Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Hiện tượng cảm ứng điện từ

Hiện tượng cảm ứng điện từ

* Nguyễn Vi Tuấn - 2,045 lượt tải

Chuyên mục: Từ trường và Cảm ứng điện từ

Để download tài liệu Hiện tượng cảm ứng điện từ các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Hiện tượng cảm ứng điện từ , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 

► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
200 câu trắc nghiệm từ thông có đáp án

200 câu trắc nghiệm từ thông có đáp án

221 lượt tải về

Tải lên bởi: Lê Văn Mỹ

Ngày tải lên: 28/02/2021

120 câu tự cảm có đáp án

120 câu tự cảm có đáp án

129 lượt tải về

Tải lên bởi: Lê Văn Mỹ

Ngày tải lên: 28/02/2021

110 câu cảm ứng điện từ (có đáp án)

110 câu cảm ứng điện từ (có đáp án)

194 lượt tải về

Tải lên bởi: Lê Văn Mỹ

Ngày tải lên: 28/02/2021

ĐỀ CƯƠNG LÝ 11___HK2

ĐỀ CƯƠNG LÝ 11___HK2

130 lượt tải về

Tải lên bởi: TXĐ

Ngày tải lên: 02/01/2021

Chuyên đề Lực Lo-ren-xơ Vật lý 11

Chuyên đề Lực Lo-ren-xơ Vật lý 11

385 lượt tải về

Tải lên bởi: Nguyễn Vũ

Ngày tải lên: 16/07/2020

PHÂN LOẠI+PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHUYÊN ĐỀ TỪ TRƯỜNG

PHÂN LOẠI+PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHUYÊN ĐỀ TỪ TRƯỜNG

1,534 lượt tải về

Tải lên bởi: LÊ THÙY MINH

Ngày tải lên: 30/04/2020

CHUYÊN ĐỀ TỪ TRƯỜNG, BÀI TẬP, VÍ DỤ, TRẮC NGHIỆM CÓ GIẢI CHI TIẾT
ÔN TẬP CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

ÔN TẬP CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

1,262 lượt tải về

Tải lên bởi: LÊ THÙY MINH

Ngày tải lên: 23/04/2020

Cùng chia sẻ bởi: Nguyễn Vi Tuấn

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Hiện tượng cảm ứng điện từ

2,045 lượt tải về

Tải lên bởi: Nguyễn Vi Tuấn

Ngày tải lên: 08/02/2018

Bài tập Động lực học chất điểm

Bài tập Động lực học chất điểm

1,345 lượt tải về

Tải lên bởi: Nguyễn Vi Tuấn

Ngày tải lên: 08/02/2018

TỪ TRƯỜNG

TỪ TRƯỜNG

2,509 lượt tải về

Tải lên bởi: Nguyễn Vi Tuấn

Ngày tải lên: 19/01/2018

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

1,326 lượt tải về

Tải lên bởi: Nguyễn Vi Tuấn

Ngày tải lên: 16/01/2018

Bài tập Động lực học chất điểm

Bài tập Động lực học chất điểm

749 lượt tải về

Tải lên bởi: Nguyễn Vi Tuấn

Ngày tải lên: 03/02/2017

9 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Nguyễn Vi Tuấn
Ngày cập nhật: 08/02/2018
Tags: Hiện tượng, cảm ứng điện từ
Ngày chia sẻ:
Tác giả Nguyễn Vi Tuấn
Phiên bản 1.0
Kích thước: 567.97 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Hiện tượng cảm ứng điện từ là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

LÝ THUYẾT

23TÖØ THOÂNG. CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ

I. Töø thoâng

1. Ñònh nghóa

Töø thoâng qua moät dieän tích S ñaët trong töø tröôøng ñeàu tính bởi công thức:

= BScos

Trong đó:

B:

S:

:

2. Ñôn vò töø thoâng

Trong heä SI ñôn vò töø thoâng laø veâbe (Wb).

1Wb = 1T.1m2.

II. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø

+ Moãi khi töø thoâng qua maïch kín (C) bieán thieân thì trong mạch xuất hiện doøng ñieän caûm öùng.

Hieän töôïng xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng goïi laø hieän töôïng caûm öùng ñieän töø.

+ Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø chæ toàn taïi

III. Ñònh luaät Len-xô veà chieàu doøng ñieän caûm öùng

Doøng ñieän caûm öùng xuaát hieän trong maïch kín coù chieàu sao cho töø tröôøng caûm öùng do noù sinh ra coù taùc duïng choáng laïi söï bieán thieân cuûa töø thoâng ban ñaàu qua maïch kín.

IV. Doøng ñieän Fu-coâ

Khi khoái

kim

loaïi chuyeån ñoäng trong töø tröôøng thì trong khoái kim loaïi xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng goïi laø doøng ñieän Fu-coâ.

Tính chaát vaø coâng duïng cuûa doøng Fu-coâ

Tính chất

Coâng duïng

+ Moïi khoái kim loaïi chuyeån ñoäng trong töø tröôøng ñeàu chòu taùc duïng cuûa nhöõng löïc haõm ñieän töø.

+ Doøng ñieän Fu-coâ gaây ra hieäu öùng toûa nhieät Jun – Len-xô trong khoái kim loaïi ñaët trong töø tröôøng bieán thieân.

+ Trong nhieàu tröôøng hôïp doøng ñieän Fu-coâ gaây neân nhöõng toån hao naêng löôïng voâ ích.

+ Doøng Fu-coâ cuõng ñöôïc öùng duïng trong moät soá loø toâi kim loaïi.

24 SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG CAÛM ÖÙNG

I. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong maïch kín

1. Ñònh nghóa

Suaát ñieän ñoäng caûm öùng laø suaát ñieän ñoäng sinh ra doøng ñieän caûm öùng trong maïch kín.

2. Ñònh luaät Fa-ra-ñaây

Ñoä lôùn cuûa suaát ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän trong maïch kín tæ leä vôùi toác ñoä bieán thieân töø thoâng qua maïch kín ñoù.

eC

= -

Neáu chæ xeùt veà ñoä lôùn cuûa eC thì:

|eC| =

Trong ñoù

goïi laø toác ñoä bieán thieân töø thoâng qua maïch.

II. Chuyeån hoùa naêng löôïng trong hieän töôïng caûm öùng ñieän töø

Baûn chaát cuûa hieän töôïng caûm öùng ñieän töø laø quaù trình chuyeån hoùa cô naêng thaønh ñieän naêng.

25 TÖÏ CAÛM

I. Töø thoâng rieâng qua moät maïch kín

Töø thoâng rieâng cuûa moät maïch kín là từ thông gây bởi từ trường do bản thân dòng điện chạy trong mạch đó sinh ra. 497205044450

= Li

Trong ñoù:

i

: cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch kín.

L: ñoä töï caûm cuûa maïch ñieän.

5010150200660 Ñôn vò cuûa ñoä töï caûm laø

henri

(H); 1H =

Ñoä töï caûm cuûa moät oáng daây có lõi sắt:

L = 4.10-7..

.S

N:

l

:

S:

:

II. Hieän töôïng töï caûm

1. Ñònh nghóa

Hieän töôïng töï caûm laø hieän töôïng caûm öùng ñieän töø xaûy ra trong moät maïch coù doøng ñieän maø söï bieán thieân cuûa töø thoâng qua maïch ñöôïc gaây ra bôûi söï bieán thieân cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch.

2. Moät soá ví duï veà hieän töôïng töï caûm

a) Ví duï 1

Khi ñoùng khoùa K, ñeøn 1 saùng leân ngay coøn ñeøn 2 saùng leân töø töø.

b) Ví duï 2

Khi ñoät ngoät ngaét khoùa K, ta thaáy ñeøn saùng böøng leân tröôùc khi taét.

III. Suaát ñieän ñoäng töï caûm

1. Suaát ñieän ñoäng töï caûm

Suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong maïch xuaáùt hieän do hieän töôïng töï caûm goïi laø suaát ñieän ñoäng töï caûm.

Suaát ñieän ñoäng töï caûm coù ñoä lôùn tæ leä vôùi toác ñoä bieán thieân cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch.

Bieåu thöùc suaát ñieän ñoäng töï caûm:

etc

= - L

2. Naêng löôïng töø tröôøng cuûa oáng daây töï caûm

W =

Li2

IV. ÖÙng duïng

Hieän töôïng töï caûm coù nhieàu öùng duïng trong caùc maïch ñieän xoay chieàu.

Cuoän caûm laø moät phaàn töû quan troïng trong caùc maïch ñieän xoay chieàu coù maïch dao ñoäng vaø caùc maùy bieán aùp.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1: Tính từ thông

Câu 1.

Khung dây hình chữ nhật có 300 vòng, cạnh dài 20cm, cạnh rộng 10cm đặt trong từ trường đều có cảm úng từ 0.07T, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây.

Tính từ thông qua khung dây.

Câu 2.

Khung dây tròn có 300 vòng đặt trong 1 từ trường đều có cảm ứng từ 10-2 T, đường sức hợp với mặt phẳng khung dây góc 300.

Tính từ thông qua khung

dây biết

bán kính khung dây là 10cm.

Bài 3.

Một khung dây dẫn hình chữ nhật kích thước 3cm x 4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 5.10-4T, vecto cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300.

Tính từ thông qua khung dây dẫn đó.

Bài 4 Một hình vuông cạnh 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 4.104T.

Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6Wb. Tính góc hợp giữa vecto cảm ứng từ và vecto pháp tuyến với hình vuông đó.

Bài 5.

Một vòng dây tròn có bán kính 5cm đặt trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ hợp với trục đối xứng đi qua tâm của vòng dây một góc 300.

Biết từ thông qua vòng dây là 2.10-5Wb. Tính cảm ứng từ của từ trường.

Bài 6. Một khung dây hình tam giác có cạnh đáy 10cm, đường cao của nó là 8cm. Cả khung dây được đưa vào 1 từ trường đều, sao cho các đường sức vuông góc với khung dây, từ thông xuyên qua khung dây là 0,04 Wb. Tính cảm ứng từ.

Bài 7.

Một khung dây tròn có bán kính 5cm có thể quay quanh 1 trục qua tâm, toàn bộ khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,01 T và đường sức vuông góc với trục quay.

Tính từ thông cực đại.

Bài 8. Một ống dây có chiều dài l = 40cm, gồm 4000 vòng.

Cho dòng điện 10A chạy trong ống dây.

a.Tính cảm ứng từ B trong ống dây.

b.Đặt đối diện với ống dây 1 khung dây hình vuông có cạnh 5 cm, hãy tính từ thông xuyên qua khung dây

Dạng 2: Định luật Len – Xơ

Bài 1.

Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp sau:

5105400115570

N

S

N

c

.

0

N

S

N

c

.

21717001270

N

S

b

.

00

N

S

b

.

N

S

a

.

N

S

a

.

2505075159385

N

S

N

S

A

B

e

.

00

N

S

N

S

A

B

e

.

5191125140335

f

.

0

f

.

N

S

d

.

N

S

d

.

3780155-107315

i

.

i

.

920750-193675

h

.

00

h

.

-13335-142875

g

.

00

g

.

Bài 2.

Xác định hướng chuyển động của nam châm

4429125143510

c

.

c

.

2185670133985

b

.

b

.

152400210185

a

.

a

.

3058160149860

f

.

f

.

1524007620

d

.

d

.

22002756985

e

.

e

.

Bài 3.

Xác định cực của nam châm

2988945107315

b

.

b

.

41465521590

a

.

0

a

.

4876800107315

c

.

c

.

333375-161290

d

.

d

.

5124450-104140

f

.

f

.

2733675-146685

e

.

e

.

Bài 4: Khung dây phẳng KLMN và dòng điện cùng nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Khi con chạy của biến trở di chuyển về bên trái thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều nào?

4325620318770

K

L

N

M

K

L

N

M

Bài 5: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

2295525167640

b. Chuyển động dọc

theo

dây thẳng

I

00

b. Chuyển động dọc

theo

dây thẳng

I

45434251905

c. Hai đường tròn đồng tâm, cách điện. Vòng dây 1 mang dòng điện đang giảm

00

c. Hai đường tròn đồng tâm, cách điện. Vòng dây 1 mang dòng điện đang giảm

11430068580

a. Khi con chạy dịch chuyển về bên phải

00

a. Khi con chạy dịch chuyển về bên phải

4541520102870

00

Câu 6: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong các trường hợp sau:

a

. từ trường đang tăng.

b

. từ trường đang giảm.

c

. vòng dây chuyển động vuông góc với đường sức.

52216054127500

Câu 7.

Một thanh nam châm thả rơi vuông góc mặt phẳng khung dây

đi qua tâm. Hãy xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trên

khung

và lực tương tác giữa nam châm và khung dây trong hai trường hơp:

a) Nam châm ở phía trên khung.

b) Nam châm rơi và ở phía dưới khung

Dạng 3: định luật Faraday

Bài 1.

Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều.

Vecto cảm ứng từ hợp thành với mặt phẳng khung dây một góc

và có độ lớn 2.10-4T.

Người ta làm cho từ trường giảm đều xuống 0 trong thời gian 0,01s.

Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

Bài 2.

Cuộn dây có số vòng dây là 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là 20cm2.

Ban đầu trục của vòng dây song song với đường sức từ của từ tường đều có B = 0,1T.

Trong thời gian 10-2s khung dây quay sao cho trục của vòng dây nằm vuông góc với đường sức từ.

Tính suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây.

4352925187325

Bài 3.

Vòng dây tròn bán kính r = 10cm, điện trở R = 0

,2

đặt nghiêng góc

300 so với

như hình. Xác định suất điện động cảm ứng, độ lớn và chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây nếu trong thời

gian

, từ trường:

a

. giảm đều từ 0,02 T về 0.

b

. tăng đều từ 0 lên 0,02 T.

529971097155

Bài 4.

Vòng dây dẫn điện có diện tích 100cm2, điện trở là 0

,1

quay đều trong từ trường đều có B = 0,1T, trục quay là một đường kính của vòng dây và vuông góc với

.

Tìm cường độ dòng điện trong vòng dây nếu trong thời gian 0,5s, góc

thay đổi từ 0 đến 900.

Bài 5.

Một mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vecto cảm ứng từ

lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa

( C

). Cho (

C )

quay đều quanh trục

cố định đi qua tâm của ( C) và trong mặt phẳng chứa (C ).

Tốc độ quay là

không đổi.

Xác định suất điện động cực đại xuất hiện trong

( C

).

Bài 6.

Một cuộn dây

kim

loại có 1000 vòng, có điện trở R= 23

, đường kính cuộn dây là 10cm. Trục của cuộn dây song song với cảm ứng từ

của từ trường đều.

Tốc độ biến thiên của từ trường là 0,2T/s. Tính cường độ dòng điện cảm ứng và công suất toả nhiệt trong cuôn dây.

Bài 7.

Một mạch kín hình vuông, cạnh 10cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi

theo

thời gian. Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ, biết cường độ dòng điện cảm ứng 2A và điện trở của mạch

.

Câu 8.

Khung dây có diện tích

0,2m2 ,

có 400 vòng. Ban đầu đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,02T và các đường sức hợp với pháp tuyến góc 300. Trong thời gian 0,001s khung dây quay góc

300 theo

hướng làm tăng góc của đường sức hợp với pháp tuyến.

Tính suất điện động cảm ứng trong thời gian trên.

Dạng 4: suất điện động tự cảm

Bài 1: Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm.

đs

: 0,079H

Bài 2: Suất điện động tự cảm 0,75V suất hiện trong một cuộn cảm có độ tự cảm là 25mH khi cường độ dòng điện qua cuộn cảm này giảm từ giá trị

ia

xuống 0 trong 0,01s. Tính

ia

.

đs

: ia=0,3A

Bài 3: Một ống dây dài 31,4cm, có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là 10cm2, có dòng điện cường độ 4A đi qua.

a. Tính từ thông qua mỗi vòng dây.

b. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây khi ngắt dòng điện trong khoảng thời

gian

.

Từ đó tính độ tự cảm trong ống dây.

Bài 4: Trong một mạch điện có độ tự cảm 0,6H, có dòng điện cường độ giảm đều đặn từ

0,2A đến

0 trong thời gian 0,02 phút.

Tính suất điện động tự cảm của mạch trong khoảng thời gian có dòng điện trong mạch.

Bài 5: Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến thiên đều

theo

thời gian.

Trong thời gian 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 1A đến 2A, thì suất điện động tự cảm trong ống dây bằng 20V.

Hỏi hệ số tự cảm của ống dây và độ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây?

đs

: L=0,2H

Bài 6: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, đường kính của ống bằng 2cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống. Sau thời gian 0,01s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A.

Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.

đs

: 0,74V

Dạng 5: năng lượng từ trường

Bài 1: Một ống dây có hệ số tự cảm bằng 0,01H.

Khi có dòng điện chạy qua, ống dây có năng lượng 0,08J.

Tính cường độ dòng điện trong ống dây.

đs

: 4A

Bài 2: Một ống dây dài 40cm có tất cả 800 vòng, diện tích tiết điện ngang của ống dây bằng 10cm2, cường độ dòng điện qua ống tăng từ 0 đến 4A.

Hỏi nguồn điện đã cung cấp cho ống dây một năng lượng là bao nhiêu?

Điện trở của ống dây rất nhỏ, có thể bỏ qua.

đs:

0,016J

428625016510

K

a

b

K

a

b

Bài 3: Trong mạch điện cuộn cảm L có điện trở bằng không. Khi khoá K đóng ở vị trí a thì dòng điện qua mạch bằng 1,2A; Khi chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R. Biết ống dây có độ tự cảm là 0,2H và điện trở có thể bỏ qua.

đs

: 0,144J

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Dạng 1.

Từ thông.

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Câu 1.

Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến

. Từ thông qua diện tích S được tính

theo

công thức

A.

B.

C.

D.

Câu 2.

Đơn vị của từ thông là

A. Tesla (T).B. Ampe (A).C. Vêbe (Wb).D. Vôn (V).

Câu 3.

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung không có dòng điện cảm ứng.

C. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ vuông với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 4.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung luôn song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung luôn vuông góc với các đường cảm ứng từ thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 5.

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

Câu 6.

Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định

theo

công thức:

A.

B.

C.

D.

387667592710

M N

x

A B x’

y

D C y’

Q P

00

M N

x

A B x’

y

D C y’

Q P

Câu 7.

Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như hình

vẽ Coi

rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động dọc

theo

hai đường xx’, yy’. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi:

A. Khung đang chuyển động ở ngoài vùng NMPQ.

B. Khung đang chuyển động ở trong vùng NMPQ.

C. Khung đang chuyển động ở ngoài vào trong vùng NMPQ.

D. Khung đang chuyển động đến gần vùng NMPQ.

Câu 8.

Một hình chữ nhật kích thước 3 (cm) x 4 (cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 5.10-4 (T).

Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300.

Từ thông qua hình chữ nhật đó là

A. 6.10-7 (Wb).B. 3.10-7 (Wb).C. 5

,2.10

-7 (Wb).D. 3.10-3 (Wb).

Câu 9.

Một hình vuông cạnh 5 (cm), đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 (T).

Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 (Wb).

Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó là

A. 00.B. 300.C. 600.D. 900.

Câu 10.

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3 (cm) x 4 (cm) được đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10-4 (T).

Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 300.

Từ thông qua khung dây dẫn đó là:

A. 3.10-3 (Wb).B. 3.10-5 (Wb).C. 3.10-7 (Wb).D. 6.10-7 (Wb).

Câu 11.

Một khung dây phẳng có diện tích 20 (cm2) gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn bằng 2.10-4 (T). Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian 0

,01

(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. 40 (V).B. 4

,0

(V).C. 0

,4

(V).D. 4.10-3 (V).

Câu 12.

Một khung dây phẳng có diện tích 25 (cm2) gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn bằng 2,4.10-3 (T). Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian 0

,4

(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. 1

,5

(mV).B. 15 (mV).C. 15 (V).D. 150 (V).

Câu 13.

Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0

,2

(s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống còn 0,4 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng

A. 6 (V).B. 4 (V).C. 2 (V).D. 1 (V).

Câu 14.

Từ

thông qua

một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 (s) từ thông tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng

A. 6 (V).B. 10 (V).C. 16 (V).D. 22 (V).

Câu 15.

Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều.

Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0

,01

(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là

A. 3

,46.10

-4 (V).B. 0

,2

(mV).C. 4.10-4 (V).D. 4 (mV).

Câu 16.

Một khung dây phẳng, diện tích 25 (cm2) gồm 10 vòng dây, khung dây được đặt trong từ trường có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung và có độ lớn tăng dần từ 0 đến 2,4.10-3 (T) trong khoảng thời gian 0,4 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian có từ trường biến thiên là:

A. 1

,5.10

-2 (mV).B. 1

,5.10

-5 (V).C. 0

,15

(mV).D. 0

,15

(

V).

Câu 17.

Một khung dây cứng, đặt trong từ trường tăng dần đều và có phương, chiều như hình vẽ.

Dòng điện cảm ứng trong khung có chiều

8312156985

I

A

I

B

I

C

I

D

00

I

A

I

B

I

C

I

D

Dạng 2.

Suất điện động cảm ứng trong một đoan dây dẫn chuyển động

Câu 1.

Nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng trong thanh dây dẫn chuyển động trong từ trường là:

A. Lực hoá học tác dụng lên các êlectron làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu

kia

của thanh.

B. Lực Lorenxơ tác dụng lên các êlectron làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu

kia

của thanh.

C. Lực ma sát giữa thanh và môi trường ngoài làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu

kia

của thanh.

D. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không có dòng điện đặt trong từ trường làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu

kia

của thanh.

Câu 2.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đặt bàn

tay

trái hứng các đường sức từ, ngón tay cái choãi ra 900 hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó.

B. Đặt bàn

tay

phải hứng các đường sức từ, ngón tay cái choãi ra 900 hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó.

C. Đặt bàn tay phải hứng các đường sức từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó.

D. Đặt bàn tay trái hứng các đường sức từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó.

Câu 3.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Một thanh dây dẫn chuyển động thẳng đều trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc

theo

một đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.

B. Một thanh dây dẫn chuyển động dọc

theo

một đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.

C. Một thanh dây dẫn chuyển động cắt các đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.

D. Một thanh dây dẫn chuyển động

theo

một quỹ đạo bất kì trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo các đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.

Câu 4.

Máy phát điện hoạt động

theo

nguyên tắc dựa trên:

A. hiện tượng

mao

dẫn.

B. hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. hiện tượng điện phân.

D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Câu 5.

Một thanh dây dẫn dài 20 (cm) chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có B = 5.10-4 (T).

Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh, vuông góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn 5 (m/s).

Suất điện động cảm ứng trong thanh là

A. 0

,05

(V).B. 50 (mV).C. 5 (mV).D. 0

,5

(mV).

Câu 6.

Một thanh dẫn điện dài 20 (cm) được nối hai đầu của nó với hai đầu của một mạch điện có điện trở 0

,5

(Ù). Cho thanh chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0

,08

(T) với vận tốc 7 (m/s), vectơ vận tốc vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với thanh, bỏ qua điện trở của thanh và các dây nối. Cường độ dòng điện trong mạch là

A. 0,224 (A).B. 0,112 (A).C. 11

,2

(A).D. 22

,4

(A).

Câu 7.

Một thanh dẫn điện dài 40 (cm), chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0

,4

(T). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường sức từ một góc 300, độ lớn v = 5 (m/s). Suất điện động giữa hai đầu thanh là:

A. 0

,4

(V).B. 0

,8

(V).C. 40 (V).D. 80 (V).

Câu 8.

Một thanh dẫn điện dài 40 (cm), chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0

,4

(T).

Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường sức từ một góc 300.

Suất điện động giữa hai đầu thanh bằng 0

,2

(V). Vận tốc của thanh là

A. v = 0

,0125

(m/s).B. v = 0,025 (m/s).C. v = 2

,5

(m/s).D. v = 1

,25

(m/s).

Câu 9.

Một thanh dẫn điện dài 40 (cm), chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0

,4

(T). Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường sức từ một góc 300, độ lớn v = 5 (m/s). Suất điện động giữa hai đầu thanh là:

A. 0

,4

(V).B. 0

,8

(V).C. 40 (V).D. 80 (V).

Dạng 3.

Dòng điên Fu-cô

Câu 1.

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện cảm ứng được sinh ra trong khối vật dẫn khi chuyển động trong từ trường hay đặt trong từ trường biến đổi

theo

thời gian gọi là dòng điện Fucô.

B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

C. Dòng điện Fucô được sinh ra khi khối

kim

loại chuyển động trong từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động của khối kim loại đó.

D. Dòng điện Fucô chỉ được sinh ra khi khối vật dẫn chuyển động trong từ trường, đồng thời toả nhiệt làm khối vật dẫn nóng lên.

Câu 2.

Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối

kim

loại, người ta thường:

A. chia khối

kim

loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

B. tăng độ dẫn điện cho khối

kim

loại.

C. đúc khối

kim

loại không có phần rỗng bên trong.

D. sơn phủ lên khối

kim

loại một lớp sơn cách điện.

Câu 3.

Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô sẽ xuất hiện trong:

A. Bàn là điện.B. Bếp điện.C. Quạt điện.D. Siêu (ấm) điện.

Câu 4.

Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong:

A. Quạt điện.B. Lò

vi

sóng.C. Nồi cơm điện.D. Bếp từ.

Câu 5.

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Sau khi quạt điện hoạt động, ta thấy quạt điện bị nóng lên. Sự nóng lên của quạt điện một phần là do dòng điện Fucô xuất hiện trong lõi sắt của của quạt điện gây ra.

B. Sau khi siêu điện hoạt động, ta thấy nước trong siêu nóng lên. Sự nóng lên của nước chủ yếu là do dòng điện Fucô xuất hiện trong nước gây ra.

C. Khi dùng lò

vi

sóng để nướng bánh, bánh bị nóng lên. Sự nóng lên của bánh là do dòng điện Fucô xuất hiện trong bánh gây ra.

D. Máy biến thế dùng trong gia đình khi hoạt động bị nóng lên. Sự nóng lên của máy biến thế chủ yếu là do dòng điện Fucô trong lõi sắt của máy biến thế gây ra.

Dạng 4.

Hiện tượng tự cảm

Câu 1.

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.

Câu 2.

Đơn vị của hệ số tự cảm là

A. Vôn (V).B. Tesla (T).C. Vêbe (Wb).D. Henri (H).

Câu 3.

Biểu thức tính suất điện động tự cảm là

A.

B. e = L.IC. e = 4

.

10-7.n2.VD.

Câu 4.

Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

A.

B. L = e.IC. L = 4

.

10-7.n2.VD.

Câu 5.

Dòng điện qua một ống dây giảm đều theo thời gian từ I1 = 1

,2

(A) đến I2 = 0,4 (A) trong thời gian 0,2 (s). Ống dây có hệ số tự cảm L = 0

,4

(H). Suất điện động tự cảm trong ống dây là:

A. 0

,8

(V).B. 1

,6

(V).C. 2

,4

(V).D. 3

,2

(V).

Câu 6.

Dòng điện qua ống dây tăng dần theo thời gian từ I1 = 0

,2

(A) đến I2 = 1,8 (A) trong khoảng thời gian 0,01 (s). Ống dây có hệ số tự cảm L = 0

,5

(H). Suất điện động tự cảm trong ống dây là:

A. 10 (V).B. 80 (V).C. 90 (V).D. 100 (V).

Câu 7.

Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0

,1

(H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 (A) về 0 trong khoảng thời gian là 4 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là

A. 0

,03

(V).B. 0

,04

(V).C. 0

,05

(V).D. 0

,06

(V).

Câu 8.

Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0

,1

(H), cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 0 đến 10 (A) trong khoảng thời gian là 0,1 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là

A. 0

,1

(V).B. 0

,2

(V).C. 0

,3

(V).D. 0

,4

(V).

Câu 9.

Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang của ống là 10 (cm2) gồm 1000 vòng dây.

Hệ số tự cảm của ống dây là:

A. 0,251 (H).B. 6

,28.10

-2 (H).C. 2

,51.10

-2 (mH).D. 2

,51

(mH).

4810125125095

I(

A)

5

O 0

,05

t(s)

00

I(

A)

5

O 0

,05

t(s)

Câu 10.

Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/mét.

Ống dây có thể tích 500 (cm3).

Ống dây được mắc vào một mạch điện.

Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi

theo

thời gian như đồ thị hình bên. Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm 0

,05

(s) là

A. 0 (V).B. 5 (V).C. 100 (V).D. 1000 (V).

Dạng 5.

Năng lượng từ trường

Câu 1.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây tồn tại một năng lượng dưới dạng năng lượng điện trường.

B. Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây tồn tại một năng lượng dưới dạng cơ năng.

C. Khi tụ điện được tích điện thì trong tụ điện tồn tại một năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường.

D. Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây tồn tại một năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường.

Câu 2.

Năng lượng từ trường trong cuộn dây khi có dòng điện chạy qua được xác định

theo

công thức:

A.

B.

C. w =

D. w =

Câu 3.

Mật độ năng lượng từ trường được xác định

theo

công thức:

A.

B.

C. w =

D. w =

Câu 4.

Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0

,01

(H), có dòng điện I = 5 (A) chạy ống dây. Năng lượng từ trường trong ống dây là

A. 0,250 (J).B. 0,125 (J).C. 0,050 (J).D. 0,025 (J).

Câu 6.

Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0

,01

(H). Khi có dòng điện chạy qua ống, ống dây có năng lượng 0

,08

(J). Cường độ dòng điện trong ống dây bằng:

A. 2

,8

(A).B. 4 (A).C. 8 (A).D. 16 (A).

Câu 7.

Một ống dây dài 40 (cm) có tất cả 800 vòng dây.

Diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10 (cm2).

Ống dây được nối với một nguồn điện, cường độ dòng điện qua ống dây tăng từ 0 đến 4 (A).

Nguồn điện đã cung cấp cho ống dây một năng lượng là:

A. 160

,8

(J).B. 321

,6

(J).C. 0,016 (J).D. 0,032 (J).

Tin tức vật lý

Lược sử âm thanh
28/02/2021
Sóng âm: 13,7 tỉ năm trước Âm thanh có nguồn gốc từ rất xa xưa, chẳng bao lâu sau Vụ Nổ Lớn tĩnh lặng đến chán ngắt.
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Khoảng năm 250 tCN. “Đồng hồ nước Ktesibios quan trọng vì nó đã làm thay đổi mãi mãi sự hiểu biết của chúng ta về một
Tic-tac-toe
05/12/2020
Khoảng 1300 tCN   Các nhà khảo cổ có thể truy nguyên nguồn gốc của “trò chơi ba điểm một hàng” đến khoảng năm 1300
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Các nhà thiên văn vật lí đang kết hợp nhiều phương pháp để làm hé lộ các bí mật của một số vật thể lạ lùng nhất
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020
Khám phá Hải Vương tinh 1846 John Couch Adams (1819–1892), Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811–1877), Johann Gottfried Galle (1812–1910) “Bài
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 95)
04/09/2020
Các định luật Kirchhoff về mạch điện 1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) Khi vợ của Gustav Kirchhoff, Clara, qua đời, nhà vật
Lực nâng từ tách biệt tế bào sống với tế bào chết
27/08/2020
Một kiểu lực nâng từ có thể tách các tế bào sống với tế bào chết mà không làm thay đổi hay làm hỏng chúng. Quá trình có

Diode phát quang và giải Nobel Vật lí 2014 – Phần 1 Cách dựng ảnh tạo bởi gương và thấu kính Jean-Baptiste Biot (1774-1862) và nghiên cứu ánh sáng phân cực
Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi thử THPTQG Chuyên Thái Bình 2021 lần 3
Ngày 21/06/2021
* Bài 1: Định luật Coulomb
Ngày 21/06/2021
* Đề thi thử thpt quốc gia 2021 - Chuyên sp lần 1-có giải chi tiết
Ngày 21/06/2021
* Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai 2021
Ngày 21/06/2021
* Đề theo chuẩn cấu trúc đề minh hoạ 2021
Ngày 21/06/2021
File mới upload

Bình luận tài nguyên

Đề thi thử THPTQG Thị xã Quảng Trị online ngày 17 tháng 06 năm 2021 lần 2
User Trần Tuệ Gia 22 - 06

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương 2021 lần 2
User Trần Tuệ Gia 21 - 06

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 2021 lần 3
User Trần Tuệ Gia 21 - 06

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Thi online ngày 17 tháng 06 năm 2021
User Trần Tuệ Gia 21 - 06

Đề thi thử THPTQG Nguyễn Khuyến Lê Thánh Tông Tp. Hồ Chí Minh Thi online ngày 20 tháng 06 năm 2021
User Trần Tuệ Gia 21 - 06


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (232)