Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

* nga - 6,850 lượt tải

Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

Để download tài liệu CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
65 Đang tải...
Chia sẻ bởi: nga
Ngày cập nhật: 13/10/2012
Tags: CHUYÊN ĐỀ, DÒNG ĐIỆN, TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
Ngày chia sẻ:
Tác giả nga
Phiên bản 1.0
Kích thước: 18.32 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Dßng §iÖn trong kim lo¹i

Bài 1 : Cho một dòng điện không đổi trong 10 s, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng là 2 C. Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là?

Bài 2: Một dòng điện không đổi có cường độ 3 A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là?

Bài 3: §ßng cã khèi l­îng riªng D = 9,8g/cm3, nguyªn tö khèi A = 64

a. TÝnh mËt ®é e tù do cña ®ån?

b. Mét d©y dÉn b»ng ®ång cã tiÕt diÖn S = 0,5 mm2 dßng ®iÖn I = 1 A ch¹y qua. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña c¸c e tù do cã trong d©y dÉn chuyÓn ®éng cã h­íng.

Cho r»ng mçi nguyªn tö §ång gi¶i phãng 1 e tù do, sè Av«ga®r« NA=6,02.1023

Bài 4 : Mét bãng ®Ìn 220V – 40W cã d©y tãc lµm b»ng V«nfram. §iÖn trë cña d©y tãc khi ®Ìn ë 200C lµ R0 = 121

. TÝnh nhiÖt ®é cña d©y tãc bãng ®eng khi s¸ng b×nh th­êng. Gi¶ thiÕt ®iÖn trë cña d©y tãc ®Ìn trong kho¶ng nhiÖt ®é nµy t¨ng bËc nhÊt theo nhiÖt ®é víi hÖ sè nhiÖt ®iÖn trë

DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

Bài 1 : Mét b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch Nitrat B¹c víi Anèt B¹c cã ®iÖn trë R = 2

. HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai cùc lµ U = 10V. X¸c ®Þnh l­îng B¹c b¸m vµo cùc ©m sau 2h. Cho biÕt ®èi víi B¹c A = 108, n = 1

Bài 2: Sau 10h cã 16,8g n­íc bÞ ph©n tÝch tõ b×nh ®iÖn ph©n dung dÞch axit Sunfuric. T×m c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh.

Bµi 3*: Mét vËt kim lo¹i ®­îc m¹ Niken cã diÖn tÝch S = 120cm2. Dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n cã c­êng ®é I = 0,3 A vµ thêi gian m¹ lµ 5 giê. TÝnh ®é dµy h cña líp Niken phñ ®Òu trªn mÆt cña vËt ®­îc m¹. BiÕt Ni ken cã: A = 58,7g/mol; n = 2; D = 8,8.103 Kg/m3.

Bài 4 : ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ U = 10 V vµo hai cùc cña b×nh ®iÖn ph©n chøa dung dÞch NaOH.

a. x¸c ®Þnh chÊt ®­îc gi¶i phãng ë mçi ®iÖn cùc.

b. Sau thêi gian thÝ nghiÖm t¹i Catèt thu ®­îc V = 0,5l khÝ ë ¸p suÊt P = 1,23 at vµ nhiÖt ®é t = 270C. TÝnh c«ng cña dßng ®iÖn ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n.BiÕt h»ng sè khÝ R = 8,2.10-2at.l/mol. K

Bài 5: Muèn m¹ hai mÆt cña mét tÊm s¾t cã diÖn tÝch mçi mÆt lµ S = 25cm2 ng­êi ta lÊy nã lµm catèt cña mét b×nh ®iÖn ph©n ®ùng dung dÞch CuSO4 cßn anèt lµ mét thanh ®ång nguyªn chÈtåi cho dßng ®iÖn cã c­êng ®é I = 5A ch¹y qua trong thêi gian t =16 phót 5 gi©y.

a.ViÕt s¬ ®å chØ c¬ chÕ ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 .

b. TÝnh bÒ dµy líp ®ång b¸m trªn tÊm s¾t.

BiÕt Cu = 64, n = 2, D = 8,9 g/cm3

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Giao Thoa Sóng Cơ
Ngày 28/10/2020
* BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QG 2021 (TẬP 1_CHƯƠNG 1)_THẦY TIẾN
Ngày 28/10/2020
* BÀI GIẢNG POWERPOINT 12 (SƯU TẦM)
Ngày 28/10/2020
* BÀI GIẢNG POWERPOINT 11 (SƯU TẦM)
Ngày 28/10/2020
* BÀI GIẢNG POWERPOINT 10 (SƯU TẦM)
Ngày 28/10/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Đầy đủ các dạng bài tập

200 Bài tập Sóng cơ Hay và Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2020
User Trần Tuệ Gia 29 - 10

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 29 - 10

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (102)