Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

* nga - 6,885 lượt tải

Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

Để download tài liệu CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG (TRẮC NGHIỆM)

CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG (TRẮC NGHIỆM)

273 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 11/12/2020

Dòng điện trong chất điện phân

Dòng điện trong chất điện phân

85 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 05/12/2020

Đề Khảo sát Chất lượng Chương Dòng điện không đổi Vât lý 11 năm 2020 lần 7
Giải toán về toàn mạch

Giải toán về toàn mạch

267 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 04/11/2020

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI (FULL TRẮC NGHIỆM)

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI (FULL TRẮC NGHIỆM)

748 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 02/11/2020

Các định luật cơ bản của dòng điện không đổi

Các định luật cơ bản của dòng điện không đổi

102 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 27/10/2020

Điện năng, công suất điện

Điện năng, công suất điện

93 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 27/10/2020

Dòng Điện Trong Các Môi Trường 2019 - 2020 - Full Chi Tiết

Dòng Điện Trong Các Môi Trường 2019 - 2020 - Full Chi Tiết

2,159 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 30/11/2019

Cùng chia sẻ bởi: nga

Bài tập tự luận chương 2 Vật lí 10

Bài tập tự luận chương 2 Vật lí 10

2,361 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 15/11/2012

Chuyên đề động năng

Chuyên đề động năng

1,598 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 15/11/2012

Trắc nghiệm chương 2 động lực học chất điểm

Trắc nghiệm chương 2 động lực học chất điểm

802 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 15/11/2012

Trắc nghiệm chương 2 động lực học chất điểm

Trắc nghiệm chương 2 động lực học chất điểm

5,625 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 27/10/2012

Trắc nghiệm chương 2 động lực học chất điểm

Trắc nghiệm chương 2 động lực học chất điểm

293 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 14/10/2012

CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

6,885 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 13/10/2012

Chuyên đề động năng

Chuyên đề động năng

346 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 25/07/2012

Chuyên đề động lượng

Chuyên đề động lượng

994 lượt tải về

Tải lên bởi: nga

Ngày tải lên: 25/07/2012

65 Đang tải...
Chia sẻ bởi: nga
Ngày cập nhật: 13/10/2012
Tags: CHUYÊN ĐỀ, DÒNG ĐIỆN, TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
Ngày chia sẻ:
Tác giả nga
Phiên bản 1.0
Kích thước: 18.32 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Dßng §iÖn trong kim lo¹i

Bài 1 : Cho một dòng điện không đổi trong 10 s, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng là 2 C. Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là?

Bài 2: Một dòng điện không đổi có cường độ 3 A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là?

Bài 3: §ßng cã khèi l­îng riªng D = 9,8g/cm3, nguyªn tö khèi A = 64

a. TÝnh mËt ®é e tù do cña ®ån?

b. Mét d©y dÉn b»ng ®ång cã tiÕt diÖn S = 0,5 mm2 dßng ®iÖn I = 1 A ch¹y qua. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña c¸c e tù do cã trong d©y dÉn chuyÓn ®éng cã h­íng.

Cho r»ng mçi nguyªn tö §ång gi¶i phãng 1 e tù do, sè Av«ga®r« NA=6,02.1023

Bài 4 : Mét bãng ®Ìn 220V – 40W cã d©y tãc lµm b»ng V«nfram. §iÖn trë cña d©y tãc khi ®Ìn ë 200C lµ R0 = 121

. TÝnh nhiÖt ®é cña d©y tãc bãng ®eng khi s¸ng b×nh th­êng. Gi¶ thiÕt ®iÖn trë cña d©y tãc ®Ìn trong kho¶ng nhiÖt ®é nµy t¨ng bËc nhÊt theo nhiÖt ®é víi hÖ sè nhiÖt ®iÖn trë

DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

Bài 1 : Mét b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch Nitrat B¹c víi Anèt B¹c cã ®iÖn trë R = 2

. HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai cùc lµ U = 10V. X¸c ®Þnh l­îng B¹c b¸m vµo cùc ©m sau 2h. Cho biÕt ®èi víi B¹c A = 108, n = 1

Bài 2: Sau 10h cã 16,8g n­íc bÞ ph©n tÝch tõ b×nh ®iÖn ph©n dung dÞch axit Sunfuric. T×m c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh.

Bµi 3*: Mét vËt kim lo¹i ®­îc m¹ Niken cã diÖn tÝch S = 120cm2. Dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n cã c­êng ®é I = 0,3 A vµ thêi gian m¹ lµ 5 giê. TÝnh ®é dµy h cña líp Niken phñ ®Òu trªn mÆt cña vËt ®­îc m¹. BiÕt Ni ken cã: A = 58,7g/mol; n = 2; D = 8,8.103 Kg/m3.

Bài 4 : ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ U = 10 V vµo hai cùc cña b×nh ®iÖn ph©n chøa dung dÞch NaOH.

a. x¸c ®Þnh chÊt ®­îc gi¶i phãng ë mçi ®iÖn cùc.

b. Sau thêi gian thÝ nghiÖm t¹i Catèt thu ®­îc V = 0,5l khÝ ë ¸p suÊt P = 1,23 at vµ nhiÖt ®é t = 270C. TÝnh c«ng cña dßng ®iÖn ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n.BiÕt h»ng sè khÝ R = 8,2.10-2at.l/mol. K

Bài 5: Muèn m¹ hai mÆt cña mét tÊm s¾t cã diÖn tÝch mçi mÆt lµ S = 25cm2 ng­êi ta lÊy nã lµm catèt cña mét b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch CuSO4 cßn anèt lµ mét thanh ®ång nguyªn chÈtåi cho dßng ®iÖn cã c­êng ®é I = 5A ch¹y qua trong thêi gian t =16 phót 5 gi©y.

a.ViÕt s¬ ®å chØ c¬ chÕ ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 .

b. TÝnh bÒ dµy líp ®ång b¸m trªn tÊm s¾t.

BiÕt Cu = 64, n = 2, D = 8,9 g/cm3

Tin tức vật lý

Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Khoảng năm 250 tCN. “Đồng hồ nước Ktesibios quan trọng vì nó đã làm thay đổi mãi mãi sự hiểu biết của chúng ta về một
Tic-tac-toe
05/12/2020
Khoảng 1300 tCN   Các nhà khảo cổ có thể truy nguyên nguồn gốc của “trò chơi ba điểm một hàng” đến khoảng năm 1300
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Các nhà thiên văn vật lí đang kết hợp nhiều phương pháp để làm hé lộ các bí mật của một số vật thể lạ lùng nhất
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020
Khám phá Hải Vương tinh 1846 John Couch Adams (1819–1892), Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811–1877), Johann Gottfried Galle (1812–1910) “Bài
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 95)
04/09/2020
Các định luật Kirchhoff về mạch điện 1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) Khi vợ của Gustav Kirchhoff, Clara, qua đời, nhà vật
Lực nâng từ tách biệt tế bào sống với tế bào chết
27/08/2020
Một kiểu lực nâng từ có thể tách các tế bào sống với tế bào chết mà không làm thay đổi hay làm hỏng chúng. Quá trình có
LHC tạo ra vật chất từ ánh sáng
26/08/2020
Các nhà khoa học làm việc ở một thí nghiệm tại Máy Va chạm Hạt nặng Lớn đã chứng kiến các hạt W khối lượng lớn xuất

Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 83) Pa nô mặt trời hoạt động như thế nào? - Phần 4 250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 48)
Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi thử THPTQG Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam 2021
Ngày 11/02/2021
* Đề thi thử THPTQG Kim Liên Hà Nội 2021
Ngày 11/02/2021
* Đề thi thử THPTQG Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2021
Ngày 03/02/2021
* Đề thi thử THPTQG Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2021
Ngày 03/02/2021
* Đề thi thử THPTQG Chuyên Hạ Long Quảng Ninh 2021 
Ngày 03/02/2021
File mới upload

Bình luận tài nguyên

...

...

Kính chào quí thầy cô và các em HS 2k3! Lâu quá tôi không vào được thư viện do lỗi truy cập.!?... Nay vào được và chia sẻ...

Đề thi thử THPTQG Chuyên Hạ Long Quảng Ninh 2021
User Trần Tuệ Gia 30 - 01

Phiên bản 2021


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (40)