Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > TỪ TRƯỜNG

TỪ TRƯỜNG

* Nguyễn Vi Tuấn - 2,439 lượt tải

Chuyên mục: Từ trường và Cảm ứng điện từ

Để download tài liệu TỪ TRƯỜNG các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu TỪ TRƯỜNG , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
16 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Nguyễn Vi Tuấn
Ngày cập nhật: 19/01/2018
Tags: TỪ TRƯỜNG
Ngày chia sẻ:
Tác giả Nguyễn Vi Tuấn
Phiên bản 1.0
Kích thước: 1,104.99 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu TỪ TRƯỜNG là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

CHƯƠNG: TỪ TRƯỜNG

LÝ THUYẾT

19 TÖØ

TRÖÔØNG

I. Nam chaâm

+ Moãi nam chaâm coù hai cöïc: baéc vaø nam.

+ Caùc cöïc cuøng teân cuûa nam chaâm ñaåy nhau, caùc cöïc khaùc teân huùt nhau.

+ Một kim

nam châm để tự do thì luôn chỉ hướng bắc-nam của Trái Đất.

II

. Daây

daãn coù doøng ñieän

+ Doøng ñieän coù theå taùc duïng löïc leân nam chaâm.

+ Nam chaâm coù theå taùc duïng löïc leân doøng ñieän.

+ Hai doøng ñieän coù theå taùc duïng vôùi nhau.

Keát luaän: löïc töông taùc giöõa nam chaâm vôùi nam chaâm, nam chaâm vôùi doøng ñieän, doøng ñieän vôùi doøng ñieän goïi laø löïc töø. Do ñoù nam chaâm vaø doøng ñieän coù töø tính.

Löïc töø giöõa hai doøng ñieän cuøng chieàuLöïc töø giöõa hai doøng ñieän ngöôïc chieàu

386715098425

I1

I2

0

I1

I2

38100050800

I1

I2

I1

I2

III. Töø tröôøng

1. Ñònh nghóa

Töø tröôøng laø moät daïng vaät chaát toàn taïi trong khoâng gian maø bieåu hieän cuï theå laø söï xuaát hieän cuûa cuûa löïc töø taùc duïng leân moät doøng ñieän hoặc moät nam chaâm ñaët trong noù.

2. Höôùng cuûa töø tröôøng

Qui öôùc: Höôùng cuûa töø tröôøng taïi moät ñieåm laø höôùng Nam – Baéc cuûa

kim

nam chaâm nhoû naèm caân baèng taïi ñieåm ñoù.

IV. Ñöôøng söùc töø

Ñònh nghóa

Ñöôøng söùc töø laø nhöõng veõ trong khoâng gian coù töø tröôøng, sao cho tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm coù höôùng truøng vôùi höôùng cuûa töø tröôøng taïi ñoù.

714375101600

Caùc tính chaát cuûa ñöôøng söùc töø

- Qua moãi ñieåm trong khoâng gian chæ veõ ñöôïc moät ñöôøng söùc.

- Caùc ñöôøng söùc laø nhöõng ñöôøng cong kheùp kín hoaëc voâ haïn ôû hai ñaàu.

- Chieàu cuûa döôøng söùc tuaân

theo

quy taéc ra baéc vaøo nam hoaëc quy taéc baøn tay traùi.

- Quy öôùc veõ ñöôøng söùc töø mau (daøy) ôû nôi coù töø tröôøng maïnh vaø thöa nôi coù töø tröôøng yeáu.

V. Töø tröôøng Traùi Ñaát

4800600-3810000Töø tröôøng Traùi Ñaát ñöôïc coi nhö moät löôõng cöïc töø tröôøng, vôùi moät cöïc gaàn cöïc baéc ñòa lyù vaø cöïc

kia

gaàn cöïc nam ñòa lyù. Moät ñöôøng thẳng töôûng töôïng noái hai cöïc taïo thaønh moät goùc khoaûng 11

,30

so vôùi truïc quay cuûa Traùi Ñaát.

Treân maët ñaát cöôøng ñoä töø tröôøng vaøo khoaûng töø 25 ñeán 65 micro tesla.

Töø tröôøng Traùi Ñaát coù taùc duïng ñeán haøng chuïc ngaøn km trong vuõ truï vaø ñöôïc goïi laø Töø quyeån.

Töø quyeån cuûa Traùi Ñaát cuøng vôùi khí quyeån chaën caùc doøng haït tích ñieän, baûo veä söï soáng treân Traùi Ñaát.

20 LÖÏC

TÖØ. CAÛM ÖÙNG TÖØ

I. Löïc töø

1. Töø tröôøng ñeàu

Töø tröôøng ñeàu laø töø tröôøng maø ñaëc tính cuûa noù gioáng nhau taïi moïi ñieåm; caùc ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng thaúng song song, cuøng chieàu vaø caùch ñeàu nhau.

43230809144000Löïc töø do töø tröôøng ñeàu taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn mang doøng ñieän

Löïc töø taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn mang doøng ñieän ñaët trong töø tröôøng ñeàu coù phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc töø vaø vuoâng goùc vôùi ñoaïn daây daãn, coù ñoä lôùn phuï thuoäc vaøo töø tröôøng vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chay qua daây daãn.

II. Caûm öùng töø

1. Caûm öùng töø

Caûm öùng töø taïi moät ñieåm trong töø tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñoä maïnh yeáu cuûa töø tröôøng vaø ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa löïc töø taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn mang doøng dieän ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng caûm öùng töø taïi ñieåm ñoù vaø tích cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø chieàu daøi ñoaïn daây daãn ñoù.

B =

2. Ñôn vò caûm öùng töø

Trong heä SI ñôn vò caûm öùng töø laø tesla (T). 1T =

3. Veùc tô caûm öùng töø

Veùc tô caûm öùng töø

taïi moät ñieåm:

+ Coù höôùng truøng vôùi höôùng cuûa töø tröôøng taïi ñieåm ñoù.

4314825567055

I

M1

M2

00

I

M1

M2

+ Coù ñoä lôùn laø: B =

4. Bieåu thöùc toång quaùt cuûa löïc töø

Löïc töø

taùc duïng leân phaàn töû doøng ñieän

ñaët trong töø tröôøng ñeàu coù caûm öùng töø

:

+ Coù ñieåm ñaët taïi trung ñieåm cuûa l;

+ Coù phöông vuoâng goùc vôùi

vaø

;

+ Coù chieàu tuaân theo qui taùc baøn tay traùi;

+ Coù ñoä lôùn F = I.l.B.sinα

4316095165100Trong ñoù:

F: lực từ (N)

I: cöôøng ñoä doøng ñieän (A)

l

: ñoä daøi day daãn (m)

B: caûm öùng töø (T)

:

goùc

hôïp giöõa vecto caûm öùng töø vaø chieàu doøng ñieän

Quy tắc bàn tay trái :

- Xoè bàn

tay

trái sao cho đường sức từ xuyên qua lòng bàn tay.

- Chiều từ cổ

tay

đến ngón giữa chỉ chiều dòng điện.

- Ngón cái choải ra 900 chỉ chiều lực từ.

21 TÖØ

TRÖÔØNG DOØNG ÑIEÄN TRONG DAÂY DAÃN COÙ HÌNH DAÏNG ÑAËC BIEÄT

3679190346075

O

r

M

I

00

O

r

M

I

I. Töø tröôøng cuûa doøng dieän chaïy trong daây daãn thaúng daøi

Ñöôøng söùc laø nhöõng ñöôøng troøn ñoàng taâm, naèm trong maët phaúng vuoâng goùc vôùi daây daãn, coù chieàu tuaân

theo

quy taéc naém tay phaûi.

Cảm ứng từ tại điểm M có:

+ Phương:

+ Chieàu:

+ Ñoä

lôùn :

Trong ñoù:

4194810177165I:

45580306985

I

00

I

r

:

Quy taéc naém

tay

phaûi:

- Ñaêt ngoùn

tay

caùi song song, chæ theo chieàu doøng ñieän.

- Boán ngoùn

tay

khum laïi chæ chieàu ñöôøng söùc töø.

II. Töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn uoán thaønh voøng troøn

Ñöôøng söùc ñi qua taâm voøng daây laø ñöôøng thaêng voâ haïn, caùc ñöôøng söùc coøn laïi laø nhöõng ñöôøng cong kheùp kín.

Chieàu cuûa ñöôøng söùc ñi vaøo maêt baéc, ñi ra maët nam cuûa voøng daây.

Cảm ứng từ tại tâm của khung dây điện tròn:

+

phương

:

+ Chiều:

+ Ñoä lôùn caûm öùng töø taïi taâm O cuûa voøng daây:

B = 2.10-7

3276600-15240000Trong ñoù:

N:

I:

R:

Maët nam – bắc cuûa voøng daây:

- Maët voøng daây coù doøng ñieän chaïy cuøng chieàu

kim

ñoàng hoà laø maët nam cuûa voøng daây (töø tröôøng ñi vaøo).

- Maët voøng daây coù doøng ñieän chaïy ngöôïc chieàu

kim

ñoàng hoà laø maët baéc cuûa voøng daây (töø tröôøng ñi ra).

Töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong oáng daây daãn hình truï

333375034480500

Töø tröôøng trong loøng oáng daây coù doøng ñieän laø töø tröôøng ñeàu.

Chieàu cuûa ñöôøng söùc xaùc ñònh

theo

maët nam baéc cuûa voøng daây.

Ñoä lôùn caûm öùng töø trong loøng oáng daây:

B = 4.10-7

I = 4.10-7nI

N: tổng số vòng dây

l

: chiều dài hình trụ

n=

: số vòng dây quấn trên một đơn vị dài của lõi.

4. Töø tröôøng cuûa nhieàu doøng ñieän

22 LỰC LO-REN-XƠ

I. Löïc Lo-ren-xô

1. Ñònh nghóa löïc Lo-ren-xô

508698518732500359092518732500 Moïi haït mang ñieän tích q chuyeån ñoäng vôùi vaän toác

trong moät töø tröôøng coù caûm öùng

töø

, ñeàu chòu taùc duïng cuûa löïc töø.

Löïc naøy ñöôïc goïi laø löïc Lo-ren-xô.

+ Coù phöông:

+ Coù chieàu

theo

qui taéc baøn tay traùi:

+ Coù ñoä lôùn: f = |q0|vBsinα

Trong

đó:

48672752286000II. Chuyeån ñoäng cuûa haït ñieän tích trong töø tröôøng ñeàu

Neáu moät ñieän tích bay vaøo khoâng gian töø tröôøng ñeàu

theo

phöông vuoâng goc vôùi ñöôøng söùc thì seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng vôùi quyõ ñaïo troøn.

R =

Giaûi thích:

+ Löïc Lorenzt luoân vuoâng goùc vôùi

neân quyõ ñaïo phaûi laø ñöôøng troøn.

+ Löïc Lorenzt ñoùng vai troø löïc höôùng taâm:

BÀI TẬP TỰ LUẬN

5410200-635

e

e

I. LỰC TỪ

Baøi 1.

Haõy xaùc định caùc ñaïi löôïng coøn thieáu

2762250172720

I

c

.

I

c

.

135255032385

I

b

.

0

I

b

.

-5016583820

a

.

I

00

a

.

I

422910055880

d

00

d

4122420172085

h

I

00

h

I

5721985137795

i

00

i

1788160106680

g

I

00

g

I

13081056515

f

I

f

I

Bài 2.

Đoạn dòng điện MN đặt trong mặt phẳng chứa các đường sức từ của một từ trường đều ở các vị trí khác nhau.

trường

hợp nào lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN:

a. Lớn nhất.

b. Nhỏ nhất.

c. Có hướng ngược nhau.

5038725150495

M

I

N

c

.

00

M

I

N

c

.

2752725150495

N

M

I

b

.

00

N

M

I

b

.

d. Có độ lớn bằng nhau.

15113047625

N

M

I

a

.

00

N

M

I

a

.

244475144780

N

M

I

d

.

00

N

M

I

d

.

298196028575

M

N

I

e

.

1200

00

M

N

I

e

.

1200

Bài 3.

Một đoạn dây dẫn dài 5cm dặt trong từ trường đều và vuông gốc với vecto cảm ứng từ.

Dòng điện qua dây có cường độ 0,75A.

Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-3N.

Hãy xác định cảm ứng từ của từ trường.

Đs: 0,08T

4746625207645

M

N

M

N

Bài 4.

Đoạn dây MN mang dòng điện đặt trong từ trường đều.

Dòng điện và các đường sức từ đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ.

Cho biết cảm ứng từ là 0,5T, MN dài 6cm và cường độ dòng điện qua MN là 5A.

a. Hãy xác định chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN (dùng kí hiệu

hay

)

b. Tính góc hợp bởi MN và vecto cảm ứng từ nếu lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện là 0,075N.

Bài 5

.

Phần tử dòng điện

nằm trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng.

Phải đặt

như thế nào để cho lực từ

a. Nằm ngang?

b. Bằng không?

Bài 6.

Phần tử dòng điện

được treo nằm ngang trong một từ trường đều.

hướng

và độ lớn cảm ứng từ B phải như thế nào để lực từ cân bằng với trọng lực

của phần tử dòng điện? cho một khung dây dẫn hình chữ nhật, kích thước 30cm x 20cm, trong có dòng điện I=5A; khung được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng chứa khung và có độ lớn B=0,1T.

hãy

xác định:

a

. lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung.

b

. lực tổng hợp của các lực từ ấy.

Bài 7.

Một thanh kim loại MN có chiều dài l, khối lượng m được treo bằng hai dây kim loại cứng AM, CN cùng độ dài trong một từ trường đều, cảm ứng từ B có hướng đi lên hợp với phương thẳng đứng góc

.

Lúc đầu hai dây treo AM và CN thẳng đứng.

Sau đó cho dòng điện cường độ I chạy vào MN.

Hãy xác định góc lệch giữa AM và CN so với phương thẳng đứng. Áp dụng bằng số: l=4cm; m=4g; B=0,1T; I=10A; trường hợp 1 khi góc

=900, trường hợp 2 khi

góc

.

462915033655

I2

I1

I2

I3

C

00

I2

I1

I2

I3

C

Bài 8.

Một dây dẫn uốn thành một khung dây có dạng tam giác vuông AMN như trên hình. Đặt khung dây vào một từ trường đều, cảm ứng từ

song song với cạnh

AN

và hướng từ trái sang phải.

Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ.

Tính lực từ tác dụng lên các cạnh tam giác.

Áp dụng bằng số: AM=8cm, AN=6cm, B=3.10-3T. I=5A

đs

: FNA=0 FMA=1,2.10-3N FMN=1,2.10-3N

4642485118110

N

M

00

N

M

Bài 8.

Một thanh nhôm MN dài 1,6m, khối lượng 0,2kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt nằm ngang.

Từ trường có hướng như hình.

Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là

= 0

,4

; B=0,05T.

a.Thỏi

thanh nhôm chuyển động như thế nào?

b. Tính cường độ dòng điện trong thanh nhôm.

Coi rằng trong khi chuyển động, điện trở của mạch điện không đổi.

Lấy g=10m/s2.

đs

: I=10A

Bài 9.

Một khung dây tròn bán kính 10cm gồm 50 vòng.

Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ 10A chạy qua.

Khung dây đặt trong từ trường đều, đường sức từ song song với mặt phẳng khung, B=0,2T.

Hỏi momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung?

đs

: M= 3,14N.m

Bài 10.

Một khung dây tròn bán kính 5cm gồm 75 vòng được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25T.

Mặt phẳng của khung hợp với đường sức từ góc 600.

Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung.

Cho biết mỗi vòng dây có dòng điện 8A chạy qua.

đs

: M=0,59N.m

4523740181610

M

N

00

M

N

Bài 11.

Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l, khối lượng của một đơn vị dài của dây là D= 0,04kg/m. Dây được treo bằng hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ

vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo, B= 0,04T.

Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây treo.

a. Xác định chiều dòng điện và độ lớn của I để lực căng của các dây bằng không.

b. Cho

MN = 25cm, I= 16A có chiều từ N đến M. tính lực căng của mỗi dây.

II. BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN

Bài 1.

Dòng điện cường độ

I chạy

trong dây dẫn thẳng dài gây ra từ trường, xét cảm ứng từ tại M ( hình a và b). Hướng của từ trường tại M được xác định bởi vecto nào,

hay

?

390099572477

M

b

.

0

M

b

.

M

a

M

a

Bài 2.

Hãy xác định hướng của từ trường tại các điểm

M

P

N

a

.

O

C

D

b

.

D

E

c

.

M

P

N

a

.

O

C

D

b

.

D

E

c

.

Bài 3.

Trong miền nào cảm ứng từ của hai dòng điện I1, I2 cùng hướng?

3771900113030

a

b

c

d

Hình 2

0

a

b

c

d

Hình 2

 

 

a

 

b

 

c

 

 

d

Hình 1

 

 

a

 

b

 

c

 

 

d

Hình 1

Bài 4.

Biết cảm ứng từ tại các điểm có chiều như hình.

hãy

xác định chiều dòng điện.

4972050135890

e

00

e

364807531115

d

00

d

251460040640

c

00

c

116014535560

b

00

b

9842542545

a

a

Bài 5.

Hãy xác định chiều lực từ tác dụng lên từng dây dẫn mang dòng điện.

3448050-3175

b

.

00

b

.

a

.

a

.

Bài 6.

Ống dây điện bị hút về phía thanh nam châm như hình.

Hãy chỉ rõ cực của thanh nam châm.

I

I

Bài 7.

Một dây dẫn thẳng dài vô hạn, cho dòng điện có cường độ 2A chạy qua.

Xác định vecto cảm ứng từ tại vị trí N cách dây này 4cm.

Bài 8.

Đoạn MN biểu diễn một

tia

lửa điện tử, trong đó các electron chuyển động theo chiều mũi tên.

Hỏi chiều của vecto cảm ứng từ tại P.

224790060960

M

N

P

00

M

N

P

5362575107950

N

M

I

N

M

I

Bài 7.

Một dòng điện có cường độ I=5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Xác định cảm ứng từ tại hai điểm M,N. Cho biết M,N và dòng điện nằm trên mặt phẳng hình vẽ và M,N cách dòng điện một đoạn d= 4cm.

đs

: 2,5.10-5T

5187315319405

I3

I1

00

I3

I1

Bài 8.

Cảm ứng từ của một dòng điện thẳng tại điểm N cách dòng điện 2,5cm bằng 1

,8.10

-5T.

Tính cường độ dòng điện.

đs

: 2,25A

Bài 9.

Dòng điện điện thẳng I1 được đặt vuông góc với mặt phẳng của dòng điện tròn I2 và đi qua tâm I2.

Hỏi lực từ tác dụng lên I2?

Suy ra lực từ tác dụng lên I1.

Bài 10.

Cho dòng điện có cường độ I = 0,15A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây B=35.10-5T.

Ống dây dài 50cm. Tính số vòng dây của ống dây.

đs

: 929 vòng

Bài 11.

Một khung dây tròn bán kính R= 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng dây có cường độ I=0,3A.

Tính cảm ứng từ tại tâm của khung.

đs

: 4,7.10-5T

Bài 12.

Dùng một dây đồng có phủ lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ dài 50cm, đường kính 4cm để làm một ống dây. Hỏi cho dòng điện có cường độ I=0,1A vào ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu? Biết sợi dây dùng làm ống dây dài l = 63m và các vòng dây quấn sát nhau.

đs

: B=0,126.10-3T

Bài 13.

Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ để tạo thành một ống dây.

Các vòng dây được quấn sít nhau.

hỏi

nếu cho dòng điện có cường độ 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu?

đs

: 25.10-5T

III. NGUYÊN TẮC CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG

Bài 1.

Hai dây dẫn thẳng, dài, song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Trong dây thứ nhất có dòng điện cường độ I1=3A, dây thứ hai có dòng điện cường độ I2=1,5A.

Hãy tìm những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không.

Xét hai trường hợp:

a. Hai dòng điện cùng chiều.

b

, Hai dòng điện ngược chiều.

Bài 2.

Có hai dây dẫn dài, song song mang hai dòng điện cùng cường độ 5A đi qua hai điểm A, B cách nhau 8cm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn. Xác định vecto cảm ứng từ tại điểm M nằm tại trung điểm của AB trong hai trường hợp:

a. Hai dòng điện chạy cùng chiều.

b. Hai dòng điện chạy ngược chiều.

Bài 3.

Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn có hai dòng điện I1=I2= 3A chạy ngược chiều nhau. Hai dây này cách nhau 6cm. hãy xác định vecto cảm ứng từ tại điểm:

a. N cách dây 1 đoạn 2cm và cách dây 2 đoạn 8cm.

b. M là trung điểm của đoạn thẳng vuông góc với hai dây.

Bài 4.

Hai dây dẫn song song dài vô hạn, cách nhau a=10cm trong không khí, trong đó có hai dòng điện I1=I2=5A chạy ngược nhau.

xác

định cảm ứng từ tại điểm M, biết:

a. M cách đều 2 dây một khoảng 5cm.

b. M cách dây thứ nhất 5cm và cách dây thứ hai 15cm.

c. M cách đều hai dây một đoạn a= 10cm.

d. Làm lại bài toán trên khi hai dòng điện chạy cùng chiều nhau.

Bài 5.

Hai dòng điện cường độ I1=6A, I2=9A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau được đặt trong chân không, cách nhau một khoảng a=10cm. Tìm quỹ tích những điểm tại

đó

.

492442512319000

đs

: quỹ tích là đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1: 20cm, cách I2 30cm

Bài 6.

Cho hai dòng điện cùng cường độ I1=I2=8A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, chéo nhau và vuông góc nhau, dặt trong chân không; đoạn vuông

góc chung

có chiều dài 8cm. xác định cảm ứng từ tại trung điểm M của đoạn vuông góc chung ấy.

5577840222885

00

đs

:

-1210945487680

a

00

a

Bài 7.

Ba dòng điện cùng chiều cường độ I1, I2, I3 chạy trong ba dây dẫn thẳng dài đồng phẳng song song cách đều nhau

theo

cùng một chiều.

a

. xác định lực từ tác dụng lên một đoạn của dòng ở giữa I2.

b

. nếu đổi chiều I2 thì lực đó thay đổi thế nào?

Bài 8.

505142524130

2cm

2cm

2cm

M

I3

I1

I2

00

2cm

2cm

2cm

M

I3

I1

I2

Cho ba dòng điện thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.

Khoảng cách từ điểm M đến ba dòng điện được cho trên hình.

Hãy xác định cảm ứng từ tại M trong hai trường hợp:

a. Cả ba dòng điện đều hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.

b. I1 hướng ra sau, I2 và I3 hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.

cho

I1=I2=I3= 10A.

5052695131445

O

A

B

C

I3

I1

I2

00

O

A

B

C

I3

I1

I2

đs

: a. 10-4Tb.

Bài 9.

Cho ba dòng điện thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, đi qua ba đỉnh A

,B,C

của một tam giác đều. Hãy xác định cảm ứng từ tại tâm O của tam giác trong hai trường hợp:

a. Cả ba dòng điện đều hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.

b. I1 hướng ra sau, I2 và I3 hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.

cho

biết cạnh tam giác 10cm và I1=I2=I3= 5A.

đs

: a. B=0 b.

511302087630

I1

I2

C

A

a

B

I3

D

00

I1

I2

C

A

a

B

I3

D

Bài 10.

Cho ba dòng điện thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và đi qua ba đỉnh A, B, C của một hình vuông.

Hãy xác định cảm ứng từ tại đỉnh thứ tư D của hình vuông trong hai trường hợp:

a. Cả ba dòng điện đều hướng ra phía sau mặt phẳng hình vẽ.

b. I1, I3 hướng ra phía sau còn I2 hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.

cho

biết cạnh hình vuông a= 10cm và I1=I2=I3= 5A

đs

: a.

b.

Bài 11.

Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm; bán kính một vòng là R, vòng

kia

là 2R.

Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ I chạy qua.

Xét các trường hợp sau:

a. Hai dòng điện nằm trong cùng một mặt phẳng, hai dòng điện cùng chiều.

b. Hai vòng nằm trong cùng mặt phẳng, hai dòng điện ngược chiều nhau.

c. Hai dòng điện nằm trong hai mặt phẳng vuông góc nhau.

Áp dụng: I= 10A, R=8cm.

đs

: a. 11,8.10-5T b. 3,9.10-5T c. 8,8.10-5T

IV. Lực Lorentz

Bài 1.

Hãy xác định lực lorenxo tác dụng lên điện tích trong từ trường đều, trong các trường hợp:

+

a

.

b

.

+

a

.

b

.

Bài 2.

Các điện tích đặt trong từ trường đều.

Hãy cho biết dấu của điện tích trong các trường hợp:

a

b

a

b

Bài 3.

Dưới tác dụng của từ trường đều, một điện tích chuyển động

theo

quỹ đạo tròn trong mặt phẳng vuông góc với từ trường.

Hãy xác định chiều của vecto cảm ứng từ trong các trường hợp sau.

+

O

a

.

-

O

b

.

+

O

a

.

-

O

b

.

Bài 4.

Một proton chuyển động

theo

một quỹ đạo tròn bán kính 5cm trong một từ trường đều B = 10-2T.

a. Xác định vận tốc của proton.

b. Xác định

chu

kì chuyển động của proton.

khối

lượng của proton là 1,672.10-27kg.

đs

: a. 4,785.104m/s b. 6,56.10-6s

Bài 5.

Hạt tích điện 1,0.10-6C chuyển động với vận tốc 500m/s theo đường thẳng song song với một dây dẫn thẳng dài vô hạn tại khoảng cách 100mm; trong dây có dòng điện 2A chạy theo chiều chuyển động của hạt.

Xác định hướng và độ lớn của lực từ tác dụng lên nó.

đs

: F=2.10-9N

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Từ trường không tác dụng lực lên:

A. nam châm khác đặt trong nóC. hạt mang điện chuyển động có hướng đặt trong nó

B. dây dẫn tích điện đặt trong nó D. một vòng dạy mang dòng điện đặt trong nó

Câu 2: Tương tác từ là tương tác giữa:

A. nam châm với nam châmB. dòng điện với dòng điện

C. nam châm với dòng điệnD. cả A, B và C đúng

Câu 3: Trong chân không, dòng điện I sinh ra từ trường B0. Nếu đặt dòng điện này trong môi trường đồng chất có độ từ thẩm µ thì cảm ứng từ B do dòng điện I sinh ra tính bằng công thức:

A. B = B0/ µB. B = µ2. B0C. B = B0/ µ2D. B = µ.B0

Câu 4: Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động có hướng trong từ trường đều bằng 0 khi:

A. Hạt chuyển động song song với đường cảm ứng từ.

B. Hạt chuyển động

theo

một đường thẳng hợp với đường cảm ứng từ một góc bất kì.

540575513017500C. Hạt chuyển động

theo

một quỹ đạo tròn vuông góc với đường cảm ứng từ.

D. Hạt chuyển động vuông góc với đường cảm ứng từ.

Câu 5: Một dây dẫn thẳng dài uốn thành dạng như hình vẽ có dòng điện cường độ

I chạy qua đặt trong

không khí

. Cảm ứng từ tại tâm của vòng dây có độ lớn:

A. 2(

+1)10-7.I/RB. 2(

-1)10-7.I/RC. 2.10-7.I/R D. 2

.10-7.I/R

60090053619500Câu 6: Cho hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I chạy qua đặt trong không khí (như hình vẽ). Dây

thứ nhất

đặt trong mặt phẳng giấy, dây thứ hai đặt vuông góc với mặt phẳng giấy. Tính độ lớn vector cảm ứng từ tại điểm D. Biết các điểm ABCD tạo thành hình vuông cạnh a = 0,5m, I = 10A.

A. 40

.10-7 (T)B. 80.10-7 (T)C. 40

.10-7 (T)D. 0 (T)

Câu 7: Trong các thiết bị điện tử, những dây điện mang dòng điện bằng nhau, ngược chiều thường được cuốn lại với nhau nhằm mục đích chính là:

A. Làm tăng hiệu ứng từB. Làm giảm hiệu ứng từ

C. Làm tăng hiệu ứng điệnD. Một lí do khác

Câu 8: Ống dây có chiều dài L, có dòng điện I chạy qua thì trong lòng ống dây có cảm ứng tử B. Nếu kéo giãn cho chiều dài ống dây tăng lên 2 lần thì:

A. B tăng 2 lần B. B giảm 2 lầnC. B tăng

lầnD. B giảm

lần

Câu 9: Khung dây tròn có diện tích S, có dòng điện I chạy qua thì tại tâm vòng dây có cảm ứng tử B. Nếu giảm diện tích khung dây xuống 2 lần thì cảm ứng từ B tại tâm vòng dây sẽ:

A. B tăng 2 lầnB. B giảm 2 lầnC. B tăng

lầnD. B giảm

lần

Câu 10: Khi một hạt mang điện chuyển động vào trong một từ trường có phương vuông góc với vector vận tốc thì quỹ đạo của nó có dạng:

A. Một đường thẳngB. Một đường trònC. Một nhánh ParabolD. không xác định

Câu 11: Cho hai dây dẫn đặt song song với nhau trong cùng một mặt phẳng, mang hai dòng điện ngược chièu có cường độ lần lượt là I1 và I2. Lực do dây dẫn 2 tác dụng lên 1m chièu dài dây dẫn 1 được tính

theo

biểu thức nào sau đây?

A. F = B2I2B. F = B1I1C. F = B2I1D. F = B1I2

Câu 12: Trong công thức tính lực Lorentz F = qBvsinθ. Hãy chỉ ra câu sai trong những nhận xét sau:

A.

luôn vuông góc

với

.B.

luôn vuông góc

với

.

C.

luôn vuông góc

với

.

D.

có thể hợp với

góc tùy ý.

Câu 13: Công thức B = 2

.10-7.I/R là công thức tính cảm ứng từ do khung dây tròn sinh ra tại:

A. Tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua tâm và vuông góc với khung dây.

B. Tại một điểm bất kì trong mặt phẳng của khung dây.

C. Tại một điểm ngoài khung dây.

D. Tại tâm khung dây.

Câu 14: Một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều B. Để lực điện từ tác dụng lên dây cực tiểu thì góc α giữa dây dẫn và

phải bằng:

A. 00B. 300C. 600 D. 900

Câu 15: Khung dây MNPQ mang dòng điện I đặt trong cùng mặt phẳng với dòng điện I1 như hình vẽ.

Phát biểu nào sau đây đúng?

400558014986000

A. hai lực

làm thành một ngẫu lực.

B. hai lực

làm thành một ngẫu lực.

C. hai lực

cân bằng nhau.

573849527686000D. hai lực

cân bằng nhau.

Câu 16: Nam châm điện có cấu tạo như hình vẽ trên. Các cực N, S của nam châm lần lượt ở các vị trí:

A. A, BB. B, CC. A

,C

D. B, D

Câu 17: Cho ba dây dẫn thẳng mang dòng điện có cùng cường độ đặt vuông góc với mặt phẳng giấy tại ba vị trí A, B, C tạo thành tam giác vuông cân tại A. Hình vẽ nào sau đây xa1 định đúng phương, chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thứ ba đặt tại A?

A.B.C.D.

Câu 18: Hai dây dẫn thẳng song song, có dòng điện cùng cường độ I nhưng ngược chiều chạy qua đặt vuông góc với mặt phẳng giấy tại hai điểm A B. Dây dẫn thứ ba có cùng cường độ I chạy qua và cũg đặt vuông góc với mặt phẳng giấy.

Hải dây thứ ba phải đặt ở đâu và có chiều như thế nào để lực từ tác dụng lên nó bằng 0?

A. Trong khoảng ABB. Ngoài khoảng AB

C. Không có vị trí nàoD. Giữa AB và có chiều đi vào

Câu 19: Khung dây ABCD nằm cân bằng trong từ trường đều B nếu:

A. Cảm ứng từ

vuông góc với mặt phẳng khung dây

B. Cảm ứng từ

song song với cạnh AB

C. Cảm ứng từ

song song với cạnh AD

D. Cảm ứng từ

song song mặt phẳng khung

Câu 20: Cảm ứng từ trong lòng ống dây không phụ thuộc trực tiếp vào:

A. mật độ vòng dây cuốnB. độ từ thẩm của môi trường trong lòng ống dây

C. số vòng dâyD. cường độ dòng điện qua ống dây

Câu 21: Có bốn đoạn dây điện cùng mang dòng điện có cường độ I. Lực tác dụng lên mỗi đoạn dây có độ lớn được sắp xếp

theo

thứ tự giảm dần như thế nào?

6851653683000

A. F1 < F2 < F3 < F4B. F1 > F2 > F3 > F4C. F1 = F2 = F3 = F4 D. F4 < F1 < F2 < F3

3733165-1397000Câu 22: Nhận xét nào đúng lực do từ trường B1 và B2

tác

dụng lên 1m chiều dài dây điện mang dòng điện I

A. F1 = 2F2B. F2 = 2F1

C. F1 = F2D. F1 =

F2

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* GIAO THOA SÓNG CƠ
Ngày 18/09/2020
* Bài tập Hiệu điện thế - Công lực điện
Ngày 18/09/2020
* Bài toán Liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo
Ngày 18/09/2020
* Tương tác tĩnh điện
Ngày 18/09/2020
* FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM
Ngày 15/09/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 11
Ngày 23/09/2019
* 15 Vấn Đề Cốt Lỏi - Dao Động Cơ 2019 - Giải Chi Tiết
Ngày 27/09/2018
* 250 câu tổng hợp điện xoay chiều từ các trường chuyên
Ngày 28/09/2013
* FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10
Ngày 23/09/2019
* 250 bài dao động cơ hay và khó
Ngày 27/09/2013
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Phiên bản mới nhất và hay nhất 2020

Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (152)