Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > PHÂN LOẠI CÁC DẠNG TN VẬT LÍ HẠT NHÂN THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ (File word CÓ ĐÁP ÁN)

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG TN VẬT LÍ HẠT NHÂN THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ (File word CÓ ĐÁP ÁN)

* Trần Quốc Dũng - 5,960 lượt tải

Chuyên mục: Vật lí hạt nhân

Để download tài liệu PHÂN LOẠI CÁC DẠNG TN VẬT LÍ HẠT NHÂN THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ (File word CÓ ĐÁP ÁN) các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu PHÂN LOẠI CÁC DẠNG TN VẬT LÍ HẠT NHÂN THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ (File word CÓ ĐÁP ÁN) , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
58 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Trần Quốc Dũng
Ngày cập nhật: 13/01/2015
Tags: PHÂN LOẠI, CÁC DẠNG TN, VẬT LÍ HẠT NHÂN, THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ, TỪ DỄ ĐẾN KHÓ
Ngày chia sẻ:
Tác giả Trần Quốc Dũng
Phiên bản 1.0
Kích thước: 368.92 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu PHÂN LOẠI CÁC DẠNG TN VẬT LÍ HẠT NHÂN THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ (File word CÓ ĐÁP ÁN) là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

VẬT LÝ HẠT NHÂN

I/ CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Câu 1: Cho haït nhaân

. Haõy tìm phaùt bieåu sai:

A. Soá nôtron: 5 B. Soá proâtoân: 5 C. Soá nucloân: 10 D. Ñieän tích haït nhaân: 6e

Câu 2: (CĐ 2010) So với hạt nhân

, hạt nhân

có nhiều hơn

A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.

C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

Câu 3: Tính theo ñôn vò eV/c2, moät ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû u baèng:

A. 931,5 MeV/c2. B. 931,5 eV/c2. C. 931,5 keV/c2. D. 9,315 MeV/c2.

Câu 4: Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có cùng

A. số prôtônB. số nơtrônC. số nuclônD. năng lượng liên kết

Câu 5: Đơn vị khối lượng nguyên tử là:

A. khối lượng của một nuclôn

B. khối lượng của một nguyên tử 12C

C. khối lượng của một nguyên tử hyđrô

D. khối lượng bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12C

Câu 6: Soá nguyeân töû coù trong 2g

:

A. 4,05.1023B. 6,02.1023C. 12,04. 1022D. 2,95.1023

Câu 7: Soá nguyeân töû coù trong 1 gam Heâli (mHe = 4,003u) laø:

A. 15,05.1023B. 35,96.1023C. 1,50.1023D. 1,50.1022

Câu 8: Soá prôtôn coù trong 1g

:

A. 4,05.1023B. 6,02.1023C. 12,04. 1022D. 3,01.1023

Câu 9: Soá nơtrôn coù trong 10g

:

A. 34,05.1023B. 6,02.1023C. 12,04. 1022D. 35,84.1023

Câu 10(CĐ 2007): Hạt nhân Triti ( T13 ) có

A. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn. B. 3 nơtrôn (nơtron) và 1 prôtôn.

C. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn (nơtron). D. 3 prôtôn và 1 nơtrôn (nơtron).

Câu 11(ĐH – 2007): Phát biểu nào là sai?

A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền.

B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn (nơtron) khác nhau gọi là đồng vị.

C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.

D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Câu 12(ĐH – 2007): Biết số Avôgađrô là 6,02.1023/mol, khối lượng mol của urani U92238 là 238 g/mol. Số nơtrôn (nơtron) trong 119 gam urani U 238 là

A. 8,8.1025. B. 1,2.1025. C. 4,4.1025. D. 2,2.1025.

Câu 13(CĐ 2008): Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Số prôtôn (prôton) có trong 0,27 gam Al1327 là

A. 6,826.1022. B. 8,826.1022. C. 9,826.1022. D. 7,826.1022.

Câu 14(CĐ 2009): Biết NA = 6,02.1023 mol-1. Trong 59,50 g

có số nơtron xấp xỉ là

A. 2,38.1023.B. 2,20.1025.C. 1,19.1025.D. 9,21.1024.

Câu 15(CĐ – 2012): Hai hạt nhân

có cùng

A. số nơtron.B. số nuclôn.C. điện tích.D. số prôtôn.

II/ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH VÀ SỐ KHỐI

Câu 1: Cho phaûn öùng haït nhaân:

+

+

. Caâu naøo sau ñaây ñuùng:

A. A1 – A2 = A2 – A4 B. Z1 + Z2 = Z3 + Z4 C. A1 + A2 = A3 + A4D. Caâu B vaø C ñuùng.

Câu 2: Khi baén phaù

baèng haït

thì phoùng ra nôtroân, phöông trình phaûn öùng laø:

A.

+

+ n B.

+

+ n

C.

+

+ n D.

+

+ n

Câu 3: Cho phaûn öùng haït nhaân:

+ X

n +

. X laø haït:

A.

B. p C.

D.

Câu 4: Cho phaûn öùng haït nhaân:

+ p

+ X. Trong đó X laø tia:

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Phaûn öùng haït nhaân laø:

A. Söï keát hôïp 2 haït nhaân nheï thaønh 1 haït nhaân naëng.

B. Söï töông taùc giöõa 2 haït nhaân daãn ñeán söï bieán ñoåi cuûa chuùng thaønh caùc haït khaùc.

C. Söï phaân raõ cuûa haït nhaân naëng ñeå bieán thaønh haït nhaân nheï beàn hôn.

D. Söï bieán ñoåi haït nhaân coù keøm theo toaû nhieät.

Câu 6: Cho caùc ñònh luaät:

I: Baûo toaøn naêng löôïng II: Baûo toaøn khoái löôïng III: Baûo toaøn ñieän tích

IV: Baûo toaøn soá khoái V: Baûo toaøn động löôïng

Trong phaûn öùng haït nhaân ñịnh luaät naøo nêu trên ñöôïc nghieäm ñuùng:

A. I, II, IV B. II, IV, V C.I,II,V D. I, III, IV, V

Câu 7: Khi baén phaù

baèng haït

, ta thu ñöôïc nôtroân, poâzitroân vaø moät nguyeân töû môùi laø:

A.

B.

C.

D.

Câu 8(CĐ 2007): Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn

A. số nuclôn. B. số nơtrôn (nơtron). C. khối lượng. D. số prôtôn.

Câu 9: Trong phaûn öùng haït nhaân:

A. coù söï baûo toaøn cuûa toång caùc ñieän tích döông vaø toång caùc ñieän tích aâm.

B. chæ coù söï baûo toaøn cuûa caùc ñieän tích döông.

C. coù söï baûo toaøn cuûa toång ñaïi soá caùc ñieän tích.

D. khoâng coù söï baûo toaøn naêng löôïng.

Câu 10(CĐ – 2012): Cho phản ứng hạt nhân: X +

. Hạt X là

A. anpha.B. nơtron.C. đơteri.D. prôtôn.

Câu 11: U235 hấp thụ nơtrôn nhiệt, phân hạch và sau một vài quá trình phản ứng dẫn đến kết quả tạo thành các hạt nhân bền theo phương trình sau:

, trong đó x và y tương ứng là số hạt nơtrôn, êlectrôn và phản nơtrinô phát ra, x và y bằng:

A.

B.

C.

D.

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG

Câu 1(CĐ 2007): Hạt nhân càng bền vững khi có

A. số nuclôn càng nhỏ. B. số nuclôn càng lớn.

C. năng lượng liên kết càng lớn. D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 2(CĐ 2007): Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

A. tính cho một nuclôn. B. tính riêng cho hạt nhân ấy.

C. của một cặp prôtôn-prôtôn. D. của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron).

Câu 3(ĐH – 2009): Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Câu 4(ĐH – 2012): Các hạt nhân đơteri

; triti

, heli

có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là

A.

;

;

.B.

;

;

.C.

;

;

.D.

;

;

.

Câu 5 (CĐ – 2012): Trong các hạt nhân:

,

,

, hạt nhân bền vững nhất là

A.

B.

.C.

D.

.

Câu 6(ĐH – 2013): Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có

A. năng lượng liên kết càng nhỏ .B. năng lượng liên kết càng lớn.

C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ

Câu 7:

coù khoái löôïng haït nhaân laø 11,9967u. Ñoä huït khoái cuûa noù laø:

A. 91,63 MeV/c2B. 82,94 MeV/c2 C. 73,35MeV/c2D. 92,2 MeV/c2

Câu 8:

coù khoái löôïng haït nhaân laø 16,9947u. Naêng löôïng lieân keát rieâng cuûa moãi nucloân laø:

A. 8,79 MeV.B. 7,75 MeV. C. 6,01MeV.D. 8,96 MeV.

Câu 9: Haït nhaân

coù khoái löôïng 4,0015u. Naêng löôïng caàn thieát ñeå phaù vôõ haït nhaân ñoù laø:

A. 26,49 MeV.B. 30,05 MeV. C. 28,30 MeV.D. 66,38 MeV.

Câu 10: Khi baén phaù

baèng haït

. Phaûn öùng xaûy ra theo phöông trình:

+

+ n. Bieát khoái löôïng haït nhaân mAl = 26,97u vaø mP = 29,970u, m

= 4,0013u. Boû qua ñoäng naêng cuûa caùc haït sinh ra thì naêng löôïng tối thieåu cuûa haït

ñeå phaûn öùng xaûy ra:

A. 6,86 MeV.B. 3,26 MeV. C. 1,4 MeV.D. 2,5 MeV.

Câu 11: Neáu moãi giaây khoái löôïng maët trôøi giaûm 4,2.109 kg thì coâng suaát böùc xaï cuûa maët trôøi baèng:

A. 3,69.1026 W.B. 3,78.1026 W. C. 4,15.1026W.D. 2,12.1026 W.

Câu 12: Naêng löôïng caàn thieát ñeå phaân chia haït nhaân

thaønh 3 haït

laø: (cho mC 12 = 11,9967u; m

= 4,0015u)

A. 7,598 MeV.B. 8,1913 MeV. C. 5,049 MeV.D. 7,266 MeV.

Câu 13: Döôùi taùc duïng cuûa böùc xaï

, haït nhaân

coù theå taùch thaønh 2 haït

. Bieát mBe = 9,0112u, mHe = 4,0015u. Ñeå phaûn öùng treân xaûy ra thì böùc xaï

phaûi coù taàn soá toái thieåu:

A. 1,58.1020 Hz.B. 2,69. 1020 Hz. C. 1,05.1020 Hz.D. 3,38. 1020 Hz.

Câu 14: Poâloâni phoùng xaï

bieán thaønh chì theo phaûn öùng:

+

. Bieát mPo = 209,9373u; mHe = 4,0015u; mPb = 205,9294u. Naêng löôïng cöïc ñaïi toaû ra ôû phaûn öùng treân baèng:

A. 106,5.10-14J.B. 95,4.10-14J. C. 86,7.10-14J.D. 15,5.10-14J.

Câu 15: Xeùt phaûn öùng:

+

+ p. Bieát mD = 2,0136u; mT = 3,0160u; mP = 1,0073u. Naêng löôïng cöïc ñaïi maø 1 phaûn öùng toaû ra laø:

A. 3,63 MeV. B. 4,09 MeV. C. 5,01 MeV.D. 2,91 MeV.

Câu 16: Haït nhaân

bò phaân raõ thaønh 3 haït

döôùi taùc duïng cuûa tia

. Bieát m

= 4,0015u; mC = 12,00u. Böôùc soùng ngaén nhaát cuûa tia

(ñeå phaûn öùng xaûy ra) laø:

A. 301.10-5Ao.B. 296.10-5Ao. C. 189.10-5Ao. D. 258.10-5Ao.

Câu 17: Moät böùc xaï

coù taàn soá 1,762.1020 Hz. Ñoäng löôïng cuûa 1 phoâtoân laø:

A. 0,730 MeV/cB. 0,015 MeV/c C. 0,153 MeV/cD. 0,631 MeV/c

Câu 18: Coâng thöùc chuyeån ñoåi nào sau đây là đúng:

A. 1

kg.B. 1kg

0,56.1033 MeV/c2.

C. 1

1,78.10-33kg.D. 1kg

5.6.1036 eV.

Câu 19: Moät haït nhaân khoái löôïng m, chöùa Z proâtoân khoái löôïng mP vaø N nôtroân khoái löôïng mn, thì coù ñoä huït khoái laø:

A.

m = N.mn – Z.mPB.

m = m – N.mn – Z.mP

C.

m = (N.mn + Z.mP) – m. D.

m = Z.mP - N.mn

Câu 20: Naêng löôïng nghỉ cuûa moät haït có khoái löôïng m = 1mg laø:

A. 9.108J. B. 9.109J. C. 9.1010J. D. 9.1011J.

Câu 21: Moãi phaûn öùng phaân haïch cuûa U235 toaû ra trung bình 200 MeV. Naêng löôïng do 1g U235 toaû ra, neáu phaân haïch heát tất cả laø:

A. 8,2.103MJ. B. 82.103MJ. C. 850MJ. D. 8,5.103MJ.

Câu 22: Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng của hai hạt nhân

tạo thành hạt nhân Y và một nơtron bay ra:

, nếu năng lượng liên kết của các hạt nhân

,

và Y lần lượt là

thì năng lượng được giải phóng trong phản ứng đó:

A.

B.

C.

D. không tính được vì không biết động năng của các hạt trước phản ứng

Câu 23(CĐ 2007): Xét một phản ứng hạt nhân: H12 + H12 → He23 + n01 . Biết khối lượng của các hạt nhân (H12): mH = 2,0135u ; mHe = 3,0149u ; mn = 1,0087u ; 1 u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A.7,4990 MeV. B. 2,7390 MeV. C. 1,8820 MeV. D. 3,1654 MeV.

Câu 24: Năng lượng liên kết của hạt

và của hạt nhân

. Hạt nhân

bền vững hơn hạt

A. năng lượng liên kết của hạt nhân

lớn hơn của hạt

B. số khối lượng của hạt nhân

lớn hơn của hạt

C. hạt nhân

là đồng vị bền còn hạt

là đồng vị phóng xạ

D. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

lớn hơn của hạt

Câu 25: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân:

Biết độ hụt khối của hạt nhân D là

và của hạt nhân X là

. Phản ứng này thu hay tỏa bao nhiêu năng lượng ? Cho

A. Tỏa năng lượng là

B. Tỏa năng lượng là

C. Thu năng lượng là

D. Thu năng lượng là

Câu 26: Một phản ứng hạt nhân là tỏa năng lượng nếu:

A. tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn của các hạt nhân sau phản ứng

B. tổng số nuclôn của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn của các hạt nhân sau phản ứng

C. tổng khối lượng (nghỉ) của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn của các hạt sau phản ứng

D. tổng khối lượng (nghỉ) của các hạt nhân trước phản ứng nhỏ hơn của các hạt sau phản ứng

Câu 27: Một hạt nhân có 8 prôtôn và 9 nơtrôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng

.Biết

;

;

. Khối lượng của hạt nhân đó bằng bao nhiêu ?

A. 16,995uB. 16,425uC. 17,195uD. 15,995u

Câu 28: Biết khối lượng của các nguyên tử hyđrô, nhôm

và của nơtrôn lần lượt là

;

;

,

. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nhôm sẽ là:

A. 211,8MeVB. 205,5MeVC. 8,15MeV/nuclônD. 7,9MeV/nuclôn

Câu 29: Chu trình các bon của Bethe như sau:

Năng lượng tỏa ra trong một chu trình các bon trên bằng bao nhiêu ? Biết khối lượng các nguyên tử hyđrô, hêli và êlectrôn lần lượt là

;

;

A. 49,4MeVB. 24,7MeV

C. 12,4 MeVD. không tính được vì không cho khối lượng của các nguyên tử còn lại

Câu 30: Một nhà máy điện nguyên tử dùng U235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Nếu công suất của nhà máy là 1920MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một ngày : (Cho NA = 6,02.1023/mol, lấy khối lượng gần đúng của hạt nhân tính bằng đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng)

A. 0,675kg.B. 1,050kg.C. 6,75kg.D. 7,023kg.

Câu 31(ĐH – 2007): Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C 126 thành các nuclôn riêng biệt bằng

A. 72,7 MeV. B. 89,4 MeV. C. 44,7 MeV. D. 8,94 MeV.

Câu 32(CĐ 2008): Hạt nhân Cl1737 có khối lượng nghỉ bằng 36,956563u. Biết khối lượng của nơtrôn (nơtron) là1,008670u, khối lượng của prôtôn (prôton) là 1,007276u và u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân bằng

A. 9,2782 MeV. B. 7,3680 MeV. C. 8,2532 MeV. D. 8,5684 MeV.

Câu 33(ĐH – 2008): Hạt nhân

có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

A. 0,6321 MeV.B. 63,2152 MeV.C. 6,3215 MeV.D. 632,1531 MeV.

Câu 34(CĐ 2009): Cho phản ứng hạt nhân:

. Lấy khối lượng các hạt nhân

;

;

;

lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Trong phản ứng này, năng lượng

A. thu vào là 3,4524 MeV. B. thu vào là 2,4219 MeV.

C. tỏa ra là 2,4219 MeV.D. tỏa ra là 3,4524 MeV.

Câu 35(CĐ 2009): Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân

lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân

xấp xỉ bằng

A. 14,25 MeV.B. 18,76 MeV.C. 128,17 MeV.D. 190,81 MeV.

Câu 36(ĐH – 2009): Cho phản ứng hạt nhân:

. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng

A. 15,017 MeV.B. 200,025 MeV.C. 17,498 MeV.D. 21,076 MeV.

Câu 37(ĐH – CĐ 2010 ): Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là

A. 1,25m0c2.B. 0,36m0c2.C. 0,25m0c2.D. 0,225m0c2.

Câu 38(ĐH – CĐ 2010): Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

A. Y, X, Z. B. Y, Z, X.C. X, Y, Z.D. Z, X, Y.

Câu 39(ĐH – CĐ 2010 ): Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;

Ar ;

Li lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

Li thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

Ar

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Câu 40(ĐH – CĐ 2010): Cho phản ứng hạt nhân

. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí heli xấp xỉ bằng

A. 4,24.108J.B. 4,24.105J. C. 5,03.1011J. D. 4,24.1011J.

Câu 41(ĐH – CĐ 2010): Pôlôni

phóng xạ và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân Po; ; Pb lần lượt là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u và 1 u =

. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ bằng

A. 5,92 MeV.B. 2,96 MeV.C. 29,60 MeV. D. 59,20 MeV.

Câu 42(ĐH – 2011): Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này

A. tỏa năng lượng 1,863 MeV.B. tỏa năng lượng 18,63 MeV.

C. thu năng lượng 1,863 MeV.D. thu năng lượng 18,63 MeV.

Câu 43(ĐH – 2012): Tổng hợp hạt nhân heli

từ phản ứng hạt nhân

. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là

A. 1,3.1024 MeV.B. 2,6.1024 MeV.C. 5,2.1024 MeV.D. 2,4.1024 MeV.

Câu 44(CĐ – 2012): Cho phản ứng hạt nhân :

. Biết khối lượng của

lần lượt là mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng

A. 1,8821 MeV.B. 2,7391 MeV.C. 7,4991 MeV.D. 3,1671 MeV.

Câu 45(ĐH – 2013): Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương đối tính) của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6 c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là

A. 1,25 m0.B. 0,36 m0C. 1,75 m0D. 0,25 m0

Câu 46(ĐH – 2013): Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của 235U và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA=6,02.1023 mol-1. Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là

A. 461,6 kg.B. 461,6 g.C. 230,8 kg.D. 230,8 g.

Câu 47(ĐH – 2013): Cho khối lượng của hạt prôtôn, nơtrôn và hạt nhân đơteri

lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u=

. Năng lượng liên kết của hạt nhân

là:

A. 2,24

B. 4,48 MeVC. 1,12 MeVD. 3,06 MeV

CHUYÊN ĐỀ 3: SỰ PHÓNG XẠ

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Lực gây ra phóng xạ hạt nhân là lực tương tác điện (lực Coulomb)

B. Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài như áp suất, nhiệt độ, ..

C. Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng được bảo toàn

D. Phóng xạ hạt nhân là một dạng phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

Câu 2: Cơ chế phân rã phóng xạ

có thể là

A. một pôzitrôn có sẵn trong hạt nhân bị phát ra

B. một prôtôn trong hạt nhân phóng ra một pôzitrôn và một hạt khác để chuyển thành nơtrôn

C. một phần năng lượng liên kết của hạt nhân chuyển hóa thành một pôzitrôn

D. một êlectrôn của nguyên tử bị hạt nhân hấp thụ, đồng thời nguyên tử phát ra một pôzitrôn

Câu 3:

phân rã

thành hạt nhân X. Số nuclôn trong hạt nhân X là:

A. 82B. 210C. 124D. 206

Câu 4: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: Phóng xạ hạt nhân

A. không phải là phản ứng hạt nhân

B. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng

C. là phản ứng hạt nhân toả năng lượng

D. là phản ứng hạt nhân phụ thuộc các điều kiện bên ngoài như áp suất, nhiệt độ, …

Câu 5: Caâu naøo sau ñaây sai khi noùi veà tia

:

A. Laø chuøm haït nhaân cuûa nguyeân töû Heâli. B. Coù khaû naêng ion hoaù chaát khí.

C. Coù tính ñaâm xuyeân yeáu. D. Coù vaän toác xaáp xæ vaän toác aùnh saùng.

Câu 6: Cho phöông trình phaân raõ haït nhaân:

+

. Söï phaân raõ treân phoùng ra tia:

A.

B.

C.

D.

Câu 7: Cho phaûn öùng haït nhaân:

+

Trò soá cuûa Z’ laø:

A. Z – 2B. Z + 2 C. Z–1D. Z + 1

Câu 8: Cho phaûn öùng:

+ X . X laø haït nhaân:

A.

B.

C.

D.

Câu 9: Caâu naøo sau ñaây sai khi noùi veà tia

:

A. Coù khaû naêng ñaâm xuyeân yeáu hôn tia

.

B. Tia

coù baûn chaát laø doøng electron.

C. Bò leäch trong ñieän tröôøng.

D. Tia

laø chuøm haït coù khoái löôïng baèng electron nhöng mang ñieän tích döông.

Câu 10: Cho phaûn öùng haït nhaân:

Phaûn öùng treân phoùng ra tia:

A.

B.

C.

D.

Câu 11: Cho phaûn öùng phaân raõ haït nhaân:

+

X laø haït nhaân:

A.

B.

C.

D.

Câu 12: Cho phaûn öùng phaân raõ haït nhaân:

X +

. X laø haït nhaân cuûa nguyeân toá:

A.

B.

C.

D.

Câu 13: Cho phaûn öùng haït nhaân:

Phaûn öùng treân phoùng ra tia:

A.

B.

C.

D.

Câu 14: Nguyeân töû phoùng xaï haït

bieán thaønh chì. Nguyeân töû ñoù laø:

A. UraniB. Bo C. Poâloâni D. Plutoâni

Câu 15: Caâu naøo sau ñaây sai khi noùi veà söï phoùng xaï:

A. Laø phaûn öùng haït nhaân töï xaûy ra.

B. Khoâng phuï thuoäc vaøo caùc taùc ñoäng beân ngoaøi.

C. Laø phaûn öùng haït nhaân toaû năng lượng.

D. Toång khoái löôïng cuûa caùc haït taïo thaønh lôùn hôn khoái löôïng cuûa haït nhaân meï.

Câu 16: U238 sau 1 loaït phoùng xaï bieán ñoåi thaønh chì, haït sô caáp vaø haït

. Phöông trình bieåu dieãn bieán ñoåi:

A.

+

+

B.

+ 8

+ 6

C.

+ 4

+

D.

+ 6

Câu 17: Trong ñieän tröôøng cuûa cuøng moät tuï ñieän:

A. tia

leäch nhieàu hôn tia

, vì haït

mang hai ñieän tích, haït

chæ mang moät.

B. tia

bò leäch ít hôn vì haït

coù toác ñoä lôùn hôn haøng chuïc laàn haït

.

C. tia

leäch nhieàu hôn vì haït

to hôn.

D. tia

leäch nhieàu hôn vì haït

coù khoái löôïng nhoû hôn haït

haøng vaïn nghìn laàn.

Câu 18: Trong phoùng xaï

so vôùi haït nhaân meï, haït nhaân con ôû vò trí:

A. tieán moät oâ.B. tieán hai oâ.C. luøi moät oâ.D. luøi hai oâ.

Câu 19: Trong phoùng xaï

so vôùi haït nhaân meï, haït nhaân con ôû vò trí:

A. tieán moät oâ.B. tieán hai oâ.C. luøi moät oâ.D. luøi hai oâ.

Câu 20: Trong phoùng xaï

so vôùi haït nhaân meï, haït nhaân con ôû vò trí:

A. tieán moät oâ.B. tieán hai oâ.C. luøi moät oâ.D. luøi hai oâ.

Câu 21: Trong phaûn öùng haït nhaân:

+ X. Thì X laø:

A. haït

.B. haït

.C. nôtroân.D. proâtoân.

Câu 22: Trong phaûn öùng

+ X Thì X laø:

A. haït

.B. haït

.C. nôtroân.D. proâtoân.

Câu 23: Trong daõy phaân raõ phoùng xaï

coù bao nhieâu haït

vaø

ñöôïc phaùt ra:

A.

vaø

.B.

vaø

.C.

vaø

.D.

vaø

.

Câu 24(CĐ 2007): Phóng xạ β- là

A. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

B. phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng.

C. sự giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn ngoài cùng của nguyên tử.

D. phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

Câu 25(CĐ 2008): Trong quá trình phân rã hạt nhân U92238 thành hạt nhân U92234, đã phóng ra một hạt α và hai hạt

A. nơtrôn (nơtron). B. êlectrôn (êlectron). C. pôzitrôn (pôzitron). D. prôtôn (prôton).

Câu 26(CĐ 2008): Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.

B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.

C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.

Câu 27(ĐH – 2008): Hạt nhân

biến đổi thành hạt nhân

do phóng xạ

A. và -.B. -.C. .D. +

Câu 28(CĐ 2009): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A. Trong phóng xạ , hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.

B. Trong phóng xạ -, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.

C. Trong phóng xạ , có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.

D. Trong phóng xạ +, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

Câu 29(ĐH – CĐ 2010): Khi nói về tia , phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.

B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

C. Khi đi trong không khí, tia làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.

D. Tia là dòng các hạt nhân heli (

).

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG TOÀN PHẦN

Câu 1: Cho caùc ñònh luaät:

I: Baûo toaøn naêng löôïng II: Baûo toaøn khoái löôïng III: Baûo toaøn ñieän tích

IV: Baûo toaøn soá khoái V: Baûo toaøn động löôïng

Trong phaûn öùng haït nhaân định luaät naøo sau ñaây ñöôïc nghieäm ñuùng:

A. I, II, IV B. II, IV, V C.I,II,VD. I, III, IV, V

Câu 2(ĐH – 2008): Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB và hạt có khối lượng m . Tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt ngay sau phân rã bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 3(ĐH – 2010): Hạt nhân

Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α

A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

C. bằng động năng của hạt nhân con. D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

Câu 4(ĐH – 2011): Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ

và biến thành hạt nhân Y. Gọi m1 và m2, v1 và v2, K1 và K2 tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt

và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 5(ĐH – 2012): Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ

và biến thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X có số khối là A, hạt

phát ra tốc độ v. Lấy khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn vị u. Tốc độ của hạt nhân Y bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 6(ĐH – 2011): Bắn một prôtôn vào hạt nhân

đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 600. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ độ của hạt nhân X là

A. 4.B. 1/2.C. 2.D. 1/4

Câu 7: Haït nhaân

đứng yên phoùng xaï

. Phaàn traêm naêng löôïng toaû ra bieán ñoåi thaønh ñoäng naêng cuûa haït

baèng (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối của nó):

A. 76%.B. 85%. C. 92%.D. 98%.

Câu 8: Một proton có động năng là 5,6MeV bắn vào hạt nhân

đang đứng yên tạo ra hạt

và hạt X. Biết động năng của hạt

là 4,2MeV và tốc độ của hạt

bằng hai lần tốc độ của hạt X. Năng lượng tỏa ra của phản ứng bằng bao nhiêu? Lấy khối lượng gần đúng của các hạt nhân tính bằng đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng.

A.

B.

C.

D.

Câu 9: Người ta dùng prôtôn có động năng Kp = 5,45 MeV bắn phá vào hạt nhân

đứng yên sinh ra hạt

và hạt nhân Li. Biết rằng hạt

sinh ra có động năng 4MeV và chuyển động theo phương vuông góc với phương chuyển động của prôtôn ban đầu. Động năng của hạt nhân Li mới sinh ra là (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối của nó):

A. 3,575 MeVB. 3,375 MeVC. 6,775 MeVD. 4,565 MeV

Câu 10(ĐH – CĐ 2010): Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân

Be đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và có động năng 4 MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng

A. 3,125 MeV.B. 4,225 MeV. C. 1,145 MeV. D. 2,125 MeV.

Câu 11(ĐH – CĐ 2010): Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti (

) đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia . Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là

A. 19,0 MeV.B. 15,8 MeV. C. 9,5 MeV. D. 7,9 MeV.

Câu 12(ĐH – 2013): Dùng một hạt có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân

đang đứng yên gây ra phản ứng

. Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt . Cho khối lượng các hạt nhân: m = 4,0015u; mP = 1,0073u; mN14 = 13,9992u; mO17=16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng của hạt nhân

A. 2,075 MeV.B. 2,214 MeV.C. 6,145 MeV.D. 1,345 MeV.

Câu 13: Cho hạt prôtôn có động năng Kp = 1,8 MeV bắn phá hạt nhân

đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng độ lớn vận tốc. Cho biết khối lượng các hạt: m(p) = 1,0073u, m(X) = 4,0015u, m(Li) = 7,0144u, u = 931 MeV/c2 = 1,66.10-27 kg. Độ lớn vận tốc của mỗi hạt sinh ra sau phản ứng là:

A. 6,96.107 m/sB. 8,75.106 m/s.C. 5,9 .106 m/sD. 2,15.107 m/s

Câu 14: Hạt prôtôn p có động năng

được bắn vào hạt nhân

đứng yên thì thấy tạo thành một hạt nhân

và một hạt X bay ra với động năng bằng

theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt p tới. Tính vận tốc chuyển động của hạt nhân Li (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối của nó). Cho

A.

B.

C.

D.

Câu 15: Dùng p có động năng

bắn vào hạt nhân

đứng yên gây ra phản ứng:

. Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng

. Hạt nhân

và hạt

bay ra với các động năng lần lượt bằng

. Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt

và hạt p (lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối của nó). Cho

A.

B.

C.

D.

Câu 16: Baén haït

vaøo haït nhaân

đứng yên, ta coù phaûn öùng:

+

+ p. Neáu caùc haït sinh ra coù cuøng vectơ vaän toác v thì tæ soá giöõa toång ñoäng naêng cuûa caùc haït sinh ra vaø ñoäng naêng cuûa haït

laø(lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối của nó):

A. 1/3B. 5/2 C.3/4D. 2/9

Câu 17: Cho hạt α bắn phá vào hạt nhân

đứng yên gây ra phản ứng:

. Ta thấy hai hạt nhân sinh ra có cùng vận tốc (cả hướng và độ lớn) thì động năng của hạt α là 1,56Mev. Xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u (1u 1,66.10-27 kg) gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng của phản ứng hạt nhân là:

A. -1,21MevB. -2,11MevC. 1,67MevD. 1,21Mev

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH VÀ NHIỆT HẠCH.

Câu 1(ĐH – 2007): Phản ứng nhiệt hạch là sự

A. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.

B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.

C. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.

D. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.

Câu 2(CĐ 2008): Phản ứng nhiệt hạch là

A. nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời.

B. sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.

C. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

D. phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân nặng.

Câu 3(ĐH – 2008): Phát biểu nào sao đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?

A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.

B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.

C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.

D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.

Câu 4(ĐH – 2009): Trong sự phân hạch của hạt nhân

, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.

B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.

C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

Câu 5(ĐH – CĐ 2010): Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 6(ĐH – CĐ 2010 ): Phản ứng nhiệt hạch là

A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.

B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng .

C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.

D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 7: Một nguồn ban đầu chứa

hạt nhân nguyên tử phóng xạ. Có bao nhiêu hạt nhân này bị phân rã sau thời gian bằng 3 chu kỳ bán rã ?

A.

B.

C.

D.

Câu 8: Một nguồn ban đầu chứa

hạt nhân nguyên tử phóng xạ. Có bao nhiêu hạt nhân này chưa bị phân rã sau thời gian bằng 4 chu kỳ bán rã ?

A.

B.

C.

D.

Câu 9(ĐH – 2009): Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

A. 0,5T.B. 3T.C. 2T.D. T.

Câu 10(CĐ – 2012): Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu (t = 0), một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là N0. Sau khoảng thời gian t=3T (kể từ t=0), số hạt nhân X đã bị phân rã là

A. 0,25N0.B. 0,875N0.C. 0,75N0.D. 0,125N0

Câu 11(ĐH – 2009): Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là

A.

.B.

C.

D.

Câu 12(ĐH – CĐ 2010): Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A.

.B.

.C.

.D. N0

.

Câu 13: Tại thời điểm

số hạt nhân của mẫu chất phóng xạ là

. Trong khoảng thời gian từ

đến

có bao nhiêu hạt nhân của mẫu chất đó phóng xạ ?

A.

B.

C.

D.

Câu 14(ĐH – 2008) : Hạt nhân

X phóng xạ và biến thành một hạt nhân

Y bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ

X có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất

X, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là

A.

B.

C.

D.

Câu 15:

là chất phóng xạ

với chu kỳ bán rã bằng

ngày. Hỏi sau 46 ngày, từ 21g Po lúc đầu có bao nhiêu hạt

được phát ra ? Cho

A.

B.

C.

D.

Câu 16:

là chất phóng xạ

. Ban đầu một mẫu chất Po tinh khiết có khối lượng 2mg. Sau 414 ngày tỉ lệ giữa số hạt nhân Po và Pb trong mẫu đó bằng 1:7. Chu kỳ bán rã của Po bằng bao nhiêu

A. 13,8 ngàyB. 69 ngàyC. 138 ngàyD. 276 ngày

Câu 17: Lúc đầu có 10gam

. Sau 100 năm độ phóng xạ sẽ bằng bao nhiêu ? Biết chu kỳ bán rã của Ra bằng 1600 năm

A.

B.

C. 9,0 CiD. 0,95 Ci

Câu 18: Sau thời gian bao lâu 5 mg

lúc đầu còn lại 1mg ? Biết chu kỳ bán rã bằng 2,60 năm

A. 9,04 nămB. 12,1 nămC. 6,04 nămD. 3,22 năm

Câu 19(CĐ 2007): Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0 , chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 g. Khối lượng m0 là

A.5,60 g. B. 35,84 g. C. 17,92 g. D. 8,96 g.

Câu 20(ĐH – 2007): Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng

A. 2 giờ. B. 1,5 giờ. C. 0,5 giờ. D. 1 giờ.

Câu 21(CĐ 2008): Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng

A. 3,2 gam. B. 2,5 gam. C. 4,5 gam. D. 1,5 gam.

Câu 22(ĐH – 2008): Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

A. 25%.B. 75%.C. 12,5%.D. 87,5%.

Câu 23(CĐ 2009): Gọi là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2 số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

A. 25,25%.B. 93,75%.C. 6,25%.D. 13,5%.

Câu 24: Độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ

cứ sau 5 phút được đó một lần cho kết quả ba lần đo liên tiếp là: 7,13mCi ; 2,65 mCi ; 0,985 mCi. Chu kỳ bán rã của Cr đó bằng bao nhiêu ?

A. 3,5 phútB. 1,12 phútC. 35 giâyD. 112 giây

Câu 25: Magiê

phóng xạ với chu kì bán rã là T, lúc t1 độ phóng xạ của một mẫu magie là 2,4.106Bq. Vào lúc t2 độ phóng xạ của mẫu magiê đó là 8.105Bq. Số hạt nhân bị phân rã từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 là 13,85.108 hạt nhân. Tìm chu kì bán rã T

A. T = 12 phútB. T = 15 phútC. T = 10 phútD.T = 16 phút

Câu 26: Để đo chu kì bán rã của 1 chất phóng xạ ß- người ta dùng máy đếm electron. Kể từ thời điểm t=0 đến t1= 2 giờ máy đếm ghi được N1 phân rã. Đến thời điểm t2 = 6 giờ máy đếm được N2 phân rã, với N2 = 2,3N1. Tìm chu kì bán rã. A. 3,31 giờ. B. 4,71 giờ C. 14,92 giờ D. 3,95 giờ

Câu 27: Để đo chu kỳ bán rã của 1 chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Ban đầu trong 1 phút máy đếm được 14 xung, nhưng sau 2 giờ đo lần thứ nhất, máy chỉ đếm được 10 xung trong 1 phút. Tính chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Lấy

.

A. 3 giờ. B. 4giờ C. 4,92 giờ D. 3,95 giờ

Câu 28: Để xác định chu kỳ bán rã T của một đồng vị phóng xạ, người ta thường đo khối lượng đồng vị phóng xạ đó trong mẫu chất khác nhau 8 ngày được các thông số đo là 8µg và 2µg.Tìm chu kỳ bán rã T của đồng vị đó?

A. 4 ngày. B. 2 ngày. C. 1 ngày. D. 8 ngày.

Câu 29(ĐH -2010): Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 50 s. B. 25 s. C. 400 s. D. 200 s.

Câu 30(ĐH-2011): Chất phóng xạ pôlôni

phát ra tia

và biến đổi thành chì

. Cho chu kì của

là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni chuyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là

. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là

A.

.B.

.C.

.D.

.

Câu 31: Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm

tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm

thì tỉ lệ đó là

A. k + 4.B. 4k/3.C. 4k+3.D. 4k.

Câu 32: Một bệnh nhân điều trị ưng thư bằng tia gamma lần đầu tiên điều trị trong 10 phút . Sau 5 tuần điều trị lần 2. Hỏi trong lần 2 phải chiếu xạ trong thời gian bao lâu để bệnh nhân nhận được tia gamma như lần đầu tiên . Cho chu kỳ bán rã T=70 ngày và xem : t<< T

A, 17phút B. 20phút C. 14phút D. 10 phút

Câu 33: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia

để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là

phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi

) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia

như lần đầu?

A. 28,2 phút. B. 24,2 phút.C. 40 phút.D. 20 phút.

Câu 34: Người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ

(chu kỳ bán rã bằng 15 giờ) có độ phóng xạ bằng 1,5mCi. Sau 7,5giờ người ta lấy ra

máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ là 392 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu ?

A. 5,25 lítB.

C. 6,0 lítD.

Câu 35: Gọi

là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử giảm đi e lần, Sau thời gian

số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu ?

A. 40%B. 13,5%C. 35%D. 60%

Câu 36(CĐ – 2012): Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là = 5.10-8s-1. Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là

A. 5.108s.B. 5.107s.C. 2.108s.D. 2.107s.

Câu 37: Ngày nay tỉ lệ của 235U là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là 238U. Cho biết chu kì bán rã của 235U và 238U lần lượt là 7,04.108 năm và 4,46.109 năm. Tỉ lệ của 235U trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là: A.32%. B.46%. C.23%. D.16%.

Câu 38: Chất phóng xạ

có chu kỳ bán rã 138,4 ngày. Người ta dùng máy để đếm số hạt phóng xạ mà chất này phóng ra. Lần thứ nhất đếm trong t = 1 phút (coi t <<T). Sau lần đếm thứ nhất 10 ngày người ta dùng máy đếm lần thứ 2. Để máy đếm được số hạt phóng xạ bằng số hạt máy đếm trong lần thứ nhất thì cần thời gian là A. 68s B. 72s C. 63s D. 65s

Câu 39: Một hỗn hợp 2 chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1= 1 giờ và T2 =2 giờ. Vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên là bao nhiêu? A. 0,67 giờ. B. 0,75 giờ. C. 0,5 giờ. D. Đáp án khác.

Câu 40: Đồng vị Na 24 phóng xạ với chu kì T = 15 giờ, tạo thành hạt nhân con là Mg. Khi nghiên cứu một mẫu chất người ta thấy ở thời điểm bắt đầu khảo sát thì tỉ số khối lượng Mg24 và Na 24 là 0.25, sau đó một thời gian ∆t thì tỉ số ấy bằng 9. Tìm ∆t ?

A. ∆t =4,83 giờB. ∆t =49,83 giờ C. ∆t =54,66 giờ D. ∆t = 45,00 giờ

Câu 41: Một chất phóng xạ phát ra tia anpha, cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt . Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt , nhưng 6 giờ sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:

A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ

Câu 42: Để đo chu kỳ của chất phóng xạ, người ta dùng một máy đếm xung. trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được

xung. Chu kỳ bán rã T có gí trị là :

A.

B.

C.

D.

Câu 43: Trong phòng thí nghiệm có một lượng chất phóng xạ, ban đầu trong 1 phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã, sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 phân tử bị phân rã. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 30 phút B. 60 phútC. 90 phútD. 45 phút

Câu 44:

Na là chất phóng xạ -, trong 10 giờ đầu người ta đếm được 1015 hạt - bay ra. Sau 30 phút kể từ khi đo lần đầu người ta lại thấy trong 10 giờ đếm dược 2,5.1014 hạt - bay ra. Tính chu kỳ bán rã của nátri.

A. 5hB. 6,25hC. 6hD. 5,25h

Câu 45: Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ

. Đến thời điểm

, máy đếm đươc

xung, đến thời điểm

máy đếm được

xung. (Một hạt bị phân rã, thì số đếm của máy tăng lên 1 đơn vị). Chu kì bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng :

A.6,90h.B.0,77h. C.7,84 h. D.14,13 h.

Câu 46: Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2 = t1 + 3T thì tỉ lệ đó là :

A.k + 8B.8kC. 8k/ 3D.8k + 7

Câu 47: Ban đầu có một lượng chất phóng xạ khối lượng mo sau thời gian 6giờ đầu thì 2/3 lượng chất đó đã bị phân rã. Trong 3 giờ đầu thì lượng chất phóng xạ đã bị phân rã là

A.

B.

C.

D.

Câu 48(ĐH – CĐ 2010): Biết đồng vị phóng xạ

C có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho là

A. 1910 năm.B. 2865 năm.C. 11460 năm. D. 17190 năm.

Câu 49(ĐH – 2012): Hạt nhân urani

sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì

. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của

biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân

và 6,239.1018 hạt nhân

. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của

. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là

A. 3,3.108 năm.B. 6,3.109 năm.C. 3,5.107 năm.D. 2,5.106 năm.

Câu 50(ĐH – 2013): Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ

, với tỷ lệ số hạt

và số hạt

. Biết chu kì bán rã của

lần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.109 năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt

và số hạt

?

A. 2,74 tỉ năm.B. 2,22 tỉ năm.C. 1,74 tỉ năm.D. 3,15 tỉ năm.

…… HẾT ……

GOODLUCK !!!

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2019
Ngày 11/12/2019
* Thi thử lý 2020 - THPT Trần Đại Nghĩa
Ngày 10/12/2019
* ĐỀ THI THỬ THPTQG QUẾ VÕ BẮC NINH 2020 (GIẢI CHI TIẾT)
Ngày 10/12/2019
* Tiết 21 Bài tập Vật lý 11
Ngày 10/12/2019
* Đề khảo sát Vật lý 12 lần 1 năm học 2019 - 2020
Ngày 10/12/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* KTHKI Lý 12 Bình Thuận 2016-2017
Ngày 13/12/2017
* Đề thi thử đại học số 03 năm 2015 Có đáp án (Trần Quốc Lâm BMT)
Ngày 19/12/2014
* 41 Chuyên đề LTĐH Vũ Đình Hoàng, có đáp án chính xác 99%
Ngày 19/12/2014
* Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11
Ngày 19/12/2015
* Thi thử ĐHSP Hà Nội - Giải chi tiết
Ngày 13/12/2012
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (74)