Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > 4 đề thi thử 2012 - Vũ Duy Phương

4 đề thi thử 2012 - Vũ Duy Phương

* VŨ DUY PHƯƠNG - 1,106 lượt tải

Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc gia

Để download tài liệu 4 đề thi thử 2012 - Vũ Duy Phương các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu 4 đề thi thử 2012 - Vũ Duy Phương , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
26 Đang tải...
Chia sẻ bởi: VŨ DUY PHƯƠNG
Ngày cập nhật: 27/06/2012
Tags: 4 đề thi thử 2012, Vũ Duy Phương
Ngày chia sẻ:
Tác giả VŨ DUY PHƯƠNG
Phiên bản 1.0
Kích thước: 108.05 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu 4 đề thi thử 2012 - Vũ Duy Phương là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Th¨ng hoa

VËt lý

V.P

Trung t©m hoa tö

ThÇy: Vò Duy Ph­¬ng

®Ò luyÖn thi ®¹i häc n¨m 2012

M«n: VËt lý

Thêi gian lµm bµi: 90 phót

®Ò sè 5

C ho c¬ hÖ gåm mét sîi d©y mÒm, m¶nh, nhÑ, kh«ng gi·n buéc vµo 1 ®iÓm cè ®Þnh, ®Çu cßn l¹i cña sîi day buéc vµo mét lß xo nhÑ cã ®é cøng K = 50N/m, ®Çu cßn l¹i cña lß xo ®­îc g¾n víi mét vËt nhá tÝch ®iÖn q = + 10C. hÖ ®­îc ®Æt trªn mÆt ph¼ng ngang kh«ng ma s¸t trong mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c¸c ®­êng søc n»m ngang trïng ph­¬ng trôc lß xo vµ h­íng theo chiÒu tõ ®iÓm nèi cña d©y ®Õn vËt, c­êng ®é ®iÖn tr­êng b»ng 105V/m. TÝnh biªn dao ®éng lín nhÊt ®Ó vËt cßn dao ®éng ®iÒu hoµ

1cm B. 2cm C. 0,25cm D. 4cm

Mét hép ®en chøa 1 linh kiÖn m¾c nèi tiÕp víi 1 ®iÖn trë thuÇn R = 20. ®Æt vµo 2 ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p kh«ng ®æi U = 20V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch b»ng 1A. ®Æt vµo 2 ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã gi¸ trÞ cùc ®¹i b»ng 40V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch b»ng 1A. x¸c ®Þnh th«ng sè hép ®en

Cuén c¶m thuÇn cã ZL = 203 B. cuén c¶m thuÇn cã ZL = 20

C. cuén c¶m kh«ng thuÇn ch­a x¸c ®Þnh ®­îc D. ®¸p ¸n kh¸c

Cho m¹ch ®iÖn gåm 3 phÇn tö RLC m¾c nèi tiÕp theo ®óng thø tù trªn. gäi M lµ ®iÓm nèi gi÷a cuén d©y vµ tô ®iÖn A,B lµ 2 ®Çu ®o¹n m¹ch. BiÕt R = 1003, L = 1/ H. §iÖn ¸p trªn 2 ®Çu ®o¹n m¹ch cã d¹ng: u = 1842(cos100t + /28)V. T¹i thêi ®iªm ®iÖn ¸p trªn m¹ch AM b»ng nöa gi¸ trÞ cùc ®¹i cña nã vµ ®ang t¨ng th× ®iÖn ¸p trªn ®o¹n MB b»ng bao nhiªu. BiÕt ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn ®o¹n AM b»ng ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn ®o¹n MB

-1842 B. 184V C. 922V D. -923V

Mét ®ång hå qu¶ l¾c cã d¹ng con l¾c ®¬n. Ng­êi ta ®iÒu chØnh cho chiÒu dµi thanh treo gi¶m 2%. NÕu ®ång hå sai ch¹y ®­îc 1 tuÇn th× ®ång hå ®óng ch¹y ®­îc mét thêi gian lµ bao nhiªu

598691,52s B. 610940,3s C. 85527,36s D. 87281,5s

Mét con l¾c lß xo gåm vËt nhá cã khèi l­îng 100g g¾n víi lß xo cã ®é cøng b»ng 100N/m Ban ®Çu con l¾c dao ®éng ®iÒu hoµ d­íi d­íi t¸c dông cña hîp lùc F = F0cos(15t +/2)N. t tÝnh b»ng s. th× biªn ®é dao ®éng b»ng 3cm. khi hîp lùc cã d¹ng F = F0cos(10t +/2)N th× biªn ®é dao ®éng b»ng 5cm. Hái nÕu hîp lùc cã ph­¬ng tr×nh: F = F0cos(14t +/2)N th× biªn ®é dao ®éng b»ng bao nhiªu

6,5cm B. 3cm C. 4,5cm D. 2cm

H¹t nh©n Na24 cã chu kú b¸n r· b»ng 15h, ban ®Çu cã 1,2gNa. TÝnh sè h¹t nh©n ®· phãng x¹ trong thêi gian tõ giê thø 30 ®Õn giê thø 45

0,15 B. 0,3 C. 3,7625.1021 D. 75,25.1021

Mét h¹t cã vËn tèc b»ng 0,6c th× tû sè ®éng n¨ng vµ n¨ng l­îng nghØ b»ng bao nhiªu

0,45 B. 0,25 C. 1/3 D. 0,8

Cã 2 chÊt ®iÓm dao ®éng trªn 2 ®­êng th¼ng song song vµ rÊt gÇn nhau däc mét trôc OX, vÞ trÝ c©n b»ng cña chóng cïng to¹ ®é 2 chÊt ®iÓm dao ®éng víi ph­¬ng tr×nh: x = 3cos(10t + /6) vµ x = 3cos(10t - /6)cm. Hai vËt c¸ch nhau mét kho¶ng xa nhÊt b»ng bao nhiªu

1.53cm B. 33cm C. 3 D.6cm

Trªn mÆt n­íc tÜnh cã 2 nguån dao ®éng víi ph­¬ng tr×nh:u1 =3cos100t(cm) vµ u2 = - 2cos100t(cm). BiÕt vËn tèc sãng b»ng 2m/s. Hai nguån c¸ch nhau 15cm. TÝnh sè ®­êng hypebol dao ®éng víi biªn ®é 1cm

8 B. 7 C.1 6 D. 14

Mét sîi d©y ®µn håi cã mét ®Çu buéc vµo ©m thoa rung víi biªn ®é 4cm. Mét ®Çu cè ®Þnh vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y b»ng 50m/s. Ng­êi ta quan s¸t thÊy kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt gi÷a 2 lÇn sîi d©y ph×nh to nhÊt lµ 10ms. T×m vÞ trÝ gÇn nót nhÊt dao ®éng víi biªn ®é 43cm.

12,5cm B. 100/3cm C.6,25cm D. 100/6cm

Mét ng­êi cã ng­ìng nghe b»ng 2B. TÝnh c­êng ®é ©m tèi thiÓu ®Ó ng­êi ®ã nghe ®­îc

102W/m2 B.100,2 W/m2 C. 10-10W/m2 D. 10-11,8W/m2

Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn m¾c nèi tiÕp víi cuén c¶m thuÇn.

Ng­êi ta ®Æt vµo ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ: u = 200cos(100t +/6)V. t¹i thêi ®iÓm t = 1/600s ®iÖn ¸p trªn ®iÖn trë b»ng 80V. TÝnh ®iÖn ¸p trªn cuén c¶m khi ®ã

40V B. 60V C. 2002-802 V D. 20V

Chon ph­¬ng ¸n sai vÒ tÇn sè cña thÕ n¨ng hÊp dÉn cña con l¾c ®¬n

A. b»ng tÇn sè ®éng n¨ng B.gÊp ®«i tÇn sè cña gia tèc C. B»ng tÇn sè li ®é D. GÊp ®«i tÇn sè vËn tèc

Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ trong thêi gian t thùc hiÖn ®­îc 10 chu kú dao ®éng. Khi c¾t bít 21cm th× trong thêi gian ®ã con l¾c thùc hiÖn ®­îc 11 chu kú dao ®éng. TÝnh chiÒu dµi con l¾c sau khi c¾t

121cm B. 100cm C.210cm D. 231cm

Cho mét bµn lµ coi nh­ mét ®iÖn trë thuÇn cã ®iÖn trë 100 ®­îc c¾m vµo mét æ c¾m ®iÖn xoay chiÒu cã ®iÖn ¸p: u = 1002 cos(100t + /12). TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch vµo thêi ®iÓm t = 1/1200s

0,53A B. 0,56A C. 2A D. 506A

Cho mạch điện RLC nối tiếp theo ®óng thø tù trªn( Lthuần) biết điện áp trên 2 đầu đoạn mạch RL và toàn mạch có dạng: uRL = 50√2cos(100t + /3)V và u = 50√2cos(100t – /6)V. I = 1A. Tính c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch

50W B. 252W C. 25W D. 253W

N¨ng l­îng nguyªn tö H ë møc thø n cã d¹ng: E = -13,6/n2eV. Khi nguyªn tö chuyÓn tõ møc L lªn møc N th× hÊp thô hay bøc x¹ mét ph« t«n cã n¨ng l­îng b»ng bao nhiªu

HÊp thô 2,55e V B. HÊp thô 10,2eV C. Bøc x¹ 2,25eV D. HÊp thô 10,2eV

Cho m¹ch ®iÖn AB gåm 3 phÇn tö RLC nèi tiÕp theo ®óng thø tù trªn, cuén c¶m thuÇn cã L = 1/ H, Ban ®Çu ®iÖn trë b»ng 8 th× ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn ®iÖn trë b»ng 133V, khi ®iÖn trë b»ng 11,5 th× ®iÖn ¸p trªn ®iÖn trë còng b»ng 133V. TÝnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn biÕt tÇn sè dßng ®iÖn b»ng 50Hz, ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn 2 ®Çu m¹ch kh«ng ®æi

2.10-4πF B. 10-42. π F C. 10-4π F D.10-3π F

2 nguån kÕt hîp lµ 2 nguån

Cïng A,f, B. cïng f, = h»ng sè C. cïng A, =h»ng sè D. cïng A, f, = h»ng sè

Một máy phát điện xoay chiều một pha gåm 2 cÆp cuộn dây mỗi cuén có 250vòng, mỗi vòng có diện tích 50cm2, nam ch©m t¹o ra tõ tr­êng qua cuén d©y cã B = 155 T, tốc độ quay của rô to là 1500vòng/phút. Cho điện trở của Stato bằng 203 Mắc máy phát với mạch ngoài gồm điện trở R = 303 nối tiếp với cuộn cảm thuần L = 1/ H và tụ điện C = 2.10-4/ F. Tính công suất tiêu thụ của mạch ngoµi

1003W B. 503W C. 50W D. ®¸p sè kh¸c

Cho m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp dßng ®iÖn hiÖu dông ch¹y qua m¹ch b»ng 1A. biÕt UR = UL = UC. Hái nÕu nèi t¾t tô ®iÖn th× c­êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông ch¹y qua m¹ch b»ng bao nhiªu

2A B. 1/2A C. 2A D. 1A

B¶n chÊt cña dßng ®iÖn xoay chiÒu lµ

A. dao ®éng ®iÖn tõ c­ìng bøc B. Dao ®éng ®iÖn tõ tù do

C. dao ®éng ®iÖn tõ t¾t dÇn D.dao ®éng ®iÖn tõ duy tr×

Ng­êi ta tÝch ®iÖn cho tô ®iÖn kh«ng khÝ cña m¹ch dao ®éng lý t­ëng b»ng nguån 1 chiÒu cã hiÖu ®iÖn thÕ b»ng 5V råi ®Ó m¹ch c« lËp. TÝnh ®iÖn ¸p cùc ®¹i trong m¹ch khi ng­êi ta lÊp ®Çy tô b»ng mét chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i b»ng 2 vµo thêi ®iÓm ®iÖn tÝch ®¹t cùc ®¹i

5V B. 10V C. 2,5V C. ch­a ®ñ d÷ kiÖn

Cho m¹ch dao ®éng LC lý t­ëng L = 1mH, c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch cã biÓu thøc: i = 3cos(106t + /3)mA. ViÕt biÓu thøc ®iÖn ¸p trªn 2 b¶n tô

u = 3cos(106 t - /6)V B. u = 3000cos(106 t - /6)V

C. u = 3cos(106 t - 5/6)V D. u = 3cos(106 t + 5 /6)V

Cho dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch cã biÓu thøc: i = 2cos(1000t + /2)mA. TÝnh ®iÖn tÝch chuyÓn qua ®o¹n m¹ch trong thêi gian 2/3ms ®Çu

4 - 3mC B. 3/ C C. 1/ C D. 1/ mC

Trong thÝ nghiÖm giao thoa Y ©ng, kho¶ng c¸ch 2 khe b»ng 1,2mm. ¸nh s¸ng sö cã b­íc sãng b»ng 0,5m. Ng­êi ta ®o ®­îc gi÷a 2 ®iÓm c¸ch nhau 10mm cã 10 v©n s¸ng trong ®ã 2 v©n ngoµi cïng lµ v©n tèi. TÝnh kho¶ng c¸ch tõ 2 khe ®Õn mµn quan s¸t

2,4m B. 1,2m C. 2,66m D.2,16m

Trong thÝ nghiÖm giao thoa Y©ng, kho¶ng c¸ch 2 khe b»ng 1mm, kho¶ng c¸ch 2 khe ®Õn mµn b»ng 2m. Ng­êi ta dïng ®ång thêi 2 bøc x¹ ®¬n s¾c b»ng 0,4m vµ 0,6m. X¸c ®Þnh sè v©n cïng mµu víi v©n trung t©m quan s¸t ®­îc trªn mµn ®èi xøng. BiÕt mµn réng 20mm

9 v©n B. 16 v©n C. 17v©n D. 8 v©n

C¬ thÓ ng­êi ë 370C ph¸t ra sãng ®iÖn tõ kh«ng cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y

Ghi ®­îc b»ng m¸y ¶nh B. g©y ra hiÖn t­îng quang ®iÖn trong cho Si

C. Cã vËn tèc trong ch©n kh«ng b»ng c D. cã b­íc sãng b»ng 9m

Tia R¬nghen kh«ng cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y

A. TÝnh ®©m xuyªn yÕu B. t¸c dông nhiÖt

C. t¸c dông lªn kÝnh ¶nh D. kÝch thÝch ph¸t quang mét sè chÊt

ThiÕt bÞ nµo sau ®©y kh«ng dùa trªn hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ

¨ng ten ph¸t B.M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 1 pha C. ®Çu ®äc b¨ng tõ D. ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu

Khi quan s¸t quang phæ cña mét nguån s¸ng b»ng m¸y quang phæ t¸n s¾c nh­ng kh«ng thÓ ®Æt nguån s¸ng ®ã trªn khe trùc chuÈn ta ph¶i lµm thÕ nµo

Cho ¶nh ¶o cña vËt hiÖn trªn khe trùc chuÈn B. Cho ¶nh thËt cña vËt hiÖn trªn khe trùc chuÈn

C. VÉn quan s¸t b×nh th­êng D. Kh«ng cã c¸ch nµo quan s¸t ®­îc

Mét kim lo¹i cã c«ng tho¸t b»ng 2,76eV ®ang cã ®iÖn thÕ b»ng -3V. ng­êi ta chiÕu lÇn l­ît c¸c bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,5; 0,6; 0,4; m. bøc x¹ nµo cã thÓ lµm cho ®iÖn thÕ b»ng -4V

C¶ 3 bøc x¹ B. bøc x¹ 1 C. bøc x¹ 2 D. bøc x¹ 3

Ion He+ cã b¸n kÝnh quü ®¹o ë møc c¬ b¶n b»ng 10,3.10-11m. TÝnh vËn tèc cña e khi nguyªn tö ë møc c¬ b¶n

2,2.105m/s B. 2,217.106m/s C. 3,4.105m/s D. 3,4.106m/s

Mét èng r¬nghen ho¹t ®éng trong d­íi ®iÖn ¸p gi÷a 2 cù Anot vµ Ktot b»ng 50 000V. Gi¶ sö dßng ®iÖn ch¹y qua èng b»ng 1A. BiÕt cã 0,1% n¨ng l­îng èng chuyÓn ho¸ thµnh n¨ng l­îng cña bøc x¹ cã b­íc sãng ng¾n nhÊt. TÝnh sè ph« t«n cña bøc x¹ ng¾n nhÊt ph¸t ra trong 2 phót

62,5.1015h¹t B. 468,75.1016h¹t C. 375.1016 h¹t D. 75.1016h¹t

Mét vËt cã khèi l­îng m = 200g ®­îc tÝch ®iÖn q = + 10C treo vµo mét lß xo nhÑ cã ®é cøng K = 50N/m. VËt ®­îc ®Æt trªn mÆt ph¼ng ngang kh«ng ma s¸t trong mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c¸c ®­êng søc n»m ngang trïng ph­¬ng trôc lß xo vµ h­íng theo lß xo gi·n, c­êng ®é ®iÖn tr­êng b»ng 1.105V/m.. Thêi ®iÓm t = 0 ng­êi ta kÐo vËt ®Õn vÞ trÝ lß xo gi·n 6cm råi th¶ nhÑ. T×m qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc tõ khi lùc ®µn håi b»ng 2N lÇn ®Çu tiªn ®Õn thêi ®iÓm t = 31/15s

82cm B. 78cm C. 122cm D. 80cm

§i d­íi trêi n¾ng vµo lóc gi÷a tr­a bÞ ®en da lµ do t¸c dông cña tia

Hång ngo¹i B. tö ngo¹i C. ¸nh s¸ng ®á D. ¸nh s¸ng vµng

Qu¸ tr×nh huû cÆp cña electron vµ pozitron ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng tr×nh: e+ + e- + . TÝnh khèi l­îng nhá nhÊt cña tia t¹o thµnh

0 B. 9,1.10-31kg C. 4,05.10-31kg D.18,2.10-31kg

Ng­êi ta b¾n h¹t pr«t«n cã ®éng n¨ng b»ng 4MeV vµo bia Cl ph¶n øng t¹o ra 2 h¹t nh©n trong ®ã He bay theo ph­¬ng vu«ng gãc víi p theo ph­¬ng tr×nh: Cl35 + p S32 + He4. Cho mCl = 34,96885u, mS = 31,97207u, mH = 1,007825u,mHe = 4,00260u. TÝnh ®éng n¨ng cña S sau ph¶n øng

5,055MeV B.0,26MeV C. 0,76MeV D. 0,55MeV

CÊu t¹o h¹t nh©n gåm:

A. c¸c h¹t pr«ton B. pr«ton vµ n¬tron vµ electron C. proton vµ n¬tron D.Proton vµ electron

Ng­êi ta nÐm mét hßn ®¸ xuèng ao vµ quan s¸t 2 ®iÓm A,B th¼ng hµng vµ cïng phÝa víi vÞ trÝ nÐm. BiÕt ®iÓm A nh« lªn cao lÇn thø 4 th× ®iÓm B míi nh« lªn cao lÇn thø nhÊt. VËn tèc sãng lµ 2m/s. AB = 6m. TÝnh tÇn sè sãng

1/3Hz B. 1Hz C.2 Hz D. 4/3Hz

Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi ph­¬ng tr×nh: x = 4cos(3t + /2)cm. t tÝnhb»ng gi©y. T×m sè lÇn vËt ®¹t tèc ®é b»ng 6 cm/s trong 1,5s ®Çu

4 lÇn B. 5 lÇn C. 8 lÇn D. 9 lÇn

Mét con l¾c lß xo gåm mét vËt nÆng 100g g¾n víi mét lß xo nhÑ cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ vµ cã ®é cøng K = 100N/m. HÖ ®­îc ®Æt trªn mÆt ph¼ng ngang cã hÖ sè ma s¸t tr­ît b»ng 0,2. Ng­êi ta kÐo vËt ®Õn vÞ trÝ vËt cã li ®é 5 cm råi th¶ nhÑ. TÝnh vËn tèc cùc ®¹i cña vËt trong khi dao ®éng

50 cm/s B.49,8cm/s C. 49,8 cm/s D. 48 cm/s

Cho giao thoa kÕ Y©ng sö dông ¸nh s¸ng cã b­íc sãng trong kho¶ng 0,38m ®Õn 0,76m. T×m sè bøc x¹ cho v©n s¸ng t¹i vÞ trÝ v©n s¸ng bËc 3 cña bøc x¹ cã b­íc sãng 0,4m

2 B.4 C. 5 D.6

Cho ®o¹n m¹ch AB gåm ®iÖn trë thuÇn nèi tiÕp víi cuén c¶m thuÇn. ®Æt vµo 2 ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông b»ng 220V. BiÕt ZL = R3. T¹i mét thêi ®iÓm uL = U0L.32 . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ trªn ®iÖn trë khi ®ã

-556V B. 1102V C. 552V D. 55V

Cho m¹ch ®iÖn ®o¹n AM chøa ®iÖn trë nèi tiÕp víi cuén d©y, ®o¹n MB gåm tô ®iÖn nèi tiÕp víi hép ®en.TÝnh UAB biÕt: uAM = 11cos(120t + 0,23 )V vµ uMB = 11cos(120t -0,83) V.

11V B. 5,52V C. 21,4V D.5,56V

Tô ®iÖn cña m¹ch dao ®éng ®­îc tÝch ®Õn 6C . TÇn sè gãc dao ®éng b»ng 1000rad/s. ®iÖn trë cña d©y dÉn b»ng 2. Ng­êi ta dïng m¹ch tranzito ®Ó duy tr× dao ®éng. TÝnh c«ng suÊt bï n¨ng l­îng cña nguån

36 W B.0,5 W C. 72 W D. 72mW

Cho ®é hôt khèi cña mHe=0,0305u, mp = 1,007276u, mn = 1,008665u. TÝnh khèi l­îng h¹t nh©n He4

4,001382u B.4,0000u C.3,9000u D.4,1000u

Tia X kh«ng cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y

Tia X cã b­íc sãng cµng ng¾n ta nãi nã cµng cøng

Tia X cã thÓ lµm Bari ph¸t s¸ng

T¸c dông nhiÖt cña tia X lµm cho 99% n¨ng l­îng èng r¬nghen tån t¹i d­íi d¹ng nhiÖt

Ta cã thÓ x¸c ®Þnh liÒu l­îng cña tia X b»ng c¸ch ®o møc ®é i«n ho¸ kh«ng khÝ

HiÖn nay trong quÆng thiªn nhiªn cã chøa c¶ U238 vµ U235 theo tØ lÖ nguyªn tö lµ 140:1 gi¶ thiÕt ë thêi ®iÓm t¹o t¹o thµnh mét vËt thÓ th× tØ lÖ trªn lµ 1:1. H·y tÝnh tuæi cña vËt thÓ Êy. BiÕt chu k× b¸n r· cña U238 lµ 4,5.109 n¨m vµ U235 lµ 7,13.108 n¨m. Cho khi x rÊt nhá th× e-x=1-x.

6,03.109n¨m B. 6,03.1010n¨m C. 6,03.1021n¨m D. 6,03.1011n¨m

Sù kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ tÝnh chÊt cña tia tö ngo¹i vµ tia hång ngo¹i lµ do yÕu tè nµo quyÕt ®Þnh

B­íc sãng B. nguån ph¸t C. b¶n chÊt tia D. yÕu tè kh¸c

..V.P...

®¸p ¸n

C©u 1 B. ®iÒu kiÖn dao ®éng ®iÒu hoµ: A l C©u 2. B

C©u 3 A. UAM nhanh pha h¬n UMB mét gãc 2/3; mµ UAM = UMB UMB = UAB = 184V

1200AMB

Khi uAM= U0AM2 AM = -2p/3 MB = -/3 - 2/3 = -

uMB = -U0MB = -1842V

C©u 4B :

C©u 5C - ®å thÞ

C©u 6C; C©u 7 B: W® = (m01-vc2- m0)c2 ; E0 = m0c2

C©u 8C kho¶ng c¸ch 2 chÊt ®iÓm: x = x1 - x2 = 3cos(10t + /6) - 3cos(10t - /6) = 3cos(10t + /6) + 3cos(10t + 5/6)

Nh­ vËy x cùc ®¹i b»ng biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp vµ b»ng 3cm

C¸c em cã thÓ dïng m¸y tÝnh ®Ó tæng hîp dao ®éng (trõ 2 ph­¬ng tr×nh)

C¸c em h·y t×m c¸c li ®é thµnh phÇn khi ®ã

C©u 9.B biªn ®é b»ng 1 lµ v©n lâm, do 2 nguån ng­îc pha nªn: -l/ k l/

C©u 10 D. A = A 3 dmin = /6

C©u 11C C©u 12D C©u 13C

C©u 14B l2l1=(T2T1)2=(n1n2)2l1- l2=21cm l2l1=(1011)2= 100121l1- l2=21cm l2 = 100. 21121-100 = 100cm

C©u 15. B

C©u 16B. §èi xøng = /4. P = U.I.cos C©u 17A C©u 18C – UR kh«ng phô thuéc R céng h­ëng

C©u 19B C©u 20D – c«ng suÊt m¹ch ngoµi chØ xÐt ®iÖn trë m¹ch ngoµi C©u 21. B C©u 22A C©u 23C

C©u 24. A: U0 = L. . I0

C©u 25B: q = 2πcos(100t) C;

C©u 26A; C©u 27A

C©u 28B: c¬ thÓ ng­êi ë 370C ph¸t ra b­íc sãng b»ng 9m, giíi h¹n quang ®iÖn trong cña Si lµ 1,1m

C©u 29A; C©u 30D

C©u 31B; C©u 32D; C©u 33B: F® = Fht chó ý He cã 2 pr«114 C§TN

C©u 34D C©u 35D

C©u 36B: tia tö ngo¹i cã t¸c dông sinh lÝ, huû diÖt tÕ bµo;

C©u 37B: khèi l­îng t­¬ng ®èi tÝnh nhá nhÊt cña h¹t b»ng khèi l­îng nghØ cña e lectron

C©u 38C: Do He bay vu«ng gãc víi p. ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng ta cã: PS2= PHe2+ PHe2 mµ P2 = 2m.k. KÕt hîp víi ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng ta cã

kHe+ kS= EP­+kP4.kHe+1.kp= 32kS

C©u 39C; C©u 40B; C©u 41D C©u 42D: vmax = ( A - FK); C©u 43A; C©u 44C

C©u 45D; C©u 46A; C©u 47A

C©u 48C. èng r¬n ghen nãng do ®iÖn n¨ng cña e chuyÓn ho¸ thµnh nhiÖt

C©u 49A; C©u 50A

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM
Ngày 25/09/2020
* Năng lượng dao động Con lắc lò xo
Ngày 24/09/2020
* Mạch RLC có f thay đổi
Ngày 24/09/2020
* Bài toán Thời gian Trong dao động điều hòa
Ngày 24/09/2020
* Kích thích và viết phương trình dao động
Ngày 24/09/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

FULL CHƯƠNG I

FILE WORD

300 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 25 - 09

Năng lượng dao động Con lắc lò xo
User Trần Tuệ Gia 25 - 09

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (356)