Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án

Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án

* Trần Văn Hải - 1,960 lượt tải

Chuyên mục: Sóng cơ - Sóng âm

Để download tài liệu Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 

► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
Sóng cơ, Sóng dừng

Sóng cơ, Sóng dừng

116 lượt tải về

Tải lên bởi: TNH

Ngày tải lên: 23/06/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 3 - Vận dụng

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 3 - Vận dụng

344 lượt tải về

Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 2 - Thông hiểu

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 2 - Thông hiểu

299 lượt tải về

Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 1 - Nhận biết

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 1 - Nhận biết

297 lượt tải về

Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

Ngày tải lên: 22/04/2022

CHUYÊN ĐỀ WORD - SÓNG CƠ 2022

CHUYÊN ĐỀ WORD - SÓNG CƠ 2022

466 lượt tải về

Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

Ngày tải lên: 24/02/2022

Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng full dạng

Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng full dạng

1,133 lượt tải về

Tải lên bởi: Đặng Đình Ngọc

Ngày tải lên: 22/10/2021

Bài 3: Sóng dừng full dạng

Bài 3: Sóng dừng full dạng

877 lượt tải về

Tải lên bởi: Đặng Đình Ngọc

Ngày tải lên: 22/10/2021

Bài 4: Sóng âm full dạng

Bài 4: Sóng âm full dạng

625 lượt tải về

Tải lên bởi: Đặng Đình Ngọc

Ngày tải lên: 22/10/2021

Cùng chia sẻ bởi: Trần Văn Hải

ĐỀ thi hk1 Vật lý lớp 10 có trắc nghiệm và đáp án

ĐỀ thi hk1 Vật lý lớp 10 có trắc nghiệm và đáp án

4,553 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Văn Hải

Ngày tải lên: 03/12/2018

Ôn thi hk1 Vật lý lớp 10 tự luận

Ôn thi hk1 Vật lý lớp 10 tự luận

854 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Văn Hải

Ngày tải lên: 03/12/2018

Ôn thi hk1 Vật lý lớp 11 tự luận

Ôn thi hk1 Vật lý lớp 11 tự luận

1,065 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Văn Hải

Ngày tải lên: 03/12/2018

Ôn tập chương 1 và 2 lớp 11

Ôn tập chương 1 và 2 lớp 11

1,873 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Văn Hải

Ngày tải lên: 15/11/2018

Ôn tập chương điện xoay chiều và sóng điện từ

Ôn tập chương điện xoay chiều và sóng điện từ

269 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Văn Hải

Ngày tải lên: 09/11/2018

Ôn tập chương 2 lớp 10 Động lực học chất điểm

Ôn tập chương 2 lớp 10 Động lực học chất điểm

2,427 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Văn Hải

Ngày tải lên: 06/11/2018

Đề kiểm tra  1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án

Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án

1,960 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Văn Hải

Ngày tải lên: 03/11/2018

Ôn tập tự luận chương 2-3 lớp 11 dòng điện không đổi

Ôn tập tự luận chương 2-3 lớp 11 dòng điện không đổi

2,761 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Văn Hải

Ngày tải lên: 02/11/2018

10 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Trần Văn Hải
Ngày cập nhật: 03/11/2018
Tags: Đề kiểm tra 1 Tiết, Chương sóng cơ
Ngày chia sẻ:
Tác giả Trần Văn Hải
Phiên bản 1.0
Kích thước: 30.01 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Họ tên học sinh

:…………………………………………………………….….

Lớp:…………………

KIỂM TRA 1 TIẾT –

MÔN :VẬT

Caâu 1. Moät soùng cô hoïc coù taàn soá f,

lan

truyeàn trong moâi tröôøng vôùi vaän toác v, khi ñoù böôùc soùng ñöôïc tính theo coâng thöùc A. = v/fB. = f/vC. = f.vD. = v/f2

Caâu 2. Trong caùc moâi tröôøng truyeàn aâm, vaän toác aâm taêng daàn

theo

thöù töï sau

A. vraén > vkhí > vloûng B. vkhí > vloûng > vraén C. vloûng < vraén < vkhíD. vkhí < vloûng < vraén

Caâu 3. Aâm thanh truyeàn chaäm nhaát trong moâi tröôøng

A. nöôùc.B. xaêng C. O2 D. theùp

Caâu 4. Aâm thanh truyeàn nhanh nhaát trong moâi tröôøng

A. nöôùc.B. daàu hoaûC. H2 D. ñaát

Caâu 5. Soùng cô hoïc lan truyeàn trong khoâng khí, tai con ngöôøi khoâng theå caûm thuï ñöôïc soùng cô hoïc naøo sau

ñaây ?

A. Soùng cô hoïc coù taàn soá 3 kHz.B. Soùng cô hoïc coù

chu

kyø 4 ms

C. Soùng cô hoïc coù chu kì

2

.D. Soùng cô hoïc coù taàn soá 60 Hz.

Caâu 6. Moät soùng cô coù taàn soá f = 1000Hz

lan

truyeàn trong khoâng khí. Soùng ñoù goïi laø

A. soùng sieâu aâmB. soùng aâm.C. soùng haï aâm. D. chöa ñuû ñieàu kieän keát luaän.

Caâu 7. Trong hieän töôïng giao thoa soùng, nhöõng ñieåm cöïc tieåu giao thoa khi hieäu ñöôøng ñi cuûa soùng töø hai nguoàn keát hôïp tôùi laø

A. d1 d2 = (2k+1)B. d1 d2 = (k + 0

,5

) C. d1 d2 = (k + 1)

D. d1 d2 = (2k + 1)

Caâu 8. Trong giao thoa soùng, nhöõng gôïn soùng ñöôïc taïo thaønh laø do 2 soùng tôùi

A. cuøng

pha

B. ngöôïc phaC. vuoâng phaD. leäch pha

Caâu 9. Trong hieän töôïng giao thoa soùng, nhöõng ñöôøng ñöùng yeân ñöôïc taïo thaønh laø do hai soùng tôùi

A. cuøng

pha

B. ngöôïc phaC. vuoâng phaD. leäch pha

Caâu 10. Trong hieän töôïng giao thoa soùng treân maët nöôùc, khoaûng caùch giöõa hai cöïc tieåu lieân tieáp naèm treân ñöôøng noái hai taâm soùng baèng A. hai laàn böôùc soùng.B. moät böôùc soùng.

C. moät nöûa böôùc soùng.D. moät phaàn tö böôùc soùng.

Caâu 11. Trong hieän töôïng giao thoa soùng treân maët nöôùc, khoaûng caùch giöõa 6 gôïn soùng lieân tieáp naèm treân ñöôøng noái hai taâm soùng baèng A. 2B. 2

,5

C. 3D. 5

Caâu 12. Trong hieän töôïng soùng cô hoïc (moät nguoàn soùng), khoaûng caùch giöõa 9 ñænh soùng lieân tieáp caùch nhau

A. 9B. 8C. 18D. 4

Caâu 13. Nguoàn keát hôïp laø hai nguoàn dao ñoäng

A. cuøng

pha

, cuøng taàn soá, cuøng bieân ñoä.B. cuøng

pha

, khaùc taàn soá, cuøng bieân ñoä.

C. cuøng

pha

, cuøng taàn soá, khaùc bieân ñoä. D. cuøng taàn soá, cuøng

pha

hoaëc coù ñoä leäch pha khoâng ñoåi theo thôøi gian

Caâu 14. Vaän toác truyeàn soùng phuï thuoäc vaøo

A. naêng löôïng soùng.B. taàn soá dao ñoäng.C. moâi tröôøng truyeàn soùngD. böôùc soùng.

Caâu 15. Böôùc soùng ñöôïc ñònh

nghóa :

A. Laø khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân cuøng moät phöông truyeàn soùng maø dao ñoäng cuøng

pha

.

B. Laø quaõng ñöôøng soùng truyeàn ñi ñöôïc trong moät

chu

kì.

C. Laø khoaûng caùch giöõa hai nuùt soùng gaàn nhau nhaát trong hieän töôïng soùng döøng.

D. Nhö caâu

A

hoaëc caâu B.

Caâu 16. Soùng

doïc :

A. Chæ truyeàn ñöôïc trong chaát raén.B. Truyeàn ñöôïc trong chaát raén, chaát loûng vaø chaát khí.

C. Truyeàn ñöôïc trong chaát raén, chaát loûng, chaát khí vaø caû chaân khoâng.

D. Khoâng truyeàn ñöôïc trong chaát raén.

Caâu 17. Soùng ngang truyeàn ñöôïc trong caùc moâi tröôøng naøo?

A. Raén vaø maët thoaùng chaát loûng. B. Loûng vaø khí. C. Raén, loûng vaø khíD. Khí vaø raén.

Caâu 18. Soùng doïc coù phöông dao ñoäng

A. thaúng ñöùng.B. vuoâng goùc vôùi phöông naèm ngang.

C. vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng.D. truøng vôùi phöông truyeàn soùng.

Caâu 19. Soùng ngang laø soùng coù phöông dao ñoäng

A. naèm ngang.B. thaúng ñöùng.

C. vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng.D. truøng vôùi phöông truyeàn soùng.

Caâu 20. Ñoä to cuûa aâm laø moät ñaëc tính sinh lyù phuï thuoäc vaøo

A. vaän toác aâm.B. böôùc soùng vaø naêng löôïng aâm.

C. taàn soá vaø möùc cöôøng ñoä aâm.D. vaän toác vaø böôùc soùng.

Caâu 21. Cho cöôøng ñoä aâm chuaån I0 = 10–12 W/m2. Moät aâm coù möùc cöôøng ñoä 80 dB thì cöôøng ñoä aâm laø

A. 10–4 W/m2.B. 3.10–5 W/m2.C. 10 66W/m2.D. 10–2 W/m2.

Caâu 22. Moät ngöôøi quan saùt moät chieác phao treân maët bieån thaáy noù nhoâ leân cao 11 laàn trong 20s. Taàn soá cuûa soùng laø

A. 2 HzB. 0

,5

HzC. 0,5 kHzD. 2 kHz

Caâu 23. Moät ngöôøi quan saùt moät chieác phao treân maët bieån thaáy noù nhoâ leân cao 16 laàn trong 15s. Bieát raèng vaän toác truyeàn soùng laø 2 m/s. Khoaûng caùch giöõa hai ngoïn soùng keà nhau laø

A. 0,5 mB. 1 mC. 2 mD. 4 m

Caâu 24. Taïi ñieåm M caùch taâm soùng moät khoaûng x coù phöông trình dao

ñoäng :

uM

= 4sin(

cm. Taàn soá cuûa soùng laø

A. f = 200 Hz.B. f = 100 Hz.C. f = 100 sD. f = 0

,01

.

Caâu 25. Moät nguoàn soùng bieån dññh theo ph/trình u = a.cos(10t) (cm). Bieát raèng vaän toác truyeàn soùng laø 80m/s. Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân maët nöôùc bieån coù dao ñoäng cuøng pha

A. 16 mB. 8mC. 4 m D. 2 m

Caâu 26. Hai nguoàn soùng keát hôïp O1 vaø O2 dñ vôùi taàn soá 10Hz treân maët nöôùc. Khoaûng caùch giöõa hai nguoàn laø 40cm, vaän toác truyeàn soùng treân maët nöôùc laø 3m/s. Soá gôïn soùng treân O1O2 laø

A. 6B. 5C. 4 D. 3

Caâu 27. AÂm thoa ñieän goàm hai nhaùnh dao ñoäng vôùi taàn soá 100 Hz, chaïm vaøo maët nöôùc taïi hai ñieåm S1, S2. Khoaûng caùch S1S2 = 9,5cm. Vaän toác truyeàn soùng nöôùc laø 1,2m/s. Coù bao nhieâu gôïn soùng trong khoaûng giöõa S1 vaø

S2 ?

A. 8 gôïn soùngB. 14 gôïn soùng.C. 15 gôïn soùngD. 17 gôïn soùng.

Caâu 28. Thöïc hieän giao thoa soùng cô vôùi 2 nguoàn keát hôïp S1 vaø S2 phaùt ra 2 soùng coù cuøng bieân ñoä 1cm, böôùc soùng = 20cm thì taïi ñieåm M caùch S1 moät ñoaïn 50 cm vaø caùch S2 moät ñoaïn 10 cm seõ coù bieân ñoä

A. 2 cm. B. 0 cm. C.

cm. D.

.

Caâu 29. Moät sôïi daây ñaøn hoài coù chieàu daøi l vaø ñöôïc caêng ngang bôûi hai ñaàu. Khi daây dñ oån ñònh vaø coù soùng döøng, quan saùt ta thaáy coù n boù soùng, v laø vaän toác truyeàn soùng, f laø taàn soá soùng. Khi ñoù chieàu daøi sôïi daây phaûi thoaû ñieàu kieän laø

A. l = n

B. l = n

C. l = n

D. l = nvf

Caâu 30. Moät sôïi daây ñaøn hoài coù chieàu daøi l, moät ñaàu coá ñònh vaø ñaàu coøn laïi thaû töï do. Khi daây dñ oån ñònh vaø coù soùng döøng, quan saùt ta thaáy coù n boù soùng, v laø vaän toác truyeàn soùng, f laø taàn soá soùng. Khi ñoù chieàu daøi sôïi daây phaûi thoaû ñieàu kieän laø

A. l = (2n+1)

B. l = (2n+1)

C. l = (2n+1)

D. l = (2n+1

)vf

Điểm

Câu1

Câu2

Câu3

Câu4

Câu5

Câu6

Câu7

Câu8

Câu9

Câu10

Câu11

Câu12

Câu13

Câu14

Câu15

Câu16

Câu17

Câu18

Câu19

Câu20

Câu21

Câu22

Câu23

Câu24

Câu25

Câu26

Câu27

Câu28

Câu29

Câu30

Đáp án:

Tin tức vật lý

Khi dòng điện tác dụng lên nam châm
08/06/2022
Khả năng khai thác lượng điện năng có vẻ vô tận là một trong những nền tảng của thế giới hiện đại. Công nghệ ấy
Nhận thức lịch sử về nam châm
28/05/2022
Vào năm 1600, một bác sĩ người Anh cho biết ngoài trọng lực, Trái Đất còn tác dụng những lực khác khi ông chỉ ra rằng hành
Photon là gì?
25/07/2021
Là hạt sơ cấp của ánh sáng, photon vừa bình dị vừa mang đầy những bất ngờ. Cái các nhà vật lí gọi là photon, thì những
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Sóng âm: 13,7 tỉ năm trước Âm thanh có nguồn gốc từ rất xa xưa, chẳng bao lâu sau Vụ Nổ Lớn tĩnh lặng đến chán ngắt.
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Khoảng năm 250 tCN. “Đồng hồ nước Ktesibios quan trọng vì nó đã làm thay đổi mãi mãi sự hiểu biết của chúng ta về một
Tic-tac-toe
05/12/2020
Khoảng 1300 tCN   Các nhà khảo cổ có thể truy nguyên nguồn gốc của “trò chơi ba điểm một hàng” đến khoảng năm 1300
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Các nhà thiên văn vật lí đang kết hợp nhiều phương pháp để làm hé lộ các bí mật của một số vật thể lạ lùng nhất
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

Định nghĩa kilogram - Phần 3 Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Phần 46) Vật lí Lượng tử Tốc hành (Phần 57)
Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* 1150 Câu hỏi Lý thuyết Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1
Ngày 16/08/2022
* 650 Bài tập VẬN DỤNG Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1
Ngày 12/08/2022
* VẬT LÝ 10_BÀI 4&5_ ĐỘ DỊCH CHUYỂN. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC
Ngày 12/08/2022
* 2000 câu Dao động cơ - Full đáp án
Ngày 12/08/2022
* VẬT LÝ 10_BÀI 3_THỰC HÀNH TÍNH SAI SỐ. GHI KẾT QUẢ ĐO
Ngày 12/08/2022
File mới upload

Bình luận tài nguyên

http://thuvienvatly.com/download/53875
User Trần Tuệ Gia 12 - 08

650 Bài tập VẬN DỤNG Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1
User Trần Tuệ Gia 12 - 08

1150 Câu hỏi Lý thuyết Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1
User Trần Tuệ Gia 12 - 08

330 Bài tập Đồ thị Dao động cơ Hay Lại Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2021, 2020 (Phần 1)
User Trần Tuệ Gia 12 - 08

110 Bài tập Đồ thị Sóng cơ VẬN DỤNG CAO Trong Đề thi thử THPTQG
User Trần Tuệ Gia 12 - 08


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (22)