áp) hoặc có lợi (chẳng hạn, ứng dụng trong bộ phận phanh điện từ của một số ô tô, hoặc dùng để đốt nóng kim loại trong một số lò tôi kim loại).

5. Suất điện động cảm ứng:

5.1. Định nghĩa: Nếu từ thông qua một mạch điện kín biến thiên theo thời gian thì trong mạch điện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

5.2. Định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ: Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.

Nếu để ý đến chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ, thì ta có hệ thức tính suất điện động cảm ứng:

Nếu mạch điện là khung dây có N vòng thì:

BÀI TẬP VẬN DỤNG

524585016637000247700016129000Bài 1 : Hãy xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp sau :

171450outside00a) b) c)

243954516256000

51732204826000180975190500d) e) f)

5288915666750024060151606550052635151286510002406015133667500Bài 2 : Hãy xác định cách di chuyển nam châm để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch như hình :

171450000a) b) c)

1047752413000d) e)f)

504647013970000178117512319000Bài 3 : Hãy xác định các cực của nam châm trong các trường hợp sau :

37052254508500171450inside00a) b) c) d)

530491517145003590925171450019716756540500

228600190500e) f) g)h)

44951654419000Bài 4: Một nam châm được đưa lại gần một vòng dây dẫn như hình vẽ. Hỏi dòng điện cảm ứng có chiều như thế nào? Vòng dây sẽ di chuyển về phía nào?

28956009906000

Bài 5 : Dùng định luật Len-xơ xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây dẫn trong các trường hợp sau:

a) Thanh nam châm rơi đến gần khung dây, sau đó đi qua khung dây và rơi ra xa khung dây.

b) Con chạy của biển trở R di chuyển sang trái

c) Đóng khoá K

d) Khung dây ban đầu trong trường hình vuông, sau đó được kéo thành hình chữ nhật ngày càng dẹt đi.

e) Đưa khung dây ra xa dòng điện

f) Giảm cường độ dòng điện trong ống dây.

9204909207500

100062511747500

Bài 6: Một khung dây đặt trong từ trường đều, B = 5.10-2T. Mặt phẳng khung dây hợp với

một góc 300. khung dây có diện tích S = 12cm2. Tính từ thông xuyên qua diện tích S.

Bài 7: Cuộn dây có N = 100 vòng, diện tích mỗi vòng s = 300 cm2 có trục song song với

của từ trường đều, B = 0,2 T. Quay đều cuộn dây để sau Δt = 0,5 s, trục của nó vuông góc với

. Tính suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây.

Bài 8: Vòng dây tròn bán kính r = 10cm, điện trở R = 0,2

. Đặt trong từ trường, mặt phẳng khung dây tạo với

một góc 300. Lúc đầu B = 0,02T. Xác định suất điện động cảm ứng và dòng điện trong vòng dây nếu trong thời gian 0,01s, từ trường

a) giảm từ B xuống không.

b) tăng từ không lên B.

Bài 9: Một vòng dây tròn có bán kính R = 10cm, đặt trong từ trường đều B = 10-2T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường cảm ứng từ. Sau thời gian

t = 10-2 s, từ thông giảm đều đến 0. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây.

Bài 10: Một vòng dây tròn đường kính D = 10cm, điện trở R = 0,1

đặt nghiêng một góc 600 với cảm ứng từ

của từ trường đều.Xác định suất điện động cảm ứng, độ lớn và chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu trong thời gian

t = 0,029s.

a. Từ trường giảm đều từ B = 0,4T xuống 0

b. Từ trường tăng đều từ B1 = 0,1T đến B2 = 0,5T.

Bài 11: Cuộn dây có N = 1000 vòng, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2 có trục song song với

của từ trường đều. Tính độ biến thiên ΔB của cảm ứng từ trong thời gian Δt = 10

-2

s khi có suất điện động cảm ứng 10 V.

Bài 12: Một cuộn dây có 500 vòng, diện tích mỗi vòng S = 10 cm2 có trục song song với

của từ trường đều. Tính độ biến thiên của cảm ứng từ trong thời gian t = 10-2 s nếu suất điện động cảm ứng có độ lớn 5V.

Bài 13: Một cuộn dây phẳng có 100 vòng, bán kính cuộn dây là 0,1m. Cuộn dây được đặt trong từ trường đều, mặt phẳng cuộn dây vuông góc với các đường cảm ứng từ. Lúc đầu cảm ứng từ của từ trường có giá trị 0,2T. Cuộn dây có điện trở là R = 2,1. Tìm suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây và dòng điện chạy trong cuộn dây nếu trong khoảng thời gian 0,1s :

a) Cảm ứng từ của từ trường tăng đều đặn lên gấp đôi.

b) Cảm ứng từ của từ trường giảm đều đặn đến 0.

Bài 14: Vòng dây tròn có bán kính r = 10cm và có điện trở R = 0,2Ω , đặt trong từ trường đều và nghiêng góc 30o so với cảm ứng từ

, B = 0,02T. xác định suất điện động cảm ứng, chiều và độ lớn của dòng điện cảm ứng trong vòng dây nếu thời gian Δt = 0,01s, từ trường giảm đều từ B tới 0.

Bài 15: Cuộn dây có 150 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là S = 400cm

2 có trục song song với cảm ứng từ

của từ trường đều, B = 0,4T. Quay đều cuộn dây để sau thời gian Δt = 0,5s trục của nó vuông góc với

. Tính suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong cuộn dây.

Bài 16: Vòng dây đồng ( ρ = 1,75.10-8 Ω.m ) đường kính d = 20 cm, tiết diện so = 5 mm2 đặt vuông góc với

của từ trường đều. Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ khi dòng điện cảm ứng trong vòng dây là 2A.

Bài 17:

Cuộn dây kim loại ( ρ = 2.10

-8

Ω.m ), N = 1000 vòng, đường kính d = 10 cm, tiết diện dây S = 0,2 mm

2

có trục song song với

của từ trường đều. Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là 0,2 T/s. Cho π ≈ 3,2.

a)Nối hai đầu cuộn dây với một tụ điện C = 1 µF. Tính điện tích của tụ điện.

b) Nối hai đầu cuộn dây với nhau. Tính cường độ dòng điện cảm ứng và công suất nhiệt của cuộn dây.

Bài 18: Vòng dây dẫn diện tích 100 cm2, điện trở 0,01 Ω quay đều trong từ trường đều B = 0,05 T, trục quay là một đường kính của vòng dây và vuông góc với

. Tìm cường độ trung bình của dòng điện trong vòng và điện lượng qua tiết diện vòng dây nếu trong thời gian Δt = 0,5 s, góc α thay đổi từ 60

0

đến 90

0

.

= (

).

Bài 19: Một khung dây hình vuông cạnh a được quấn 10 vòng dây đặt trong từ trường đều B =6.10-4 T sao cho véctơ

hợp với mặt phẳng khung một góc 60

0

.

Từ thông qua cả khung là 8,31.10

-4

Wb. Tìm độ dài cạnh hình vuông.

Cho từ trường giảm đều đến không trong thời gian 0,3 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây.

Bài 20: Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 1,14 dm, đặt trong từ trường đều

, vector

vuông góc với mặt phẳng khung. Cho B = 0,1 T. Xác định suất điện động cảm ứng ec xuất hiện khi người ta uốn khung dây thành một vòng dây tròn trong thời gian một phút. (14,4 μV).

4865370306070

a

b

Hình 9

00

a

b

Hình 9

Bài 21: Một dây dẫn được uốn thành mạch điện phẳng có dạng hai hình vuông cạnh a = 10cm, b = 20 cm như hình vẽ. Mạch đặt trong một từ trường đều có

vuông góc với mặt phẳng hai khung, cho B = 3,6.10-2 T. Dây dẫn có tiết diện 1 mm2, điện trở suất ρ = 1,5.10-6 Ωm. Người ta cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian t = 10-2 s. Tính dòng điện qua mạch.

Bài 22: Một thanh dẫn điện dài 50cm chuyển động trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 1T. Vectơ vận tốc

vuông góc với thanh.

cũng vuông góc với thanh và hợp với

một góc α = 30

o. Tính suất điện động cảm ứng trong thanh và hiệu điện thế hai đầu thanh, cho v = 2m/s.

Bài 23: Đoạn dây dẫn l = 1m chuyển động với vận tốc v = 0,5m/s theo phương hợp với

của từ trường đều một góc α = 30

o, B = 0,2T. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong dây.

Bài 24: Đoạn dây dẫn dài l = 1m chuyển động với vận tốc v = 0,5m/s theo phương hợp với

một góc 300, B = 0,2T. Tính suất điện động xuất hiện trong dây dẫn.

Bài 25: 538162570866000Một máy bay có chiều dài mỗi cánh 25m bay theo phương ngang với tốc độ 720km/h. Biết thành phần thẳng đứng của cảm ứng từ của trái đất B = 5.10-5T. Tìm hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cánh máy bay.

Bài 26: Thanh MN khối lượng m = 2g trượt đều không ma sát với tốc độ v = 5m/s trên hai thanh thẳng đứng cách nhau l = 50cm được đặt trong từ trường đều nằm ngang như hình vẽ B = 0,2T. Bỏ qua điện trở tiếp xúc. Cho g = 10m/s2

a. Tính suất điện động cảm ứng trong thanh MN

4676775132080

E r

A

B

00

E r

A

B

b. Xác định lực từ và dòng điện trong thanh MN

c. Tính R

Bài 27: Thanh AB dài l = 20cm , khối lượng m = 10g, B = 0,1T, E = 1,2V, r = 0,5. Do lực từ và lực ma sát AB trượt đều với tốc độ v = 10m/s. Bỏ qua điện trở dây và nơi tiếp xúc.

a. Tìm dòng điện trong mạch và hệ số ma sát trượt.

b. Muốn cho dòng điện trong thanh AB chạy từ B đến A, cường độ 1,8A thì phải kéo thanh AB trượt đều heo chiều nào, vận tốc và lực kéo bao nhiêu?

Bài 28: 448881531623000Hai thanh ray dẫn điện đặt thẳng đứng, đầu trên nối với điện trở R. Thanh CD dẫn điện, chiều dài l , khối lượng m, đặt nằm ngang và được giữ đứng yên. Sau đó thả cho thanh CD rơi xuống, trong khi rơi CD vẫn nằm ngang và tiếp xúc với hai thanh ray.Hiện tượng trên xảy ra trong từ trường đều, vectơ cảm ứng từ

vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng chứa hai thanh ray và có chiều như hình vẽ. Hãy tính vận tốc giới hạn của thanh CD và tính cường độ dòng điện khi vận tốc của thanh CD đạt đến giá trị giới hạn đó. Coi rằng điện trở các thanh ray và thanh CD không đáng kể. Áp dụng số : R = 0,02Ω , m = 10g ; B = 0,2T, l = 10cm . Lấy g = 10m/s

2.

467804546865

R

M

N

E, r

00

R

M

N

E, r

Bài 29: Trên mặt phẳng ngang có thanh dẫn MN có chiều dài là 50 cm, được đặt trên hai ray nằm ngang một đầu nối với một nguồn điện có suất điện động là 1,5 V, điện trở trong là 0,5 Ω, một đầu nới với điện trở ngoài R = 0,75Ω. Thanh MN có điện trở là 0,5 Ω, thanh dẫn MN vuông góc với hai thanh ray và vuông góc với cảm ứng từ. tất cả được đặt trong từ trường đều và có B = 0,5T.

a) Xác định cường độ dòng điện trong mạc khi MN đứng yên.

b) Xác định UMN khi thanh dẫn dịch chuyển qua trái và qua phải. với v=2m/s.

c) Khi cường độ dòng điên trong mạch bằng không thì thanh MN dịch chuyển về phía nào và có vận tốc là bao nhiêu ?

Bài 30: Cho mạch điện như hình vẽ.

45943503746500Nguồn điện có suất điện động

= 1,5V ; điện trở trong r = 0,1Ω, MN = l = 1m. R

MN

= 2,9Ω , cảm ứng từ

vuông góc với khung dây, hướng từ trên xuống, B = 0,1T. Điện trở ampe kế và thanh ray không đáng kể. Thanh MN có thể trượt trên hai đường ray.

a)Tìm số chỉ ampe kế và lực điện từ đặt lên thanh MN khi thanh MN đứng yên

b) Tìm số chỉ ampe kế và lực điện đặt lên thanh MN khi thanh MN chuyển động đều sang phải với vận tốc v = 3m/s.

c) Muốn ampe kế chỉ 0, thanh MN phải chuyển động về phía nào và với vận tốc bằng bao nhiêu ?

Chủ đề 5 : HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Từ thông riêng của một mạch kín:

Dòng điện chạy qua một mạch điện kín gây ra từ trường. Từ trường này gây ra từ thông qua mạch đó. Từ thông tỉ lệ với cường độ i :

= Li

Hệ số tỉ lệ L gọi là độ tự cảm, chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch.

Trong hệ SI, cường độ dòng điện i đo bằng A, từ thông đo bằng Wb, độ tự cảm đo bằng henri (H).

2. Hiện tượng tự cảm: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của cường độ dòng điện trong mạch đó gây ra.

3. Suất điện động tự cảm

Công thức tính suất điện động tự cảm:

Chỉ xét trường hợp cường độ dòng điện biến đổi đều, tức là

không thay đổi theo thời gian (hay bằng hằng số).

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1H, cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2A về 0 trong khoảng thời gian 0,4s. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian nói trên.

Bài 2: Một ống dây có chiều dài là 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính là 40cm.

a. Hãy xác định độ tự cảm của ống dây.

b. Cho dòng điện chạy trong ống dây, dòng điện tăng từ 0 5A trong thời gian 1s, hãy xác định suất điện động tự cảm của ống dây.

c. Hãy tính cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong ống dây ?

d. Năng lượng từ trường bên trong ống dây ?

Bài 3: Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/met. Chiều dài của ống dây là 2m, thể tích của ống dây là 200cm3.

a. Hãy tính số vòng dây trên ống dây ?

b. Độ tự cảm của ống dây có giá trị là bao nhiêu ?

c. Nếu cho dòng điện I = 10A chạy trong ống dây thì từ trường trong ống dây là bao nhiêu ?

d. Nếu dòng điện nói trên tăng đều từ 0 trong thời gian 2s, thì suất điện động tự cảm trong ống dây là bao nhiêu ?

e. Năng lượng từ trường bên trong ống dây ?

Bài 4: Cho dòng điện I = 20A chạy trong một ống dây có chiều dài 0,5m. Năng lượng từ trường bên trong ống dây là 0,4J.

a. Hãy xác định độ tự cảm của ống dây ?

b. Nếu ống dây gồm 1500 vòng dây, thì bán kính của ống dây là bao nhiêu ?

Bài 5: Một ống dây dài 40cm, có tất cả 800 vòng dây, diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10 cm2. Ống dây được nối với 1 nguồn điện có cường độ tăng từ 0 4A.

a. Năng lượng của từ trường bên trong ống dây ?

b. Nếu suất điện động tự cảm của ống dây là 1,2V, hãy xác định thời gian mà dòng điện đã biến thiên.

Bài 6: Ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang của ống là 10 (cm2) gồm 1000 vòng dây.

a. Tính độ tự cảm của ống dây ?

b. Nếu cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 0 đến 10 (A) trong khoảng thời gian là 0,1(s). Tìm suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó?

Bài 7: Trong một mạch điện có độ tự cảm L = 0,6H , có dòng điện cường độ giảm đều đặn từ i = 0,2A đến 0 trong khoảng thời gian 0,2 phút. Tính suất điện động tự cảm của mạch trong khoảng thời gian có dòng điện trong mạch.

Bài 8: Một ống dây dài 50cm, có 2000 vòng dây. Diện tích mặt cắt của ống dây là 25cm

2. Tính độ tự cảm của ống dây đó. Giả thiết rằng từ trường trong ống dây là từ trường đều.

Bài 9: Cho một ống dây có độ tự cảm L = 0,05H. Cường độ dòng điện I trong ống dây biến thiên đều đặn theo thời gian theo biểu thức I = 0,04(5 – t), trong đó I tính bằng A, t tính bằng s. Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.

Bài 10: Một ống dây dài l = 31,4cm, có N = 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là S = 10cm

2, có dòng điện cường độ I = 4A đi qua.

a)Tính từ thông qua mỗi vòng dây.

b) Tính suất điện động tự cảm trong mỗi ống dây khi ngắt dòng điện trong thời gian Δt = 0,1s. Từ đó tính độ tự cảm của ống dây.

c) Giải lại bài toán khi ống dây có lõi có độ từ thấm μ = 500.

Bài 11: Tính năng lượng từ trường qua ống dây có độ tự cảm L = 0,008H và dòng điện có cường độ I = 2A đi qua.

Bài 12: Cho một ống dây dài, có độ tự cảm L = 0,5H, điện trở thuần R = 2Ω . Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thì năng lượng từ trường trong ống là W = 100J.

a)Tính cường độ dòng điện I.

b)Tính công suất nhiệt

Bài 13: Một ống dây có độ tự cảm L = 0,5H có dòng điện I = 10A chạy qua. Hỏi khi ngắt mạch thì năng lượng từ trường tích lũy trong ống sẽ được giải phóng với công suất là bao nhiêu ? Coi rằng thời gian ngắt mạch kéo dài trong khoảng Δt = 0,005s.

432498574117000Bài 14: Cho dòng điện I = 10A chạy qua một ống dây có độ tự cảm L = 1H. Giả sử năng lượng tích lũy trong ống có thể dùng để đun nước, Hỏi năng lượng từ trường ống dây có thể đun sôi bao nhiêu gam nước để nó nóng thêm 1

0C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4190J/kg.độ

Bài 15:Một ống dây có tiết diện 2m

2, dài 10cm. Mật độ năng lượng từ trường bên trong ống dây là 5.10

3 J/m

3. Năng lượng từ trường của ống dây là bao nhiêu?

473392577292000Bài 16: Trong mạch điện ở hình vẽ, khi chuyển khóa K từ vị trí a sang vị trí b người ta nhận thấy có một nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R. Giải thích hiện tượng ấy.

Bài 17: Một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 3H được nối với một nguồn điện có suất điện động

= 6V, như hình vẽ. Điện trở của toàn mạch không đáng kể. Hỏi sau thời gian bao lâu từ lúc đóng khóa K, cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng đến giá trị 5A.

Bài 18: Một ống dây dài 60cm, bán kính tiết diện 1,8 cm, có 2000 vòng. Trong thời gian 3s dòng điện qua nó tăng đều từ 2A đến 8A. Tìm suất điện động tự cảm trong ống dây.

Bài 19: Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn. Gồm N = 100 vòng, mỗi vòng có bán kính R = 10cm; mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở R

0 = 0,5

. Cuộn dây đặt trong một từ trường đều:

vuông góc với mặt phẳng các vòng dây và có độ lớn B = 2.10

-2 T giảm đều đến 0 trong thời gian

= 10

-2s. Tính cường độ dòng điện xuất hiện trong ống dây.

Tin tức vật lý

Photon là gì?
25/07/2021
Là hạt sơ cấp của ánh sáng, photon vừa bình dị vừa mang đầy những bất ngờ. Cái các nhà vật lí gọi là photon, thì những
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Sóng âm: 13,7 tỉ năm trước Âm thanh có nguồn gốc từ rất xa xưa, chẳng bao lâu sau Vụ Nổ Lớn tĩnh lặng đến chán ngắt.
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Khoảng năm 250 tCN. “Đồng hồ nước Ktesibios quan trọng vì nó đã làm thay đổi mãi mãi sự hiểu biết của chúng ta về một
Tic-tac-toe
05/12/2020
Khoảng 1300 tCN   Các nhà khảo cổ có thể truy nguyên nguồn gốc của “trò chơi ba điểm một hàng” đến khoảng năm 1300
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Các nhà thiên văn vật lí đang kết hợp nhiều phương pháp để làm hé lộ các bí mật của một số vật thể lạ lùng nhất
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020
Khám phá Hải Vương tinh 1846 John Couch Adams (1819–1892), Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811–1877), Johann Gottfried Galle (1812–1910) “Bài
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 95)
04/09/2020
Các định luật Kirchhoff về mạch điện 1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) Khi vợ của Gustav Kirchhoff, Clara, qua đời, nhà vật

Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Phần 41) Cơ sở vật lí - Phần 3 Sóng: Các nguyên lí của Ánh sáng, Điện và Từ học (Phần 3)
Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi thử TN THPT 2022 lần 3- Diễn Đàn Thư Viện Vật Lý
Ngày 15/05/2022
* Đề thi thử THPTQG Chuyên Tuyên Quang 2022 lần 2
Ngày 06/05/2022
* Đề thi thử THPTQG Trung Tâm Luyện thi Thanh Tường Nghệ An 2022
Ngày 06/05/2022
* 200 câu phân loại đề thi vật lý theo chuyên đề năm 2022
Ngày 06/05/2022
* Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tháng 5 năm 2022 lần 2
Ngày 06/05/2022
File mới upload

Bình luận tài nguyên

Đề thi thử THPTQG Chuyên Tuyên Quang 2022 lần 2
User Trần Tuệ Gia 14 - 05

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tháng 5 năm 2022 lần 2
User Trần Tuệ Gia 14 - 05

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ 2022 lần 2
User Trần Tuệ Gia 14 - 05

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh tháng 4 năm 2022
User Trần Tuệ Gia 14 - 05

330 Bài tập Đồ thị Dao động cơ Hay Lại Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2021, 2020 (Phần 1)
User Trần Tuệ Gia 14 - 05


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
banner
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (35)