Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > ÔN TẬP CHƯƠNG ĐIỆN KHỐI 12-2014

ÔN TẬP CHƯƠNG ĐIỆN KHỐI 12-2014

* pham de - 1,912 lượt tải

Chuyên mục: Dòng điện xoay chiều

Để download tài liệu ÔN TẬP CHƯƠNG ĐIỆN KHỐI 12-2014 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu ÔN TẬP CHƯƠNG ĐIỆN KHỐI 12-2014 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
24 Đang tải...
Chia sẻ bởi: pham de
Ngày cập nhật: 27/11/2014
Tags: ÔN TẬP, CHƯƠNG ĐIỆN, KHỐI 12-2014
Ngày chia sẻ:
Tác giả pham de
Phiên bản 1.0
Kích thước: 107.67 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu ÔN TẬP CHƯƠNG ĐIỆN KHỐI 12-2014 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Bài tập chương III: ( Mức độ Biết )

1/Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?

A. Hiệu điện thế . B. Cường độ dòng điện. C. Suất điện động. D. Công suất.

2/ Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện

A. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 4 lần. C. giảm đi 2 lần. D. giảm đi 4 lần.

3/ Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử : điện trở thuần; cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế

lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức

. Đoạn mạch AB chứa

Tụ điện B. Điện trở thuần C. Cuộn dây thuần cảm D. Cuộn dây có điện trở.

4/ Trong đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp . Nếu đoạn mạch có tính cảm kháng thì điện áp ở hai đầu mạch

Sớm pha

so với cường độ dòng điện. C.Trễ pha

so với cường độ dòng điện.

Sớm pha

so với cường độ dòng điện. D. Trễ pha

so với cường độ dòng điện.

5/ Đặt một hiệu điện thế xoay chiều

vào hai đầu mạch R,L,C không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp hai đầu mạch này khi

L.C.

=1 B.

C.

D.

Cô phương

Câu 1. Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp

thì UR = U. Kết luận nào sau đây đúng ?

A. Hệ số công suất của mạch bằng 0.B. Công suất của mạch bằng 0.

C. Hệ số công suất của mạch bằng 1.D. Hệ số công suất của mạch giảm khi R giảm.

Câu 2. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp điện áp

thì dòng điện trong mạch là:

, điều này chứng tỏ

A. mạch có tính dung kháng.B. mạch có tính cảm kháng.

C. mạch cộng hưởng điện.D. mạch có tính trở kháng.

Câu 3. Nếu mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp thì tổng trở của mạch

A. không thể nhỏ hơn ZL.B. không thể nhỏ hơn ZC.

C. không thể nhỏ hơn R.D. luôn bằng Z = R + ZL + ZC.

Câu 4. Một trong những ưu thế của máy biến thế trong sử dụng là

A. không bức xạ sóng điện từ.B. không tiêu thụ điện năng.

C. có thể tạo ra hiệu điện thế theo yêu cầu sử dụng.D. không có sự hao phí nhiệt do dòng điện Phucô.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần ?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.

B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng không.

C. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì cảm kháng của đoạn mạch càng nhỏ.

D. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần sớm pha

so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

Câu 6. Đặt điện áp

vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm thì dòng điện qua nó có giá trị cực đại là I0. Nếu tại thời điểm t, điện áp hai đầu cuộn dây là

thì dòng điện qua nó là

A.

B.

C.

D.

.

Câu 7. Cho một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp và R,L,C có giá trị không đổi. Điện áp hai đầu mạch là u = 200

cos2ft (V). Thay đổi tần số f cho đến lúc cộng hưởng điện xảy ra, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R có giá trị :

A. UR = 100 V. B. UR = 0 . C. UR = 200 V. D. UR = 100

V.

Câu 8. Hộp X chứa hai trong ba phần tử sau : Điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm. Đặt vào hai đầu hộp X điện áp

thì dòng điện chạy qua nó là

. Hộp X chứa

A. điện trở nối tiếp tụ điện.B. điện trở nối tiếp cuộn dây.

C. cuộn dây nối tiếp tụ điện.D. tụ điện nối tiếp tụ điện.

Câu 9. Đặt hiệu điện thế xoay chiều

vào đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm

và tụ điện có

mắc nối tiếp, f có thể thay đổi được, U0 không đổi. Khi cho f biến thiên từ 36Hz tới 48Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R

A. giảm rồi tăngB. Không thay đổiC. tăng rồi giảmD. Luôn tăng

Câu 10. Mạch xoay chiều RLC nối tiếp.Trường hợp nào sau đây điện áp hai đầu mạch không cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R:

A. Thay đổi C để URmax B. Thay đổi L để ULmax.

C. Thay đổi f để URmax D. Thay đổi C để ULmax.

1) Ñaët ñieän aùp u = 50

cos100t(V) vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch R, L, C noái tieáp. Bieát ñieän aùp hai ñaàu cuoän caûm thuaàn laø 30V, hai ñaàu tuï ñieän laø 60V. Ñieän aùp hai ñaàu ñieän trôû thuaàn R laø

A. 50V. B. 40V. C. 30V. D. 20V.

2) Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch RLC khoâng phaân nhaùnh moät ñieän aùp xoay chieàu u = U0cost thì doøng ñieän trong maïch laø i = I0cos(t +

). Ñoaïn maïch ñieän naøy coù

A. ZL = R.B. ZL < ZC.C. ZL = ZC.D. ZL > ZC.

3) Ñaët moät ñieän aùp xoay chieàu u = U0cost(V) vaøo hai ñaàu moät ñoaïn maïch RLC khoâng phaân nhaùnh. Doøng ñieän nhanh pha hôn ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch khi

A. L >

. B. L =

. C. L <

. D. =

.

4) Cường độ dòng điện giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm L =

H và điện trở R = 100Ω mắc nối tiếp có biểu thức i = 2cos(100πt –

)(A). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:

A. 200

cos(100 πt +

)(V).B. 400cos(100 πt +

)(V).

C. 400cos(100 πt +

)(V). D. 200

cos(100 πt -

)(V) 

5) Maïch ñieän RLC maéc noái tieáp, trong ñoù L =

H; C =

F, R = 120, nguoàn coù taàn soá f thay ñoåi ñöôïc. Ñeå i sôùm pha hôn u thì f phaûi thoûa maõn

A. f > 12,5Hz. B. f > 125Hz. C. f < 12,5Hz.D. f < 25Hz.

6) Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể

A. trễ pha

.B. sớm pha

. C. sớm pha

.D. trễ pha

.

7) Đặt điện áp

(V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung

(F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A.

(A).B.

(A).

C.

(A).D.

(A).

8) Khi ñaët hieäu ñieän theá khoâng ñoåi 12 V vaøo hai ñaàu moät cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn R vaø ñoä töï caûm L thì doøng ñieän qua cuoän daây laø doøng ñieän moät chieàu coù cöôøng ñoä 0,15 A. Neáu ñaët vaøo hai ñaàu cuoän daây naøy moät ñieän aùp xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng 100 V thì cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng qua noù laø 1 A. Caûm khaùng cuûa cuoän daây laø

A. 50 .B. 30 .C. 40 .D. 60 .

9) Ñaët moät ñieän aùp xoay chieàu taàn soá f = 50 Hz vaø giaù trò hieäu duïng U = 80 V vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch goàm R, L, C maéc noái tieáp. Bieát cuoän caûm thuaàn coù ñoä töï caûm L =

H, tuï ñieän coù ñieän dung C =

F vaø coâng suaát toûa nhieät treân ñieän trôû R laø 80 W. Giaù trò cuûa ñieän trôû thuaàn R laø

A. 80 .B. 30 .C. 20 .D. 40 .

514350015367010) Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Bieát cuoän daây coù L =

H, r = 30; tuï ñieän coù C = 31,8F; R thay ñoåi ñöôïc; ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø u = 100

cos100t(V). Xaùc ñònh giaù trò cuûa R ñeå coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû R laø cöïc ñaïi.

A. R = 30.B. R = 40. C. R = 50.D. R = 60.

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Romanian Master of Physics
Ngày 26/11/2020
* Bài toán liên quan đến cực đại, cùng pha với nguồn
Ngày 24/11/2020
* Đề ôn tập GK1 - VL12
Ngày 24/11/2020
* Trắc nghiệm lí 12 (Cấp độ nhận thức) - Bản giải 2020
Ngày 24/11/2020
* Các mạch điện xoay chiều
Ngày 24/11/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

BÀI GIẢNG POWERPOINT 12 (SƯU TẦM)

Phiên bản mới nhất 2020

ĐXC

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 24 - 11


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (97)