Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án

Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án

* Trần Văn Hải - 1,095 lượt tải

Chuyên mục: Sóng cơ - Sóng âm

Để download tài liệu Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
8 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Trần Văn Hải
Ngày cập nhật: 03/11/2018
Tags: Đề kiểm tra 1 Tiết, Chương sóng cơ
Ngày chia sẻ:
Tác giả Trần Văn Hải
Phiên bản 1.0
Kích thước: 30.01 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đề kiểm tra 1 Tiết Chương sóng cơ có đáp án là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Họ tên học sinh

:…………………………………………………………….….

Lớp:…………………

KIỂM TRA 1 TIẾT –

MÔN :VẬT

Caâu 1. Moät soùng cô hoïc coù taàn soá f,

lan

truyeàn trong moâi tröôøng vôùi vaän toác v, khi ñoù böôùc soùng ñöôïc tính theo coâng thöùc A. = v/fB. = f/vC. = f.vD. = v/f2

Caâu 2. Trong caùc moâi tröôøng truyeàn aâm, vaän toác aâm taêng daàn

theo

thöù töï sau

A. vraén > vkhí > vloûng B. vkhí > vloûng > vraén C. vloûng < vraén < vkhíD. vkhí < vloûng < vraén

Caâu 3. Aâm thanh truyeàn chaäm nhaát trong moâi tröôøng

A. nöôùc.B. xaêng C. O2 D. theùp

Caâu 4. Aâm thanh truyeàn nhanh nhaát trong moâi tröôøng

A. nöôùc.B. daàu hoaûC. H2 D. ñaát

Caâu 5. Soùng cô hoïc lan truyeàn trong khoâng khí, tai con ngöôøi khoâng theå caûm thuï ñöôïc soùng cô hoïc naøo sau

ñaây ?

A. Soùng cô hoïc coù taàn soá 3 kHz.B. Soùng cô hoïc coù

chu

kyø 4 ms

C. Soùng cô hoïc coù chu kì

2

.D. Soùng cô hoïc coù taàn soá 60 Hz.

Caâu 6. Moät soùng cô coù taàn soá f = 1000Hz

lan

truyeàn trong khoâng khí. Soùng ñoù goïi laø

A. soùng sieâu aâmB. soùng aâm.C. soùng haï aâm. D. chöa ñuû ñieàu kieän keát luaän.

Caâu 7. Trong hieän töôïng giao thoa soùng, nhöõng ñieåm cöïc tieåu giao thoa khi hieäu ñöôøng ñi cuûa soùng töø hai nguoàn keát hôïp tôùi laø

A. d1 d2 = (2k+1)B. d1 d2 = (k + 0

,5

) C. d1 d2 = (k + 1)

D. d1 d2 = (2k + 1)

Caâu 8. Trong giao thoa soùng, nhöõng gôïn soùng ñöôïc taïo thaønh laø do 2 soùng tôùi

A. cuøng

pha

B. ngöôïc phaC. vuoâng phaD. leäch pha

Caâu 9. Trong hieän töôïng giao thoa soùng, nhöõng ñöôøng ñöùng yeân ñöôïc taïo thaønh laø do hai soùng tôùi

A. cuøng

pha

B. ngöôïc phaC. vuoâng phaD. leäch pha

Caâu 10. Trong hieän töôïng giao thoa soùng treân maët nöôùc, khoaûng caùch giöõa hai cöïc tieåu lieân tieáp naèm treân ñöôøng noái hai taâm soùng baèng A. hai laàn böôùc soùng.B. moät böôùc soùng.

C. moät nöûa böôùc soùng.D. moät phaàn tö böôùc soùng.

Caâu 11. Trong hieän töôïng giao thoa soùng treân maët nöôùc, khoaûng caùch giöõa 6 gôïn soùng lieân tieáp naèm treân ñöôøng noái hai taâm soùng baèng A. 2B. 2

,5

C. 3D. 5

Caâu 12. Trong hieän töôïng soùng cô hoïc (moät nguoàn soùng), khoaûng caùch giöõa 9 ñænh soùng lieân tieáp caùch nhau

A. 9B. 8C. 18D. 4

Caâu 13. Nguoàn keát hôïp laø hai nguoàn dao ñoäng

A. cuøng

pha

, cuøng taàn soá, cuøng bieân ñoä.B. cuøng

pha

, khaùc taàn soá, cuøng bieân ñoä.

C. cuøng

pha

, cuøng taàn soá, khaùc bieân ñoä. D. cuøng taàn soá, cuøng

pha

hoaëc coù ñoä leäch pha khoâng ñoåi theo thôøi gian

Caâu 14. Vaän toác truyeàn soùng phuï thuoäc vaøo

A. naêng löôïng soùng.B. taàn soá dao ñoäng.C. moâi tröôøng truyeàn soùngD. böôùc soùng.

Caâu 15. Böôùc soùng ñöôïc ñònh

nghóa :

A. Laø khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân cuøng moät phöông truyeàn soùng maø dao ñoäng cuøng

pha

.

B. Laø quaõng ñöôøng soùng truyeàn ñi ñöôïc trong moät

chu

kì.

C. Laø khoaûng caùch giöõa hai nuùt soùng gaàn nhau nhaát trong hieän töôïng soùng döøng.

D. Nhö caâu

A

hoaëc caâu B.

Caâu 16. Soùng

doïc :

A. Chæ truyeàn ñöôïc trong chaát raén.B. Truyeàn ñöôïc trong chaát raén, chaát loûng vaø chaát khí.

C. Truyeàn ñöôïc trong chaát raén, chaát loûng, chaát khí vaø caû chaân khoâng.

D. Khoâng truyeàn ñöôïc trong chaát raén.

Caâu 17. Soùng ngang truyeàn ñöôïc trong caùc moâi tröôøng naøo?

A. Raén vaø maët thoaùng chaát loûng. B. Loûng vaø khí. C. Raén, loûng vaø khíD. Khí vaø raén.

Caâu 18. Soùng doïc coù phöông dao ñoäng

A. thaúng ñöùng.B. vuoâng goùc vôùi phöông naèm ngang.

C. vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng.D. truøng vôùi phöông truyeàn soùng.

Caâu 19. Soùng ngang laø soùng coù phöông dao ñoäng

A. naèm ngang.B. thaúng ñöùng.

C. vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng.D. truøng vôùi phöông truyeàn soùng.

Caâu 20. Ñoä to cuûa aâm laø moät ñaëc tính sinh lyù phuï thuoäc vaøo

A. vaän toác aâm.B. böôùc soùng vaø naêng löôïng aâm.

C. taàn soá vaø möùc cöôøng ñoä aâm.D. vaän toác vaø böôùc soùng.

Caâu 21. Cho cöôøng ñoä aâm chuaån I0 = 10–12 W/m2. Moät aâm coù möùc cöôøng ñoä 80 dB thì cöôøng ñoä aâm laø

A. 10–4 W/m2.B. 3.10–5 W/m2.C. 10 66W/m2.D. 10–2 W/m2.

Caâu 22. Moät ngöôøi quan saùt moät chieác phao treân maët bieån thaáy noù nhoâ leân cao 11 laàn trong 20s. Taàn soá cuûa soùng laø

A. 2 HzB. 0

,5

HzC. 0,5 kHzD. 2 kHz

Caâu 23. Moät ngöôøi quan saùt moät chieác phao treân maët bieån thaáy noù nhoâ leân cao 16 laàn trong 15s. Bieát raèng vaän toác truyeàn soùng laø 2 m/s. Khoaûng caùch giöõa hai ngoïn soùng keà nhau laø

A. 0,5 mB. 1 mC. 2 mD. 4 m

Caâu 24. Taïi ñieåm M caùch taâm soùng moät khoaûng x coù phöông trình dao

ñoäng :

uM

= 4sin(

cm. Taàn soá cuûa soùng laø

A. f = 200 Hz.B. f = 100 Hz.C. f = 100 sD. f = 0

,01

.

Caâu 25. Moät nguoàn soùng bieån dññh theo ph/trình u = a.cos(10t) (cm). Bieát raèng vaän toác truyeàn soùng laø 80m/s. Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân maët nöôùc bieån coù dao ñoäng cuøng pha

A. 16 mB. 8mC. 4 m D. 2 m

Caâu 26. Hai nguoàn soùng keát hôïp O1 vaø O2 dñ vôùi taàn soá 10Hz treân maët nöôùc. Khoaûng caùch giöõa hai nguoàn laø 40cm, vaän toác truyeàn soùng treân maët nöôùc laø 3m/s. Soá gôïn soùng treân O1O2 laø

A. 6B. 5C. 4 D. 3

Caâu 27. AÂm thoa ñieän goàm hai nhaùnh dao ñoäng vôùi taàn soá 100 Hz, chaïm vaøo maët nöôùc taïi hai ñieåm S1, S2. Khoaûng caùch S1S2 = 9,5cm. Vaän toác truyeàn soùng nöôùc laø 1,2m/s. Coù bao nhieâu gôïn soùng trong khoaûng giöõa S1 vaø

S2 ?

A. 8 gôïn soùngB. 14 gôïn soùng.C. 15 gôïn soùngD. 17 gôïn soùng.

Caâu 28. Thöïc hieän giao thoa soùng cô vôùi 2 nguoàn keát hôïp S1 vaø S2 phaùt ra 2 soùng coù cuøng bieân ñoä 1cm, böôùc soùng = 20cm thì taïi ñieåm M caùch S1 moät ñoaïn 50 cm vaø caùch S2 moät ñoaïn 10 cm seõ coù bieân ñoä

A. 2 cm. B. 0 cm. C.

cm. D.

.

Caâu 29. Moät sôïi daây ñaøn hoài coù chieàu daøi l vaø ñöôïc caêng ngang bôûi hai ñaàu. Khi daây dñ oån ñònh vaø coù soùng döøng, quan saùt ta thaáy coù n boù soùng, v laø vaän toác truyeàn soùng, f laø taàn soá soùng. Khi ñoù chieàu daøi sôïi daây phaûi thoaû ñieàu kieän laø

A. l = n

B. l = n

C. l = n

D. l = nvf

Caâu 30. Moät sôïi daây ñaøn hoài coù chieàu daøi l, moät ñaàu coá ñònh vaø ñaàu coøn laïi thaû töï do. Khi daây dñ oån ñònh vaø coù soùng döøng, quan saùt ta thaáy coù n boù soùng, v laø vaän toác truyeàn soùng, f laø taàn soá soùng. Khi ñoù chieàu daøi sôïi daây phaûi thoaû ñieàu kieän laø

A. l = (2n+1)

B. l = (2n+1)

C. l = (2n+1)

D. l = (2n+1

)vf

Điểm

Câu1

Câu2

Câu3

Câu4

Câu5

Câu6

Câu7

Câu8

Câu9

Câu10

Câu11

Câu12

Câu13

Câu14

Câu15

Câu16

Câu17

Câu18

Câu19

Câu20

Câu21

Câu22

Câu23

Câu24

Câu25

Câu26

Câu27

Câu28

Câu29

Câu30

Đáp án:

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 2020 lần 2 
Ngày 03/08/2020
* Đề thi thử THPTQG 2020 Đề nắm chắc 8 điểm lần 13
Ngày 03/08/2020
* LÍ THUYẾT 12 TRƯỚC NGÀY THI
Ngày 03/08/2020
* Tổng Ôn 8+ Dao Động Cơ 2020-2021
Ngày 03/08/2020
* Hướng dẫn giải đề Sở GD Kiên Giang năm 2020
Ngày 03/08/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* 80 câu trắc nghiệm rơi tự do (Phiên bản 2019)
Ngày 04/08/2019
* Phương pháp giải và bài tập Dao động cơ
Ngày 06/08/2012
* Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC 2019 - 2020 - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019
Ngày 08/08/2019
* Problems in Mathematical Analysis edited by B. Demidovich
Ngày 09/08/2014
* FULL CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN (KÈM ĐÁP ÁN).
Ngày 08/08/2017
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Đê thi thử THPTQG Sở Giáo dục Đồng Tháp 2020
User Trần Tuệ Gia 04 - 08

Đê thi thử THPTQG Sở Giáo dục Đồng Tháp 2020
User Trần Tuệ Gia 04 - 08

Đê thi thử THPTQG Lương Thế Vinh Hà Nội 2020 lần 3
User Trần Tuệ Gia 04 - 08

Đây là bản của mình soạn 100%. Đề nghị thầy Thanh ghi nguồn rõ ràng


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (115)