Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề thi học kì 1 lớp 12

* Trần Văn Hải - 1,023 lượt tải

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

Để download tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
7 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Trần Văn Hải
Ngày cập nhật: 27/10/2018
Tags: Đề thi học kì 1, lớp 12
Ngày chia sẻ:
Tác giả Trần Văn Hải
Phiên bản 1.0
Kích thước: 110.11 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Sôû GD & ÑT TP.HCMÑEÀ THI HKI NAÊM HOÏC 2016-2017

TRÖÔØNG THPT PHUÙ HOØANGAØY 19/12/2016

TOÅ VAÄT LÍMOÂN: VAÄT LÍ – LÔÙP 12

(Ñeà thi goàm 4 trang)Thôøi gian laøm baøi: 50 phuùt. TNKQ 40 caâu

Mã Đề 187

Hoï teân hoïc sinh:……………………………………………………..………………………. Lôùp:……………………

Caâu 1. Coâng thöùc xaùc ñònh dung khaùng cuûa tuï ñieän C ñoái vôùi taàn soá f laø

A.

B.

C.

D.

Caâu 2. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch coù daïng u = 200cos(t) mV. Ñieän aùp hieäu duïng göõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø

A. U = 100 mV . B. U = 100

mV. C. U = 200 mV. D. U = 100

V.

Caâu 3. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch 1 ñieän aùp coù daïng u = U0cos(t+/3) V thì cñdñ trong maïch coù daïng i = I0cos(t+/6) A. Ñoä leäch pha giöõa u vaø i laø

A. /3B. /6C. /2D. /4

Caâu 4. Coâng thöùc xaùc ñònh caûm khaùng cuûa cuoän caûm L ñoái vôùi taàn soá f laø

A.

B.

C.

D.

Caâu 5. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch 1 ñieän aùp coù daïng u = 200cos(t+/2) V thì cñdñ trong maïch coù daïng i = 2.cos(t+/6) A. Coâng suaát cuûa maïch baèng

A. 100WB. 100mWC. 200WD. 50W

Caâu 6. Trong caùc ñaïi löôïng ñaëc tröng cho doøng ñieän xoay chieàu sau ñaây, ñaïi löôïng naøo coù duøng giaù trò hieäu duïng ?

A. Coâng suaátB. Taàn soáC. Suaát ñieän ñoängD. Nhieät löôïng.

Caâu 7. Ñaët hai ñaàu tuï ñieän moät ñieän aùp xoay chieàu coù taàn soá 50Hz, dung khaùng cuûa tuï ñieän laø 50 . Ñieän dung cuûa tuï laø

A.

B.

C.

FD.

µF

Caâu 8. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch 1 ñieän aùp coù daïng u = 100cos(t) V thì cñdñ trong maïch coù daïng

i =

cos(t + /6) A. Toång trôû cuûa maïch baèng

A. 100B. 50

C. 100

D. 50

Caâu 9. Ñaët vaøo hai ñaàu cuoän thuaàn caûm L moät ñieän aùp xoay chieàu 200V50Hz thì cñdñ hieäu duïng trong maïch laø 2A. Tìm L.

A. (H) B. 1/ (H) C. 2/ (H) D. 0,5 (H)

Caâu 10. Ñaët vaøo hai ñaàu cuoän thuaàn caûm L = 2/ moät ñieän aùp xoay chieàu :u = 40000

cos(100

mV. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng chaïy qua cuoän L laø

A. 0,2 AB. 0,5 AC. 8.104 AD. 200 A

Caâu 11. Khi chu kyø doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch chæ chöùa tuï ñieän giaûm 3 laàn thì dung khaùng cuûa tuï ñieän

A. taêng leân

laànB. giaûm

laànC. taêng leân 3 laànD. giaûm ñi 3 laàn

Caâu 12. Maïch ñieän xoay chieàu goàm RLC maéc noái tieáp, coù R = 50

, ZC = 100

, ZL = 50

. Cñdñ cöïc ñaïi qua maïch laø 2 A. Ñieän aùp hieâu duïng giöõa hai ñaàu maïch laø

A. 200 B. 100 VC. 200

VD. 50 V

Caâu 13. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng ? Trong maïch ñieän xoay chieàu khoâng phaân nhaùnh khi ñieän dung cuûa tuï ñieän thay ñoåi vaø thoaû maõn ñieàu kieän T = 2

thì

A. cöôøng ñoä doøng ñieän cuøng pha vôùi ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch.

B. cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch cöïc ñai.

C. coâng xuaát tieâu thuï trung bình trong maïch ñaït cöïc ñaïi .

D. ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu tuï ñieän ñaït cöïc ñaïi.

Caâu 14. Coâng suaát toaû nhieät trung bình cuûa doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc tính theo coâng thöùc naøo sau ñaây

A.

B.

C.

D.

Caâu 15. Maïch ñieän xoay chieàu goàm RC maéc noái tieáp, coù R = 100

, ZC = 100

. Ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu maïch laø 200

V. Cñdñ cöïc ñaïi qua maïch laø

A. 20000 AB.0,5 AC. 2

AD. 2 A

Caâu 16. Maïch ñieän xoay chieàu goàm LC maéc noái tieáp (RL = 0), ZC ZL. Heä soá coâng suaát cuûa maïch laø

A. cos = 0B. cos = 0,5C. cos = 1D. cos =

Caâu 17. Maïch ñieän xoay chieàu goàm RLC maéc noái tieáp (RL = 0), ZC = 20

, ZL = 10

, R = 10 . Ñoä leäch pha giöõa u vaø i laø

A. = /4B. = /4C. = /2D. = /2

Caâu 18. Maïch ñieän xoay chieàu goàm RLC maéc noái tieáp (RL = 0), UR = UL = 0,5UC. Ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu maïch laø

A. U = 2ULB. U = 2UCC. U = 2URD. U =

UL

Caâu 19. Cho ñoaïn maïch xoay chieàu AB goàm ñieän trôû R = 100

, tuï ñieän

(F) vaø cuoän caûm

L =

(H) maéc noái tieáp. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch AB moät ñieän aùp xoay chieàu coù daïng

(V). Coâng suaát cuûa maïch laø

A. 100 W B. 200 W C. 300 W D. 400 W

Caâu 20: Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua tuï ñieän coù bieåu thöùc i = 10

cos(100t) (A). Bieát tuï ñieän coù ñieän dung C

µF. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän coù bieåu thöùc laø

A. u = 300

cos(100t +

) (V).C. u = 200

cos(100t +

) (V).

B. u = 100

cos(100t

) (V).D. u = 400

cos(100t

) (V).

Caâu 21. Moät maïch ñieän RLC khoâng phaân nhaùnh, cuoän daây thuaàn caûm. Goïi U laø ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu maïch, UR laø ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu ñieän trôû R, UL laø ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän caûm L, UC laø hñt hieäu duïng giöõa hai ñaàu tuï ñieän. Khi ñoù coâng thöùc tính ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu maïch laø

A. U =

B. U =

C. U =

D. U =

Caâu 22. Cho ñoaïn maïch xoay chieàu RLC,

(F), L = 1/ H, ñeå trong maïch coù coäng höôûng thì taàn soá doøng ñieän phaûi baèng

A. 100 Hz B. 50 Hz C. 200 Hz D. 5 Hz

Caâu 23. Cho ñoaïn maïch xoay chieàu RLC, R = 100,

(F), cuoän daây thuaàn caûm L thay ñoåi ñöôïc. Thay ñoåi L ñeå cho cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch treå pha hôn hñt giöõa hai ñaàu maïch moät goùc 450, tìm L, bieát f = 50 Hz.

A. 1/ H B. 0,5/ H C. 2/ H D. 3/ H

Caâu 24. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa tuï ñieän ?

A. Doøng ñieän sôùm pha hôn ñieän aùp moät goùc

B. Doøng ñieän sôùm pha hôn ñieän aùp moät goùc

C. Doøng ñieän treã pha hôn ñieän aùp moät goùc

D. Doøng ñieän treã pha hôn ñieän aùp moät goùc

Caâu 25. Cho ñoaïn maïch xoay chieàu RLC, R = 50, cuoän daây thuaàn caûm L = 1/ H, tuï C thay ñoåi ñöôïc. Thay ñoåi C ñeå cho ñieän aùp giöõa hai ñaàu maïch leäch pha vôùi ñieän aùp giöõa hai ñaàu tuï moät goùc 3/4. Tìm C, bieát f = 50 Hz.

A.

B.

C.

FD.

µF

Caâu 26. Moät maïch ñieän RLC khoâng phaân nhaùnh, cuoän daây thuaàn caûm. Goïi laø goùc leäch pha giöõa ñieän aùp hai ñaàu maïch vaø cñdñ trong maïch. Khi ñoù CT tính ñoä leäch pha laø

A. tg =

B. tg =

C. tg =

D. tg =

Caâu 27. Cho ñoaïn maïch xoay chieàu RLC, cuoän daây thuaàn caûm L = 2/ H, tuï C thay ñoåi ñöôïc. Thay ñoåi C ñeå cho ñieän aùp giöõa hai ñaàu maïch vuoâng pha vôùi ñieän aùp giöõa hai ñaàu cuoän daây. Tìm C, bieát f = 50 Hz.

A.

B.

C.

FD.

µF

Caâu 28. Nhaän xeùt naøo sau ñaây veà maùy bieán theá laø sai ?

A. Maùy bieán aùp coù theå thay ñoåi taàn soá goùc doøng ñieän.

B. Maùy bieán aùp coù theå giaûm cöôøng ñoä doøng ñieän.

C. Maùy bieán aùp coù theå taêng cöôøng ñoä doøng ñieän.

D. Maùy bieán aùp coù theå thay ñoåi ñieän aùp xoay chieàu.

Caâu 29. Khi moät khung daây kín coù N voøng, dieän tích S, quay ñeàu vôùi toác ñoä 1200voøng/phuùt trong töø tröôøng ñeàu B vuoâng goùc vôùi truïc quay cuûa khung thì chu kyø doøng ñieän xuaát hieän trong khung laø

A. 0,5s.B. 5s.C. 50 s.D. 0,05s.

Caâu 30. Trong moät maùy bieán aùp, soá voøng daây vaø cöôøng ñoä hieäu duïng trong cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp laàn löôït laø N1, I1, vaø N2 , I2. Khi boû qua hao phí ñieän naêng trong maùy bieán aùp, ta coù

A.

.B.

C.

D.

.

Caâu 31. Moät beáp ñieän 200V – 1000W ñöôïc söû duïng ôû ñieän aùp xoay chieàu 200V. Ñieän naêng beáp tieâu thuï sau 2 giôø laø

A. 2 kWh.B. 2106 J.C. 1 kWh.D. 2000 J.

Caâu 32: Moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù bieåu thöùc u = 120

cos(120t) (V) coù hieäu ñieän theá hieäu duïng vaø taàn soá laàn löôït laø

A. 120V; 50Hz.B. 602 V; 50Hz.C. 602 V; 120 Hz.D. 120V; 60Hz

Caâu 33: Chu kyø cuûa doøng ñieän trong ñoaïn maïch RLC khoâng phaân nhaùnh, khi coù hieän töôïng coäng höôûng ñöôïc tính baèng coâng thöùc

A. T = 2

B. T =

C. T =

D. T = 2LC

Caâu 34: Moät ñoaïn maïch goàm cuoän daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L =

H maéc noái tieáp vôùi ñieän trôû thuaàn R = 100. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu :u =100

cos(100t) (V). Bieåu thöùc cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch laø

A. i = cos(100t

) A B. i = cos(100t +

) A

C. i = cos(100t +

) A D. i = cos(100t

) A

Caâu 35: Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa cuoän caûm?

A. Doøng ñieän sôùm pha hôn ñieän aùp moät goùc

B. Doøng ñieän sôùm pha hôn ñieän aùp moät goùc

C. Doøng ñieän treã pha hôn ñieän aùp moät goùc

D. Doøng ñieän treã pha hôn ñieän aùp moät goùc

Caâu 36: Ñeå giaûm coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi ñieän xuoáng n laàn thì ta phaûi

A. taêng ñieän aùp n laàn.B. giaûm ñieän aùp n laàn.

C. taêng ñieän aùp

laàn.D. giaûm ñieän aùp

laàn.

Caâu 37: Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch ñieän RLC khoâng phaân nhaùnh moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù taàn soá 50 Hz. Bieát ñieän trôû thuaàn R = 25 , cuoän daây thuaàn caûm (caûm thuaàn) coù L =

H. Ñeå hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñoaïn maïch treã pha /4 so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän thì dung khaùng cuûa tuï ñieän laø

A. 125 .B. 150 .C. 75 .D. 100

Caâu 38 : Roâto cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu laø moät nam chaâm coù 4 cặp cöïc töø, quay vôùi toác ñoä 3600 voøng/min. Taàn soá cuûa suaát ñieän ñoäng laø

A. f = 240 Hz B. f = 15 Hz C. f = 14400 Hz D. f = 240 kHz

Caâu 39: Khi ñaët hieäu ñieän theá u = U0cost (V) vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch RLC khoâng phaân nhaùnh thì hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu ñieän trôû, hai ñaàu cuoän daây vaø hai baûn tuï ñieän laàn löôït laø 30 V,120 V vaø 80 V. Giaù trò cuûa U0 baèng

A. 50

V. B. 30

V. C. 50 V. D. 30 V.

Caâu 40: Moät maùy bieán aùp coù soá voøng cuoän sô caáp laø 1000 voøng. Maéc cuoän sô caáp vôùi maïng ñieän xoay chieàu 100V, khi ñoù ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thöù caáp ñeå hôû laø 200 V. Soá voøng cuûa cuoän thöù caáp laø

A. 2000 voøng. B. 4000 voøng. C. 500 voøng. D. 1000 voøng.

-------------------------------Heát----------------------------------

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Công. Công Suất (Bài tập tết 2020)
Ngày 17/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯNG YÊN 2020 (GIẢI CHI TIẾT)
Ngày 17/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HẠ LONG QUẢNG NINH 2020 (GIẢI CHI TIẾT)
Ngày 17/01/2020
* Đề Thi Thử Lần 2 Năm 2019 - 2020
Ngày 16/01/2020
* Mạch Dao Động Điện Từ 4 cấp độ NB-TH-VD-VDC 2019-2020
Ngày 16/01/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Tiểu luận thiên văn học đại cương : Sao biến quang
Ngày 20/01/2016
* Lí thuyết và bài tập Vật lí 11NC học kì 2
Ngày 18/01/2013
* 230 câu lượng tử ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của trường chuyên và bộ GD&ĐT qua các năm
Ngày 22/01/2014
* Đề thi thử lần 4 - 2013 (có đáp án) - TTLT KHTN - Tp.BMT
Ngày 25/01/2013
* FULL trắc nghiệm THẾ NĂNG. CƠ NĂNG (Bài tập Tết 2019)
Ngày 18/01/2019
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (61)