Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > 40 câu dao động cơ

40 câu dao động cơ

* NGOCANHDEPTRAI - 759 lượt tải

Chuyên mục: Dao động cơ

Để download tài liệu 40 câu dao động cơ các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu 40 câu dao động cơ , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 

VXV ► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Cùng mục: Dao động cơ

650 Bài tập VẬN DỤNG Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1
2000 câu Dao động cơ - Full đáp án

2000 câu Dao động cơ - Full đáp án

5 lượt tải về

Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

Ngày tải lên: 12/08/2022

450 Bài tập VẬN DỤNG CAO Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1 
330 Bài tập VẬN DỤNG CAO Dao động cơ Điểm 8,9,10 Trong Đề thi thử THPTQG (Phần 1)
500 Bài tập VẬN DỤNG Dao động cơ Trong Đề thi thử THPTQG (Phần 1)

500 Bài tập VẬN DỤNG Dao động cơ Trong Đề thi thử THPTQG (Phần 1)

146 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

Ngày tải lên: 08/07/2022

800 Câu hỏi Lý thuyết Chọn lọc Dao động cơ Điểm 8,9,10 Trong Đề thi thử THPTQG (Phần 1)
Dao động cơ

Dao động cơ

270 lượt tải về

Tải lên bởi: TNH

Ngày tải lên: 23/06/2022

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TỪ ĐỀ THI

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TỪ ĐỀ THI

310 lượt tải về

Tải lên bởi: Huỳnh Thúy

Ngày tải lên: 23/06/2022

Cùng chia sẻ bởi: NGOCANHDEPTRAI

Đề ôn cấp tốc năm 2019-2020- Tháng 2

Đề ôn cấp tốc năm 2019-2020- Tháng 2

277 lượt tải về

Tải lên bởi: NGOCANHDEPTRAI

Ngày tải lên: 22/02/2020

Máy biến áp - Truyền tải diện năng 2017

Máy biến áp - Truyền tải diện năng 2017

1,137 lượt tải về

Tải lên bởi: NGOCANHDEPTRAI

Ngày tải lên: 21/10/2017

Bài tập Dao động cơ 2017

Bài tập Dao động cơ 2017

1,022 lượt tải về

Tải lên bởi: NGOCANHDEPTRAI

Ngày tải lên: 21/10/2017

Phương pháp giản đồ véc tơ trong điện xoay chiều 2018

Phương pháp giản đồ véc tơ trong điện xoay chiều 2018

1,542 lượt tải về

Tải lên bởi: NGOCANHDEPTRAI

Ngày tải lên: 10/09/2017

Đề thi lần 2-2017

Đề thi lần 2-2017

391 lượt tải về

Tải lên bởi: NGOCANHDEPTRAI

Ngày tải lên: 10/09/2017

Kiểm tra ôn tập lân 1- 2018

Kiểm tra ôn tập lân 1- 2018

626 lượt tải về

Tải lên bởi: NGOCANHDEPTRAI

Ngày tải lên: 10/09/2017

Đề thi thử lần 1 tháng 3-2017

Đề thi thử lần 1 tháng 3-2017

851 lượt tải về

Tải lên bởi: NGOCANHDEPTRAI

Ngày tải lên: 17/02/2017

Ôn tập 30 phút 30 câu đầu

Ôn tập 30 phút 30 câu đầu

691 lượt tải về

Tải lên bởi: NGOCANHDEPTRAI

Ngày tải lên: 29/06/2016

13 Đang tải...
Chia sẻ bởi: NGOCANHDEPTRAI
Ngày cập nhật: 12/09/2015
Tags: 40 câu, dao động cơ
Ngày chia sẻ:
Tác giả NGOCANHDEPTRAI
Phiên bản 1.0
Kích thước: 74.69 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu 40 câu dao động cơ là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

CAÙC CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM (PHAÀN DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC)

Caâu 51: Moät vaät M chuyeån ñoäng troøn ñeàu vôùi vaän toác goùc ω coù hình chieáu x leân moät ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng quó ñaïo laø OP. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø

sai :

A. x tuaân

theo

qui luaät hình sin hoaëc cosin ñoái vôùi thôøi gian

B. Thôøi gian

Δt

maø M chuyeån ñoäng baèng thôøi gian P chuyeån ñoäng

C. Vaän toác trung bình cuûa M baèng vaän toác trung bình cuûa P trong cuøng thôøi gian

Δt

D. Taàn soá goùc cuûa P baèng vaän toác goùc cuûa M

Caâu 52: Xeùt hai con laéc: loø xo vaø con laéc ñôn. Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø

sai :

A. Con laéc ñôn vaø con laéc loø xo ñöôïc coi laø heä dao ñoäng töï do neáu caùc löïc ma saùt taùc

duïng

vaøo heä laø khoâng ñaùng keå

B. Con laéc ñôn laø dao ñoäng ñieàu hoøa khi bieân ñoä goùc laø nhoû vaø ma saùt beù

C. Chu kyø con laéc ñôn phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa vaät treân traùi ñaát vaø nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng

D. Ñònh luaät Hookes (Huùc) ñoái vôùi con laéc loø xo ñuùng trong moïi giôùi haïn ñaøn hoài cuûa loø xo

Caâu 53: Moät vaät khoái löôïng m = 400g treo vaøo 1 loø xo ñoä cöùng K = 160N/m. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa

theo

phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä 10cm. Vaän toác cuûa vaät taïi trung ñieåm cuûa vò trí caân baèng vaø vò trí bieân coù ñoä lôùn laø:

A.

m/s B. 20

cm/s C. 10

cm/s D. 20

cm/s

Caâu 54: Xeùt con laéc loø xo coù phöông trình dao

ñoäng :

x = Acos(ωt +

). Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø

sai :

A. Taàn soá goùc laø ñaïi löôïng xaùc ñònh

pha

dao ñoäng

B. Taàn soá goùc laø goùc bieán thieân trong 1 ñôn vò thôøi gian

C.

Pha

dao ñoäng laø ñaïi löôïng xaùc ñònh traïng thaùi dao ñoäng cuûa vaät vaøo thôøi ñieåm t

D. Li ñoä con laéc vaø gia toác töùc thôøi laø 2 dao ñoäng ngöôïc

pha

Caâu 55: Moät con laéc loø xo dao ñoäng

theo

phöông ngang vôùi chieàu daøi quó ñaïo laø 14cm, taàn soá goùc

2π (rad/s).

Vaän toác khi

pha

dao ñoäng baèng π/3 rad laø:

A. 7π cm/s B. 7π

cm/s C. 7π

cm D. 7π/

cm/s

Caâu 56: Moät loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m = 100g, ñoä cöùng K = 25 N/m, laáy g = 10 m/s2.

Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng.

Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình:

x =

4cos(

5πt + π/3) cm. Thôøi ñieåm luùc vaät qua vò trí loø xo bò giaõn 2 cm laàn ñaàu tieân laø:

A. 1/30 s B. 1/25sC. 1/15s D. 1/5s

Caâu 57: Moät loø xo treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m = 100g, ñoä cöùng K = 25 N/m, laáy g = 10 m/s2.

Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng.

Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình:

x =

4cos(

5πt + π/3) cm. Löïc phuïc hoài ôû thôøi ñieåm loø xo bò giaõn 2 cm coù cöôøng ñoä:

A. 1 N B. 0

,5

N C. 0,25N D. 0,1 N

Caâu 58: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, treo vaøo moät ñieåm coá ñònh, coù chieàu daøi töï nhieân l0. Khi treo vaät m1 = 0

,1

kg thì noù daøi l1 = 31 cm. Treo theâm moät vaät m2=100g thì ñoä daøi môùi laø l2 = 32 cm. Ñoä cöùng K vaø l0 laø:

A. 100 N/m vaø 30 cm B. 100 N/m vaø 29 cm

C. 50 N/m vaø 30 cmD. 150 N/m vaø 29 cm

Caâu 59: Moät loø xo khoái löôïng khoâng ñaùng keå, coù chieàu daøi töï nhieân l0, ñoä cöùng K treo vaøo moät ñieåm coá ñònh. Neáu treo moät vaät m1 = 50g thì noù giaõn theâm 2 cm. Thay baèng vaät m2 = 100g thì noù daøi 20

,4

cm. Choïn ñaùp aùn ñuùng

A. l0 = 20

cm ;

K = 200 N/m B. l0 = 20 cm ; K = 250 N/m

C. l0 = 25

cm ;

K = 150 N/m D. l0 = 15 cm ; K = 250 N/m

Caâu 60: Moät loø xo treo thaúng ñöùng ñaàu döôùi coù 1 vaät m dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình:

x = 2

,5cos

(10

t) cm. Laáy g = 10 m/s2 . Löïc cöïc tieåu cuûa loø xo taùc duïng vaøo ñieåm treo laø:

A. 2N B. 1N C. Baèng 0 D. Fmin =

K(

Δl - A)

Caâu 61: Con laéc loø xo goàm quaû caàu m = 300g, k = 30 N/m treo vaøo moät ñieåm coá ñònh. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác thôøi gian laø luùc vaät baét ñaàu dao

ñoäng .

Keùo quaû caàu xuoáng khoûi vò trí caân baèng 4 cm roài truyeàn cho noù moät vaän toác ban ñaàu 40 cm/s höôùng xuoáng.

Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:

A.

4cos(

10t - π) cm B. 4

cos(10t - π/4) cm

C. 4

cos(

10t – 3π/4) cm D. 4cos(10πt - π/4) cm

Caâu 62: Moät con laéc loø xo treo thaúng ñöùng K = 2,7 N/m quaû caàu m = 0,3 Kg. Töø vò trí caân baèng keùo vaät xuoáng 3 cm roài cung caáp moät vaän toác 12 cm/s höôùng veà vò trí caân baèng. Laáy t0 = 0 taïi vò trí caân baèng. Phöông trình dao ñoäng laø:

A.

5cos(

3t + π/2) cm B. 5cos(3t – π/2)) cm

C.

5cos(

3t - π/4) cm D. 5cos (3t – π) (cm)

Caâu 63: Khi treo quaû caàu m vaøo 1 loø xo thì noù daûn ra 25 cm. Töø vò trí caân baèng keùo quaû caàu xuoáng

theo

phöông thaúng ñöùng 20 cm roài buoâng nheï. Choïn t0 = 0 laø luùc vaät qua vò trí caân baèng theo chieàu döông höôùng xuoáng, laáy g = 10 m/

s2 .

Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät coù daïng:

A.

20cos(

2πt) cm B. 20cos(2πt – π/2) cm

C.

45cos(

2πt –π/2) cm D. 20cos(100πt – π/2)) cm

Caâu 64: Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng goàm vaät m = 250g loø xo K = 100 N/m. Keùo vaät xuoáng döôùi cho loø xo daûn 7

,5

cm roài buoâng nheï. Choïn truïc Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng leân, goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, t0 = 0 luùc thaû vaät. Laáy g = 10 m/s2. Phöông trình dao ñoäng

laø :

A. x =

7,5cos(

20t – π) cm B. x = 5cos(20t – π) cm

C. x =

5cos(

20t) cm D. x = 5cos(10t – π) cm

Caâu 65: Moät loø xo ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi treo moät vaät khoái löôïng m. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa thaúng ñöùng vôùi taàn soá f = 4

,5

Hz. Trong quaù trình dao ñoäng, chieàu daøi loø xo thoûa ñieàu kieän

40 cm ≤ l ≤ 56 cm. Choïn goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác thôøi gian luùc loø xo ngaén nhaát. Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:

A. x =

8cosin(

9πt - π/2 ) cm B. x = 16cos(9πt – π) cm

C. x =

8cos(

4,5πt - π) cm D. x = 8cos(9πt – π) cm

Caâu 66: Moät loø xo ñoä cöùng K, ñaàu döôùi treo vaät m = 500g, vaät dao ñoäng vôùi cô naêng 10-2 (J). ÔÛ thôøi ñieåm ban ñaàu noù coù vaän toác 0

,1

m/s vaø gia toác −

m/s2. Phöông trình dao ñoäng laø:

A. x =

4cos(

10πt) cm B. x = 2cos(t - π/2) (cm)

C. x =

2cos(

10t - π/3) cm D. x = 2cos(20t + π/6) cm

Caâu 67: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi

chu

kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0

,4

(s). Noái hai loø xo treân thaønh moät loø xo daøi gaáp ñoâi roài treo vaät m treân vaøo thì

chu

kyø laø:

A. 0

,7

s B. 0,35 s C. 0,5 s D. 0,24 s

Caâu 68: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi

chu

kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0

,4

(s). Noái hai loø xo vôùi nhau baèng caû hai ñaàu ñeå ñöôïc 1 loø xo coù cuøng ñoä daøi roài treo vaät m vaøo phía döôùi thì

chu

kyø laø:

A. 0

,24

s B. 0,5 s C. 0,35 s D. 0,7 s

Caâu 69: Hai loø xo coù cuøng chieàu daøi töï nhieân. Khi treo vaät m = 200g baèng loø xo K1 thì noù dao ñoäng vôùi

chu

kyø T1 = 0,3s. Thay baèng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0

,4

(s). Maéc hai loø xo noái tieáp vaø muoán chu kyø môùi baâygiôø laø trung bình coäng cuûa T1 vaø T2 thì phaûi treo vaøo phía döôùi moät vaät khoái löôïng m’ baèng:

A. 100 g B. 98 g C. 96 g D. 400 g

Caâu 70: Moät loø xo ñoä cöùng K = 200 N/m treo vaøo 1 ñieåm coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m=200g. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vaø coù vaän toác taïi vò trí caân baèng laø: 62

,8

cm/s. Laáy g=10m/s2.

Laáy 1 loø xo gioáng heät nhö loø xo treân vaø gheùp noái tieáp hai loø xo roài treo vaät m, thì thaáy noù dao ñoäng vôùi cô naêng vaãn baèng cô naêng cuûa noù khi coù 1 loø xo.

Bieân ñoä dao ñoäng cuûa con laéc loø xo gheùp laø:

A. 2 cm B. 2

cm C. 2/

cm D.

/2 cm

Caâu 71: Moät vaät khoái löôïng m = 2 kg khi maéc vaøo hai loø xo ñoä cöùng K1 vaø K2 gheùp song song thì dao ñoäng vôùi

chu

kyø T = 2π/3 s. Neáu ñem noù maéc vaøo 2 loø xo noùi treân gheùp noái tieáp thì chu lyø luùc naøy laø: T’ = 3T/

. Ñoä cöùng K1 vaø K2 coù giaù trò:

A. K1 = 12N/

m ;

K2 = 6 N/m B. K1 = 18N/m ; K2 = 5N/m

C. K1 = 6N/

m ;

K2 = 12 N/m D. A vaø C ñeàu ñuùng

Caâu 72: Hai loø xo gioáng heät nhau, chieàu daøi töï nhieân l0 = 20cm, ñoä cöùng K = 200N/m gheùp noái tieáp roài treo thaúng ñöùng vaøo moät ñieåm coá ñònh. Khi treo vaøo ñaàu döôùi moät vaät m = 200g roài kích thích cho vaät dao ñoäng vôùi bieân ñoä 2cm. Laáy g = 10m/s2. Chieàu daøi toái ña lmax vaø toái thieåu lmin cuûa loø xo trong quaù trình dao ñoäng laø:

A. lmax =

44cm ;

lmin = 40cmB. lmax = 42,5cm ; lmin = 38,5cm

C. lmax =

24cm ;

lmin = 20cm D. lmax = 22,5cm ; lmin = 18,5cm

Caâu 73: Vaät m beà daøy khoâng ñaùng keå, maéc nhö hình veõ:

K1 = 60 N/

m ;

K2 = 40 N/m. ÔÛ thôøi ñieåm t0 = 0, keùo vaät sao cho loø xo K1 giaõn 20cm thì loø xo K2 coù chieàu daøi töï nhieân vaø buoâng nheï. Choïn O laø vò trí caân baèng, phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:

A. x =

8cos(

10πt) cm B. x = 12cos(10πt) cm

C. x =

8cos(

10πt - π) cmD. x = 12cos(10πt – π) cm

Caâu 74: Moät loø xo chieàu daøi töï nhieân l0 = 45cm ñoä cöùng K0 = 12N/m. Luùc ñaàu caét thaønh 2 loø xo coù chieàu daøi laàn löôït laø 18cm vaø 27cm. Sau ñoù gheùp chuùng song song vôùi nhau vaø gaén vaät m = 100g vaøo thì chu kyø dao ñoäng laø:

A.

(s) B.

(s) C.

(s) D. Taát caû ñeàu sai.

454342539560500Caâu 75: Con laéc loø xo dao ñoäng theo phöông ngang vôùi phöông trình: x=

10cos(

2t+π/2 ) cm . Thôøi gian ngaén nhaát töø luùc t0 = 0 ñeán thôøi ñieåm vaät coù li

ñoä -

5cm laø:

A. π/6 (s) B. π/4 (s) C. π/2 (s) D. 1/2 (s)

Caâu 76: Con laéc loø xo coù ñoà thò nhö hình veõ:

Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:

A. x =

4cos(

10πt- π/2) (cm) B. x = 8cos(5πt - π/2) (cm)

C. x =

4cos(

5πt – π) (cm) D. x = 4cos(5πt) (cm)

Caâu 77: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi bieân ñoä 6cm, taïi li ñoä -2cm

soá theá naêng vaø ñoäng naêng coù giaù trò

A. 3 B. 2/6 C. 9/8 D. 8/9

Caâu 78: Moät loø xo ñoä cöùng K treo thaúng ñöùng vaøo ñieåm coá ñònh, ñaàu döôùi coù vaät m=100g. Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi taàn soá f = 5Hz, cô naêng laø 0,08J laáy g = 10m/

s2 .

Tæ soá ñoäng naêng vaø theá naêng taïi li

ñoä x

= 2cm laø :

A. 3 B. 1/3 C. 1/2 D. 4

Caâu 79: Moät loø xo coù ñoä cöùng ban ñaàu laø K quaû caàu khoái löôïng m. Khi giaûm ñoä cöùng 3 laàn vaø taêng khoái löôïng vaät leân 2 laàn thì chu kyø môùi :

A. Taêng 6 laàn B. Giaûm 6 laàn C. Khoâng ñoåi D. Giaûm

/6 laàn

Caâu 80: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng K = 20N/m dao ñoäng vôùi

chu

kyø 2s. Khi

pha

dao ñoäng laø π/2 rad thì gia toác laø −20

cm/s2. Naêng löôïng cuûa noù laø:

A. 48.10-3(J) B. 96.10-3 (J) C. 12.10-3 (J) D. 24.10-3 (J)

Caâu 81: Moät loø xo ñoä cöùng K = 80 N/m. Trong cuøng khoaûng thôøi gian nhö nhau, neáu treo quaû caàu khoái löôïng m1 thì noù thöïc hieän 10 dao ñoäng, thay baèng quaû caàu khoái löôïng m2 thì soá dao ñoäng giaûm phaân nöûa. Khi treo caû m1 vaø m2 thì taàn soá dao ñoäng laø 2/π Hz. Tìm keát quaû

ñuùng :

A. m1 =

4kg ;

m2 = 1kg B. m1 = 1kg ; m2 = 4kg

C. m1 =

2kg ;

m2 = 8kg D. m1 = 8kg ; m2 = 2kg

Caâu 82: Moät con laéc loø xo goàm quaû caàu m = 100g dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông ngang vôùi phöông trình: x =

2cos(

10πt + π/6) cm. Ñoä lôùn löïc phuïc hoài cöïc ñaïi laø:

A. 4N B. 6N C. 2N D. 1N

Caâu 83: Dao ñoäng töï do laø dao ñoäng maø:

A).

Pha

dao ñoäng ôû thôøi ñieåm t chæ phuï thuoäc caùc ñaëc tính cuûa heä maø khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá beân ngoaøi

B). Taàn soá chæ phuï thuoäc caùc ñaëc tính cuûa heä maø khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá beân ngoaøi

C).

Pha

ban ñaàu chæ phuï thuoäc caùc ñaëc tính cuûa heä maø khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá beân ngoaøi

D). Bieân ñoä chæ phuï thuoäc caùc ñaëc tính cuûa heä maø khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá beân ngoaøi

Caâu 84: Heä töï dao ñoäng laø heä goàm coù:

A). Vaät dao ñoäng, nguoàn naêng löôïng vaø boä phaän cung caáp naêng löôïng

B). Vaät dao ñoäng, nguoàn naêng löôïng vaø cô caáu truyeàn naêng löôïng

C). Vaät dao ñoäng vaø heä thoáng truyeàn naêng löôïng

D). Vaät dao ñoäng vaø nguoàn naêng löôïng

Caâu 85: Moät dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi bieân ñoä 8cm,

chu

kyø 2s.

Choïn goác thôøi gian laø luùc vaät ñaït ly ñoä cöïc ñaïi.

Phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:

A). x =

8cos(

πt). B). x =

8cos(

πt – π/2). C). x =

8cos(

πt - π). D). x =

cos(

4πt ).

Caâu 86: Dao ñoäng cuûa con laéc loø xo ñöôïc xem laø dao ñoäng ñieàu hoaø

khi :

A). Khoâng coù ma saùt

B). Dao ñoäng vôùi bieân ñoä nhoû

C). Khoâng coù ma saùt vaø dao ñoäng vôùi bieân ñoä nhoû

D). Dao ñoäng taïi moät vò trí xaùc ñònh

Caâu 87: Hai con laéc ñôn dao ñoäng ôû cuøng moät nôi. Con laéc thöù nhaát dao ñoäng vôùi

chu

kyø 1,5s, con laéc thöù hai dao ñoäng vôùi chu kyø 2s. Con laéc thöù ba coù chieàu daøi baèng toång chieàu daøi cuûa hai con laéc treân coù

chu

kyø dao ñoäng laø:

A). 2,5s B).

1,87s C).

3,5s D).

1,75s

Caâu 88: Chu kyø dao ñoäng cuûa con laéc ñôn laø:

A).

B).

C).

D).

Caâu 89: Phöông trình dao ñoäng cuûa moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø daïng: x =

6cos(

10πt +π/2 (cm, s)Taàn soá goùc vaø chu kyø dao ñoäng laø:

A).

(rad/s); 0,032(s) B).

5(rad/s); 0

,2

(s)

C). 5(rad/s); 0,032(s) D).

(rad/s); 0

,2

(s)

Caâu 90: Dao ñoäng cuûa con laéc ñôn ñöôïc xem laø dao ñoäng ñieàu hoaø khi:

A). Khoâng coù ma saùt vaø dao ñoäng vôùi bieân ñoä nhoû B).

Bieân ñoä dao ñoäng nhoû

C). Khoâng coù ma saùt D). Chu kyø dao ñoäng khoâng ñoåi

Đáp án

51. C 52.

D 53.

A54.

B55.

A 56.

C 57.

B 58

.

A 59.

B 60.

C 61.

B 62.

A 63.

B 64.

B 65.

D 66.

C 67.

C 68.

A 69.

B 70.

B 71.

D 72

.

A 73.

B 74.

A 75.

A 76.

D 77.

C 78.

A 79.

D 80.

C 81.

B 82.

C 83B84A85A86A87A88D89D90A

Tin tức vật lý

Khi dòng điện tác dụng lên nam châm
08/06/2022
Khả năng khai thác lượng điện năng có vẻ vô tận là một trong những nền tảng của thế giới hiện đại. Công nghệ ấy
Nhận thức lịch sử về nam châm
28/05/2022
Vào năm 1600, một bác sĩ người Anh cho biết ngoài trọng lực, Trái Đất còn tác dụng những lực khác khi ông chỉ ra rằng hành
Photon là gì?
25/07/2021
Là hạt sơ cấp của ánh sáng, photon vừa bình dị vừa mang đầy những bất ngờ. Cái các nhà vật lí gọi là photon, thì những
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Sóng âm: 13,7 tỉ năm trước Âm thanh có nguồn gốc từ rất xa xưa, chẳng bao lâu sau Vụ Nổ Lớn tĩnh lặng đến chán ngắt.
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Khoảng năm 250 tCN. “Đồng hồ nước Ktesibios quan trọng vì nó đã làm thay đổi mãi mãi sự hiểu biết của chúng ta về một
Tic-tac-toe
05/12/2020
Khoảng 1300 tCN   Các nhà khảo cổ có thể truy nguyên nguồn gốc của “trò chơi ba điểm một hàng” đến khoảng năm 1300
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Các nhà thiên văn vật lí đang kết hợp nhiều phương pháp để làm hé lộ các bí mật của một số vật thể lạ lùng nhất
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

Giải thích sự không trọng lượng của các vật Lỗ đen, lỗ sâu đục và cỗ máy thời gian (Phần 8) Vật lí học và chiến tranh - Từ mũi tên đồng đến bom nguyên tử (Phần 1)
Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi-đáp án Olympic Tuymaada môn Vật Lý 2022
Ngày 20/07/2022
* Đề thi Olympic Vật lý Quốc tế 2022-bản tiếng Việt
Ngày 19/07/2022
* SGK-SGV-SBT Khoa học tự nhiện 7 bộ CD-CTST-KNTT
Ngày 18/07/2022
* Sách Bài Tập Vật Lý 10 bộ CTST-KNTT
Ngày 18/07/2022
* TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM TẬP 2
Ngày 18/07/2022
File mới upload

Bình luận tài nguyên

450 Bài tập VẬN DỤNG CAO Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1
User Trần Tuệ Gia 29 - 07

650 Bài tập VẬN DỤNG Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1
User Trần Tuệ Gia 29 - 07

1150 Câu hỏi Lý thuyết Dao Động Cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2022 Phần 1
User Trần Tuệ Gia 29 - 07

330 Bài tập Đồ thị Dao động cơ Hay Lại Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2021, 2020 (Phần 1)
User Trần Tuệ Gia 29 - 07

110 Bài tập Đồ thị Sóng cơ VẬN DỤNG CAO Trong Đề thi thử THPTQG
User Trần Tuệ Gia 29 - 07


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
banner
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (38)